tmk

Download TMK

Post on 02-Jun-2018

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  1/24

  Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

  merupakan satu kurikulum baharu yang

  mementingkan perkembangan individu secara

  holistik.

  Bagaimanakah peranan Teknologi Maklumat

  dan Komunikasi (TMK) boleh membantu para

  guru melaksanakan KSSR serta

  merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan

  Negara (FPN).

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  2/24

  Kurikulum Standard Sekolah

  Rendah (KSSR) KSSR diperkenalkan sebagai usaha menyusun

  semula dan menambah baik kurikulum sediaada bagi memastikan murid dibekalkan denganpengetahuan, kemahiran dan nilai relevan untuk

  memenuhi keperluan semasa serta menghadapicabaran abad ke-21.

  Pelaksanaan KSSR menggantikan KurikulumBaru Sekolah Rendah (KBSR) bermula sesi

  persekolahan Januari lalu bertujuanmeningkatkan minat murid terhadap matapelajaran bahasa Inggeris.KSSR digubal dalam pernyataan standard terdiri

  daripada standard kandungan danpembelajaran yang perlu dicapai murid dalam

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  3/24

  Kurikulum Standard Sekolah Rendah

  (KSSR) adalah menggantikan

  Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR).

  KSSR adalah reka bentuk kurikulum

  berasaskan 6 tunjang iaituKomunikasi

  Kerohanian, Sikap dan Nilai

  Kemanusiaan, Perkembangan Fizikaldan Estetika

  Sains dan Teknologi serta Keterampilan

  Diri.

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  4/24

  KSSR menggunakan Elemen Kreativiti

  dan Inovasi, Keusahawanan dan

  Teknologi Maklumat dan Komunikasi

  (TMK) secara eksplisit dengan

  memfokuskan kepada 4M iaitu:-

  Membaca

  Menulis

  Mengira

  Menaakul

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  5/24

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah memperkembangkanlagi potensi individu secara menyeluruh dan

  bersepadu untuk mewujudkan insan yangharmonis dan seimbang dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat

  Malaysia yang berilmu pengetahuan ,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi

  sumbangan terhadap keharmonian dan

  http://dihujungpen.blogspot.com/2013/01/matlamat-falsafah-pendidikan-negara.htmlhttp://dihujungpen.blogspot.com/2013/01/matlamat-falsafah-pendidikan-negara.html
 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  6/24

  Objektif Pendidikan

  Negara1. Melahirkan rakyat yang bertanggungjawabdan boleh memenuhi kewajipannya

  sebagai seorang warganegara

  2. Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir

  serta cekap supaya membolehkannyaberupaya melaksanakan tugas secaraproduktif serta sempurna, demi memberisumbangan terhadap kemajuan dan

  perkembangan negara.3. Melahirkan rakyat yang boleh memahami

  dan menerima serta mengamalkanprinsip-prinsip dan cita-cita demokrasimengikut Perlembagaan.

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  7/24

  4. Melahirkan rakyat yang taat setia

  kepada Raja dan inta kepada negara.

  5. Melahirkan rakyat yang memahamiserta mengamalkan prinsip-prinsip

  Rukun Negara dan bersikap toleransi

  demi mewujudkan perpaduan rakyatberbilang kaum.

  6. Mengurangkan jurang perbezaan dari

  segi ekonomi sosial dan peluang diantara kaum dengan membekalkan

  kemudahan-kemudahan asas

  pendidikan kepada golongan yang

  kuran berada.

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  8/24

  Peranan Teknologi Maklumat dan

  Komunikasi (TMK) boleh

  membantu para guru

  melaksanakan KSSR serta

  merealisasikan hasrat Falsafah

  Pendidikan Negara (FPN).

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  9/24

  Komunikasi Dengan TMK, guru dapat meminta murid menulis karangan

  menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word.

  Guru boleh membimbing murid memasukkan imej untuk

  mengukuhkan karangan supaya lebih menarik.

  Guru juga dapat mencari maklumat melalui Internet untuk

  mengukuhkan lagi karangan murid.

  Menghantar tugasan atau berkongsi idea

  melalui e-mel.

  Merekod suara dan mendengar semula bagi

  tujuan latihan sebutan.

  Pembentangan tugasan atau projek dalam

  bentuk digital.

  Guru dapat memuat turun perisian komputer secara

  percuma seperti Go Mouse dan Animated

  Typing Skill bagi aktiviti kemahiranmenggunakan tetikus dan menaip serta

  mengenal abjad. Murid akan merasa

  seronok untuk mempelajarinya.

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  10/24

  Kerohanian,

  Sikap dan Nilai

  Sains danTeknologi

  Perkembangan

  Fizikal dan

  Estetika

  Guru dapat menjalankan aktiviti pengajaran dengan

  menggunakan TMK.

  Contohnya, guru dapat meminta murid membuatkarangan dan bercerita menggunakan video atau

  gambar, dan buku

  skrap atau projek folio digital.

