tesis disiplin

Click here to load reader

Post on 24-Apr-2015

190 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 1 PENGENALAN 1.1. Pendahuluan

Isu disiplin ini sebenarnya mendapat tempat dan menjadi perhatian kepada sesiapa sahaja sama ada mereka pelajar , guru , pentadbir sekolah , ahli masyarakat , pemimpin pertubuhan sukarela mahupun pemimpin negara . Minat terhadap isu disiplin ini tumbuh kerana matlamat pendidikan di negara kita ini adalah untuk melahirkan warganegara dan individu yang bertatasusila , bertanggungjawab dan bermoral . Jika wujud masalah tidak berdisiplin maka akan menyebabkan berlakunya penyelewengan tingkah laku ,

ketidakharmonian dalam hidup , salah- suaian dalam masyarakat dan sebagainya ( Rohaty et al 1991 ) .

Perkataan disiplin merupakan satu perkataan biasa bagi kita di sekolah . Dari segi pemahaman sempitnya ianya bermakna pengawasan tingkah laku dengan menggunakan kekerasan . Dari segi etimologi , disiplin ialah keadaan tingkahlaku satu-satu kelompok manusia . Gambaran ini dijelaskan dengan beberapa ungkapan biasa seperti pelajar sekolah itu amat berdisiplin , disiplin sekolah itu amat buruk , sekolah akan Manakala makna

memperbaiki disiplin murid muridnya dan sebagainya . pendisiplinan

pula bermaksud usaha mewujudkan sifat patuh atau tertib kepada

seseorang ( Abdullah 1979 ).

1

Kementerian Pelajaran Malaysia ( 1979 ) mendefinasikan disiplin sebagai kesungguhan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan dirinya sendiri . Ia juga merujuk kepada kesungguhan seseorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib , menghormati hak individu lain , mempunyai semangat tolong menolong , mampu membaiki keadaan sedia ada dan mampu membuat sesuatu yang membina .

Kementerian Pendidikan Malaysia ( 1981 ) pula memperluaskan takrifan disiplin ini dengan menyatakan bahawa disiplin ada hubungan dengan tata tertib , keadaan akhlak dan kesopanan . Orang yang berdisiplin bukan sahaja mematuhi perlakuan yang dikehendaki oleh masyaratkat tetapi juga menganuti perlakuan yang diingini oleh masyarakat .

Disiplin merupakan bidang penting kerana tatatertib sekolah yang baik dan sempurna akan menghasilkan banyak faedah kepada guru dan pelajar terutamanya dalam melaksanakan poses pengajaran dan pembelajaran . Dengan wujudnya disiplin di kalangan pelajar ,dapatlah dijalankan pengajaran tersebut dengan licin dan teratur, manakala pembelajaran akan berlangsung dalam suasana yang tenteram dan tenang .

Pembentukan disiplin di sekolah adalah sama penting dengan penyebaran ilmu pengetahuan itu sendiri . Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah mempunyai perkaitan yang rapat dengan kesempurnaan disiplin pelajar .Ini kerana 2

pelajar yang berjaya dalam segala bidang kehidupan , seringkali terdiri daripada mereka yang berdisiplin ( Omardin Ashaari 1996 ) .

Antara lain matlamat disiplin di sekolah ialah untuk membolehkan pembentukan satu bentuk iklim sekolah yang mampu meransang satu suasana kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran . Dengan disiplin juga , pihak sekolah mampu memandu dan memperkembangkan disiplin kendiri kepada setiap pelajar . .Dengan disiplin yang ada juga , seseorang pelajar itu mampu mematangkan peribadi mereka ,membina satu bentuk tingkah laku dan penampilan yang sepatutnya . Ianya akan mengembangkan sikap bertanggungjawab , dapat menerima kekecewaan dalam pembelajaran , sanggup berusaha sendiri , memiliki penghargaan kendiri dan menghargai kebolehan yang ada pada mereka . Sekolah juga cuba untuk menanamkan dan memupuk sifat-sifat mulia di kalangan pelajar-pelajar supaya dapat melahirkan sikap dan tingkah laku yang mulia .

Sekolah bolehlah dianggap sebagai satu institusi yang merupakan organisasi formal dengan matlamat khususnya mendidik dan menyediakan kanak-kanak dan remaja untuk menghadapi alam dewasa dan menjadi warga negara yang baik . Dengan pengenaan disiplin di sekolah ianya mampu mengorientasikan pelajar-pelajar supaya bersedia menghadapi kehidupan bermasyarakat bertatasusila dan bersatupadu . ( Kementerian Pendidikan Malaysia 1979 ) .

