trial pmr 2013 sbp geografi

31
SULIT 23/1 23/1 GEOGRAFI Kertas 1 Julai 2013 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH GEOGRAFI Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 31 halaman bercetak. 23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat sebelah SULIT

Upload: yeow-pow-choo

Post on 28-Oct-2015

14.710 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Trial PMR 2013 SBP Geografi

TRANSCRIPT

Page 1: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1

GEOGRAFI

Kertas 1

Julai 2013

1¼ jam

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH

DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013

PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH

GEOGRAFI

Kertas 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C

dan D.

Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan

anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar

sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki

itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 31 halaman bercetak.

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat sebelah

SULIT

Administrator
Typewriter
Administrator
Typewriter
Administrator
Stamp
Page 2: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

2

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah ini.

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik

bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif

anda.

- Sekolah

- Balai Polis

Pantai

berpasir

X

Page 3: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

3

1 Sungai Baka mengalir dari arah mana?

A Utara

B Timur Laut

C Barat Daya

D Barat Laut

2 Apakah faktor utama yang mempengaruhi tanaman di kawasan X?

A Jenis tanih

B Pengaruh lautan

C Bersaliran buruk

D Bentuk muka bumi

12

10

29 30

3 Apakah bentuk muka bumi yang terdapat dalam segi empat grid di atas?

A Tebing tinggi

B Cerun landai

C Dataran tinggi

D Cerun bertangga

[Lihat sebelah

Page 4: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

4

4 Pekan Telok berfungsi sebagai pusat

I pentadbiran

II perindustrian

III perkhidmatan

IV pengumpulan hasil pertanian

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

5 Bearing Bt. Aji (RG288110) dari Bt. Inas (RG233145) ialah

A 32º

B 122º

C 212º

D 302º

6 Kira jarak melalui jalan raya dari Kg. Huma (RG241170) ke Kg. Telok (RG279126).

A 5.8 km

B 7.7 km

C 13.5 km

D 27.0 km

Page 5: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

5

7 Rajah 1 menunjukkan tanaman di kawasan tanah tinggi.

Rajah 1

Apakah kawasan P ?

A Banjaran Tahan

B Banjaran Tama Abu

C Banjaran Trus Madi

D Banjaran Titiwangsa

8 Maklumat berikut adalah ciri kawasan tanah pamah.

Kawasan yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah

A Dataran Johor.

B Delta Rajang.

C Dataran Selangor.

D Dataran Kedah-Perlis.

Beralun dan berbukit-bukau

Ditanami getah dan kelapa sawit

Kawasan P

Kubis

Bunga Ros

[Lihat sebelah

Page 6: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

6

9 Antara berikut tasik manakah yang terbentuk secara semula jadi?

I Tasik Bera

II Tasik Chini

III Tasik Kenyir

IV Tasik Temenggor

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

10 Peta 1 menunjukkan sungai di Malaysia.

Peta 1: MALAYSIA

Kawasan delta terbentuk di sungai yang bertanda

A I

B II

C III

D IV

I

II

III

IV

Page 7: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

7

11 Antara berikut cara manakah paling berkesan untuk mengurangkan hakisan di cerun

bukit?

I Pembinaan batas

II Pertanian sejenis

III Pembinaan berteres

IV Penanaman tutup bumi

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Jadual 1 di bawah menunjukkan suhu bulanan stesen X.

Bulan J F M A M J J O S O N D

Suhu ºC 25 25 26 26 24 24 23 25 27 28 28 29

Jadual 1

12 Julat suhu stesen X ialah

A 4 ºC

B 6 ºC

C 23 ºC

D 29 ºC

[Lihat sebelah

Page 8: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

8

13 Berdasarkan rajah di bawah, apakah waktu tempatan bagi Bandar Z?

0º 90°T

Greenwich (8.00 Pagi) Bandar Z

A 9.00 pagi

B 2.00 Pagi

C 2.00 Petang

D 9.00 Malam

14 Rajah 2 menunjukkan pergerakan bumi.

Rajah 2

Apakah kesan pergerakan bumi tersebut?

I Pembiasan angin lazim

II Siang dan malam

III Kejadian empat musim

IV Perbezaan ketinggian matahari

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Page 9: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

9

15 Rajah 3 menunjukkan kedudukan bumi semasa mengelilingi matahari.

Rajah 3

Apakah kejadian yang dapat dikaitkan dengan bumi pada kedudukan yang bertanda I?

