topic 5 ar the process

Download Topic 5 AR The Process

Post on 20-Jun-2015

716 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TOPIK 5PENYELIDIKANTINDAKAN: PROSES

2. Adakah tanggapan ini betul? 3. Aktiviti mengail ikan = Analogi yang bolehdikaitkan dengan proses penyelidikan tindakan Bagaimana hendak mendapat ikan yang besar? Pengumpulan maklumat Lokasi yang paling sesuai Instrumen/Alat yang lengkap & sesuai Kesabaran 4. PROSES PENYELIDIKAN TINDAKAN Adaptasi daripada model PT Lewin, 1946 & Laidlaw, 1992: Mengenal pasti satu aspek amalan pendidikan yang hendak ditambahbaik Merancang tindakan Melaksanakan tindakan Pengumpulan data Refleksi terhadap tindakan (sebelum, semasa dan selepas tindakan) 5. KITARAN PENYELIDIKAN TINDAKAN(MODEL KEMMIS) Mengenal pasti masalah & fokus kajianMerancangRefleksiMelaksanakanperancangan Mengumpul & menganalisisdataKITARAN 1 6. MENGENAL PASTI MASALAH& FOKUS KAJIAN1. Menentukan Fokus Kajian2. Memilih Fokus Kajian3. Menulis Fokus Kajian 7. 1. Menentukan Fokus Kajian Pengajaran-pembelajaran di bilikdarjah Kebajikan staf atau pelajar Disiplin pelajar Perilaku staf atau pelajar Ko-kurikulum 8. Mengenal Pasti Masalah (Menentukan Fokus) Secara umum, apakah minat anda dalampengajaran dan pembelajaran? Secara spesifik, apakah minat anda? Apakah soalan-soalan yang bolehditadbirkan? Pilih sesuatu yang anda betul-betulberminat. Buat justifikasi bahawa projek iniadalah penyelesaian terbaik anda kepadamasalah itu. 9. 2. Memilih Fokus KajianMengubah amalan Bagaimana saya boleh menjadikan ini lebihbaik? (How can I make this better?) Adakah ini akan bertambah baik jika saya (Would this be better if I?) Adakah melakukan ini mungkin akan memperbaiki .murid? (Will doing this likely improve students?) Mengapa pendekatan ini tidak berlaku sepertisepatutnya? (Why does this approach not work as itshould? 10. KERELEVANAN(Relevance) Apa pentingnya untuk memperbaikikeadaan/masalah tersebut? Untukjangka pendek? Jangka masapanjang? Sejauh mana saya berminat untukmemperbaikinya? 11. KEBOLEHTADBIRAN(Administrable) Adakah saya mempunyai MASAuntuk memperbaiki/mengubahkeadaan/masalah itu? Apakah persediaan yang harussaya buat? 12. KONGRUEN(Congruence) Adakah masalah/situasi tersebutberkaitan dengan tanggungjawab kerjasaya? Adakah intervensi (strategi) tersebutberkaitan untuk menguruskan / menyelia /mengawasi tugas-tugas? 13. SKOP KAJIAN Adakah keadaan/masalah itu WUJUD(EXIST) di sekolah? Bolehkan saya lakukan sesuatu untukMEMPERBAIKI/MENGUBAHNYA? Adakah saya memerlukan orang lainuntuk melakukannya? (DEPEND onothers?) 14. Broadly, any professional situation about which teacher or others want to gain a deeperunderstanding, and which they want tochange, is a potential starting point (Altrichter et al. 1993) 15. MANAKAH ANTARA YANG BERIKUTSESUAI UNTUK DIJADIKAN KAJIAN TINDAKAN? Latihtubi tentang perbendaharaan kata untuk meningkatkan penulisan esei? Apakah hubungan antara jantina pelajar dan pencapaianakademik? ? Apakah persepsi guru Bahasa Inggeris terhadap BahagianPendidikan Guru? Bagaimana saya boleh memperbaiki kemahiran pelajar Tingkatan1 Bestari dalam penggunaan Simple Past Tense? Bagaimana untuk mengatasi masalah kekurangan guru BahasaInggeris di sekolah-sekolah rendah dan menengah di Malaysia? 