tinjauan yuridis dan dampak usaha laundry

Author: achmad-khabibulloh

Post on 21-Feb-2018

238 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  1/17

  Tinjauan Yuridis DanDampak Usaha Laundry

  Achmad Khabibulloh

  14/363018/HK/19951

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  2/17

  Apa yang anda pikirkan ketika mendengarkata laundry

  !aundry adalah "uatu u"aha dalam bidang#a"a yang mena$arkan "uatu pera$atandan pencucian barang yang pada umumnyaterbuat dari bahan kain%

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  3/17

  1% &eman'aatan air tanah

  (% &engelolaan limbah laundry

  Permasalahan pokok lingkunganterkait usaha laundry

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  4/17

  UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang um!er Daya "#r

  UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang $erl#n%ungan %an

  $engelolaan ng'ungan #%u$

  PP Nomor 43 tahun 200 Tentang "#r Tanah PP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengelolaan *ual#tas

  "#r %an Pengen%al#an Pen+emaran "#r

  Per%a *a!u$aten leman Nomor 13 Tahun 2004Tentang Per#,#nan D# -#%ang Pengam!#lan "#r Tanah

  Dasar hukum yang berkaitan dengan usahalaundry

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  5/17

  )*in +endirikan ,angunan -)+,. urat )*in "aha &erdagangan -)&.

  omor &okok 2a#ib &a#ak -NPWP.

  )*in angguan -Hinderordonantie. urat )*in empat "aha -).

  Perizinan Usaha Laundry

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  6/17

  +enanambah #umlah $irau"aha danmengurangi #umlah pengangguran +engurangi tingkat kemi"kinan

  +embantu program pemerintah dalamu"aha mengurangi #umlah pengangguran +embantu dan memudahkan +a"yarakat /

  maha"i"$a yang "ibuk yang tidak "empat

  mencuci

  Dampak Positif usaha laundry

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  7/17

  &eman'aatan air tanah memang tidakberdampak be"ar bila dilakukan dengannormal dan dalam #umlah yang "edikit

  amun #ika digunakan "ecara be"ar7be"aran dan teru" meneru" akanmengakibatkan dampak yang "eriu" bagilingkungan

  Dampak negatif usaha laundryterkait dengan penggunaan air tanah

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  8/17

  Penurunan .u'a "#rtanah

  Peman/aatan a#rtanah yang terus men#ng'at menye!a!'an $enurunan mu'a a#r

  tanah as#l re'aman mu'a a#rtanah $a%a sumursumur $antau %#%aerah

  $engam!#lan a#r tanah #ntens#/ se$ert# e'ungan a'arta -an%ung emarangPasuruan .o6o'erto menun6u''an 'e+en%erungan mu'a a#rtanahnya yang terus

  menurun Dem#'#an 6uga %# %aerah DI

  Intrus# "#r &aut

  "$a!#la 'ese#m!angan h#%rostat#' antara a#rtanah ta8ar %an a#rtanah as#n %#

  %aerah $anta# terganggu ma'a ter6a%# $ergera'an a#rtanah as#na#r %ar# laut 'earah %arat Intrus# a#r laut teramat# %# %aerah $anta# a'arta emarang

  Den$asar .e%an

  "m!lesan Tanah

  Permasalahan am!lesan tanah t#m!ul a'#!at $engam!#lan a#rtanah yang %ar#

  la$#san a'u#/er 'hususnya a'u#/er terte'an "m!lesan tanah t#%a' %a$at %#l#hat

  se'et#'a namun %alam 'urun 8a'tu yang lama %an ter6a%# $a%a %aerah yang

  luas

  r% Heru Hendrayana makalah :ampak &eman'aatan Air anah; diak"e" dari

  http"

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  9/17

  am$#r semua usaha laun%ry mengguna'an %eter6en

  Deter6en %# #n%ones#a yang ser#ng %#guna'an %# a%alah

  Deter6en 6en#s mengan%ung "- (al'yl !en,ene

  sul$honate) yang meru$a'an %eter6en tergolong 'eras

  Deter6en terse!ut su'ar %#rusa' oleh m#'roorgan#sme

  (non!#o%egra%a!le) seh#ngga %a$at

  men#m!ul'an $en+emaran l#ng'ungan(Ru!#ata%6#

  1993)

