topik 9 penilaian perisian ppbk - memberfiles.freewebs.com · 188 oum penilaian perisian ppbk topik...

25
188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) telah menjadi perkara penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun penggunaan perlulah secara berfikrah dan terancang bagi menghasilkan impak yang postif. Aspek penilain dan pemilihan perisian merupakan perkara yang amat penting, dalam usaha menyediakan guru-guru yang dapat menggunakan perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) secara berfikrah dan terancang OBJEKTIF Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. menerangkan maksud penilaian perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK); 2. menerangkan maksud pemilihan perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) untuk pengajaran dan pembelajaran; 3. menyatakan dan mencirikan fasa penilaian perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK); 4. menyatakan dan mencirikan fasa pemilihan perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) untuk pengajaran dan pembelajaran; dan 5. membezakan penilaian dan pemilihan dalam perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK). PETA MINDA

Upload: vuthien

Post on 27-Feb-2019

295 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

188 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

PENGENALAN

Penggunaan pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) telah menjadiperkara penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun penggunaanperlulah secara berfikrah dan terancang bagi menghasilkan impak yang postif. Aspekpenilain dan pemilihan perisian merupakan perkara yang amat penting, dalam usahamenyediakan guru-guru yang dapat menggunakan perisian pengajaran pembelajaranberbantukan komputer (PPBK) secara berfikrah dan terancang

OBJEKTIF

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. menerangkan maksud penilaian perisian pengajaran pembelajaran berbantukankomputer (PPBK);

2. menerangkan maksud pemilihan perisian pengajaran pembelajaran berbantukankomputer (PPBK) untuk pengajaran dan pembelajaran;

3. menyatakan dan mencirikan fasa penilaian perisian pengajaran pembelajaranberbantukan komputer (PPBK);

4. menyatakan dan mencirikan fasa pemilihan perisian pengajaran pembelajaranberbantukan komputer (PPBK) untuk pengajaran dan pembelajaran; dan

5. membezakan penilaian dan pemilihan dalam perisian pengajaran pembelajaranberbantukan komputer (PPBK).

PETA MINDA

Page 2: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 189

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

9.1 PENGENALAN PENILAIAN PERISIAN PPBK

Penilaian ialah satu prinsip untuk mengukur pencapaian secarasistematik (Robiah Sidin 1992). Penilaian terhadap perisian perlulahsentiasa dilakukan kerana keberkesanan sesuatu perisian diketahuisetelah penilaian dibuat.

Terdapat dua jenis bentuk penilaian yang akan dibincangkan dalam topik ini iaitu:

• Penilaian pertama ialah penilaian pembanguan perisian, penilaian ini digunakan bagi mengujikelancaran perisian yang dibangunkan. Penilaian perlu untuk menjamin satu sistem perisianberjalan dengan lancar dan mencapai objektif.

• Penilaian yang kedua ialah pemilihan perisian, penilian ini dilakukan oleh tenaga pengajardan pakar. Tujuan penilian ini ialah bagi melihat kesesuaian perisian dalam prosespengajaran dan pembelajaran.

Rajah 9.1: Dua Jenis bentuk penilaian

Menurut Hamidah (1999), di Malaysia pelbagai pihak telah mencipta perisianpendidikan namun perisian-perisian yang dibina tidak menepati kehendak kurikulumkerana ianya lebih ke arah komersial. Menurut Shaifol (2003), salah satu faktor utamakegagalan guru-guru bestari menggunakan perisian pengajaran dan pebelajaranberbantukan komputer sebagai alat bahan bantu mengajar dan belajar secara optimumadalah disebabkan kelemahan teknik menggunakan perisian dan kegagalan menilaiperisian.

Menyedari hakikat ini, untuk membentuk proses pengajaran dan pembelajaranmenggunakan perisian secara terancang dan berfikrah, guru mestilah dilatih teknikmengguna dan memilih perisian. Proses penilian dan pemilihan alat bantu mengajardan belajar perlu dilakukan secara terperinci dan terancang bagi menjamin perisianyang dipilih dapat digunakan dan objektif serta sesuai dengan kehendak kurikulum danmempunyai nilai murni.

Page 3: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

190 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

9.1.1 Pemilihan Perisian

Sewaktu anda membuat keputusan memilih perisian yang ingin andapelajari, apakah kriteria yang anda tetapkan? Bagaimanakah sesuatupenilaian tersebut dilakukan?

Pemilihan perisian adalah proses membuat pertimbangan bagi memastikan perisianyang hendak digunakan bersesuaian dengan kurikulum serta mencapai objektifpengajaran dan pembelajaran. Pendidik tidak seharusnya menjadi pengguna perisianyang pasif tetapi mereka perlu menilai perisian yang sesuai bagi tujuan pengajaran danpembelajaran.

Justeru itu para pendidik perlulah dilengkapkan dengan kemahiran memilihan perisian.Penilaian perisian haruslah menjadi tugas yang berterusan di kalangan pendidik.Tanggapan bahawa penggunaan perisian dalam pengajaran dan pembelajaran akanmemberi impak yang positif dalam pengajaran dan pembelajaran adalah merupakantanggapan yang salah.

Kesilapan guru dalam memilih perisian boleh menyebabkan empat perkara berikut:

• pembaziran masa dan tenaga,

• menghalang penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dengan lebih produktif,

• menjurus kearah penyalahgunaan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi, serta

• mengelirukan pelajar

9.1.2 Kaedah Penggunaan Perisian

Bagi menggunakan perisian untuk pengajaran dan pembelajaran, guru perlulah mahirmengenal pasti dan memilih mod pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, guruseharusnya menentukan jenis mod pengajaran dan pembelajaran terlebih dahulusebelum menggunakan perisian dalam pengajaran dan pembelajaran. Rajah 9.1 dibawah menunjukkan pengkelasan perisian pendidikan .

Dalam proses pengajaran menggunakan perisian, guru menggunakan komputer untukmenyampaikan maklumat kepada pelajar. Guru hanya menayangkan perisian kepadapelajar dan pelajar melihat perisian yang ditayangkan oleh LCD atau televisyen, denganmenggunakan teknik ini, guru boleh melaksanakan pengajaran dengan menggunakanhanya satu set komputer dan satu alat tayangan. Pengajaran menggunakan teknik iniboleh dilakukan di dalam bilik darjah dan pelajar tidak memerlukan kemahiran teknologiyang tinggi.

Proses pengajaran menggunakan perisian boleh dibahagikan kepada dua teknik iaitu;

• persembahan dan

• tunjuk cara.

Dalam pengajaran yang menggunakan teknik persembahan, guru menggunakan perisiansebagai media untuk menyampaikan maklumat. Sementara dalam proses pengajaran

Page 4: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 191

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

yang menggunakan kaedah tunjuk cara, guru menggunakan perisian komputer sebagaialat untuk membuat demonstrasi. Kaedah ini digunakan bagi menerangkan cara, tingkahlaku, tugas, tindak balas atau eksperimen yang hendak dijalankan. Lazimnya demostrasidilaksanakan disebabkan ekseperimen sebenarnya terlalu mahal, mustahil atau bahayauntuk dilaksanakan.

Rajah 9.2 : Pengkelasan perisian pendidikan

Dalam proses pembelajaran menggunakan perisian, perisian dikawal dan digunakanoleh pelajar. Pelajar berinteraksi sepenuhnya dengan komputer. Proses pembelajaranmenggunakan perisian ini membolehkan pelajar belajar dengan aktif dan dapatmeneroka maklumat dengan penuh minat. Pengajaran menggunakan teknik inimembolehkan pelajar belajar mengikut kemampuan sendiri dan belajar di luar waktukelas. Pembelajaran menggunakan teknik ini memerlukan set komputer yang banyakdan kemahiran pelajar yang agak tinggi.

Proses pembelajaran yang menggunakan perisian boleh dibahagikan kepada empatteknik iaitu tutorial, penerokaan, aplikasi dan komunikasi. Dalam proses pembelajaranmenggunakan kaedah tutorial, kandungan pelajaran dalam perisian adalah berdasarkankepada urutan yang telah ditetapkan oleh pembangun perisian. Urutan pembelajarantutorial merangkumi penerangan, demonstrasi dan latihan atau latih tubi.

Proses pembelajaran yang menggunakan kaedah penerokaan memerlukan pelajarmenggunakan perisian sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat.Proses pembelajaran ini menggunakan perisian sebagai alat aplikasi (alat membantumurid melaksanakan tugas dalam pembelajaran) bukan sebagai mekanisma penyalurmaklumat.

Page 5: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

192 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

Dalam pembelajaran yang menggunakan kaedah komunikasi, perisian digunakan untukberkomunikasi. Dengan kaedah ini, pelajar akan dapat berkomunikasi dan berbincangdengan rakan-rakan dan guru, biar pun mereka berada diluar kawasan sekolah.

Latihan 9.1Nyatakan kesan negatif hasil daripada kesilapan guru dalam memilihperisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK)

9.2 PEMILIHAN PERISIAN YANG SESUAI

Semasa anda membuat keputusan memilih profesion guru sebagaikerjaya anda. Pasti terdapat beberapa kriteria pekerjaan seperti gaji yangbaik, kemudahan-kemudahan sebagai kakitangan awam sertakepentingan yang memenuhi kehendak anda dan pasaran kerja ketikaitu. Pastinya kita memilihnya berdasarkan kesan baik dan keburukannya.Berdasar pemilihan itu dapatkah anda kaitkan dengan keperluan memilihperisian komputer yang sesuai.

9.2.1 Keperluan Memilih Perisian

Dewasa ini, terlalu banyak syarikat atau orang perseorangan yang membangunkanperisian pendidikan tetapi kebanyakan perisian yang dibangunkan itu tidak memenuhikriteria yang dikehendaki, contohnya:

• Perisian yang dibina tidak mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran

• Perisian yang dibina tidak mengikut kurikulum pengajaran dan pembelajaran

• Perisian yang dibina tidak sesentif terhadap kebudayaan dan agama

• Penggunaan media yang tidak bersesuai dengan golongan sasaran

• Perisian yang dibina mengganggu tumpuan pengguna

9.2.3 Kriteria Pemilihan

Pihak guru perlu berhati-hati semasa memilih perisian. Berikut adalah tujuh kriteria yangperlu difikirkan oleh guru sebelum memilih perisian:

Rajah 9.3 : Tujuh kriteria pemilihan perisian

Page 6: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 193

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

(a) Sumber & Literasi

Jadual 9.1 : Sumber dan Literasi

1 Kenal pasti penerbit perisian, tarikh perisian dan pastikan perisian ini diterbitkanoleh penerbit yang berkarisma dan berwibawa.

2 Kenal pasti tenaga pakar yang membina perisian. Dalam menerbitkan perisianpendidikan, pakar dalam bidang pendidikan perlu ada bagi memastikan perisiantersebut dapat mengaplikasikan segala aspek pedagogi atau andragogi dengan baik.

3 Kenal pasti pengedar yang mengedarkan perisian. Pengedar yang baik akan sentiasamemastikan barang yang diedar mempunyai kualiti yang tinggi.

4 Buat perbincangan dengan rakan sejawat atau rakan-rakan yang pernahmenggunakan perisian. Perbincangan dengan rakan sejawat tentang perisian yanghendak digunakan cukup penting bagi mengenal pasti kekurangan dan kelebihanperisian.

5 Buat perbincangan dengan rakan-rakan yang pernah menggunakan perisian.Pengalaman mereka yang pernah menggunakan perisian ini boleh menjadi panduanyang baik dalam memilih perisian ini.

