topic 9 ar data collection considerations

of 42 /42

Upload: zytemys

Post on 23-Jun-2015

1.482 views

Category:

Technology


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Topic 9 AR data collection considerations
Page 2: Topic 9 AR data collection considerations

Sekiranya anda dikehendaki melaksanakan strategi tindakan anda (hasil dapatan tutorial 1 dan 2), bincangkan pertimbangan yang harus diambilkira semasa mengumpul data. Beri penjelasan bagi setiap pertimbangan yang diberi.

Bentangkan hasil perbincangan anda

(1 jam)

Page 3: Topic 9 AR data collection considerations

Pensampelan, Kesahan,Kebolehpercayaan, dan BiasPensampelan dan biasKesahan (Validity)

Kritikan luaran (keaslian data) Kritikan dalaman (ketepatan data) Triangulasi Data

Kebolehpercayaan – generalisasi data dapatan Etika

Page 4: Topic 9 AR data collection considerations

Tiada usaha dibuat untuk memilih pemberi maklumat (informants) secara rawak.

• Pensampelan dalam penyelidikan tindakan ialah pensampelan bertujuan (purposive sampling). Justeru, meningkatkan keadaan bias kpd data diperolehi, menjejaskan kebolehpercayaan data diperolehi & kesahan penyelidikan dijalankan & ini mempengaruhi hasil dapatan. Bagaimana bias boleh dikurangkan dalam PT?

PENSAMPELAN (sampling error)PENSAMPELAN & BIAS (sampling error)

Page 5: Topic 9 AR data collection considerations

Pemberi maklumat (informants) dipilih dalam kalangan mereka yang boleh menjawab soalan kajian dengan baik

PENSAMPELAN & BIAS (sampling error)

FINDING THE RIGHT SAMPLE

Page 6: Topic 9 AR data collection considerations

Contoh: gangsterisme, bosan

Situasi, individu & kumpulan dipilih adalah untuk meningkatkan kefahaman tentang sesuatu fenomena

yang dikaji

PENSAMPELAN (sampling error)PENSAMPELAN & BIAS (sampling error)

Page 7: Topic 9 AR data collection considerations

Pilihan saiz sampel adalah satu pertimbangan yang penting kerana ia menentukan sejauh mana penyelidik boleh membuat generalisasi (Onwuegbuzie & Leech, 2005b).

Pada amnya, saiz sampel tidak harus terlalu besar sehingga ia adalah sukar untuk menganalisis dan memilih (extract) data yang banyak & pelbagai (thick, rich data).

SAIZ SAMPEL

Page 8: Topic 9 AR data collection considerations

Pada masa yang sama, sampel tidak harus terlalu kecil sehingga ia adalah sukar untuk mencapai ketepuan data (Flick, 1998; Morse, 1995), “theoretical saturation” (Strauss & Corbin, 1990), or informational redundancy/maklumat yang berulang (Lincoln & Guba, 1985).

Page 9: Topic 9 AR data collection considerations

Kebolehpercayaan tinggi, kesahan

rendah

Kesahan tinggi, Kebolehpercayaan

rendah

kebolehpercayaan rendah, Kesahan

rendah

kebolehpercayaan tinggi, Kesahan

tinggi

Apa maksud kebolehpercayaan dan kesahan?

Page 10: Topic 9 AR data collection considerations

KESAHANMaksud kesahan?

Adakah penyelidikan itu melakukan perkara yang ia dakwa lakukan, dan bolehkah pembaca percaya keputusannya/ dapatannya?

“I don’t think that’s right. But let me check.”

@ Does the research do the things it claims to do, and can the reader believe the results?

Page 11: Topic 9 AR data collection considerations

KESAHAN

Maksud kesahan?Kesahan dalam penyelidikan ialah darjah sesuatu kajian itu jujur dan benar dari segi niat, konteks, dan laporannya. Ia adalah hasil integriti anda sebagai seorang guru dan sebagai seorang penyelidik. Ia menimbulkan soalan, "Adakah data anda menyatakan apa yang kamu katakan ia kata? ["Does your data say what you say it says?“ (MacLean & Mohr, 1999, p. 117)].

