topic 7 pembangunan lestari

Download Topic 7 Pembangunan Lestari

Post on 10-Feb-2018

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  1/13

  PEMBANGUNAN

  LESTARI

  (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  2/13

  KONSEP

  1. Keseimbangan antara pembangunan dengan

  kualiti alam sekitar.

  Contohnya, untuk membangunkan kawasan

  bandar kita perlu mengambil kira faktor-faktorseperti sistem perparitan yang efektif untuk

  mengelakkan banjir, sistem pembuangan sampah

  yang teratur untuk mengelakkan timbunansampah dan mengawal pembakaran terbuka

  semasa membangunkan suatu kawasan.

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  3/13

  2.Pembangunan perlu mengambil kira keperluangenerasi akan datang.

  Aktiviti pembalakan merupakan salah satu hasilpendapatan negara tetapi ia haruslah dikawalbagi mengelakkan kemusnahan hutan yangtidak terancang. Oleh sebab itu, kerajaan telahmengambil langkah membuka hutan simpananbagi memastikan khazanah hutan dapatdinikmati oleh generasi akan datang.

  Penangkapan ikan menggunakan pukat tundaharuslah dikawal bagi mengelakkan kekurangansumber ikan di laut dalam.

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  4/13

  3.Pengelolaan sumber-sumber alam secarabijaksana.

  Projek empangan hidroelektrik penting bagimembekalkan kuasa elektrik. Pada masa yangsama, kemusnahan hutan yang besar berlaku.

  Dari itu, pihak-pihak yang terbabit perlumerancang agar kemusnahan yang teruk tidakberlaku kepada sumber-sumber alam.

  Bekas tapak aktiviti perlombongan perlu

  dibangunkan semula bagi mengelakkan kawasantersebut terbiar selepas hasil galian habisdilombong.

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  5/13

  TUJUAN

  1. Kesejahteraan kehidupan yang berterusan Pembangunan yang dilakukan hendaklah

  memberi kesan yang positif terhadap manusiadan alam sekitar untuk jangka masa yangpanjang.

  2. Peningkatan kualiti hidup manusia

  Aktiviti pembangunan yang terancang dapat

  mengurangkan pencemaran udara dan bunyi ,kemusnahan hutan yang minima sertamengelakkan pencemaran sungai bagimeningkatkan kualiti kehidupan kita.

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  6/13

  STRATEGI

  1. Kitar dan guna semula bahan

  Bahan-bahan seperti kertas, tin dan botolboleh diproses untuk diguna semula.

  Kerajaan telah melancarkan kempen KitarSemula bagi menyedarkan masyarakat tentangkepentingan penggunaan semula bahanterpakai.

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  7/13

  2.Konsep 5R (recycle, reuse, repair, reduce,rethink)

  Konsep ini diperkenalkan agar masyarakatmenghargai kepentingan sumber alam sekitardan menjadikannya sebagai rutin harian.

  3.Penggunaan sumber tenaga yang boleh

  diperbaharui.

  Penggunaan tenaga elektrik daripada penjanahidroelektrik dapat dikurangkan dengan

  penggunaan tenaga solar. Angin dan ombak juga boleh menghasilkan

  sumber tenaga seperti penggunaan kincir angindi sesetengah negara.

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  8/13

  4. Pembangunan ekonomi yang terancang.

  Pendapatan negara daripada penghasilan

  perabot kayu-kayan dapat meningkatkanekonomi. Akan tetapi, penebangan pokok kayu-kayan yang berleluasa perlu dikawal sertapenanaman semula perlu dilakukan bagimemastikan kayu-kayan tidak pupus.

  5. Pengelolaan kempen Cintai Alam Sekitar

  Kempen seperti Cintai Sungai Kita, Kitar Semuladan Berkongsi Kenderaan dapat mengingatkan

  tanggungjawab setiap individu terhadap alamsekitar.

  Untuk mengambil perhatian pelajar menyertaikempen ini, komputer digunakan untuk

  menghasilkan poster dan grafik yang menarik.

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  9/13

  6.Undang-undang dan konvensyen antarabangsa.

  Konvensyen yang diadakan adalah bertujuan

  untuk membincangkan isu-isu alam sekitar sertamenggubal undang-undang berkaitan alamsekitar. Antara konvensyen tersebut ialah

  Langkawi Declaration 1989.

  Agenda 21 (Earth Summit). Kuala Lumpur Accord 1992.

  UN Commission on Sustainable Development(UNCSD)

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  10/13

  7. Organisasi kerajaan, Bukan kerajaan dan BadanKorporat terhadap pemeliharaan dan

  pemuliharaan alam sekitar

  Organisasi Kerajaan

  Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Perhutanan.

  Jabatan Haiwan Liar dan Taman Negara.

  Jabatan Pengairan dan Saliran Jabatan Perikanan dan Taman Laut

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  11/13

  Organisasi Bukan Kerajaan

  World Wild Federation (WWF)

  Sahabat Alam Malaysia (SAM)

  Malaysia Nature Society (MNS)

  Environmental Management and Research

  Association of Malaysia (EMSEARCH) Environment Protection Society of Malaysia

  (EPSM)

  Business Council for Sustainable Development inMalaysia (BCSDM)

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  12/13

  Organisasi Korporat

  Alam Flora

  Indah Water Golden Hope

  Sime Darby

  Hong Kong Bank UMW

  Bata Malaysia

  Shell Malaysia

  Syarikat Alam Malaysia (Toxic Waste Disposal)

 • 7/22/2019 Topic 7 Pembangunan Lestari

  13/13