I Matahari tegak di Garisan Jadi

II Hemisfera selatan mengalami musim panas

III Siang lebih panjang di hemisfera utara

IV Kutub utara mengalami 24 jam siang

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

[Lihat sebelah

Page 10: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

10

16 Peta 2 menunjukkan taburan iklim dunia.

Antara berikut, kawasan manakah mengalami iklim yang sama dengan Malaysia?

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

17 Maklumat berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tiupan angin di Malaysia.

Apakah jenis angin tersebut?

A Sumatera

B Bayu Laut

C Monsun Barat Daya

D Monsun Timur Laut

Peta 2 : DUNIA

Berasal dari benua Asia

Bertiup antara bulan November hingga Mac

I II

III IV

Page 11: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

11

18 Peta 3 menunjukkan kawasan yang mempunyai ciri suhu yang sama.

Peta 3: MALAYSIA

Apakah faktor yang mempengaruhi suhu di kawasan berlorek?

A Ketinggian

B Kedudukan

C Tiupan angin

D Tumbuhan semula jadi

[Lihat sebelah

Page 12: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

12

19 Peta 4 berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk.

Peta 4: DUNIA

Apakah kegiatan ekonomi utama penduduk di kawasan berlorek?

A Pembalakan

B Pelancongan

C Pertanian

D Menangkap ikan

20 Maklumat berikut berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Apakah yang menyebabkan kejadian di atas?

I Kenderaan bermotor

II Kegiatan pembalakan

III Pembinaan bangunan konkrit

IV Pembakaran kawasan pertanian

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Jarak penglihatan 1 – 2 km

Debu, asap, abu, gas dan pepejal terapung-apung di atmosfera

Page 13: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

13

21 Antara berikut manakah merupakan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia?

A Daun berduri

B Tumbuh berkelompok

C Batang berlendair

D Malar hijau

22 Peta 5 menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

Peta 5 : SEMENANJUNG MALAYSIA

Apakah faktor utama yang mempengaruhi perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi di

kawasan X dan Y?

A Tanih

B Iklim

C Ketinggian

D Bentuk muka bumi

[Lihat sebelah

Page 14: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

14

23 Kombinasi yang manakah benar tentang jenis tanih dan jenis pokok?

A

B

C

D

24 Peta 6 menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia?

Peta 6 : MALAYSIA

Tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk membuat arang kayu dan cerucuk

diperoleh dari kawasan yang bertanda

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Jenis Tanih Jenis Pokok

Pasir Ru

Laterit Tapak Kuda

Gambut Seraya

Aluvium Oak

Page 15: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

15

25 Peta 7 menunjukan lokasi kawasan pemeliharaan dan pemuliharan tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Peta 7 : MALAYSIA

Kawasan belorek merupakan lokasi

A ladang hutan.

B penebangan terpilih.

C rawatan silvikultur.

D taman negara.

26 Apakah kesan utama penerokaan hutan hujan tropika secara besar-besaran?

A Kadar kelembapan meningkat

B Spesies baru fauna ditemui

C Kepupusan flora dan fauna

D Mengekalkan keseimbangan ekosistem

[Lihat sebelah

Page 16: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

16

27 Faktor manakah yang dikaitkan dengan kepupusan flora dan fauna di Malaysia?

I Pertanian pindah

II Perkilangan

III Jerebu

IV Pembalakan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

28 Peta 8 berkaitan dengan kepadatan penduduk di Semenanjung Malaysia.

Peta 8 : SEMENANJUNG MALAYSIA

Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan yang berlorek?

A Kawasan pertanian

B Kawasan pelancongan

C Kawasan perindustrian

D Kawasan perlombongan

Page 17: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

17

29 Peta 9 berkaitan dengan taburan penduduk di Malaysia.

Peta 9 : MALAYSIA

Antara berikut, mengapakah kawasan berlorek berpenduduk jarang?

I Kawasan paya

II Berhutan tebal

III Kawasan tanah tinggi

IV Kawasan perlombongan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

30 Apakah faktor yang mempengaruhi pertambahan semula jadi penduduk di Malaysia?

I Migrasi

II Imigrasi

III Kadar kematian

IV Kadar kelahiran

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

[Lihat sebelah

Page 18: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

18

31 Apakah faktor yang mempengaruhi penurunan kadar kelahiran di Malaysia?

A bencana alam

B perkahwinan lewat

C dasar kependudukan negara

D taraf kesihatan meningkat

32 Peta 10 menunjukkan lokasi migrasi penduduk.

Peta 10 : MALAYSIA

Apakah faktor utama yang mempengaruhi migrasi tersebut?