3

Disiplin sekolah yang baik juga sangat penting dalam kriteria pemilihan sesebuah sekolah untuk menjadi sekolah harapan negara . Ia juga boleh menjadi satu indikator terhadap ciri-ciri sekolah berkesan terutamanya tentang keadaan pelajar yang memiliki disiplin kendiri yang baik ( A Karim Mohd Noor ; 1989 )

Rahimah ( 1983, 1984 ) menyatakan sekolah merupakan institusi luar terpenting dalam sosialisasi kanak-kanak kerana persekitarannya yang memberi kesan dalam mempengaruhi mereka sebagai manusia yang matang. Sekolah juga boleh dianggap sebagai satu sistem sosial ( Getzel dan Gguba 1957 ) yang mempunyai struktur hairaki perhubungan antara ahli-ahlinya secara menegak dan mendatar . Menyedari hakikat itulah , adalah dirasakan perlu pihak sekolah menyediakan satu iklim sekolah yang positif untuk pelajar-pelajarnya . Secara ringkasnya iklim sekolah boleh diandaikan sebagai sebahagian set ciri-ciri persekitaran dalaman sesebuah sekolah itu yang memberi sifat atau personaliti tersendiri . Ianya adalah hasil daripada interaksi sosial dan tingkahlaku ahli-ahli di dalamnya serta dapat dirasai sebagai sesuatu yang biasa bagi sekolah tersebut .

Adalah penting sekolah menyediakan satu suasana iklim sekolah yang positif untuk kepentingan pembelajaran pelajar- pelajarnya . Menurut Rahimah ( 1982 ) iklim sekolah yang positif ialah suatu situasi di mana guru-guru merasa bebas untuk menjalankan tugas , bekerja bersungguh-sungguh , mempunyai rasa hormat menghormati dan bekerjasama sesama sendiri, bertolak ansur, berbincang dan memberi pendapat 4

secara terbuka . Beliau menambah bahawa semakin terbuka iklim sekolah semakin tinggi pencapaian pelajarnya .

Beberapa penyelidikan umpamanya oleh Brookover et al ( 1979 ) ; Wyan (1980 ) ; Rutter ( 1981 ) dan Purkey dan Smith ( 1983 ) mendapati peluang pelajar-pelajar untuk berjaya dalam pelajaran dipengaruhi kuat oleh iklim sekolah . Iklim sekolah yang positif akan membolehkan pelajar lebih berminat dalam pelajaran dan memiliki penumpuan yang lebih terhadap bidang akademik . Phi Delta Kappa ( 1979 ) menyatakan iklim sekolah yang baik juga membolehkan penghasilan produktiviti kerja yang tinggi , meningkatkan kemajuan dalam bidang akademik dan peningkatan ketara dalam bidang kurikulum .

1.2. Pernyataan masalah

Hirschi ( 1969 ) telah menganjurkan satu teori yang dinamakan teori kawalan sosial . Di dalamnya beliau menyatakan bahawa keadaan sosial akan menjadi lebih baik jika semua orang terikat dengan kehendak dan norma dalam masyarakat melalui empat cara iaitu melalui attachment , commitment , involvement dan belief . Attachment ialah satu keadaan rasa keterikatan antara seseorang individu kepada tiga faktor luarannya iaitu sekolah , rakan sebaya dan keluarga .Commitment dan involvement pula ialah

penglahiran sikap kesanggupan dan kesungguhan seseorang itu membuat sesuatu kerana berasakan bahawa ia terlibat dengannya . Manakala belief pula adalah berlandaskan 5

kepada kepercayaan seseorang itu kepada agama . Jikalau keempat-empat faktor ini kuat pada seseorang individu , maka kejadian melanggar disiplin tidak akan berlaku . Contohnya seseorang yang memiliki pegangan agama yang kuat akan kurang terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat .

Kawalan sosial ialah cara yang digunakan oleh masyarakat atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku anggotanya supaya mereka mematuhi norma-norma , tradisi dan pola-pola tingkahlaku yang mustahak bagi melicinkan perjalanan masyarakat atau kelompok itu . Ianya bercorak formal dan tidak formal . Kawalan sosial formal melibatkan sistem tata cara dan sitem kewibawaan seperti undang-undang , peraturan dan berbagai badan untuk melaksanakannya. Kawalan sosial tidak formal biasanya

dijelmakan dalam bentuk pendapat umum dan dilaksanakan sama ada melalui pujian ataupun teguran ( Ting Chew Peh , 1985 )

Dari segi norma dan akibat , disiplin membawa fungsi memberi satu orientasi ahli masyarakat kepada norma yang dimahukan oleh masyarakat . Ianya berfungsi

sebagai satu cara untuk memelihara keutuhan dan perpaduan. Disiplin juga melibatkan beberapa peraturan dalam pelbagai bidang iaitu interaksi ahli masyarakat berdasarkan umur , jantina , hubungan kekeluargaan , status rasmi , tempat dan situasi .