Page 12: Topic 9 AR data collection considerations

KESAHAN

Maksud kesahan?Kesahan mengukur sejauh mana alat kajian berkenaan mengukur apa hendak diukur.

Page 13: Topic 9 AR data collection considerations

Habermas Social Validation

Mengikut Habermas (1979) kriteria yang diperlukanuntuk menilai kesahihan sesuatu pengetahuan

yangdidakwa adalah : Sesuatu pernyataan adalah benar; Perbuatan pertuturan difahami; Pemberi maklumat/penceramah adalah

tulen; Keadaan adalah sesuai bagi perkara-

perkara ini yang dikatakan.

Page 14: Topic 9 AR data collection considerations

KESAHAN

Kesahan dalaman (Internal validity) menangani ketepatan maklumat dan sama ada ia sesuai/selari dengan realiti (Merriam, 1988).

Kesahan luaran (External validity) sama ada penemuan/dapatan kajian ini boleh diitlakkan/digeneralisasikan kepada contoh yang lain

Page 15: Topic 9 AR data collection considerations

KESAHAN

Beberapa prosedur yang boleh membantu meningkatkan kesahan dalaman:

Page 16: Topic 9 AR data collection considerations

TRIANGULASI

KREDIBILITI

Mengukuhkan keesahan & kebolehpercayaan

PERSPEKTIF

Mendapat gambaran yang lebih menyeluruh

INTEGRITI/ AKAUNTABILITI

Menyemak semula maklumat yang

dikumpulkan

Page 17: Topic 9 AR data collection considerations

KESAHAN

2. Membincangkan maklum balas yang diterima daripada pemberi maklumat

3. Mengenal pasti bagaimana pemberi maklumat utama (temu bual /perbincangan) dan peserta (pengumpul data) akan terlibat dalam semua fasa penyelidikan

Page 18: Topic 9 AR data collection considerations

Kesahan kandungan (content validity): mengukur sejauh mana ujian atau alat kajian boleh mengukur kandungan yang hendak diukur. Boleh ditingkatkan dengan bantuan pakar dalam bidang yang dikaji bagi memeriksa ketepatan & kesahan set soal selidik @ soalan temu bual yang disediakan. Adakah soalan-soalan disediakan sesuai bagi menilai apa yang patut dinilai?

Jenis-jenis Kesahan

Bina instrumen soal selidik

Sebelum ditadbir, beri salinan draf

kepada 3 org pakar bidang

Penyelidik menggunakan maklum balas

pakar untuk membaiki instrumen

Page 19: Topic 9 AR data collection considerations

Kesahan muka (face validity): sejauh mana ukuran dapat mengukur nilai sebenar yang ingin diukur iaitu ukuran berkenaan memberi keyakinan kepada responden terhadap item-item yang hendak dijawab. Termasuklah arahan menjawab, susunan item, kedudukan item & arahan cara menjawab

Jenis-jenis Kesahan

Bina instrumen soal selidik

Mengedarkan soal selidik tersebut kepada

responden kajian.

Memurnikan instrumen berdasarkan

kebolehan responden menjawab soalan dalam soal selidik

tersebut.

Page 20: Topic 9 AR data collection considerations

Kesahan konstruk (construct validity): mengukur sejauh mana item @ ujian boleh mengukur sesuatu konstruk, misalnya, sikap rajin dan minat. Kesahan ini boleh ditingkatkan dengan memahami ciri-ciri orang rajin dan ciri-ciri minat; dengan memahami konstruk berkenaan.

Jenis-jenis Kesahan

Memahami sesuatu konstruk; buat

rujukan

Membina instrumen

Memurnikan instrumen

Ujian rintis

Page 21: Topic 9 AR data collection considerations

Kesahan ramalan (predictive validity): berkaitan dengan tujuan kajian iaitu meramal sesuatu dengan perkara tertentu. Ia bergantung kepada kebolehan skor ujian untuk membuat ramalan tentang prestasi masa depan pelajar. Cth, UKELP diguna untuk pelatih institut perguruan sebagai syarat kemasukan –lulus? – calon guru terbaik!

