tesis disiplin

Click here to load reader

Post on 24-Apr-2015

186 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 1 PENGENALAN 1.1. Pendahuluan

Isu disiplin ini sebenarnya mendapat tempat dan menjadi perhatian kepada sesiapa sahaja sama ada mereka pelajar , guru , pentadbir sekolah , ahli masyarakat , pemimpin pertubuhan sukarela mahupun pemimpin negara . Minat terhadap isu disiplin ini tumbuh kerana matlamat pendidikan di negara kita ini adalah untuk melahirkan warganegara dan individu yang bertatasusila , bertanggungjawab dan bermoral . Jika wujud masalah tidak berdisiplin maka akan menyebabkan berlakunya penyelewengan tingkah laku ,

ketidakharmonian dalam hidup , salah- suaian dalam masyarakat dan sebagainya ( Rohaty et al 1991 ) .

Perkataan disiplin merupakan satu perkataan biasa bagi kita di sekolah . Dari segi pemahaman sempitnya ianya bermakna pengawasan tingkah laku dengan menggunakan kekerasan . Dari segi etimologi , disiplin ialah keadaan tingkahlaku satu-satu kelompok manusia . Gambaran ini dijelaskan dengan beberapa ungkapan biasa seperti pelajar sekolah itu amat berdisiplin , disiplin sekolah itu amat buruk , sekolah akan Manakala makna

memperbaiki disiplin murid muridnya dan sebagainya . pendisiplinan

pula bermaksud usaha mewujudkan sifat patuh atau tertib kepada

seseorang ( Abdullah 1979 ).

1

Kementerian Pelajaran Malaysia ( 1979 ) mendefinasikan disiplin sebagai kesungguhan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan dirinya sendiri . Ia juga merujuk kepada kesungguhan seseorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib , menghormati hak individu lain , mempunyai semangat tolong menolong , mampu membaiki keadaan sedia ada dan mampu membuat sesuatu yang membina .

Kementerian Pendidikan Malaysia ( 1981 ) pula memperluaskan takrifan disiplin ini dengan menyatakan bahawa disiplin ada hubungan dengan tata tertib , keadaan akhlak dan kesopanan . Orang yang berdisiplin bukan sahaja mematuhi perlakuan yang dikehendaki oleh masyaratkat tetapi juga menganuti perlakuan yang diingini oleh masyarakat .

Disiplin merupakan bidang penting kerana tatatertib sekolah yang baik dan sempurna akan menghasilkan banyak faedah kepada guru dan pelajar terutamanya dalam melaksanakan poses pengajaran dan pembelajaran . Dengan wujudnya disiplin di kalangan pelajar ,dapatlah dijalankan pengajaran tersebut dengan licin dan teratur, manakala pembelajaran akan berlangsung dalam suasana yang tenteram dan tenang .

Pembentukan disiplin di sekolah adalah sama penting dengan penyebaran ilmu pengetahuan itu sendiri . Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah mempunyai perkaitan yang rapat dengan kesempurnaan disiplin pelajar .Ini kerana 2

pelajar yang berjaya dalam segala bidang kehidupan , seringkali terdiri daripada mereka yang berdisiplin ( Omardin Ashaari 1996 ) .

Antara lain matlamat disiplin di sekolah ialah untuk membolehkan pembentukan satu bentuk iklim sekolah yang mampu meransang satu suasana kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran . Dengan disiplin juga , pihak sekolah mampu memandu dan memperkembangkan disiplin kendiri kepada setiap pelajar . .Dengan disiplin yang ada juga , seseorang pelajar itu mampu mematangkan peribadi mereka ,membina satu bentuk tingkah laku dan penampilan yang sepatutnya . Ianya akan mengembangkan sikap bertanggungjawab , dapat menerima kekecewaan dalam pembelajaran , sanggup berusaha sendiri , memiliki penghargaan kendiri dan menghargai kebolehan yang ada pada mereka . Sekolah juga cuba untuk menanamkan dan memupuk sifat-sifat mulia di kalangan pelajar-pelajar supaya dapat melahirkan sikap dan tingkah laku yang mulia .

Sekolah bolehlah dianggap sebagai satu institusi yang merupakan organisasi formal dengan matlamat khususnya mendidik dan menyediakan kanak-kanak dan remaja untuk menghadapi alam dewasa dan menjadi warga negara yang baik . Dengan pengenaan disiplin di sekolah ianya mampu mengorientasikan pelajar-pelajar supaya bersedia menghadapi kehidupan bermasyarakat bertatasusila dan bersatupadu . ( Kementerian Pendidikan Malaysia 1979 ) .

3

Disiplin sekolah yang baik juga sangat penting dalam kriteria pemilihan sesebuah sekolah untuk menjadi sekolah harapan negara . Ia juga boleh menjadi satu indikator terhadap ciri-ciri sekolah berkesan terutamanya tentang keadaan pelajar yang memiliki disiplin kendiri yang baik ( A Karim Mohd Noor ; 1989 )

Rahimah ( 1983, 1984 ) menyatakan sekolah merupakan institusi luar terpenting dalam sosialisasi kanak-kanak kerana persekitarannya yang memberi kesan dalam mempengaruhi mereka sebagai manusia yang matang. Sekolah juga boleh dianggap sebagai satu sistem sosial ( Getzel dan Gguba 1957 ) yang mempunyai struktur hairaki perhubungan antara ahli-ahlinya secara menegak dan mendatar . Menyedari hakikat itulah , adalah dirasakan perlu pihak sekolah menyediakan satu iklim sekolah yang positif untuk pelajar-pelajarnya . Secara ringkasnya iklim sekolah boleh diandaikan sebagai sebahagian set ciri-ciri persekitaran dalaman sesebuah sekolah itu yang memberi sifat atau personaliti tersendiri . Ianya adalah hasil daripada interaksi sosial dan tingkahlaku ahli-ahli di dalamnya serta dapat dirasai sebagai sesuatu yang biasa bagi sekolah tersebut .