A Dasar kerajaan

B Bencana alam

C Pendidikan

D Darjah ketersampaian

33 Kombinasi manakah yang betul berkaitan dengan ciri-ciri penduduk mengikut negara?

Kanada India

A Kadar kelahiran tinggi Kadar kelahiran rendah

B Kadar pengangguran rendah Kadar pengangguran tinggi

C Tahap teknologi rendah Tahap teknologi tinggi

D Pendapatan berkapita rendah Pendapatan berkapita tinggi

Page 19: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

19

34 Maklumat berikut adalah aktiviti manusia terhadap penerokaan sumber tanih secara

terancang.

Kawasan manakah yang sesuai dengan pernyataaan di atas?

A Taiping, Perak

B Paya Besar, Pahang

C Puchong, Selangor

D Bayan Lepas, Pulau Pinang

35 Peta 11 menunjukkan beberapa lokasi petempatan dunia.

Peta 11 : DUNIA

Petempatan awal dunia terletak pada kawasan berlorek yang bertanda

A I

B II

C III

D IV

Kawasan paya ditebus guna dan

ditanam dengan padi

I

II

III

IV

[Lihat sebelah

Page 20: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

20

36 Rajah 4 menunjukkan pola petempatan.

Rajah 4

Pola petempatan dalam gambar rajah di atas ialah

A berkelompok.

B berjajar .

C berpusat.

D berselerak.

37 Maklumat berikut adalah kawasan rancangan pembangunan wilayah.

Apakah kesan pembukaan kawasan tersebut?

A Jumlah penduduk bertambah

B Zon perdagangan bebas

C Wujud bandar besar

D Pembinaan jaringan pengangkutan

KESEDAR

KEJORA

KETENGAH

Petempatan

Pokok Kelapa

Laut

Page 21: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

21

38 Maklumat di bawah merupakan bandar-bandar di Malaysia.

Apakah fungsi bandar-bandar di atas?

A Pelancongan

B Pendidikan

C Perindustrian

D Pertanian

39 Maklumat berikut merupakan ciri sebuah bandar.

Apakah bandar tersebut?

A Tokyo

B Dhaka

C Bangkok

D Kuala Lumpur

Bandar berpenduduk padat

Kos hidup tinggi

Bullet train

Sintok, Kedah

Bangi, Selangor

Skudai, Johor

[Lihat sebelah

Page 22: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

22

40 Peta 12 menunjukkan sebuah lokasi petempatan bandar.

Peta 12 : MALAYSIA

Mengapakah kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk?

I Bebas daripada bencana alam

II Banyak peluang pekerjaan

III Peluang pendidikan tinggi

IV Kestabilan politik

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

41 Apakah cara mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar raya

Kuala Lumpur?

A Menaikkan harga petrol

B Membanyakkan pembinaan jalan raya

C Memiliki sebuah kereta bagi setiap individu.

D Memajukan sistem pengangkutan pintar

Page 23: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

23

42 Rajah 5 menunjukkan keadaan sesebuah bandar di Malaysia.

Rajah 5

X merujuk kepada

A kepentingan pembandaran

B proses pembandaran

C kesan pembandaran

D fungsi perbandaran

43 Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem pengangkutan darat pada

zaman penjajah di pantai barat Semenanjung Malaysia?

A Perindustrian

B Perlombongan

C Perniagaan

D Pertanian

Kesesakan lalu lintas Pencemaran

Pengangguran Setinggan

X

[Lihat sebelah

Page 24: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

24

44 Maklumat di bawah merujuk kepada sejenis alat perhubungan.

Apakah alat perhubungan yang dimaksudkan dalam kenyataan di atas?

A Radio

B Telegraf

C Telefon

D Pos

45 Maklumat di bawah berkaitan pengangkutan darat di Malaysia.

Apakah kepentingan pembinaan jaringan lebuh raya di atas?

A Menggalakkan pelancongan

B Mengurangkan kesesakan lalu lintas

C Memendekkan masa

D Memendekkan jarak

46 Bandar manakah yang menghubungkan jaringan jalan kereta api di antara pantai timur

dan pantai barat Semenanjung Malaysia?

A Gemas

B Tumpat

C Johor Bahru

D Padang Besar

Diperkenalkan pada tahun 1876

Memberikan maklumat dengan cepat

Talian dibina selari dengan landasan kereta api

Lebuh Raya Utara – Selatan

Lebuh Raya Tun Razak

Page 25: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

25

47 Maklumat di bawah merujuk kepada bandar-bandar di Malaysia?

Apakah kepentingan bandar di atas?

A Perindustrian

B Pelancongan

C Telekomunikasi

D Pengangkutan

48 Foto 1 menunjukkan jenis pengangkutan di Malaysia.

Foto 1

Apakah kepentingan perkembangan sistem pengangkutan tersebut?

A Menggalakkan eksport hasil hutan

B Mempercepatkan pergerakan penumpang

C Merendahkan kos pengangkutan perdagangan

D Memudahkan pengaliran masuk maklumat

Lendu, Melaka

Kuantan, Pahang

Wilayah Persekutuan Labuan

[Lihat sebelah

Page 26: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

26

49 Maklumat di bawah menerangkan kaedah kawalan alam sekitar.

Kaedah di atas adalah untuk mengatasi masalah

A banjir kilat.

B hakisan tanah.

C pencemaran udara.

D kesesakan lalu lintas.

50 Foto 2 menunjukkan produk yang dihasilkan daripada sumber mineral di Malaysia.

Foto 2

Apakah bahan mentah tersebut?

A Batu kapur

B Bauksit

C Kaolin

D Bijih timah

Memasang catalytic conveter

Pengangkutan Light Rapid Transit

Menguatkuasakan undang-undang

Page 27: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

27

51 Maklumat berikut adalah contoh alat yang menggunakan sumber tenaga yang boleh

diperbaharui di Malaysia.

Apakah jenis sumber tenaga tersebut?

A Air

B Biomas

C Terma

D Suria

52 Antara berikut kombinasi manakah benar?

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Mineral Kawasan pengeluaran

I Arang batu Silimpopon

II Bijih timah Lembah Kinta

III Emas Kota Tinggi

IV Kuprum Bau

Memanaskan air di rumah

Kalkulator

Lampu lalu lintas kereta api

[Lihat sebelah

Page 28: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

28

53 Kombinasi manakah yang benar?

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

54 Peta 14 menunjukkan taburan kawasan sumber mineral di Malaysia.

Peta 14: MALAYSIA

Kawasan manakah berkembang akibat daripada penerokaan sumber petroleum?

A I

B II

C III

D IV

Negara Sumber tenaga

I Jepun Tenaga suria

II China Tenaga biomas

III India Tenaga geoterma

IV Perancis Tenaga ombak

IV II

III

I

Page 29: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

29

55 Foto 3 menunjukkan sumber hutan di Malaysia.

Foto 3

Apakah kesan daripada penerokaan sumber di atas?

A Kemusnahan kawasan tadahan

B Pasang surut terganggu

C Aras laut meningkat

D Habitat fauna musnah

56 Maklumat di bawah menunjukkan kawasan pelancongan di Malaysia.

Apakah jenis pelancongan tersebut?

A Agropelancongan

B Ekopelancongan

C Pelancongan sukan dan rekreasi

D Pelancongan budaya dan warisan

Taman Bukit Cahaya Shah Alam

Program Home Stay di kampung

Taman Herba Nasuha, Pagoh

[Lihat sebelah

Page 30: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

30

57 Apakah kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor tertier?

A Pertanian

B Pembalakan

C Perindustrian

D Pendidikan

58 Maklumat di bawah merujuk kepada organisasi bukan kerajaan di Malaysia?

SAM

MNS

WWF

Penglibatan organisasi tersebut adalah dalam bidang

A perdagangan antara bangsa.

B industri elektronik.

C pembangunan wilayah.

D pengurusan alam sekitar.

Page 31: Trial PMR 2013 SBP Geografi

SULIT 23/1

23/1 © 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

31

59 Rajah menunjukkan kesan perubahan cuaca dan iklim akibat kegiatan ekonomi.

Rajah 6

Apakah kesan yang dikaitkan dengan fenomena di atas?

A Bronkitis

B Pneumonia

C Kanser kulit

D Penglihatan terganggu

60 Maklumat di bawah berkaitan pertubuhan antarabangsa.

Apakah kepentingan pertubuhan tersebut?

I Peningkatan mata wang

II Kerjasama ekonomi

III Pemindahan teknologi

IV Mengawal keselamatan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

SOALAN TAMAT

Pertubuhan Perdagagngan Dunia (WTO)

Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC)

Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT)