topic 12 interpreting the ar data

Download Topic 12 interpreting the ar data

Post on 24-May-2015

1.439 views

Category:

Technology

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TOPIC 12MENGINTERPRETASIKAN DATA PENYELIDIKAN TINDAKAN

2. Menganalisis data Langkah 1: Semak keseluruhan data Langkah 2: Lihat semula objektif kajian Langkah 3: Kurangkan amaun data Langkah 4: Analisiskan data Analisis Data Kuantitatif : Mencari pola (patterns ) dalam data Analisis Data Kualitatif : Mencari tema (themes) dalam data Langkah 5: Mengesahkan dapatan Langkah 6: Membuat interpretasi terhadapdapatan & buat rumusan 3. Data vs DapatanData boleh dipersembahkan dalam pelbagai cara:1. Carta/ Jadual menunjukkan nilai purata, bilangan, nisbah atau kadar (rates side-by-side)2. Carta Pie menunjukkan nilai peratus daripada keseluruhan3. Graf Bar membandingkan kuantiti4. Graf baris menunjukkan trenda/pola dalam satu tempoh masa5. Hasil kerja murid, dll. 4. Contoh Carta/JadualBangsa/Etnik Frekuensi PeratusLatino3015%Pacific Islander2010%American Indian/ Alaskan2010%NativeAsian 3015%African American5025%White 4020%Other 10 5% 5. Contoh carta pie 25%35% Los Angeles Orange San Diego 40% 6. Contoh graf baris (Line Graph) 40 35 30 25 Lelaki 20 Perempuan 15 1050Januari April Ogos 7. Bagaimana menyatakan dapatandaripada jadual & graf? Apa yang carta/jadual beritahu? What does the table/chartor graph say? Lihat kepada setiap nilai frekuensi, peratus, purata &kadar yang ditunjukkan untuk menjelaskan respons, ciri-ciri atau status kesihatan sesebuah komuniti Apakah perbezaan & bagaimanakah perbezaan ciri-cirikumpulan dalam komuniti apabila dibandingkan? Bandingkan nilai frekuensi, peratus, purata & kadar antarakumpulan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan Setiap perkara yang dilihat/diperoleh daripadajadual atau graf adalah dapatan. 8. Berapa peratus kes asthma dalam kalangan kanak-kanak berumur 1-18 tahun berlaku di California? AmericanIndian/Alaska African Lain- Jumlah LatinoNativeAsian American WhitelainAda asthma 17.7%10.1% 25.8% 12.7% 22%15.2% 17.7%Tiada asthma 82.3%89.9% 74.2% 87.3% 78%84.8% 82.3%Jumlah 100% 100%100%100% 100%100%100% 9. MEMBUAT INTERPRETASI DARIPADA DAPATANCaraData Kaedah DapatanInterpretasi datapengumpulanAnalisisdatadata1. Analisis Skor atau Memberi skor Jadual 1: Berdasarkan Jadual 1, dokumenmarkah/markah kpdKeputusan Semester 1/2008 hanya 2 orang muridjawapan - Hasilmurid. sahaja yang mendapatbetul.GredAB CDE kerjaGredMemberigred B, 16 orang murid muriddiperoleh gred. Bil.02 16 20 2 mendapat gred C, 20 orangolehmuridmurid mendapat gred Dmurid. dan 2 orang murid tidak lulus (gred E) dalam mata pelajaran Sains. Keputusan Sains Semester 1 menunjukkan 22 murid atau 55% murid memperoleh gred D dan E. 10. Cara Data KaedahDapatanInterpretasi datapengumpulan Analisis datadata1.AnalisisJawapan Mengenal pastiMerujuk kepada Jadual 2, didapatidokumen betul/salah bilangan muridbilangan murid yang tidak dapatmenjawab- Hasil menjawab soalan tentang gerak balasbetul/salahkerja Untuk setiapdan rangsangan adalah hampir samamurid soalanbanyak. Murid yang tidak dapatJadual 2: menjawab soalan yang bertanyakanBilangan murid yang menjawab betul dan salah untuk soalan 1 hingga 5 dalam lembaran gerak balas ialah dalam lingkungan 9kerjahingga 13 orang manakala bilanganSoalan Bilangan Bilangan Jumlah murid yang tidak dapat menjawabmurid betulmurid salah13 8dengan betul untuk soalan yang 1. Rangsanganbertanyakan rangsangan ialah912Gerak balas seramai 8 hingga 13 orang. Hanya165Organ terlibattiga orang murid tidak dapat 2. Rangsangan12 9menjawab soalan yang berkaitanGerak balas 912 dengan organ yang terlibat.Organ terlibat18321 3. Rangsangan12 9Gerak balas 12 9Organ terlibat183 4. Rangsangan912Gerak balas 10 11Organ terlibat183 5. Rangsangan813Gerak balas 813Organ terlibat183 11. CaraDataKaedah Analisis DapatanInterpretasi data pengumpulandata data1. Analisis JawapanMenganalisis --- rujuk slide Merujuk kepada jawapan murid dalam dokumenyang salah contoh jawapan 5(Jadual 3) Jadual 7, saya mendapati murid-murid murid yang salah - Hasiltidak dapat membezakan antara untuk mengenal kerja pasti pola rangsangan dan gerak balas untuk murid jawapankelima-lima soalan dimana empatorang murid menjawab rangsanganuntuk gerak balas dan terdapatseramai tiga hingga lima orang muridyang menjawab gerak balas untukrangsangan. Manakala seramai tigaorang murid yang tidak dapatmembezakan antara organ yangterlibat dengan gerak balas. Tiga orangmurid ini memberikan jawapan organderia pada jawapan gerak balas untukkelima-lima soalan (Jadual 7). 12. Jadual 7: Jawapan murid yang salahSoalanJawapan betul Jawapan murid yang salah (bil. murid) Interpretasi1.RangsanganTerpijak objek tajam1) Menarik kaki (3) Gerak balas2) Pin/paku (2)3) Panas (3)Gerak balas Menarik kaki dengan segera1) Terkena objek tajam (4)Rangsangan2) Kulit (3)Organ3) Berasa sangat sakit (1)4) Menutup (4)Organ terlibatKulit 1) Menarik kaki (2)2) Tangan (1)3) Kaki (1)4) Menyebabkan kulit berdarah (1)2.RangsanganBau busuk 1) Menutup hidung (4) Gerak balas2) Tong sampah (2)3) Lihat tong sampah (3)Gerak balas Menutup hidung dengan segera1) Bau busuk (4)Rangsangan2) Hidung (3) Organ3) Menutup daripada bau (5)Organ terlibatHidung1) Menutup hidung (2)2) Menyebabkan bau busuk (1)3.RangsanganBunyi guruh 1) Menutup telinga (4)Gerak balas2) Kilat/Guruh (1)3) Terkena kilat (2)4) Dengar (2)Gerak balas Menutup telinga dengan segera 1) Bunyi kuat (4) Rangsangan2) Telinga (3)Organ3) Menutup mata (2)Organ terlibatTelinga 1) Menutup telinga (2)2) Kita mendengar bunyi (1)4.RangsanganCahaya lampu1) Menutup mata (5) Gerak balas2) Lampu suluh (3)3) Terkena lampu (3)4) Silaukan mata (1)Gerak balas Menutup mata dengan segera1) Cahaya (4) Rangsangan2) Mata (3) Organ3) Melapik mata (4)Organ terlibatMata1) Menutup mata (2)2) Menyebabkan mata terkena silau (1)5.RangsanganTersentuh objek panas 1) Menarik tangan (5) Gerak balas2) Seterika (3)3) Menyebabkan terlecur (2)4) Pegang seterika (3)Gerak balas Menarik tangan dengan segera1) Objek panas (4)Rangsangan2) Kulit (3)Organ3) Mengangkat kulit (3)4) Menarik kulit (3)Organ terlibatKulit 1) Menarik tangan (2)2) Menyebabkan kulit melecur (1) 13. Cara Data Kaedah Analisis Dapatan Interpretasi datapengumpulandatadata2. Pemerhatian Kekerapan guru Mengira kekerapan Analisis menunjukkan muridbertruktur-mengamalkanguru mengamalkanpaling berfikir kritis bagi aspek pengajaran pengajaran berfikrsenarai semak Meminta murid menghubung berfikir secarasecara kritis kritis dalam menggunakan satu pemboleh ubah dengan kelasgundalan. Membuat pemboleh ubah lain oleh keranaranking menduduki di Rank 1. Ini diikutioleh Mengalakkan murid-muridAspek Berfikir Gundalan (tallies) Rankberfikir bersama-sama dalamMeminta murid mengemukakan soalan //// //// 93aktiviti berkumpulan yangmenduduki Rank 2. DalamMengemukakan soalan yang memerlukan murid //// ///84berfikir di peringkat tinggipemerhatian yang dijalankan tiadaMengemukakan soalan yang memerlukan murid ////45kejadian direkod bagi perkaramengingat fakta Menerima idea yangMenggunakan perkataan fikir /// 36dikemukakan oleh murid-muridMeminta murid mengulas idea yang dikemukakan/ 18(Rank 9).Meminta murid menghubung satu pemboleh ubah //// //// / 11 1dengan pemboleh ubah lainMemberi masa untuk membolehkan murid-murid//27berfikirMenerima idea yang dikemukakan oleh murid-murid 09Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sama//// //// 10 2dalam aktiviti berkumpulan 14. CaraDataKaedahDapatan Interpretasi datapengumpulan Analisis datadata3. TemubualTranskripAnalisisDua faktor utama yang menyebabkan temu bualkandungan.murid tidak berminat belajar tajukpecahan ialah faktor guru yang mengajarmata pelajaran matematik dan anggapanbahawa belajar pecahan adalah tidakrelevan. Selain daripada itu, murid jugamenyatakan mereka tidak faham apayang diajar, mendapati topik pecahansusah dan tiada bantuan pelajaran di 1 : Faktor guru (5)rumah. Guru mengajar terlalu cepatDaripada analisis data temu bual ini, Guru selalu marahseterusnya guru boleh memikirkan cara Guru tidak guna bahan bantuan mengajar yang paling baik untuk merancang pelan 2 : Tiada sokongan /bantuan pelajaran di rumah (2) tindakan untuk mengatasi masalah yang Tidak pergi kelas tuisyendihadapi oleh murid itu. Sokongan pelajaran di rumah tiada (ibu bapa/penjaga tidak tahu mengajar) 3 : Menganggap pecahan tidak relevan (5) Tidak digunakan dalam aktiviti seharian Tidak selalu orang guna pecahan di kedai 4 : Tajuk pecahan susah (2) Tajuk ini memang susah 5 : Tidak faham (3) 6 : Tidak berminat/tidak suka (2) 15. Apakah interpretasi data? Interpretasi adalah usaha bagi menentukanapakah maksud dapatan yang diperoleh &sebahagian daripada usaha bagi memberimakna kepada bukti yang dikumpulkan(effort of figuring out what the findings meanand is part of the overall effort to make sense ofthe evidence gathered) Data mesti diinterpretasikan bagi menghargaikepentingan praktis tentang apa yang telahdipelajari & interpretasi (atau penjelasan) yangtelah dibuat boleh diperkukuhkan lagi melaluiperbincangan aktif 16. Daripada Dapatan KepadaInterpretasi Selepas menunjukkan setiap dapatan,langkah seterusnya ialah menentukanapakah mungkin interpretasi ataupenerangan yang boleh menjelaskansetiap dapatan. Adalah penting melibatkan perspektif yangberbeza dalam proses ini bagi memastikanpendapat seorang individu tidakmendominasi atau berlaku bias terhadapkesimpulan yang dibuat. 17. Daripada Dapatan KepadaInterpretasi Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasamemberi makna kepada data dapatan anda : Adakah dapatan ini serupa dengan apa yang anda harapkan/ jangkakan? Bagaimana/ Mengapa ia berbeza? Apa yang boleh menjelaskan dapatan ini? Apakah interpretasi/penjelasan alternatif yang lain/ berbeza yang anda telah tidak pertimbangkan? Adakah terdapat bukti bagi menyokong interpretasi yang telah anda buat? Adakah anda selesa berkongsi interpretasi ini dengan pihak umum sebagai kesimpulan kajian anda? 18. Empat soalan sebagai panduan Apakah yang penting dalam data? Mengapa ia penting? Apakah yang boleh dipelajari