6 Sekiranya perisian tersebut mempunyai manual. Pembangun perisian perlu membacamanual dengan teliti. Manual membolehkan pengguna menilai kesesuaian perisiandengan corak pengajaran yang hendak digunakan dalam kelas.

7 Sekiranya terdapat perbincangan dalam majalah atau jurnal yang membincangkantentang perisian terbaru, lakukan bacaan untuk menambahkan maklumat.

8 Terdapat perisian yang diperkenalkan dalam persidangan, seminar dan pameran.Oleh itu guru seharusnya peka dengan maklumat terkini yang boleh didapati daripadaprogram seumpama ini.

Sebagai contoh perisian Adobe Photoshop CS2 merupakan perisian yang telahdipertingkatkan kemampunanya. Perisian ini bukan sahaja digunakan secara meluasdiindustri media cetak dan media massa, malah juga digunakan untuk tujuan pendidikan.

Rajah 9.4 : Perisian Adobe Photoshop CS2

Page 7: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

194 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

(b) Tentukan Strategi P&P menggunakan perisian(i) Tentu dan pastikan strategi pedagogi yang digunakan oleh perisian seperti dalam

rajah 9.4 di bawah:

Rajah 9.5 : Strategi P&P menggunakan perisian

(ii) Tentukan tujuan atau objektif perisian

(iii) Kenal pasti pengetahuan sedia ada yang perlu ada pada pengguna perisian itu

(c) Mesra Pengguna

Jadual 9.2 : Mesra Pengguna

1 Adakah arahan yang diberikan dalam perisian ini mudah difahami?

2 Adakah corak interaktif dalam perisian ini sesuai dengan golongan sasaran?

3 Adakah bahasa yang digunakan mudah untuk difahami dan dapat membantu pengguna?

4 Adakah reka bentuk skrin dalam perisian ini menarik dan mudah digunakan?

5 Adakah terdapat gangguan teknikal di sepanjang penggunaan perisian ini?

6 Adakah perisian ini dapat menyeronokan pengguna?

7 Adakah perisian ini dapat memberi motivasi kepada pengguna?

8 Adakah manual penggunaan perisian ini mudah difahami?

9 Adakah perisian ini banyak bercabang ke bahagian-bahagian yang berkaitan?

10 Adakah ikon yang digunakan dalam perisian ini senang dikenal pasti fungsinya?

11 Adakah ikon yang digunakan dalam perisian ini tersusun dan kemas?

12 Adakah ikon yang digunakan dalam perisian ini mudah difahami?

13 Adakah ikon perisian ini dalam bentuk piawai?

14 Adakah interaktiviti dalam perisian ini sentiasa berpandu?

Page 8: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 195

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

Pihak Open University Malaysia ada menyediakan perisian pembelajaran tambahankepada para pelajarnya. Walau bagaimanapun perisian ini hanya berdasarkan kepadamodul-modul tertentu sahaja yang diedarkan kepada semua pelajar-pelajar OUMdiseluruh negara. Reka bentuk kandungan ini telah memenuhi kriteria yang ditetapkanseperti jadual 9.2 di atas.

15 Adakah perisian ini membenarkan pengguna keluar daripada perisian pada bila-bila masayang dikehendaki?

16 Adakah aktiviti pembelajaran dalam perisian itu menarik minat pengguna?

17 Adakah perisian ini boleh digunakan di mana-mana komputer?

18 Adakah arahan dalam perisian ini jelas dan mudah?

19 Adakah persembahan dalam perisian tidak memerlukan arahan fasilitator?

20 Adakah maklumat yang terdapat di menu mencukupi?

21 Adakah perisian ini mudah dikendalikan oleh pelajar walaupun baru pertama kalimenggunakannya?

Rajah 9.6 : Ciri-ciri perisian yangmesra pengguna

(d) Kandungan(i) Adakah maklumat yang terdapat di dalam perisian ini tepat mengikut kurikulum?

(ii) Adakah maklumat dalam perisian ini disusun dengan teratur ?

(iii) Adakah masa penggunaan perisian ini mencukupi dengan masa yang diperuntukkandi dalam jadual ?

(iv) Adakah contoh yang diberi dalam perisian mencukupi untuk pengguna memahamitajuk pembelajaran ?

(v) Adakah contoh yang diberi dalam perisian ini realistik ?

(vi) Adakah contoh yang diberikan dalam perisian ini bersesuaian dan bertepatan ?

(vii) Adakah isi kandungan perisian ini ringkas dan mudah difahami ?

(viii) Adakah pengguna lebih mudah memahami pembelajaran selepas menggunakanperisian ini ?

Page 9: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

196 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

(e) Media(i) Adakah penggunaan klip video di dalam perisian ini banyak membantu pengguna

memahami tajuk itu ?

(ii) Adakah penggunaan teks dalam perisian ini jelas dan mudah dibaca ?

(iii) Adakah warna yang digunakan dalam perisian ini sesuai dan berkesan ?

(iv) Adakah kadar amplitiut audio yang digunakan berpatutan dan tidak mengganggutumpuan pengguna?

(v) Adakah penggunaan grafik yang digunakan dalam perisian ini dapat membantupengguna memahami pembelajaran ?

(vi) Adakah penggunaan grafik yang digunakan dalam perisian ini menarik ?

(vii) Adakah animasi yang digunakan dapat membantu proses pengajaran danpembelajaran?

(viii) Adakah animasi yang digunakan tidak menganggu tumpuan pengguna ?

(ix) Adakah audio yang digunakan membantu proses pengajaran dan pembelajaran?

Rajah 9.7 : Contoh kandungan dalam perisian Adobe Photoshop

Rajah 9.8 : Penggunaan animasi dalam pengajaran dan pembelajaran

Page 10: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 197

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

(f) Proses pengajaran dan pembelajaran perisian(i) Adakah maklumat perisian berkaitkan dengan pengetahuan sebenar?

(ii) Adakah objektif pengajaran perisian ini ditulis dengan jelas?

(iii) Adakah pengguna boleh memilih mana-mana tajuk yang disukai denganmenggunakan perisian ini?

(iv) Adakah terdapat rujukan serta pautan laman web dalam perisian ini?

(v) Adakah ujian yang disediakan membantu pengguna memahami pembelajaran?

(vi) Adakah set induksi yang digunakan menarik dan berkesan?

(vii) Adakah skrin persembahan pengajaran memberi maklumat kepada pengguna?

(viii) Adakah skrin persembahan pengajaran menarik?

(ix) Adakah penyampaian pengajaran dan pembelajaran perisian ini menarik dantersusun?

(x) Adakah penyampaian pengajaran dan pembelajaran perisian ini sesuai dengan gayapembelajaran pengguna?

(xi) Adakah perisian ini merangsang pengguna berfikir?

(xii) Adakah perisian ini merangsang pengguna bertindak dengan aktif?

(xiii) Adakah perisian ini menyediakan refleksi di akhir pembelajaran?

(xiv) Adakah perisian ini mempunyai penutup yang baik dan berkesan?

(xv) Adakah objektif perisian ini dapat dicapai dengan mudah ?

(xvi) Adakah perisian ini berupaya meningkatkan pengalaman pengguna?

Rajah 9.9 : Contoh objektif pengajaran

Page 11: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

198 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

(g) Kesuaian Pasarana(i) Keupayaan minumun komputer untuk menggunakan perisian

(ii) Bilangan komputer yang boleh digunakan untuk menjalankan perisian

(iii) Keluasan bilik tayangan yang bersesuaian dengan kejelasan media

(iv) Jenis alatan tayangan

(v) Keupayaan bilik komputer menampung bilangan pelajar

(vi) Keupayaan bekalan elektrik jika semua komputer digunakan

Rajah 9.10 : Keupayaan minimun komputer

Latihan 9.2Huraikan keperluan pemilihan perisian pengajaran pembelajaranberbantukan komputer (PPBK)?

9.3 PROSES PENILAIAN PEMBANGUNAN PERISIAN

Cuba anda nyatakan faktor penyebab mengapa kita sebagai pendidik,perlu memilih perisian yang sesuai, dalam menghasilkan PengajaranPembelajaran Berbantukan Computer (PPBK) serta apakah kesansekiranya kita tidak memilihnya berhati-hati.

Dalam membangunkan perisian, terdapat dua jenis penilaian iaitu penilaian sumatif danformatif. Fasa penilaian ini melibatkan responden yang pelbagai dan biasanyamenggunakan instrumen yang terdiri daripada soal selidik, senarai semak dan temubual.

Page 12: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 199

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

9.3.1 Penilaian Formatif

Penilaian formatif ialah penilaian yang dilaksanakan di sepanjang proses pembangunanperisian multimedia. Tujuan penilaian formatif dilakukan adalah untuk:

(a) Menilai halangan yang terdapat dalam pembinaan aplikasi.

(b) Menganalisis perubahan mengikut kehendak pengguna.

(c) Mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam menggunakan aplikasiperisian.

Penilaian formatif dilaksanakan bagi menjamin kualiti dan keperluan pengguna sertamemastikan objektif pembelajaran tercapai. Penilaian formatif juga membantumeningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem yang sedang dibangunkan.

Penilaian formatif perisian secara ringkasnya bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas untuk memperbaiki perisian yang sedang dibina. Oleh itu, penilaian formatifmelibatkan masa yang panjang, kumpulan responden yang banyak dan alat pengujianyang pelbagai. Jadual 9.1 di bawah menunjukkan contoh alat pengujian dan respondenyang terlibat dalam ujian formatif.

Jadual 9.1 : Contoh alat pengujian dan responden yang terlibat dalam ujian formatif

Rajah 9.11 : Pemerhatian penyelidik melalui senarai semak

Page 13: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

200 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

9.3.2 Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakukan di akhir prosesmembangunkan perisian.

Penilaian sumatif secara amnya bertujuan membantu pembangun perisian mengetahuisama ada perisian yang dibangunkan berjaya menepati keperluan yang telah ditetapkan.Selain daripada itu, penilaian sumatif juga berfungsi sebagai titik rujukan yang menjaminsesebuah perisian yang dibangunkan menepati matlamat dan objektif.

Penilaian sumatif dilakukan di penghujung proses pembangunan yang bertujuan untukmemberi penilaian secara keseluruhan. Penilaian sumatif membolehkanpengubahsuaian dilaksanakan pada versi yang akan datang. Penilaian sumatif dilakukanbagi memastikan perisian yang telah siap dibina mencapai matlamat dan objektif yangingin dicapai oleh pembangun perisian.

Penilaian sumatif melibatkan dua jenis penilaian iaitu pakar dan pengguna seperti dalamJadual 9.2. Penilaian pakar bertujuan untuk memastikan perisian yang dibina memenuhikeperluan teknikal dan teori yang ditonjolkan. Penilaian pengguna bertujuan menentukanperisian yang digunakan memberi kesan kepada pengajaran dan pembelajaran pelajar.Jadual di bawah menunjukkan contoh set penilaian sumatif.

Rajah 9.12 : Penilaian sumatif temubual pakar di akhir proses pembangunan

Jadual 9.2 : Contoh Set Penilaian Sumatif

Penilaian Instrumen Responden Lampiran

Sumatif Soal selidik 20 orang peserta kursus D

Sumatif Soal selidik 15 orang pensyarah kursus E

Sumatif Temu bual 3 Pakar F

Latihan 9.3Cuba anda difinisikan dan huraikan proses penilaian sumatif

Page 14: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 201

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

RUMUSAN

Bab ini membincangkan cara menilai dan memilih perisian pengajaran dan pembelajaranberbantukan komputer (PPBK). Perbincangan menilai perisian ditumpukan dalamaspek untuk membangunkan perisian sementara memilih ditumpukan kepada caramemilih perisian untuk pengajaran dan pembelajaran. Dalam bab ini juga disertakancontoh instrument yang digunakan seperti soal selidik, senarai semak dan skrip temubual.