  Guru juga dapat menggunakan perisian pemproses

  perkataan, perisian persembahan dan perisian grafik

  (MS Word, MS PowerPoint dan MS Paint), kamera

  atau kamera video digital dan Internet dalam

  pembelajaran mereka.

  Guru juga dapat mengamalkan sikap murni semasa

  menggunakan perkakasan dan perisian.

  Guru boleh menggunakan voice recorder bagi merekod

  suara sebagai aktiviti latihan suara.

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  11/24

  Keterampilan Diri

  Kemanusiaan

  Guru juga dapat meningkatkan keyakinan murid melalui

  TMK semasa pembentangan idea atau laporan melalui

  perisian pemproses perkataan, perisian persembahan,

  perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word, MSPowerPoint,

  MS Excel, MS Access dan MS Paint), kamera atau

  kamera video digital dan Internet.

  Guru juga dapat menggunakan e-mel dan laman sosial

  web

  dapat menggalakkan interaksi sosial antara murid denganrakan sebaya dari dalam dan luar negara.

  Dengan TMK juga guru dapat menghasilkan projek yang

  dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif

  antara

  sekolah di dalam dan luar negara melalui

  Internet.

  Guru dapat mengukuhkan semangat patriotisme dan

  perpaduan dalam diri murid melalui aktiviti menggunakan

  Internet.

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  12/24

  KSSR mampu mendorong

  meningkatkan kreativiti guru dan

  murid melalui pendekatan P&P seperti

  didik hibur dan elemen nilai tambah

  merentas kurikulum. Guru dibekalkandengan buku panduan kreativiti untuk

  membantu pelaksanaan P&P

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  13/24

  Kaedah dan teknik yang pelbagaidiperkenalkan oleh guru untuk menarik minatmurid. Modul Language Arts yangmenekankanpendekatan didik hibur dan

  apresiasi bahasa. P&P bahasa yang menarikdan efektif dijalankan melalui aktivitimenyanyi, jazz chants, choral speaking,drama, muzik dan bahan bantu mengajar lainyang sesuai.

  KSSR mampu mendorong meningkatkankreativiti guru dan murid melalui pendekatanP&P seperti didik hibur dan elemen nilaitambah merentas kurikulum.

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  14/24

  TMK juga memudahkan tugasan mengajar gurudan membantu guru dalam meningkatkanpenguasaan pelajar dalam mata pelajaran.

  Guru

  guru akan lebih terdorong untuk menyediakanbahan dan aktiviti P&P yang lebih menarik danmencabar.

  Dengan adanya teknologi, kerja guru bertambahmudah dan menarik.

  Murid murid pastinya ternanti-nanti sesuatu yangbelum pernah dilihatnya.

  Maklumat yang terpapar di skrin tentunya sesuatuyang lain dan baharu.

  Guru juga dapat menyediakan persembahanpengajaran yang menarik dengan menggunakanaplikasi multimedia seperti Authoware, Freehand,Page Maker dan sebagainya kerana ia mengandungigrafik yang menarik yang boleh diaudiokan, divideo,dan dianimasikan secara bijaksana.

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  15/24

  Dalam TMK, Pengajaran PembelajaranBerbantukan Komputer (PPBK) telah dikenal pastisebagai bahan yang dapat membantu guru dan

  pengalaman mereka dalam mata pelajaran yangdiikuti.

  Pihak Kementerian sedang berusahamenyediakan bahan PPBK yang secukupnya bagi

  empat mata pelajaran iaitu Matematik, Sains,Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yangdigunakan oleh pelajar-pelajar.

  Dengan PPBK, guru dapat menerangkanbahagian-bahagian yang sukar untuk difahami

  melalui penggunaan multimedia dan ini dapatmemudahkan pelajar memahami konsep yangabstrak dengan bantuan adunan elemen-elementeks, audio, video, animasi, dan grafik.

  Ini membolehkan sesuatu proses penerangan

  dilakukan dengan lebih mudah dan pantas.

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  16/24

  Contohnya dalam menghuraikan kesanpenyakit demam Denggi terhadapmanusia, guru menayangkan rakamanvideo tentang punca-punca penyakitdemam Denggi dan gambar-gambar yang

  dirakam menggunakan kamera digitalakibat daripada tindakan manusia yangtidak bertanggungjawab. Bahan-bahanmultimedia interaktif dibangunkan dengan

  menggunakan bahan visual grafik, teks,muzik, video serta animasi yangmembantu mengukuhkan lagi kefahaman

  pelajar terhadap sesuatu konsep.

 • 8/11/2019 TMK presantation.pptx

  17/24

  Guru boleh menggunakan TMK untukmembina soalandi mana guru mampumengakses pelbagai jenis bentuk latihan dansoalan untuk para pelajar mereka

  terutamanya bagi para pelajar yang bakalmenduduki peperiksaan awam yang patutdidedahkan dengan pelbagai bentuk soalanpeperiksaan bagi menyiapkan diri merekauntuk peperiksaan yang bakal dihadapi.Maka, guru-guru tidak perlu berjumpadengan