topic 6 ar planning & proposal

of 17/17
TOPIK 6 Penyelidikan Tindakan: Rancangan dan cadangan

Post on 22-Jun-2015

473 views

Category:

Technology

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TOPIK 6Penyelidikan Tindakan: Rancangan dan cadangan

2. Topic Overview Konteks (bahagian Pengenalan) Fokus/aspek amalan yang ditambahbaik Soalan kajian/ Objektif kajian Tinjauan literatur Kumpulan sasaran/Subjek kajian Pelaksanaan strategi tindakan-Strategi tindakan-Kaedah pengumpulan data-Kaedah analisis data Refleksi: Analisis & interpretasi data Jadual kerja/Skedul kerja Kos/Budget Sumber rujukan 3. Konteks kajian Dimana kajian itu akandijalankan? (dicadangkan kajianberasaskan bilik darjah/ classroom-based) Deskripsi tempat/Settingdescription : Siapa saya? Refleksi P&P yang lepas Keprihatinan guru 4. Fokus/Aspek yang hendak ditambahbaik Apa yang anda hendak siasat? Apa yang anda hendak capai? Lakukan tinjauan literatur & buat rujukan Mengapa anda memilih aspek ini sebagai fokus? Kepentingan/Kesignifikanan Apaakan berlaku jika saya tidak memilihaspek ini sebagai fokus? Tentukan tema/masalah/isu keprihatinan 5. Ringkaskan masalah yang telah dikenalpastidaripada refleksi P&P yang lalu Kumpulkan data (bukti) bagi menentukan aspekyang hendak ditambahbaik Pilih amalan yang anda rasa kurang berpuas hati ;menganggu; tidak sesuai Percaya bahawa perkara itu perlu ditambahbaikdan boleh ditambahbaik 6. Soalan Kajian/Objektif Apa amalan yang bolehditambahbaik? Apa masalah/ peluangpenambahbaikan/ pengalamanyang dihadapi? Apa yang berlaku dalam bilikdarjah saya/ di sekolah? Apa permasalahan dalampengajaran saya? 7. Tinjauan Literatur Jurnal Buku Laporan Monograf Seminar/Prosiding Konferen 8. Subjek Kajian/Kumpulan Sasaran Sekumpulan subjek kajian/ Sampel penyelidikan Latar belakang subjek kajianUmur; Jantina; Pencapaian akademikCiri-ciri lain yang relevan Contoh :Terdapat 20 orang pelajar Tingkatan 1 dan 2 yangmempunyai masalah yang berlaku setiap 5 hari dalamsebulan. 9. Strategi Tindakan Apa strategi tindakan anda? Jelaskan/Huraikan bagaimana tindakan tersebutakan dilaksanakan Beri justifikasi mengapa tindakan itu adalah perlu? Intervensi (jenis intervensi & caramelaksanakannya) Pengumpulan data Instrumen (soal selidik, pemerhatian, temu bual,..) Analisis data 10. Kaedah Pengumpulan Data Bagaimana pengumpulan data dilakukan selepastindakan dilaksanakan? Beberapa kaedah :- Rekod Anekdot- Nota lapangan (fieldnotes)- Analisis dokumen- Senarai semak- Penulisan Jurnal- Soal selidik- Portfolio- Log/Nota 11. Sumber Data Hasil kerja murid/Buku latihan Ujian Keputusan peperiksaan Sukatan pelajaran Bahan-bahan relevan yang boleh membantupenyelidik mengingatkan apa yang dia telahlakukan (nota lapangan, catatan refleksi P&P,dsbg.) 12. Refleksi: Analisis dan Interpretasi Data Bagaimana data dianalisis? Kuantitatif atau kualitatif?1.Reading data (meneliti data yang diperolehi)2.Selecting data (menapis data yang penting)3.Presenting data (merumus data terpilih dalam bentukyang mudah)4.Interpreting data & drawing conclusions(merangkakan model/teori untuk menjelaskan situasi) 13. Sumber Rujukan Sistem APA yang betul Susun semua senarai rujukan mengikutalphabetical order 14. Jadual Kerja Sediakan jadual (atau carta) pelan tindakan Senaraikan semua aktiviti/langkah-langkah Tarikh/ Tarikh tentatif Pelaksanaan pengumpulan data/ analisis data, dsbg.BiAktivitiTarikh CatatanlPelaksanaan1Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal2Menulis proposal kajian3Merancang tindakan4Melaksanakan tindakan5Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan6Refleksi kajian7Menulis laporan kajian8Pembentangan dapatan kajian 15. Kos (Budget) Bahan-bahan & kuantiti Harga seunit/ Jumlah Kos Kos perkhidmatan menaip, menjilid, kemasukan dataNo. MaterialsQuantity Total CostPrice per unit1 A4 paper2 PRINTER CARTRIDGE3 Dictionary (DEWAN/OXFORD)4 Photostate/ Printing5 NotebooksTOTAL 16. Format ProposalPenyelidikan1. Topik2. Ahli kumpulan penyelidik dan nama sekolah/Jabatan/Bahagian3. Latar belakang kajian/ Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu--- konteks, refleksi, lit.review, nilai pendidikan4. Isu keprihatinan/Fokus kajian ---- tinjauan & analisis masalah/bukti5. Objektif kajian6. Kumpulan sasaran7. Pelaksanaan Kajian7.1 Strategi tindakan yang dicadangkan/ Cara Pelaksanaan Tindakan7.2 Kaedah pengumpulan data7.3 Kaedah Analisis data8. Jadual pelaksanaan kajian9. Anggaran kos kajian10. Senarai rujukan11. Lampiran 17. Tutorial 6: Each student has to select one aspect ofteaching that you wish to improve. Prepare astatement on the aspect that will bechanged. Then, prepare an action researchproposal on how you will conduct theresearch (1 hour)