GLOSARI

Teori – Konsep pembangnan dan prinsip yang menyumbang kepadapengetahuan

Alat aplikasi – alat membantu murid melaksanakan tugas dalam pembelajaran

Penilaian – Merupakan domin teknologi, menentukan kesempurnaanperisian

Penilaian formatif – penilaian yang dilaksanakan di sepanjang proses pembangunanperisian multimedia

Penilaian sumatif – penilaian yang dilakukan di akhir proses membangunkanperisian.

UJIAN 1

1. Nyatakankan dua bentuk penilaian perisian pengajaran pembelajaran berbantukankomputer (PPBK).

2. Huraikan keperluan memilih perisian?

3. Huraikan serta perincikan kriteria proses pengajaran dan pembelajaran dalam pemilihanperisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK).

4. Definisikan dan huraikan proses penilaian formatif.

UJIAN 2

1. Huraikan dan jelaskan kaedah penggunaan perisian pengajaran pembelajaranberbantukan komputer (PPBK) dalam pengajaran dan pembelajaran.

2. Huraikan serta perincikan kriteria pemilihan perisian pengajaran pembelajaranberbantukan komputer (PPBK).

3. Nyatakan dua jenis penilaian dalam proses penilian pembangunan perisian.

Page 15: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

202 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

RUJUKAN

Hamidah Baba. 1999. Pemikiran dan hala tuju pembangunan perisian kursus multimediapendidikan interaktif. Kertas kerja Kursus Penilaian Grafik Adobe Photoshop.Bahagian Teknologi Pendidikan, Kuching, 6-10 September.

Robiah Sidin. 1992. Keberkesanan program penyediaan guru-guru KBSR satu tinjauanliterature. Jurnal Pendidikan Guru 4(3): 248-259.

Shaifol Bahary Sulaiman. 2003. Latihan dalam perkhidmatan 12 minggu sekolah bestari.Prosiding Seminar Aliran Terkini Teknologi Maklumat dan Komunikasi, hlm 29-38.

Page 16: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 203

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

LAMPIRAN A

Arahan: tandakan ( ) pada kotak yang disediakan serta berikan komen dengan jujurdan ikhlas

A. KANDUNGAN

B. HASIL PEMBELAJARAN

C. MESRA PENGGUNA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Page 17: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

204 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

D. CIRI-CIRI MULTIMEDIA

E. STRATEGI PEMBELAJARAN

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Page 18: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 205

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

LAMPIRAN B

TEMU BUAL PENSYARAH

Temu bual pensyarah kursus dibuat setelah mereka selesai menggunakan perisian yangdibangunkan.

1. Adakah kandungan perisian ini bersesuaian dengan Kurikulum Kursus DalamPerkhidmatan 12 Minggu Sekolah Bestari (Penggunaan TMK dalam Pengajaran danPembelajaran )? Di harap tuan dapat memberi ulasan .

2. Apakah komen tuan terhadap kelancaran program ini dari segi teknikal dan kandungan ?

3. Pada pandangan tuan adakah perisian ini dapat membantu tuan memberi tumpuanterhadap pelajar-pelajar yang agak lemah?

4. Apakah pandangan tuan tentang penggunaan menu yang mengunakan carta dalamperisian ini serta butang-butang arahan yang lain?

5. Diharap tuan dapat memberikan ulasan tentang penggunaan arahan dalam perisian iniapakah ia mudah difahami atau sebaliknya ?

6. Apakah pendapat tuan tentang pilihan yang diberikan kepada pengguna untuk memilihtajuk-tajuk yang sesuai untuk dipelajari.