16. MANAKAH ANTARA YANG BERIKUTSESUAI UNTUK DIJADIKAN KAJIAN TINDAKAN?Bolehkah pengajaran berbantukan komputer meningkatkanminat murid-murid terhadap subjek Sains? Apakah hubungan antara status sosioekonomi pelajar dengan kebolehan mereka dalam subjek Sains? Apakah persepsi murid terhadap penggunaan modul dalam Matematik? Bagaimana saya boleh menggalakkan komunikasi dua halasemasa mesyuarat guru supaya pertukaran idea bolehberlaku? 17. AKTIVITI Pilih Masalah Daripada Senarai YangDihasilkan Yang Boleh DijadikanPenyelidikan/Boleh Dikaji (Researchable) Tuliskan Masalah Itu Sebagai Fokus Kajian Murnikan/Perhalusi Fokus Kajian Itu Fikirkan Satu Strategi Untuk MenyelesaikanMasalah Itu 18. PERNYATAANMASALAH TUJUAN (keprihatinan) Kebanyakan pelajar Untuk meningkatkanTingkatan 3 Mawarkefahaman pelajartidak memahami Tingkatan 3 Mawarcerita pendektentang cerita pendekmenggunakan readerstheater 19. 3. Menulis Fokus Kajian Pernyataan masalah (isu keprihatinan) Matlamat/Objektif kajian Soalan Kajian Strategi tindakan 20. Beberapa contoh fokus kajian : My research focus is to increase pupilsability to answer knowledge-basedquestions that need them to recall sciencefact or concept after the teaching andlearning process by used of concept map. The focus of my action research is to enabletwo-way communication between theteacher (that is me) and student in myclassroom by using Numbered-Heads-Together (NHT) 21. MERANCANGPANDUAN : Individu atau kolaboratif? Literatur yang berkaitan? Kaedah pengumpulan data? Analisis data? 22. Pelan Tindakan Bina garis masa (time-line) untuk mengumpul buktiatau data bagi memeriksa apa yang anda hendak capai/selesaikan/buat berdasarkan apa yang anda masihbelum tahu Buat keputusan - bukti apa yang anda hendakkumpulkan? Bukti termasuklah daripada soal selidik/survei @ tinjauan, pemerhatian (video atau notabertulis), kolaborasi (i.e video atau rakaman audiomesyuarat, bimbingan rakan sebaya), temubual, ujiandan rekod, hasil kerja murid, transkrip rakaman videodan audio, jurnal peribadi, bacaan kepustakaan, dll. 23. MELAKSANAKAN STRATEGI TINDAKANTindakan diambil mesti mengikutperancangan;SATU TINDAKAN PADA SATU MASA (ONE ACTION AT A TIME) The importance of : Asking the right questions Heading in the right direction 24. PENGUMPULAN DATASUMBER DATA :Bahan sedia ada : -kad laporan, latihan murid, skrip peperiksaan, skor ujian, pekeliling, dokumen, Dijanakan oleh penyelidik :- pemerhatian, diari/jurnal, buku log, Dijanakan oleh orang lain:- temubual, soal selidik, Hasil perbincangan formal atau tidak formal 25. Peringatan Pelbagaikan kaedah pengumpulan data : Data lebih komprehensif/menyeluruh ; Kebolehpercayaan & kesahan kajian yang tinggi DATA COLLECTION AND DATA ANALYSIS SHOULD BE DONECONCURRENTLY.COLLECT DATA, MAKE A PRELIMINARY ANALYSIS, COLLECT FURTHER DATA 26. MENGANALISIS DATA Untuk memeriksa, mengkategorikan,menjadualkan, atau menggabung semulabukti yang dikumpul untuk menanganimasalah kajian yang telah dikenalpasti lebihawalNot many developed strategies ortechniques for this purpose (Eisenhardt, 1989; Yin 1994)Researchers in qualitative data analysis process (Yin, 1994 ; Miles & Huberman, 1994) 27. Analisis data terdiri daripada 3 langkah aktiviti berikut : Membuat kesimpulan/Penge Penyusutan/P sahan (Conclusionengurangan drawing/data (Data verification)reduction) Paparan data (Data display) 28. Data