topic 9 ar data collection considerations

of 42/42

Post on 23-Jun-2015

1.473 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Sekiranya anda dikehendaki melaksanakanstrategi tindakan anda (hasil dapatantutorial 1 dan 2), bincangkan pertimbanganyang harus diambilkira semasa mengumpuldata. Beri penjelasan bagi setiappertimbangan yang diberi. Bentangkan hasil perbincangan anda (1 jam)

2. Pensampelan, Kesahan,Kebolehpercayaan,dan Bias Pensampelandan bias Kesahan (Validity) Kritikan luaran (keaslian data) Kritikan dalaman (ketepatan data) Triangulasi Data Kebolehpercayaan generalisasi datadapatan Etika 3. PENSAMPELAN & BIAS (sampling error) PENSAMPELAN (sampling error) Tiada usaha dibuat untuk memilih pemberi maklumat (informants) secara rawak. Pensampelan dalam penyelidikan tindakan ialah pensampelanbertujuan (purposive sampling). Justeru, meningkatkan keadaanbias kpd data diperolehi, menjejaskan kebolehpercayaan datadiperolehi & kesahan penyelidikan dijalankan & ini mempengaruhihasil dapatan. Bagaimana bias boleh dikurangkan dalam PT? 4. PENSAMPELAN & BIAS (sampling error) Pemberi maklumat (informants) dipilihdalam kalangan mereka yang bolehmenjawab soalan kajian dengan baik FINDING THE RIGHT SAMPLE 5. PENSAMPELAN & BIAS (sampling error)PENSAMPELAN (sampling error) Contoh: gangsterisme, bosanSituasi, individu & kumpulan dipilih adalah untukmeningkatkan kefahaman tentang sesuatu fenomenayang dikaji 6. SAIZ SAMPEL Pilihan saiz sampel adalah satu pertimbanganyang penting kerana ia menentukan sejauh manapenyelidik boleh membuat generalisasi(Onwuegbuzie & Leech, 2005b). Pada amnya, saiz sampel tidak harus terlalubesar sehingga ia adalah sukar untukmenganalisis dan memilih (extract) data yangbanyak & pelbagai (thick, rich data). 7. Pada masa yang sama, sampel tidakharus terlalu kecil sehingga ia adalahsukar untuk mencapai ketepuan data(Flick, 1998; Morse, 1995), theoreticalsaturation (Strauss & Corbin, 1990), orinformational redundancy/maklumatyang berulang (Lincoln & Guba, 1985). 8. Apa maksud kebolehpercayaan dan kesahan?KebolehpercayaanKesahan tinggi, kebolehpercayaan kebolehpercayaan tinggi, kesahan Kebolehpercayaanrendah, Kesahantinggi, Kesahan rendah rendah rendahtinggi 9. KESAHANMaksud kesahan? Adakah penyelidikan itu melakukan perkara yang ia dakwa lakukan, dan bolehkah pembaca percaya keputusannya/ dapatannya? @ Does the research do the things it claims to do, and can the reader believe the results? I dont think thats right. But let me check. 10. KESAHANMaksud kesahan? Kesahan dalam penyelidikan ialah darjahsesuatu kajian itu jujur dan benar dari seginiat, konteks, dan laporannya. Ia adalah hasilintegriti anda sebagai seorang guru dan sebagaiseorang penyelidik. Ia menimbulkan soalan,"Adakah data anda menyatakan apa yangkamu katakan ia kata? ["Does your data saywhat you say it says? (MacLean & Mohr, 1999,p. 117)]. 11. KESAHANMaksud kesahan? Kesahan mengukur sejauh mana alat kajianberkenaan mengukur apa hendak diukur. 12. Habermas Social ValidationMengikut Habermas (1979) kriteria yang diperlukanuntuk menilai kesahihan sesuatu pengetahuan yangdidakwa adalah : Sesuatu pernyataan adalah benar; Perbuatan pertuturan difahami; Pemberi maklumat/penceramah adalah tulen; Keadaan adalah sesuai bagi perkara-perkara iniyang dikatakan. 13. KESAHAN Kesahan dalaman (Internalvalidity) menangani ketepatanmaklumat dan sama ada ia sesuai/selaridengan realiti (Merriam, 1988). Kesahan luaran (External validity)sama ada penemuan/dapatan kajian iniboleh diitlakkan/digeneralisasikankepada contoh yang lain 14. KESAHAN Beberapa prosedur yang boleh membantumeningkatkan kesahan dalaman: 15. KREDIBILITI Mengukuhkan keesahan &kebolehpercayaanINTEGRITI/AKAUNTABILITI TRIANGULASIMenyemak semula maklumat yangdikumpulkanPERSPEKTIF Mendapat gambaranyang lebih menyeluruh 16. KESAHAN2. Membincangkan maklum balas yang diterimadaripada pemberi maklumat3. Mengenal pasti bagaimana pemberi maklumatutama (temu bual /perbincangan) dan peserta(pengumpul data) akan terlibat dalam semuafasa penyelidikan 17. Jenis-jenis Kesahan Kesahan kandunganBina instrumen soalselidik(content validity):mengukur sejauh manaujian atau alat kajian bolehmengukur kandungan yang Sebelum ditadbir,hendak diukur. Bolehberi salinan draf kepada 3 orgditingkatkan dengan bantuanpakar bidangpakar dalam bidang yangdikaji bagi memeriksaketepatan & kesahan set soalselidik @ soalan temu bualyang disediakan. AdakahPenyelidiksoalan-soalan disediakanmenggunakansesuai bagi menilai apa yang maklum balaspakar untukpatut dinilai? membaiki instrumen 18. Jenis-jenis Kesahan Kesahan muka (face Bina instrumen soalselidikvalidity): sejauh manaukuran dapat mengukurnilai sebenar yang ingindiukur iaitu ukuran Mengedarkan soalselidik tersebut kepadaberkenaan memberi responden kajian.keyakinan kepadaresponden terhadap item-item yang hendak dijawab.Termasuklah arahanMemurnikan instrumenberdasarkanmenjawab, susunan item, kebolehan respondenkedudukan item & arahan menjawab soalancara menjawab dalam soal selidiktersebut. 19. Jenis-jenis Kesahan Kesahan konstrukMemahami sesuatukonstruk; buat(construct validity):rujukanmengukur sejauh manaitem @ ujian bolehmengukur sesuatuMembina instrumenkonstruk, misalnya, sikaprajin dan minat. Kesahan iniboleh ditingkatkan denganmemahami ciri-ciri orang Ujian rintisrajin dan ciri-ciri minat;dengan memahami konstrukberkenaan. Memurnikan instrumen 20. Jenis-jenis KesahanKesahan ramalan (predictive validity): berkaitan dengan tujuan kajian iaitu meramal sesuatu dengan perkara tertentu. Ia bergantung kepada kebolehan skor ujian untuk membuat ramalan tentang prestasi masa depan pelajar. Cth, UKELP diguna untuk pelatih institut perguruan sebagai syarat kemasukan lulus? calon guru terbaik! 21. Jenis-jenis KesahanKesahan Semasa (Concurrent Validity): Perbezaan antara kesahan semasa dengan kesahan ramalan Terdiri daripada kesahan serentak dan kesahan ramalan.Sejauh mana pengukuran yang dibuat dapat meramal kriteriayang ingin diukur Contoh: merujuk pencapaian seseorang dalam sesuatu ujianitu selaras dengan pencapaian kemudian dalam suatu ujianyang serupanya. Sekiranya ujian kedua yang sama tarafdengan ujian yang pertama ditakbirkan tidak lamakemudian,pencapaian calon biasanya lebih baik daripadaujian pertama kerana calon yangberkenaan telahmemperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujianyang pertama 22. Prinsip kritikan ialah memastikan orangmembuat refleksi terhadap isu-isu danprosesIa juga memastikan orang ramaimembuat tafsiran yang jelas, beratsebelah (bias), andaian dankebimbangan apabila penilaian dibuat.Dengan cara ini, aspek praktikal bolehmenghasilkan pertimbangan teori 23. Dalam penyelidikan tindakan, dakwaan(claims made) adalah sederhana danterhasil daripada pengalaman peribadiyang cuba untuk memperbaiki keadaan.Penyelidik seharusnya responsif kepadakeperluan mereka sendiri dan konteks dimana mereka bekerja 24. Menyedari percanggahandalam amalan sendiri, guru-penyelidik berhasratmenyelesaikan konflik yang wujuddi antara nilai-nilai sendiri danamalan sebenarIni menawarkan kritikan dialektikyang dimana sesuatu fenomenadiguna untuk dikritik.Realiti sosial dikongsi menerusibahasa. 25. Elemen-elemen penting untuk diberiperhatian ialah unsur-unsur yang tidakstabil, atau bercanggah antara satusama lain.Inilah perkara-perkara yang palingmungkin untuk dibuat perubahan. 26. KEBOLEHPERCAYAAN Kebolehpercayaan adalah ketekalan dankestabilan sesuatu ukuran atau alat ukur(trustworthiness of the data beinggathered). Bermaksud alat ukur yang digunakanboleh digunakan untuk murid lain,tempat yang berbeza & situasi yangberlainan tetapi mendapat respon yangserupa walaupun digunakan berkali-kali 27. KEBOLEHPERCAYAAN Cara meningkatkan kebolehpercayaan:1. Melalui penggunaan inter-rater (data temubual) : beberapa org penyelidik mengenal pastitema-tema dalam transkripsi yang sama2. Pemerhatian secara berulang-ulang sehinggatepu (tingkah-laku diperhatikan tidak berubahlagi)3. Menggunakan nilai cronbach alfa (untuk soalselidik) (nilai > 0.60 digunakan) (Mohd Majid,1990) 28. Bias dalam pengumpulan dataadalah satu penyelewengan(distortion) dalam data yangdikumpul supaya ia tidakmewakili realiti. 29. BIAS YANG MUNGKIN BERLAKUSEMASA PENGUMPULAN DATA1. Instrumen cacat (defective instruments).Contoh: Arahan untuk menjawab soalan kurangjelas ; Soalan distrukturkan kurang jelas/tepat(vaguely phrased questions); tidak mengujiisu yang dikaji Soalan disusun dalam urutan tidakmengikut tahap kesukaran (iilogical order) 30. leading questions yang menyebabkanresponden mempercayai satu jawapan akandiutamakan atas yang lain; Awak sukaAwak faham apa yang makan ayamcikgu ajar?atau ikan? 31. BIAS YANG MUNGKIN BERLAKUSEMASA PENGUMPULAN DATA2. Bias pemerhati: Risiko penyelidik hanya melihat ataumendengar apa yang penyelidik berminatsahaja dan maklumat yang kritikal/bergunakepada kajian sebenar tidak diperolehi Protokol pemerhatian (perkara-perkara yanghendak diperhatikan/fokus pemerhatian) danpanduan membuat pemerhatian tidakdistruktur dengan baik 32. BIAS YANG MUNGKIN BERLAKU SEMASA PENGUMPULAN DATA3.Kesan temu bual ke atas pemberi maklumat/interviewee : Pemberi maklumat (murid) mungkin tidakmempunyai kepercayaan terhadappenemubual - akan memberimaklumat/jawapan yang tidak benar/tidak jujurFor example: in a survey on alcoholism you askschool children: Does your father sometimes getdrunk? Many will probably deny that he does,even if it is true. Penemubual (guru) boleh mempengaruhi hasiltemu bual disebabkan oleh peranan mereka.Cth: murid akan menjawab semua soalan ditanyasebab mereka yang bertanya adalah guru merekaatau takut markah mereka rendah kalau tidakmenjawab, dsbg. 33. BIAS YANG MUNGKIN BERLAKU SEMASA PENGUMPULAN DATA4. Bias maklumat (information bias): Maklumat itu sendiri mempunyai kelemahan tidak lengkap, kurang perinci, dsbg. Rekod seperti kerja murid/ temubual mungkinmempunyai jawapan yang tidak bolehdibaca/ didengar dengan jelas Boleh jadi juga pemberi maklumat tidakingat jawapan untuk soalan yang ditanya(called memory or recall bias). 34. Responden diminta bekerja di tengah Misalnya, penyelidik panas/hujan tanpa perlindungan; berlari mengkaji keberkesananmengelilingi padang sekolah; mendaki pengetua di sekolah-biukit & meredah sungai yang berbahaya; sekolah pengetua rasamemandu kenderaan dengan laju; minta terteka & tidak selesa dinilairesponden memakan ubat/ suntikan .oleh guru-guru. 35. 2 jenis pencerapan tersembunyi/tertutup(covert) & terbuka (overt)Responden tidak tahuapakah aktiviti @tingkah-laku merekayang diperhatikan(covert)-Menceroboh @ mengganggu privacy responden (merakam,memasang CCTV, tanya soalan sensitif, akses kpd rekodperibadi, dll)-Melanggar kerahsiaan (identiti tidak dirahsiakan;mendedahkan maklumat yang sepatutnya menjadi rahsia) 36. Responden berhak membuatlaporan polis jika terdapat buktipenyelidik mendedahkan rahsiamereka / berlaku tidak jujur- Jelaskan kepada responden tujuankajian dijalankan,kepentingan/faedah diberi olehhasil penyelidikan, bagaimanapenyelidikan dijalankan; identitiresponden dirahsiakan; rahsiakannama sekolah, guru, murid 37. Mencuri idea seseorang @ laporan yangditulis tanpa memberi sebarang penghargaan(credit) yang sesuai terhadap sumbanganyang diberikan oleh orang itu adalah mencurihak orang. 38. Data atau maklumat diperolehidiubahsuai bagi mendapatkanhasil sebagaimana yangdikehendaki Penyelidik perlu melaporkansecara jujur setiap data yangdiperoleh/ dicerap 39. Mendapatkan persetujuan & kebenaran(consent) sebelum kajian atau temu bual itudijalankan; Jangan meneroka isu-isu sensitif sebelumhubungan yang baik telah diwujudkan denganpemberi maklumat ; Memastikan kerahsiaan data yang diperolehi;dan Pelajari dengan mendalam & mencukupi budayapemberi maklumat untuk memastikan iadihormati semasa proses pengumpulan data(cultural values, traditions, taboos) 40. Terima Kasih!