7. Perisian ini membenarkan pengguna membuat ulangan berkali-kali sehingga penggunamemahami tajuk ini. Apakah komen tuan?

8. Apakah pendapat tuan mengenai latihan yang di berikan. Adakah latihan mempunyaikaitan dan memudahkan pelajar memahami tajuk ini ?

9. Perisian ini cuba mengaplikasikan teori pembelajaran tingkah laku dan kognatif. Padapendapat tuan, adakah perisian ini dapat mengaplikasikan kedua-dua teori pembelajaranini ? Diharap tuan dapat memberi komen.

10. Perisian ini cuba mengaplikasikan strategi pembelajaran anjal dan aktif. Pada pendapattuan, adakah perisian ini dapat mengaplikasikan kedua-dua strategi pembelajaran ini ?Diharap tuan dapat memberi komen.

Page 19: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

206 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

LAMPIRAN C

Instrumen ini membuat pemerhatian ketika peserta kursus sedang menggunakanperisian multimedia ini. Tujuannya untuk melihat reaksi peserta kursus semasamenggunakan perisian multimedia.

Page 20: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 207

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

LAMPIRAN D

BORANG SOAL SELIDIK PENILAIAN PERISIAN MULTIMEDIATAJUK PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANArahan sila bulatkan jawapan anda mengikut skala di bawah jawab dengan jujur dan ikhlas

Borang Penilaian

1. Sangat tidak setuju

2. Tidak Setuju

3. Tidak Pasti

4. Setuju

5. Sangat Setuju

A. KANDUNGAN

B. HASIL PEMBELAJARAN

Page 21: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

208 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

C. MESRA PENGGUNA

D. CIRI-CIRI MULTIMEDIA

Page 22: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 209

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

LAMPIRAN E

BORANG SOAL SELIDIK PENILAIAN PERISIAN MULTIMEDIATAJUK PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANArahan: Sila bulatkan jawapan anda mengikut skala di bawah ini. Jawab dengan jujur danikhlas.

Borang Penilaian

1. Sangat tidak setuju

2. Tidak Setuju

3. Tidak Pasti

4. Setuju

5. Sangat Setuju

KANDUNGAN

Page 23: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

210 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

HASIL PEMBELAJARAN

MESRA PENGGUNA

Page 24: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

OUM 211

TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK

CIRI-CIRI MULTIMEDIA

Page 25: TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK - memberfiles.freewebs.com · 188 OUM PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9 TOPIK 9 PENILAIAN PERISIAN PPBK PENGENALAN Penggunaan pengajaran pembelajaran

212 OUM

PENILAIAN PERISIAN PPBK TOPIK 9

LAMPIRAN F

TEMU BUAL DENGAN PAKARTemu bual pakar dibuat setelah mereka menggunakan perisian yang dibangunkan.

1 Apakah komen tuan mengenai perisian ini, dari segi kandungan kurikulum bagi memenuhiKurikulum Kursus Dalam Perkhidmatan 12 Minggu Sekolah Bestari?.

2 Diharap tuan dapat memberi ulasan tentang keupayaan perisian ini untuk memenuhihasil pembelajaran yang ditetapkan dalam topik ini.

3 Disepanjang tuan menggunakan perisian ini, apakah pandangan tuan tentang keupayaanperisian ini dari segi memenuhi keperluan konsep mesra pengguna?

4 Perisian multimedia terdiri daripada gabungan pelbagai media. Diharap tuan dapatmemberi komen setiap media yang terdapat dalam perisian ini.

5 Adakah pendapat tuan dengan keupayaan perisian ini mengaplikasikan teoripembelajaran tingkah laku dan teori pembelajaran kognatif?

6 Apakah pandangan tuan tentang keupayaan perisian ini mengaplikasikan strategipembelajaran anjal dan aktif?

7 Setiap benda di dunia ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Diharap tuan dapatmemberikan ulasan kelemahan perisian ini.