tmk for year one

Click here to load reader

Post on 27-Jun-2015

1.890 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. DRAF DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASITAHUN SATU 2010

2. DRAF16/06 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHTEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASITAHUN 1 3. DRAF16/06KANDUNGANPengenalan3Kurikulum Modular Berasaskan Standard 4Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah 4Matlamat4Objektif4Fokus 5Perancangan Kandungan 5Kandungan Standard Kurikulum TMK6Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran7Strategi TMK dalam Kurikulum9Integrasi TMK dalam Kurikulum 9TMK sebagai Mata Pelajaran9Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 10Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR11Pentaksiran 13Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 14Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? 15Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia19Lampiran 2: Modul: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris38Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik42Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi: Sains70Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema Seni Visual dan Muzik: Seni Visual73 4. DRAF16/06/10PENGENALANStruktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dandan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal intelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melaluiberlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah disiplin ilmu tertentu iaitu:Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah PendidikanKebangsaan. 1. Komunikasi2. Kerohanian, Sikap dan NilaiMatlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah 3. Kemanusiaan4. Sains dan TeknologiMatlamat Pendidikan Prasekolah: 5. Perkembangan Fizikal dan EstetikaUntuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua 6. Keterampilan Diriaspek perkembangan, menguasai kemahiran asas danmemupuk sikap positif sebagai persediaan untuk keReka Bentuk Kurikulumsekolah rendah. Komunikasi PenggabungjalinanSains & Teknologikemahiran berbahasaMatlamat Pendidikan Sekolah Rendah:semasa berinteraksi dalam Penguasaan pengetahuanUntuk memastikan perkembangan potensi murid secara bahasa Malaysia, bahasaKerohanian, Sikap & sains, kemahiran dan sikap saintifik Inggeris, bahasa Cina dan Nilaimenyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembanganbahasa TamilPenghayatan amalan Penguasaan pengetahuanini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dandan kemahiran matematik agama, kepercayaan, Penguasaan pengetahuansikap dan nilaiintelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonisdan kemahiran berasaskandan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu teknologi Insanbentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa seimbang Kemanusiaanuntuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani Penguasaan ilmu dancabaran kehidupan masa kini dan masa depan.Perkembangan Fizikal &amalan tentang kemasyarakatan dan alamEstetika Perkembangan jasmani dansekitar setempat, negara dan globalOrganisasi Kurikulum Berasaskan Tunjangkesihatan untuk Penghayatan semangat kesejahteraan diri patriotisme dan perpaduan Pemupukan daya imaginasi, Keterampilan DiriOrganisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi kreativiti, bakat dan apresiasi Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melaluimembangunkan modal insan yang berpengetahuan dan aktiviti kurikulum danberketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utamakokurikulumyang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 3 5. DRAF16/06/10KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD menyediakanbanyakpeluang kepada muriduntukmemanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagaiKurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan.bentuk pernyataan standard kandungan dan standardpembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. MATLAMAT Standard Kandungan Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan dan nilai. kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dariperingkat awal umur kanak-kanak yang akan kekal sepanjang Standard Pembelajaranhayat. Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard OBJEKTIF kandunganPada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat:Standard kandungan dan standard pembelajarani. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dandiorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yangberetika.mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yangii.Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yangtelah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungan bersesuaian.kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yangiii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,dinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas,memproses dan menggunakan maklumat.Modul Teras Tema dan Modul Elektif. iv.Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat.STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)vi.MenggunakanTMK untukmeningkatkanadalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai produktiviti dan pembelajaran.dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh vii. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea danpersekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduanmaklumat secara kreatif dan inovatif.kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaranberbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat4 6. DRAF16/06/10FOKUSTeknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidangKemahiranpembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnyaKemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akansistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat danmelahirkan perkara di bawah:Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnyaa. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dandalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi danpenyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaranperisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan,maklumat.menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungib. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiranmaklumat di mana saja dan bila-bila masa.kritikal, kreatif dan reflektif.c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisiandan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagaibentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap 1Nilai(Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikanTMK merentas kurikulum. Pada Tahap 2 (Tahun 4, Tahun 5 dansistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod EtikaTahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.komunikasidalamTMK akanmemupuk sikapbertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.PERANCANGAN KANDUNGANStandard Kurikulum TMK untuk Sekolah Rendah menekankanpengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.PengetahuanPengetahuan meliputi perkara di bawah:a. Konsep, fakta dan terminologi TMK.b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK.5 7. DRAF16/06/10KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK 2.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifikStandard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard (tugasan atau cabaran).Kandungan dan Standard Pembelajaran. Terdapat tujuh2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai.Standard Kandungan. Standard Kandungan ini memberikan2.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagipetunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard memenuhi keperluan semasa.Pembelajaran TMK. Standard pembelajaran dalam lingkunganStandard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,murid. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang memproses dan menggunakan maklumataktiviti berasaskan TMK. Murid akan dapat:1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan 3.1 Mengenal pasti bila dan mengapa informasiberetikadiperlukan.3.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. Murid akan dapat:3.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.1.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan 3.4 Memahami, menganalisis, menggunakan dantanggungjawab penggunaan TMK dan maklumat.menyalurkan maklumat yang dipilih.1.2 Mempraktikkan etika penggunaan TMK danmaklumat.4.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi1.3 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan maklumatimplikasi pelbagai pilihan TMK dan maklumatyang digunakan. Murid dapat:1.4 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang 4.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dandilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab memperoleh maklumat dan pengetahuan pakarpenggunaan TMK. yang berkaitan dengan bidang yang diminati.4.2 Menilai sumber maklumat atas talian yang2.0 Memilih dan mengaplikasikansumber TMKyang berkaitan dengan sumber pengetahuan untukbersesuaian kesahihan dan kebolehpercayaan.4.3 Menggunakan kemahiran TMK untuk Murid akan dapat:berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar2.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan bagi membina pengetahuan.kemudahan TMK.4.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk2.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK.menerbitkan dan membentangkan pengetahuan. 6 8. DRAF16/06/105.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkanidea danmembuat keputusan maklumat secara kreatif dan inovatif Murid dapat: Murid dapat: 5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian 7.1 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea masalah termasuk mengenal pasti danyang sedia ada melalui