Jenis-jenis Kesahan

Page 22: Topic 9 AR data collection considerations

Kesahan Semasa (Concurrent Validity): Perbezaan antara kesahan semasa dengan kesahan

ramalan Terdiri daripada kesahan serentak dan kesahan

ramalan. Sejauh mana pengukuran yang dibuat dapat meramal kriteria yang ingin diukur

Contoh: merujuk pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian itu selaras dengan pencapaian kemudian dalam suatu ujian yang serupanya. Sekiranya ujian kedua yang sama taraf dengan ujian yang pertama ditakbirkan tidak lama kemudian, pencapaian calon biasanya lebih baik daripada ujian pertama kerana calon yang berkenaan telah memperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujian yang pertama

Jenis-jenis Kesahan

Page 23: Topic 9 AR data collection considerations

Prinsip kritikan ialah memastikan orang membuat refleksi terhadap isu-isu dan proses

Ia juga memastikan orang ramai membuat tafsiran yang jelas, berat sebelah (bias), andaian dan kebimbangan apabila penilaian dibuat.

Dengan cara ini, aspek praktikal boleh menghasilkan pertimbangan teori

Page 24: Topic 9 AR data collection considerations

Dalam penyelidikan tindakan, dakwaan (claims made) adalah sederhana dan terhasil daripada pengalaman peribadi yang cuba untuk memperbaiki keadaan.

Penyelidik seharusnya responsif kepada keperluan mereka sendiri dan konteks di mana mereka bekerja

Page 25: Topic 9 AR data collection considerations

Menyedari percanggahan dalam amalan sendiri, guru-penyelidik berhasrat menyelesaikan konflik yang wujud di antara nilai-nilai sendiri dan amalan sebenar

Ini menawarkan kritikan dialektik yang dimana sesuatu fenomena diguna untuk dikritik.

Realiti sosial dikongsi menerusi bahasa.

Page 26: Topic 9 AR data collection considerations

Elemen-elemen penting untuk diberi perhatian ialah unsur-unsur yang tidak stabil, atau bercanggah antara satu sama lain.

Inilah perkara-perkara yang paling mungkin untuk dibuat perubahan.

Page 27: Topic 9 AR data collection considerations

Kebolehpercayaan adalah ketekalan dan kestabilan sesuatu ukuran atau alat ukur (trustworthiness of the data being gathered).

Bermaksud alat ukur yang digunakan boleh digunakan untuk murid lain, tempat yang berbeza & situasi yang berlainan tetapi mendapat respon yang serupa walaupun digunakan berkali-kali

KEBOLEHPERCAYAAN

Page 28: Topic 9 AR data collection considerations

Cara meningkatkan kebolehpercayaan:1. Melalui penggunaan inter-rater (data

temu bual) : beberapa org penyelidik mengenal pasti tema-tema dalam transkripsi yang sama

2. Pemerhatian secara berulang-ulang sehingga “tepu” (tingkah-laku diperhatikan tidak berubah lagi)

3. Menggunakan nilai cronbach alfa (untuk soal selidik) (nilai > 0.60 digunakan) (Mohd Majid, 1990)

KEBOLEHPERCAYAAN

Page 29: Topic 9 AR data collection considerations

Bias dalam pengumpulan data adalah satu penyelewengan (distortion) dalam data yang dikumpul supaya ia tidak mewakili realiti.

Page 30: Topic 9 AR data collection considerations

1. Instrumen cacat (defective instruments). Contoh:

— Arahan untuk menjawab soalan kurang jelas ;

— Soalan distrukturkan kurang jelas/tepat (vaguely phrased questions); tidak menguji isu yang dikaji

— Soalan disusun dalam urutan tidak mengikut tahap kesukaran (iilogical order)

BIAS YANG MUNGKIN BERLAKU SEMASA PENGUMPULAN DATA

Page 31: Topic 9 AR data collection considerations

— ‘leading questions’ yang menyebabkan responden mempercayai satu jawapan akan diutamakan atas yang lain;

Awak faham apa yang cikgu ajar?

Awak suka makan

ayam atau ikan?

Page 32: Topic 9 AR data collection considerations

2. Bias pemerhati: Risiko penyelidik hanya melihat atau

mendengar apa yang penyelidik berminat sahaja dan maklumat yang kritikal/berguna kepada kajian sebenar tidak diperolehi

Protokol pemerhatian (perkara-perkara yang hendak diperhatikan/fokus pemerhatian) dan panduan membuat pemerhatian tidak distruktur dengan baik

BIAS YANG MUNGKIN BERLAKU SEMASA PENGUMPULAN DATA

Page 33: Topic 9 AR data collection considerations

3.Kesan temu bual ke atas pemberi maklumat/ interviewee :

Pemberi maklumat (murid) mungkin tidak mempunyai kepercayaan terhadap penemubual - akan memberi maklumat/jawapan yang tidak benar/tidak jujur

For example: in a survey on alcoholism you ask school children: ‘Does your father sometimes get drunk?’ Many will probably deny that he does, even if it is true.

Penemubual (guru) boleh mempengaruhi hasil temu bual disebabkan oleh peranan mereka. Cth: murid akan menjawab semua soalan ditanya sebab mereka yang bertanya adalah guru mereka atau takut markah mereka rendah kalau tidak menjawab, dsbg.

BIAS YANG MUNGKIN BERLAKU SEMASA PENGUMPULAN DATA

Page 34: Topic 9 AR data collection considerations

4. Bias maklumat (information bias): Maklumat itu sendiri mempunyai

kelemahan – tidak lengkap, kurang perinci, dsbg.

Rekod seperti kerja murid/ temubual mungkin mempunyai jawapan yang tidak boleh dibaca/ didengar dengan jelas

Boleh jadi juga pemberi maklumat tidak ingat jawapan untuk soalan yang ditanya (called memory or recall bias).

BIAS YANG MUNGKIN BERLAKU SEMASA PENGUMPULAN DATA

Page 35: Topic 9 AR data collection considerations
Page 36: Topic 9 AR data collection considerations

Responden diminta bekerja di tengah panas/hujan tanpa perlindungan; berlari mengelilingi padang sekolah; mendaki

biukit & meredah sungai yang berbahaya; memandu kenderaan dengan laju; minta

responden memakan ubat/ suntikan .

Misalnya, penyelidik mengkaji keberkesanan

pengetua di sekolah-sekolah pengetua rasa

terteka & tidak selesa dinilai oleh guru-guru.

Page 37: Topic 9 AR data collection considerations

2 jenis – pencerapan tersembunyi/tertutup (covert) & terbuka (overt)

Responden tidak tahu apakah aktiviti @

tingkah-laku mereka yang diperhatikan

(covert)

-Menceroboh @ mengganggu privacy responden (merakam, memasang CCTV, tanya soalan sensitif, akses kpd rekod peribadi, dll)-Melanggar kerahsiaan (identiti tidak dirahsiakan; mendedahkan maklumat yang sepatutnya menjadi rahsia)

Page 38: Topic 9 AR data collection considerations

Responden berhak membuat laporan polis jika terdapat bukti penyelidik mendedahkan rahsia mereka / berlaku tidak jujur

- Jelaskan kepada responden tujuan kajian dijalankan, kepentingan/faedah diberi oleh hasil penyelidikan, bagaimana penyelidikan dijalankan; identiti responden dirahsiakan; rahsiakan nama sekolah, guru, murid

Page 39: Topic 9 AR data collection considerations

Mencuri idea seseorang @ laporan yang ditulis tanpa memberi sebarang penghargaan (credit) yang sesuai terhadap sumbangan yang diberikan oleh orang itu adalah mencuri hak orang.

Page 40: Topic 9 AR data collection considerations

Data atau maklumat diperolehi diubahsuai bagi mendapatkan hasil sebagaimana yang dikehendaki

Penyelidik perlu melaporkan secara jujur setiap data yang diperoleh/ dicerap

Page 41: Topic 9 AR data collection considerations

Mendapatkan persetujuan & kebenaran (consent) sebelum kajian atau temu bual itu dijalankan;

Jangan meneroka isu-isu sensitif sebelum hubungan yang baik telah diwujudkan dengan pemberi maklumat ;

Memastikan kerahsiaan data yang diperolehi; dan

Pelajari dengan mendalam & mencukupi budaya pemberi maklumat untuk memastikan ia dihormati semasa proses pengumpulan data (cultural values, traditions, taboos)

Page 42: Topic 9 AR data collection considerations

Terima Kasih!