trial. maths/selangor/2011/[done... · pdf file 2020. 7. 16. · 3472/1 3472/1...

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3472/1

  3472/1 © 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

  NO. KAD PENGENALAN

  ANGKA GILIRAN

  Nama:……………………………………...................... Tingkatan:……………........

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH

  PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 3472/1

  PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

  ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1

  September

  2 jam Dua Jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Tuliskan nombor kad pengenalan, angka giliran,

  nama dan tingkatan anda pada petak yang

  disediakan.

  2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

  3. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan

  yang sepadan dalam Bahasa Melayu.

  4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau

  sebahagian soalan sama ada dalam Bahasa

  Inggeris atau Bahasa Melayu.

  5. Calon dikehendaki membaca arahan di halaman

  belakang kertas soalan ini.

  Kod Pemeriksa

  Soalan Markah

  Penuh

  Markah

  Diperoleh

  1 2

  2 4

  3 3

  4 3

  5 2

  6 3

  7 3

  8 3

  9 3

  10 2

  11 4

  12 4

  13 4

  14 4

  15 2

  16 3

  17 3

  18 3

  19 4

  20 3

  21 2

  22 4

  23 4

  24 4

  25 4

  Jumlah 80

  Kertas ini mengandungi 18 halaman bercetak.

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 3472/1

  3472/1 © 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

  2

  The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are

  the ones commonly used.

  Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi

  adalah yang biasa digunakan.

  ALGEBRA

  1 a

  acbb x

  2

  42  

  8 a

  b b

  c

  c

  a log

  log log 

  2 nmnm aaa  9 Tn = a + (n – 1)d

  3 a m ÷ a

  n = a

  m-n

  10

  Sn = 2

  n [ 2a + (n – 1) d ]

  4 ( a m )

  n = a

  m n

  5 loga mn = loga m + loga n

  11 Tn = ar 1n

  6 loga

  n

  m = loga m – loga n

  12 Sn =

  1

  )1(

  r

  ra n =

  r

  ra n

  1

  )1( , r  1

  7 loga m n

  = n loga m 13 ,

  r

  a S

   

  1 r < 1

  CALCULUS / KALKULUS

  1

  2

  y = uv, dx

  du v

  dx

  dv u

  dx

  dy 

  v

  u y  ,

  2v

  dx

  dv u

  dx

  du v

  dx

  dy 

  4 Area under a curve

  Luas di bawah lengkung

  =  b

  a

  y dx or (atau)

  =  b

  a

  x dy

  3

  dx

  du

  du

  dy

  dx

  dy 

  5

  Volume generated / Isi padu janaan

  =  b

  a

  y 2 dx or ( atau)

  =  b

  a

  x 2 dy

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 3472/1

  3472/1 © 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

  3

  STATISTICS / STATISTIK

  1

  x = N

  x

  7

   

   i

  ii

  W

  IW I

  2 x =

  f

  fx

  8 r

  n P = )!(

  !

  rn

  n

  3

   = N

  xx  2)( =

  2 2

  x N

  x 

  9 r

  nC = !)!(

  !

  rrn

  n

  4

   = 

    f

  xxf 2)( =

  2 2

  x f

  fx 

   

  10

  11

  P(AB) = P(A) + P(B) – P(AB)

  P(X = r) = rnrr n qpC  , p + q = 1

  5

  m = L +  

   

   

  f

  FN

  m

  2 1

  C

  12

  13

  Mean / Min , µ = np

   = npq

  6 I =

  0

  1

  Q

  Q  100

  14 Z =

  X

  GEOMETRY / GEOMETRI

  1 Distance / Jarak

  = 212 2

  12 )()( yyxx 

  4 Area of triangle / Luas segi tiga

  = )()( 2

  1 312312133221 yxyxyxyxyxyx 

  2 Midpoint / Titik tengah

  (x, y) =  

    

   

  2 ,

  2

  2121 yyxx

  5

  6

  22 yxr 

  22 yx

  yx r

   

   ji

  3 A point dividing a segment of a line

  Titik yang membahagi suatu tembereng garis

  (x, y) =  

    

  nm

  myny

  nm

  mxnx 2121 ,

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 3472/1

  3472/1 © 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

  4

  TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI

  1 Arc length, s = r 

  Panjang lengkok, s = j 

  8 sin (A B) = sin A cos B  cos A sin B

  sin (A B) = sin A kos B  kos A sin B

  2 Area of sector, A = 2

  2

  1 r 

  Luas sektor, L = 2

  2

  1 j 

  9

  cos (A B) = cos A cos B  sin A sin B

  kos (A B) = kos A kos B  sin A sin B

  3 sin 2 A + cos 2 A =1

  sin 2 A + kos 2 A =1

  10 tan (A  B ) = tan A  tan B

  1  tan A tan B

  4

  sec 2 A = 1 + tan 2 A

  sek 2 A = 1 + tan 2 A

  11 tan 2 A =

  A

  A

  2tan1

  tan2

  5 cosec 2 A = 1 + cot 2 A

  kosek 2 A = 1 + kot 2 A

  12

  A

  a

  sin 

  B

  b

  sin 

  C

  c

  sin

  6 sin 2A = 2 sin A cos A

  sin 2A = 2 sin A kos A

  13 a 2 = b 2 + c 2 – 2bc cos A

  a 2 = b 2 + c 2 – 2bc kos A

  7 cos 2A = cos 2 A – sin

  2 A

  = 2 cos 2 A – 1

  = 1 – 2 sin 2 A

  kos 2A = kos 2 A – sin

  2 A

  = 2 kos 2

  A – 1

  = 1 – 2 sin 2 A

  14 Area of triangle / Luas segi tiga

  = 2

  1 ab sin C

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 3472/1

  3472/1 © 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

  5

  Answer all questions.

  Jawab semua soalan.

  1 The following information refers to set P and set Q. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan set P dan set Q.

  The relation between set P and set Q is defined by the set of ordered pairs

  {(−1, 1), (−3, 9), (1, 1), (2, 4), (4, 16)}.

  Hubungan antara set P and set Q ditakrifkan oleh set pasangan bertertib

  {(−1, 1), (−3, 9), (1, 1), (2, 4), (4, 16)}.

  (a) State the type of relation.

  Nyatakan jenis hubungan .

  (b) Using the function notation, write a relation between set P and set Q.

  Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set P dan

  set Q. [2 marks]

  [2 markah]

  Answer / Jawapan:

  (a)

  (b)

  2 Given the functions 72:  xxg and xxgh 83:  , find

  Diberi fungsi 72:  xxg dan xxgh 83:  , cari

  (a) )(xh ,

  (b) the value of x when 9)( xhg . [4 marks]

  nilai x apabila 9)( xhg . [4 markah]

  Answer / Jawapan:

  (a)

  (b)

  Set P = {−1, −3, 1, 2, 4}

  Set Q = {1, 4, 9, 16}

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 3472/1

  3472/1 © 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

  6

  3 Given the function xxf 38:  , find

  Diberi fungsi xxf 38:  , cari

  (a) )3(f ,

  (b) the values of x such that 2)( xf .