Reduction"Proses memilih, memberi fokus, memudahkan, mengabstrak dan mengubah" data yang dikumpul (Miles and Huberman, 1994).Data dalam nota lapangan atau transkripsi boleh dikurangkan dengan:(i) menulis kesimpulan (ii) pengkodan(iii) mengeluarkan tema-tema(iv) membuat kelompok atau kumpulan, dsbg. 29. Data Display Suatu maklumat yang dimampatkan denganteratur bagi membenarkan kesimpulan dantindakan dibuat (Miles & Huberman 1994,p.11). Boleh menggunakan matriks, graf, carta,rangkaian, dll. untuk menyusunatur data kedalam bentuk yang mudah difahami dandianalisis. 30. Drawing ConclusionProses memberi makna kepada data dengan memerhatikan kesamaan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, aliran sebab & penyebab .." (Miles and Huberman 1994)Kesimpulan yang dibuat boleh disahkan dengan :(i) memeriksa nota-nota terdahulu(ii) meminta pendapat daripada individu-individu lain(iii) melihat dapatan yang serupa dalam setdata yang lain , dll. 31. CodingSetiap temu bual yang telah dirakam, ditranskripkan (transcribed), disimpan sebagai fail dokumen dan dikodkanCara membuat pengkodan ada beberapa pilihan. Sama ada :(a) mengkodkan data mengikut perkataan(b) mengkodkan data mengikut baris ,(c) mengkodkan data mengikut ayat;(d) mengkodkan data mengikut perenggan.Cara yang paling sesuai ialah mengkodkan data mengikut perenggan bersama dengan ayat-ayat -- It is able to conserve the completeness and meaningfulness of the interview data 32. 8 Steps To Analyse Transcripted Data( Tesch,1990) 1. Membaca transkrip. Mencatat semua perkarapenting 2. Pilih satu dokumen / transkrip. Fikirkan tentangmakna di sebaliknya. Tulis perkataan atau frasauntuk mewakili topik pada margin di sebelah teks 3. Selepas siap untuk beberapa maklumat / dokumen,buat senarai semua topik. Aturkan dalam kolum:tajuk utama, tajuk yang unik, topik yang menarik,dll . 4. Ambil senarai dan kembali semula kepada data.Pendekkan topik sebagai kod. Tuliskan kod disebelah segmen tersebut dalam teks. Periksa samaada pengekodan kategori baru muncul 33. 5. Ubahkan kata-kata yang paling deskriptif dalam topik menjadi kategori. Kurangkan bilangan kategori dengan mengumpul topik-topik yang sama dalam satu kumpulan6. Membuat keputusan muktamad terhadap singkatan topik bagi setiap kategori7. Kumpulkan data yang dipunyai oleh setiap kategori dan mulakan analisis awal8. Jika perlu, buat pengkodan semula terhadap data yang ada 34. TRIANGULASIUntuk menunjukkan hasil/keputusan yang sama diperolehi apabila situasi dilihat daripada perspektif yang berbeza/berlainanMelalui penggunaan :i. Sumber data yang berbezaii.Kaedah pengumpulan data yang berbezaiii. Jenis bahan yang berbezaiv.Masa pengumpalan data yang berbezav. Sumber maklumat (informants) yang berbezavi.Teknik analisis yang berbeza 35. REFLEKSIBertujuan untuk mengenal pasti : Keberkesanan Kelemahan Tindakan susulan 36. Contoh Soalan Refleksi: Adalah saya berjaya dalammenjalankan apa yang saya telahrancang? Jika tidak, mengapa?Apakah halangan-halangan yangmenyebabkannya? Apa yang saya belajar mengenai dirisaya, kemahiran saya, sikap saya,dll? 37. Contoh Soalan Refleksi: Adakah kaedah penyelidikan yangdigunakan meningkatkan amalan sayadengan merujuk kepada isu yangdikenal pasti? Adakah saya mendapatkanpenemuan/dapatan yang sayamahukan? Adakah objektif saya tercapai? 38.