tingkatan 1 ( bab 1 )

Download tingkatan 1 ( bab 1 )

Post on 10-Jun-2015

10.212 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nota ringkas Nombor Bulat Tingkatan 1 beserta soalan.

TRANSCRIPT

  • 1. MATEMATIK TINGKATAN 1Disediakan Oleh :NOR FATIHAH BINTI NAWIA132797FAKULTI PENDIDIKAN, UKM

2. Nombor bulat ialah siri nombor bermuladari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 danseterusnya.Pecahan &Nombor bulat adalah asas kepadaperpuluhanbukankebanyakan daripada idea-idea matematiknomborbulat!Penguasaan kemahiran-kemhiran asas iniboleh membantu para pelajar dalammempelajari topik-topik yang lain. 3. Setiap digit dalam suatu nombor mempunyai nilaitempat dan nilai digit yang tertentu ratus puluhsa 4 93 nombor diatas adalah 493 Mempunyai tiga digit Digit 3 terletak di tempat sa. Nilai 3 menunjukkan bahawa terdapat 3 satu Digit 9 terletak di tempat puluh. Nilai 9 menunjukkan bahawa terdapat 9 puluh Digit 4 terletak di tempat ratus. Nilai 4 menunjukkan bahawa terdapat 4 ratus 4. puluh sa3 1Tiga puluh saturatusPuluh Sa37 5Tiga ratus tujuh puluh limaribu ratuspuluh sa241 8Dua ribu empat ratus lapan belas 5. Lima puluh enam 56 Tujuh ratuh dua puluh tiga 723 Lima ribu enam ratus dua puluh tujuh 5627 6. pembundaran digunakan untuk mendapatkan nilaijangkaan. Nilai jangkaan adalah nilai yang terdekat. Suatu nombor boleh dibundarkan kepada satu nilai tempattertentu dengan mengikut peraturan pembundaran yangberikut. jika digit itu 5 atau lebih, tambahkan 1 kepada digit di nilai tempat yang hendak dibundarkan dan gantikan digit-digit lain di sebelah kanan dengan 0. jika digit itu kurang daripada 5, kekalkan digit di nilai tempat yang hendak dibundarkan dan gantikan digit-digit lain disebelah kanan dengan kosong 7. > Lebihbesar< lebih kecilBundarkan 457828 kepada ratus yang terdekat457828 2 Lebih besar< lebih kecilBundarkan 4279 kepada puluh yang terdekat42799>5 , tambahkan 1kepada digit 7 dan gantikan semua digitsebelah kananNilai tempat dengan 0adalah puluhJawapan :4280 9. PENAMBAHAN DAN PENOLAKANPENAMBAHAN Penambahan ialah proses mencari jumlah dua atau lebih nombor. Langkah-langkah yang terlibat dalam penambahan nombor bulat: oSusunkan nombor secara menegak mengikutnilai tempat. oTambahkan digit mengikut tertib, sa,puluh, ratus dan seterusnya. oLangkah kerja bermula dari kanan kekiri. 10. CONTOH 1 :Selesaikan 526 + 621 = ?CONTOH 3 :526Selesaikan 1123 +5610 = ?+ 621 11471183CONTOH 2 :+ 5670Selesaikan 5327 + 56 = ?68535327 + 565383 11. PENAMBAHAN DAN PENOLAKANPENOLAKAN Penolakan ialah proses mencari beza antara dua atau mencaribaki apabila satu nombor yang lebih kecil ditolak daripadanombor yang lebih besar. Contoh : tolak 3 daripada 9 , 9 3 = 6. Langkah-langkah yang terlibat dalam Penolakan nombor bulat adalah samadengan langkah-langkah yang perludiambil untuk penambahan. 12. CONTOH 1 : Selesaikan 765-123 = ? 765 CONTOH 3 :Selesaikan 8534 -5730 = ? - 123 642 8534 CONTOH 2 :- 5730Selesaikan 4561 381 = ? 28044521 - 3814140 13. PENDARABAN DAN PEMBAHAGIANPENDARABAN Pendaraban adalah proses penambahan berulang. Langkah-langkah untuk melakukan pendaraban :=Nombor-nombor bulat disusun mengikut nilai tempat.=Darabkan mengikut sa, puluh dan seterusnya. Hasil darab nombor bulat dengan nomborsifar bersamaan dengan sifar ( 3 x 0 = 0 ) Hasil darab suatu nombor bulat dengansatu, bersamaan nombor itu sendiri (9 x 1 = 9 ) 14. CONTOH :Selesaikan 318 x 34 = ? 318 X 341272954 10812 15. PENDARABAN DAN PEMBAHAGIANPEMBAHAGIAN Pembahagian ialah operasi perkongsian sama rata. Apabila 0 dibahagikan dengan apa-apa nombor, hasilnya ada 0 ( 0 5 = 0 ). Pembahagian suatu nombor dengan 0 adalah tidak bernilai. Langkah-langkah untuk melakukan pembahagian : =Nombor-nombor bulat disusun dalam bentuk lazim. = mula membahagi dari nilai tempat yang paling besar. 16. CONTOH :Selesaikan 576 18 = ?32 18 57654 36 36 . . 17. PRINSIP PENGIRAAN Apabila terdapat satu operasi sahaja, pengiraan dibuatdari kiri ke kanan. Pengiraan yang melibatkan operasi + dan sahajaatau x dan sahaja, pengiraan dibuat dari kiri kekanan. Untuk membuat pengiraan yang melibatkan kurungandan beberapa operasi, operasi dala kurungan diselesaikandahulu kemudian diikuti dengan x dan danseterusnya + dan -. Contoh , 45 + (2 x 5 ) 12 4 =52. 18. Senarai Soalan.Yang manakah adalah dua ribu enam ratusempat puluh sembilan? A 2639 B 2649 C 2469 D 2339 19. SenaraiSoalan.Bundarkan 42838 kepada ribu terdekat. A 42840 B 42900 C 42800 D 43000 20. Senarai Soalan.Dapatka hasil tambah bagi 2344 dan 129?Seterusnya dapatkan hasil tolak bagi nombortersebut. A 2473/ 2215 B 2561/ 2135 C 2910/ 2153 D 2437/ 2215 21. SenaraiSoalan. Apakah hasil darab bagi 345 dengan 12 ? A 4041 B 4400 C 4140 D 4144 22. SenaraiSoalan. Selesaikan 54816 12 = A 4568 B 4566 C 4368 D 4364 23. Senarai Soalan. Selesaikan 47 x 2 ( 6 + 12 ) = A 70 B 65 C 72 D 76 24. WOW!!! BAGUS~~ SOALAN SETERUSNYA 25. WOW!!! BAGUS~~ SOALAN SETERUSNYA 26. WOW!!! BAGUS~~ SOALAN SETERUSNYA 27. WOW!!! BAGUS~~ SOALAN SETERUSNYA 28. WOW!!! BAGUS~~ SOALAN SETERUSNYA 29. WOW!!! BAGUS~~ TAMAT 30. SOALANCUBA LAGI SETERUSNYA 31. SOALANCUBA LAGI SETERUSNYA 32. SOALANCUBA LAGI SETERUSNYA 33. SOALANCUBA LAGI SETERUSNYA 34. SOALANCUBA LAGI SETERUSNYA 35. Senarai Soalan.TAMATCUBA LAGI 36. SENARAI SOALANSOALAN1SOALAN2SOALAN3TAMATSOALAN4SOALAN5SOALAN6