topic 6 ar planning & proposal

of 17 /17
TOPIK 6 Penyelidikan Tindakan: Rancangan dan cadangan

Upload: zytemys

Post on 22-Jun-2015

478 views

Category:

Technology


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Topic 6 AR planning & proposal

TOPIK 6Penyelidikan Tindakan:

Rancangan dan cadangan

Page 2: Topic 6 AR planning & proposal

Topic Overview Konteks (bahagian Pengenalan) Fokus/aspek amalan yang ditambahbaik Soalan kajian/ Objektif kajian Tinjauan literatur Kumpulan sasaran/Subjek kajian Pelaksanaan strategi tindakan -Strategi tindakan -Kaedah pengumpulan data -Kaedah analisis data Refleksi: Analisis & interpretasi data Jadual kerja/Skedul kerja Kos/Budget Sumber rujukan

Page 3: Topic 6 AR planning & proposal

Dimana kajian itu akan dijalankan? (dicadangkan kajian berasaskan bilik darjah/ classroom-based)

Deskripsi tempat/Setting description : Siapa saya?

Refleksi P&P yang lepas

Keprihatinan guru

Konteks kajian

Page 4: Topic 6 AR planning & proposal

Fokus/Aspek yang hendak ditambahbaik

Apa yang anda hendak siasat? Apa yang anda hendak capai? Lakukan tinjauan literatur & buat rujukan Mengapa anda memilih aspek ini sebagai

fokus? Kepentingan/Kesignifikanan – Apa akan berlaku jika saya tidak memilih aspek ini sebagai fokus? Tentukan tema/masalah/ isu keprihatinan

Page 5: Topic 6 AR planning & proposal

Ringkaskan masalah yang telah dikenalpasti daripada refleksi P&P yang lalu

Kumpulkan data (bukti) bagi menentukan aspek yang hendak ditambahbaik

Pilih amalan yang anda rasa kurang berpuas hati ; menganggu; tidak sesuai

Percaya bahawa perkara itu perlu ditambahbaik dan boleh ditambahbaik

Page 6: Topic 6 AR planning & proposal

Apa amalan yang boleh ditambahbaik?

Apa masalah/ peluang penambahbaikan/ pengalaman yang dihadapi?

Apa yang berlaku dalam bilik darjah saya/ di sekolah?

Apa permasalahan dalam pengajaran saya?

Soalan Kajian/Objektif

Page 7: Topic 6 AR planning & proposal

Tinjauan Literatur

Jurnal Buku Laporan Monograf Seminar/Prosiding Konferen

Page 8: Topic 6 AR planning & proposal

Sekumpulan subjek kajian/ Sampel penyelidikan Latar belakang subjek kajian Umur; Jantina; Pencapaian akademik Ciri-ciri lain yang relevan Contoh :

Terdapat 20 orang pelajar Tingkatan 1 dan 2 yang mempunyai … masalah yang berlaku setiap 5 hari dalam sebulan.

Subjek Kajian/Kumpulan Sasaran

Page 9: Topic 6 AR planning & proposal

Apa strategi tindakan anda? Jelaskan/Huraikan bagaimana tindakan

tersebut akan dilaksanakan Beri justifikasi mengapa tindakan itu

adalah perlu? Intervensi (jenis intervensi & cara

melaksanakannya)Pengumpulan data Instrumen (soal selidik, pemerhatian, temu

bual,…..)Analisis data

Strategi Tindakan

Page 10: Topic 6 AR planning & proposal

Bagaimana pengumpulan data dilakukan selepas tindakan dilaksanakan?

Beberapa kaedah : - Rekod Anekdot - Nota lapangan (fieldnotes) - Analisis dokumen - Senarai semak - Penulisan Jurnal - Soal selidik - Portfolio - Log/Nota

Kaedah Pengumpulan Data

Page 11: Topic 6 AR planning & proposal

Hasil kerja murid/Buku latihan Ujian Keputusan peperiksaan Sukatan pelajaran Bahan-bahan relevan yang boleh

membantu penyelidik mengingatkan apa yang dia telah lakukan (nota lapangan, catatan refleksi P&P, dsbg….)

Sumber Data

Page 12: Topic 6 AR planning & proposal

Bagaimana data dianalisis? Kuantitatif atau kualitatif?1.Reading data (meneliti data yang diperolehi)2.Selecting data (menapis data yang penting)3.Presenting data (merumus data terpilih dalam

bentuk yang mudah)

4.Interpreting data & drawing conclusions(merangkakan model/teori untuk menjelaskan

situasi)

Refleksi: Analisis dan Interpretasi Data

Page 13: Topic 6 AR planning & proposal

Sistem APA yang betul Susun semua senarai rujukan mengikut alphabetical order

Sumber Rujukan

Page 14: Topic 6 AR planning & proposal

Bil

Aktiviti Tarikh Pelaksanaan

Catatan

1 Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal

2 Menulis proposal kajian

3 Merancang tindakan

4 Melaksanakan tindakan

5 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan

6 Refleksi kajian

7 Menulis laporan kajian

8 Pembentangan dapatan kajian

Jadual Kerja • Sediakan jadual (atau carta) pelan tindakan• Senaraikan semua aktiviti/langkah-langkah• Tarikh/ Tarikh tentatif• Pelaksanaan pengumpulan data/ analisis data, dsbg.

Page 15: Topic 6 AR planning & proposal

Bahan-bahan & kuantiti Harga seunit/ Jumlah Kos Kos perkhidmatan – menaip, menjilid, kemasukan data

Kos (Budget)

No.

Materials QuantityPrice per unit

Total Cost

1 A4 paper

2 PRINTER CARTRIDGE

3 Dictionary (DEWAN/OXFORD)

4 Photostate/ Printing

5 Notebooks

TOTAL

Page 16: Topic 6 AR planning & proposal

Format Proposal Penyelidikan1. Topik2. Ahli kumpulan penyelidik dan nama sekolah/Jabatan/Bahagian3. Latar belakang kajian/ Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu --- konteks, refleksi, lit.review, nilai pendidikan4. Isu keprihatinan/Fokus kajian ---- tinjauan & analisis masalah/bukti5. Objektif kajian6. Kumpulan sasaran7. Pelaksanaan Kajian 7.1 Strategi tindakan yang dicadangkan/ Cara Pelaksanaan Tindakan 7.2 Kaedah pengumpulan data 7.3 Kaedah Analisis data8. Jadual pelaksanaan kajian9. Anggaran kos kajian10. Senarai rujukan11. Lampiran

Page 17: Topic 6 AR planning & proposal

Tutorial 6: Each student has to select one aspect of

teaching that you wish to improve. Prepare a statement on the aspect that will be changed. Then, prepare an action research proposal on how you will conduct the research

(1 hour)