tinjauan terhadap pelaksanaan mata pelajaran filereports from data are shown by mean and percentage...

Click here to load reader

Post on 31-Mar-2019

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN MATA PELAJARAN

SENI REKA TANDA DI SEKOLAH MENENGAH

AKADEMIK DI NEGERI PAHANG

AHMAD BUSHRA BIN ABDUL RAHMAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

i

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN MATA PELAJARAN

SENI REKA TANDA DI SEKOLAH MENENGAH

AKADEMIK DI NEGERI PAHANG

AHMAD BUSHRA BIN ABDUL RAHMAN

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan ijazah Sarjana MudaTeknologi Serta Pendidikan

(Kemahiran Hidup)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

MAC, 2004

iii

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENGASIHANI

DENGAN KURNIAAN DAN NIKMATNYA

Teristimewa :

Buat Ibu dan Ayah yang dikasihi,

Abdul Rahman bin Abdullah dan Wan Habsah bte Wan Jusuh..

yang telah banyak memberi dorongan dan nasihat sepanjang pengajian disamping iringan doa dan

pengorbanan yang tiada putusnya..

Buat kakak-kakak dan adik-adik tersayang..

Buat rakan-rakan yang banyak membantu dan memberi sokongan..

Buat insan yang teristimewa..

Sekalung ucapan terima kasih diucapkan..

Semoga sentiasa diberkati-Nya..

iv

PENGHARGAAN

Penyelidik ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah

pembimbing Encik Asnul Dahar bin Minghat diatas segala bimbingan, perbincangan dan

nasihat yang diberikan sepanjang tempoh kajian ini dijalankan. Tidak lupa juga ucapan

penghargaan ini ditujukan kepada Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar

Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah membenarkan kajian ini

dilaksanakan, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang atas segala maklumat dan kerjasama

yang diberikan sehingga kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Penghargaan ini juga ditujukan kepada 10 buah sekolah di negeri Pahang yang

telah banyak memberi kerjasama, khususnya kepada pengetua dan guru-guru Seni Reka

Tanda yang telah banyak memberikan maklumat yang diperlukan. Tidak lupa juga

kepada pengetua dan guru-guru Seni Reka Tanda di empat buah sekolah di negeri Johor

kerana kerjasama yang diberikan untuk membolehkan kajian rintis dijalankan dengan

sempurna.

Akhir sekali ucapan terima kasih ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat

secara langsung atau tidak dalam menjayakan projek penyelidikan ini.

v

ABSTRAK

Kajian yang dijalankan adalah berbentuk deskriptif untuk meninjau pelaksanaan

mata pelajaran vokasional Seni Reka Tanda di sekolah menengah akademik di negeri

Pahang. Objektif kajian adalah untuk mengenalpasti masalah dalam sukatan mata

pelajaran, kemudahan dan kelengkapan bengkel, jadual waktu serta kaedah pengajaran

yang digunakan dalam pelaksanaan mata pelajaran ini. Sampel kajian terdiri daripada 24

orang guru yang mengajar mata pelajaran Seni Reka Tanda di seluruh negeri Pahang.

Data mentah dikumpulkan menggunakan soal selidik dan dianalisis menggunakan

perisian komputer SPSS (Statistical Package For Social Sciene) serta dilaporkan

mengikut min dan peratus. Hasil kajian mendapati bahawa guru-guru menghadapi

masalah dari segi sukatan mata pelajaran, kemudahan dan kelengkapan bengkel serta

jadual waktu. Hasil kajian turut mendapati guru-guru menggunakan kaedah yang

pelbagai bagi mengajar mata pelajaran Seni Reka Tanda.

vi

ABSTRACT

This descriptive study to survey an implementation of vocational subject Seni

Reka Tanda in academic secondary school in Pahang. Objective of this study to identify

problem in contain of subject, equipment and facility in the workshop, timetable and

teaching method that been used in this subject. Sample of this study consist 24 teachers

who teaching Seni Reka Tanda in Pahang. Data of this study is gathering by using

questionnaire and analysis using by SPSS (Statistical Package For Social Science).