  Dampak negatif usaha laundryterkait dengan pengelolaan limbah

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  10/17

  apat menyebabkan kanker

  ikarenakan ada *at -alkyldimetihylben*yl7ammonium cloride diethanolamine/ >A.chlorinated tri"odium pho"pate -chlorinated

  &. dan beberapa #eni" "ur'aktan "eperti

  "odium lauryl "ul'ate -!. "odium laureth"ul'ate -!>. atau linear alkyl ben*ene"ul'onate -!A.% olongan ammoniumkuartener ini dapat membentuk "enya$a

  nitro"amin% enya$a nitro"amin diketahuiber"i'at kar"inogenik dapat menyebabkankanker -2idiyani (010.%

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  11/17

  enya8a so%#um lauryl sul/ate (&) %#'etahu# menye!a!'an

  #r#tas# $a%a 'ul#t mem$erlam!at $roses $enyem!uhan %an

  $enye!a! 'atara' $a%a mata orang %e8asa

  a#r %a$at merusa' #nsang %an organ $erna/asan #'an

  (:#%#yan# 2010)

  *e!era%aan !usa!usa %# $ermu'aan a#r 6uga men6a%# salah

  satu $enye!a! 'onta' u%ara %an a#r ter!atas seh#ngga

  menurun'an o's#gen terlarut Dengan %em#'#an a'an

  menye!a!'an organ#sme a#r 'e'urangan o's#gen %an %a$at

  menye!a!'an 'emat#an ("hsan 2005)

  Pen+emaran a'#!at %eter6en 6uga menga'#!at'ant#m!ulnya !au !usu' -au !usu' #n# !erasal %ar# gas N3 %an

  2 yang meru$a'an has#l $roses $engura#an !ahan organ#'

  lan6utan oleh !a'ter# anaero! ("hsan 2005)

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  12/17

  .enanam# selo'an %engan tanaman a#r yang !#sa

  menyera$ ,at $en+emar Tanaman yang !#sa %#guna'an

  antara la#n 6ar#ngao Ponte%er#a +or%ata (!unga ungu)

  l#%# a#r /utoy ruas Thy$a angust#/ol#a (!unga +o'lat)

  melat# a#r %an l#l# a#r

  Pengelolaan limbah yang tepat untuk

  pengeloaan limbah laundry

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  13/17

  mem!uat #nstalas# $engolahan yang ser#ng %#se!ut

  %engan s#stem $engolahan a#r l#m!ah (P"&) Instalas#

  P"& ter%#r# %ar# %ua !ag#an ya#tu !a' $engum$ul %an

  tang'# resa$an D# %alam !a' $engum$ul ter%a$at

  ruang untu' menang'a$ sam$ah yang %#leng'a$#

  %engan 'asa 1 +m $erseg# ruang untu' $enang'a$lema' %an ruang untu' menang'a$ $as#r Tang'#

  resa$an %#!uat le!#h ren%ah %ar# !a' $engum$ul agar

  a#r %a$at mengal#r lan+ar D# %alam tang'# resa$an #n#

  ter%a$at arang %an !atu 'oral yang !er/ungs# untu'menyar#ng ,at,at $en+emar yang a%a %alam a#r l#m!ah

  %eter6en (grey8ater)

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  14/17

  +embuat bak penampungan danmenambahakn arang akti' yang bergunauntuk mengurangi kadar berbahaya dariaiar limbah deter#en itu "endiri

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  15/17

  &ara pelaku u"aha laundry "eharu"nya"adar mengetahui apa yang diperlukandalam peri*inan u"aha dan bagaimanapengelolaan limbah yang tepat dan tidak"embarangan

  &emerintah tidak boleh tinggal diam haru"ra#in melakukan "o"iali"a"i in"pek"i dan #ika

  perlu "ank"i terkait u"aha laundry ter"butmelalui dina" terkait

  Penutup

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  16/17

  ?ika "eluruh pihak mematuhi peraturan yangada dampak negati' dapat di minimalkandan dampak po"iti' dapat di mak"imalkanmaka akan tercipta lingkungan yang "ehatdan ma"yarakat akan "emakin "e#ahtera%

 • 7/24/2019 Tinjauan Yuridis Dan Dampak Usaha Laundry

  17/17

  hank" 'or your attention