Adalah penting sekolah menyediakan satu suasana iklim sekolah yang positif untuk kepentingan pembelajaran pelajar- pelajarnya . Menurut Rahimah ( 1982 ) iklim sekolah yang positif ialah suatu situasi di mana guru-guru merasa bebas untuk menjalankan tugas , bekerja bersungguh-sungguh , mempunyai rasa hormat menghormati dan bekerjasama sesama sendiri, bertolak ansur, berbincang dan memberi pendapat 4

secara terbuka . Beliau menambah bahawa semakin terbuka iklim sekolah semakin tinggi pencapaian pelajarnya .

Beberapa penyelidikan umpamanya oleh Brookover et al ( 1979 ) ; Wyan (1980 ) ; Rutter ( 1981 ) dan Purkey dan Smith ( 1983 ) mendapati peluang pelajar-pelajar untuk berjaya dalam pelajaran dipengaruhi kuat oleh iklim sekolah . Iklim sekolah yang positif akan membolehkan pelajar lebih berminat dalam pelajaran dan memiliki penumpuan yang lebih terhadap bidang akademik . Phi Delta Kappa ( 1979 ) menyatakan iklim sekolah yang baik juga membolehkan penghasilan produktiviti kerja yang tinggi , meningkatkan kemajuan dalam bidang akademik dan peningkatan ketara dalam bidang kurikulum .

1.2. Pernyataan masalah

Hirschi ( 1969 ) telah menganjurkan satu teori yang dinamakan teori kawalan sosial . Di dalamnya beliau menyatakan bahawa keadaan sosial akan menjadi lebih baik jika semua orang terikat dengan kehendak dan norma dalam masyarakat melalui empat cara iaitu melalui attachment , commitment , involvement dan belief . Attachment ialah satu keadaan rasa keterikatan antara seseorang individu kepada tiga faktor luarannya iaitu sekolah , rakan sebaya dan keluarga .Commitment dan involvement pula ialah

penglahiran sikap kesanggupan dan kesungguhan seseorang itu membuat sesuatu kerana berasakan bahawa ia terlibat dengannya . Manakala belief pula adalah berlandaskan 5

kepada kepercayaan seseorang itu kepada agama . Jikalau keempat-empat faktor ini kuat pada seseorang individu , maka kejadian melanggar disiplin tidak akan berlaku . Contohnya seseorang yang memiliki pegangan agama yang kuat akan kurang terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat .

Kawalan sosial ialah cara yang digunakan oleh masyarakat atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku anggotanya supaya mereka mematuhi norma-norma , tradisi dan pola-pola tingkahlaku yang mustahak bagi melicinkan perjalanan masyarakat atau kelompok itu . Ianya bercorak formal dan tidak formal . Kawalan sosial formal melibatkan sistem tata cara dan sitem kewibawaan seperti undang-undang , peraturan dan berbagai badan untuk melaksanakannya. Kawalan sosial tidak formal biasanya

dijelmakan dalam bentuk pendapat umum dan dilaksanakan sama ada melalui pujian ataupun teguran ( Ting Chew Peh , 1985 )

Dari segi norma dan akibat , disiplin membawa fungsi memberi satu orientasi ahli masyarakat kepada norma yang dimahukan oleh masyarakat . Ianya berfungsi

sebagai satu cara untuk memelihara keutuhan dan perpaduan. Disiplin juga melibatkan beberapa peraturan dalam pelbagai bidang iaitu interaksi ahli masyarakat berdasarkan umur , jantina , hubungan kekeluargaan , status rasmi , tempat dan situasi .

Orang yang berdisiplin akan mematuhi perlakuan yang diharapkan oleh masyarakat dan menyedari kesan jika melanggar disiplin yang diharapkan . Madsen C.H 6

dan Madsen C.K. ( 1981 ) misalnya menyatakan bahawa , oleh kerana disiplin merupakan satu cara bertindak yang boleh menuju ke arah mencapai matlamat masyarakat yang produktif , ia perlu diajar dan dipelajari supaya dapat disebatikan di dalam diri . Menurut beliau , untuk menyebatikan disiplin di dalam diri pelajar , mereka memerlukan kawalan dari luar bagi membiasakan diri dengan norma dan nilai yang dipersetujui oleh

masyarakat .Pendapat beliau ini disokong oleh William W. Wayson ( 1982 ) yang menyatakan bahawa disiplin ini dipelajari , boleh diajarkan dan mesti diajarkan .

Docking ( 1980 ) menyatakan bahawa disiplin sekolah sebagai unsur penting dalam proses sosialisasi dan pembentukan peribadi dan sistem kawalan yang membolehkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas berlaku dengan berkesan . Beliau juga melihat disiplin sebagai konsep yang berkaitan dengan proses pendidikan itu sendiri .

Kementerian Pelajaran Malaysia ( 1979 ) menganggap bahawa disiplin sangat penting kepada setiap pelajar . Ini kerana salah satu matlamat pendidikan ialah untuk melahirkan individu yang berdisiplin . Mereka yang berdisiplin adalah sedar akan tanggungjawab terhadap diri sendiri , keluarga , masyarakat , institusi pelajaran , sosial dan negara .

Menyedari peri pentingnya disiplin ini dalam konteks pendidikan negara ,