Reports from data are shown by mean and percentage valve. Result from this study

shown that respondent had a problem with the contain of subject, equipment and

facilities in workshop and timetable. Result of the study also shown that respondent

using multi teaching method in teaching this subject.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

PENGESAHAN STATUS TESIS

PENGESAHAN PENYELIA

JUDUL i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK/ABSTRACT v

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL x

SENARAI SINGKATAN xiii

SENARAI LAMPIRAN xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latarbelakang Masalah 6

1.3 Pernyataan Masalah 12

1.4 Objektif Kajian 13

viii

1.5 Persoalan Kajian 13

1.6 Batasan Kajian 14

1.7 Kepentingan Kajian 14

1.8 Definisi / Istilah Kajian 16

BAB II SOROTAN KAJIAN

2.1 Pengenalan 18

2.2 Latar Belakang Mata Pelajaran Vokasional 19

2.3 Latar Belakang Mata Pelajaran Seni Reka

Tanda

20

2.4 Hubungan sukatan mata pelajaran dalam

pengajaran dan pembelajaran

23

2.5 Hubungan kemudahan dan kelengkapan

bengkel dalam pengajaran dan pembelajaran

25

2.6 Hubungan kaedah pengajaran guru dalam

pengajaran dan pembelajaran

27

2.7 Hubungan pengurusan waktu dalam

pengajaran dan pembelajaran

29

2.8 Hubungan pengkhususan/opsyen guru dalam

pengajaran dan pembelajaran.

2.9 Penutup 32

BAB III METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 33

3.2 Reka bentuk Kajian 33

3.3 Sampel 34

3.4 Instrumen Kajian 35

ix

3.5 Kajian Rintis 37

3.6 Prosedur Kajian 39

3.7 Analisis Data 40

3.8 Penutup 41

BAB IV ANALISIS DATA

4.1 Pengenalan 43

4.2 Analisis Data 44

4.3 Analisis Demografi Responden 45

4.4 Analisis Persoalan Kajian 49

4.5 Penutup 60

BAB V RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN

CADANGAN

5.1 Pengenalan 61

5.2 Rumusan Kajian 62

5.3 Perbincangan 64

5.4 Cadangan 74

5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 76

5.6 Penutup 78

BIBLIOGRAFI 79 - 84

LAMPIRAN

Lampiran A-D 85 - 96

x

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

1.1 Bidang Dan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) 4

1.2 Taburan Sekolah Menengah Akademik Yang

Menawarkan (MPV) Di Setiap Daerah Di

Negeri Pahang

8

1.3 Taburan Sekolah Menengah Akademik Yang

Menawarkan Mata Pelajaran Seni Reka Tanda

Di Setiap Daerah Di Negeri Pahang

10

1.4 Taburan Data Latar Belakang Guru-Guru Yang

Mengajar Mata Pelajaran Seni Reka Tanda di

Sekolah Menengah Akademik di Negeri Pahang

bagi Tahun 2002

11

2.1 Jadual Sukatan Mata Pelajaran Seni Reka

Tanda

21

3.1

Taburan Sekolah Dan Jumlah Guru Yang

Mengajar Mata Pelajaran Seni Reka Tanda

34

3.2 Pengkelasan Skala Likert Dengan Markah Skor 36

xi

3.3

Taburan Soalan Berdasarkan Persoalan Kajian

Dan Jenis Skala Yang Digunakan Bagi Setiap

Persoalan Kajian

37

3.4

Taburan Sekolah Dan Jumlah Guru Yang

Mengajar Mata Pelajaran Seni Reka Tanda

37

3.5 Pemeringkatan Skala Likert 40

3.6 Perubahan Markat Dan Skala 41

3.7 Markat Skala Likert Tiga Mata 41

4.1 Nilai Skor 44

4.2 Taburan Responden Mengikut Jantina 45

4.3 Taburan Responden Mengikut Bangsa 46

4.4 Taburan Responden Mengikut Tahap

Pendidikan

46

4.5 Taburan Responden Mengikut Kelayakan

Ikhtisas

47

4.6

Taburan Responden Mengikut Pengalaman Mengajar

47

4.7

Taburan Data Latar belakang Responden Yang

Mengajar Mata Pelajaran Seni Reka Tanda

48

4.8 Taburan Responden Mengikut Min Dan Peratus

Bagi Pelaksanaan Sukatan Mata Pelajaran Seni

Reka Tanda

50

4.9

Taburan Responden Mengenai Kemudahan

Kelengkapan Bengkel Mengikut

Min Dan Peratus

52

xii

4.10

Taburan Responden Mengenai Kaedah

Pengajaran Guru Mengikut Min Dan

Peratus

55

4.11

Taburan Responden Mengenai Pengurusan

Jadual Waktu Untuk Mengajar Mata Pelajaran

Seni Reka Tanda Mengikut Min Dan Peratus

58

xiii

SENARAI SINGKATAN

MPV - Mata Pelajaran Vokasional

KPM - Kementerian Pendidikan Malaysia

PPK - Pusat Perkembangan Kurikulum

SMT/V - Sekolah Menengah Teknik/Vokasional

SPSS - Statistical Package For Social Science

EPRD - Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan