topic 10 qualitative data analysis

of 19/19
TOPIK 10 Penyelidikan Tindakan: Analisis Data Kualitatif ANALISIS KANDUNGAN (CONTENT ANALYSIS) MENGANALISIS DATA KUALITATIF

Post on 23-Jun-2015

1.598 views

Category:

Technology

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TOPIK 10Penyelidikan Tindakan:Analisis DataKualitatif ANALISIS KANDUNGAN (CONTENTANALYSIS) MENGANALISIS DATA KUALITATIF

2. Data Kualitatif Analisis kandungan Mengkategorikan data Mengekodkan data Menyusun data dalam grid analisis Mengenal pasti tema /corak dan makna Menentukan aktiviti kajian susulan 3. ANALISIS KANDUNGAN Kebiasaannya tetapi tidak semestinya, digunauntuk menganalisis kandungan bertulissesebuah komunikasi (temu bual) Satu teknik yang membolehkan penyelidikuntuk mengkaji tingkah laku manusia dengancara tidak langsung ialah melalui analisiskomunikasi mereka 4. AplikasiAnalisis kandungan boleh digunakan untuk : menghuraikan trend dalam persekolahan dari masa kemasa menunjukkan bagaimana sekolah-sekolah yang berbezamengendalikan kurikulum yang sama mendapatkan maklumat bagaimana perasaan gurutentang kerja mereka mendapatkan idea bagaimana tanggapan seseorangterhadap sekolah Menduga sikap, nilai dan corak budaya di sekolah-sekolah yang berbeza 5. Mengapa analisis kandungan? Untuk mendapatkan maklumat deskriptif mengenaisesuatu topik Untuk memformulasikan tema (idea utama) yangmembantu untuk menyusun dan memberi maknakepada sejumlah besar maklumat deskriptif Untuk mengesahkan penemuan kajian-kajian lainmenggunakan metodologi penyelidikan yang berbeza Untuk mendapatkan maklumat yang berguna Untuk menguji hipotesis 6. Qualitative Process of Data Proses Menganalisis dataAnalysis secara kualititatif Penyelidikan kualitatif adalah penyelidikaninterpretif di mana anda membuat penilaiantafsiran/peribadi kepada perihalan yang sesuai dengan situasiatau tema yang menguasai kategori utama maklumat Interpretasi/Tafsiran anda terhadap sesuatu transkripmungkin berbeza daripada interpretasi dibuat olehorang lain kerana anda membawa perspektif andasendiri dalam tafsiran tersebut 7. Proses Menganalisis datasecara kualititatif Induktif daripada data terperinci kepada kodumum dan tema Proses mengumpul & menganalisis data secaraberterusan (simultaneous) Iterative kitaran berulang-alik antarapengumpulan data dan analisis Data dianalisis dengan membaca beberapa kaliuntuk memahami dengan mendalam maklumatyang dibekalkan oleh peserta kajian 8. Mengurus Data Uruskan sejumlah besar datake dalam fail atau failkomputer (folder) atau kedalam kad indeks Uruskan mengikut jenis :semua temu bual, semuapemerhatian, semua dokumen,gambarfoto, lokasi Simpan salinan duplikat untuksemua bentuk data 9. Transkrip Data Catatan temu bual dan nota lapangan yangditulis semasa pemerhatian diubah kepada failkomputer untuk analisis Transkripsi - proses menukarkan rakamanaudio atau nota lapangan ke dalam data teks 10. Menganalisis secara manual ataukomputer? Analisis secara manual (hand analysis) -penyelidik membaca data, tandakan, bahagikankepada bahagian/ segmen, dan menggunakankod warna untuk menandakan bahagian teks Sesuai apabila : Melibatkan pangkalan datayang kecil fail & perenggandalam teks mudah dikesan Ada masa untuk melakukan 11. Menganalisis secara manual atau komputer?Analisis menggunakan komputer penyelidik menggunakan program komputer untuk memudahkan proses menyimpan, menganalisis dan menyisihkan dataDigunakan apabila anda :Menganalisis pangkalan data yang besar dan perlu untuk menyusun dan menyimpan maklumat yang menyeluruhMemerlukan pemeriksaan rapi setiap perkataan dan ayat untuk mendapatkan maksudnyaTerlatih dalam mengunakan program komputerdMempunyai sumber untuk membeli program 12. Meneroka Data Untuk mendapatkan gambaran umum data(general sense of data) Menulis memo dalam margin nota lapangan,transkrip atau imej - frasa pendek, idea,konsep atau gerak hati yang berlaku kepadaanda Fikir tentang cara mengurus data Pertimbangkan sama ada anda perlukan datatambahan 13. Mengekod Data ialah proses membahagi dan melabelkan teks bagimembentuk penerangan & tema yang luas dalam data Proses mengekod memberi makna kepada data,bahagikan ia kepada teks atau segmen, labelkan segmendengan kod-kod, periksa kod untuk mengurangkanpertindihan dan pengulangan kod yang sama, danmenggabungkan kod-kod yang wujud menjadi tema 14. Model Proses Mengekod dataReadDivide Label Reduce overlapCollapse throughtext intosegments& redundancy ofcodes intotext data segmentswith codescodesthemes Many Many Codes30 40Codesreduced topages ofsegmentscodes reduced to 20text of text 5 7 themes 15. Tema Kod serupa diagregatkan bersama-sama untukmembentuk idea yang utama di dalampangkalan data Juga dipanggil kategori Membentuk elemen utama/teras dalamanalisis data kualitatif Label biasanya mengandungi tidak lebihdaripada 2-4 perkataan 16. LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGANALISISKANDUNGAN DIARI/JURNAL/NOTA LAPANGAN/TRANSKRIP TEMU BUAL1. Membaca teks diari/jurnal/nota lapangan secara berulang kali dengan teliti.2. Membahagikan teks kepada segmen.3. Melabelkan segmen-segmen dengan kod tertentu.4. Mengurangkan pertindihan dan pengulangan kod yang sama.5. Menggabungkan kod-kod yang wujud menjadi tema. 17. o ntC ANALYSIS QUALITATIVE PROCESS OF DATA od oi ipt port be esr e us the sc h r edr d e rc in textathe fot fo reseres r th tex he ea emhe in t rch es e s t ed rep to od u sC be ort Locates text segments and assigns a code label to themReads through the data to obtain a general sense of material Prepares data for analysis by transcribing interviews or fieldnotesCollects text data such as field notes, transcripts, optically scanned materials 18. Tutorial 10 Dalam kumpulan, temubual seorang pelajarselama 5 minit tentang Faktor-faktor yangmenyebabkan murid kelas Awana Tahun 5mengantuk semasa pengajaran danpembelajaran. Transkripsikan hasil temubualitu. Dalam kumpulan, kodkan transkrip temubualanda dan senaraikan kategori aspek utama. 19. ISL Melayari internet dan pusat sumbermengenai cara menganalisis data kualitatifdan kuantitatif. Ringkaskan nota kuliah & bahan rujukan kedalam peta konsep/pengurusan grafik &simpan dalam portfolio