Orang yang berdisiplin akan mematuhi perlakuan yang diharapkan oleh masyarakat dan menyedari kesan jika melanggar disiplin yang diharapkan . Madsen C.H 6

dan Madsen C.K. ( 1981 ) misalnya menyatakan bahawa , oleh kerana disiplin merupakan satu cara bertindak yang boleh menuju ke arah mencapai matlamat masyarakat yang produktif , ia perlu diajar dan dipelajari supaya dapat disebatikan di dalam diri . Menurut beliau , untuk menyebatikan disiplin di dalam diri pelajar , mereka memerlukan kawalan dari luar bagi membiasakan diri dengan norma dan nilai yang dipersetujui oleh

masyarakat .Pendapat beliau ini disokong oleh William W. Wayson ( 1982 ) yang menyatakan bahawa disiplin ini dipelajari , boleh diajarkan dan mesti diajarkan .

Docking ( 1980 ) menyatakan bahawa disiplin sekolah sebagai unsur penting dalam proses sosialisasi dan pembentukan peribadi dan sistem kawalan yang membolehkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas berlaku dengan berkesan . Beliau juga melihat disiplin sebagai konsep yang berkaitan dengan proses pendidikan itu sendiri .

Kementerian Pelajaran Malaysia ( 1979 ) menganggap bahawa disiplin sangat penting kepada setiap pelajar . Ini kerana salah satu matlamat pendidikan ialah untuk melahirkan individu yang berdisiplin . Mereka yang berdisiplin adalah sedar akan tanggungjawab terhadap diri sendiri , keluarga , masyarakat , institusi pelajaran , sosial dan negara .

Menyedari peri pentingnya disiplin ini dalam konteks pendidikan negara , pihak Kementerian Pendidikan telah menerbitkan beberapa buku panduan untuk mengatasi 7

masalah pelanggaran disiplin di sekolah . Antara lain buku-buku panduan tersebut ialah Panduan Tatacara Disiplin Sekolah untuk Guru Besar dan Guru terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1988 . Buku ini membincangkan tentang panduan am kepada sekolah berkaitan dengan pelaksanaan disiplin di sekolah , jenis jenis hukuman yang dibolehkan , peranan guru dalam melaksanakan disiplin sekolah , strategi pengukuhan disiplin peringkat sekolah , senarai pekeliling yang telah dibuat dan sebagainya .

Mengiringi buku panduan tersebut ialah penghantaran surat pekeliling iktisas kepada pihak sekolah oleh pihak Kementerian . Surat pekeliling iktisas pertama telah dikeluarkan bermula pada tahun 1968 dan sehingga kini ianya berjumlah lebih daripada 15 pekeliling kesemuanya . Antara lain ruang lingkup surat pekeliling tersebut ialah memperkatakan tentang peraturan pembuangan sekolah kerana kelakuan curang ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/68 ) , tatatertib di sekolah ( Bil 8/68 ) , kesalahan rokok ( Bil 6A / 75 ) peraturan penggantungan sekolah , potongan rambut ( Bil 2/1976 ) , pengharaman semua jenis permainan judi di sekolah ( Bil 11/1976 ) , perihal acara suai kenal ( Bil 4/1978 ) , penyalahgunaan dadah ( Bil 6A / 1975 ) , pakaian seragam ( Bil 3/1982 ), perhimpunan sekolah ( Bil 4/1984 ) , semangat patriotik , masalah ponteng , kuasa disiplin dan hukuman dan yang terakhir penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah yang dibuat pada tahun 1999 .

Kajian oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pelajaran Kementerian Pendidikan ( 1979 ) oleh Unit Disiplin Bahagian Sekolah-sekolah mendapati bahawa 8

masalah disiplin di sekolah hanya 2.2 % kes kesalahan setahun . Ia juga mencatatkan bahawa kebanyakan kesalahan yang dibuat merupakan kesalahan sederhana berat dan hanya 0.41% sahaja merupakan kesalahan yang melibatkan kes berat . Laporan yang sama menyebut daripada seramai 1.2 juta orang pelajar sekolah menengah seluruh

negara , hampir 1.9 % daripadanya telah terlibat dalam kes pelanggaran disiplin di sekolah pada tahun tersebut .

Antara 10 jenis kesalahan yang dicatatkan ialah datang lewat ( 1.43 % ) , ponteng sekolah ( 1.36 % ) , berambut panjang ( 0.92 % ) , ponteng kelas ( 0.57 % ) , merokok ( 0.41% ) , kurang sopan ( 0.30 % ) , bergaduh ( 0.27 % ) , degil ( 0.27 % ) , mengganggu pengajaran guru ( 0.25 % ) dan merosakkan harta benda sekolah sebanyak 0.16% .

Laporan Disiplin Sekolah Malaysia ( 1990 ) menyatakan bahawa jenis kesalahan yang terbesar yang dilakukan oleh pelajar sekolah ialah ponteng ( 39, 958 kes ), pelanggaran disiplin melibatkan masa ( 23 , 302 kes ) , kurang sopan ( 19, 606 kes ) , kekerasan ( 17 , 965 kes ) lain-lain kes ( 10 , 801 kes ) , perlakuan lucah ( 2 ,161 kes ) laku musnah ( 1, 965 kes ) dan penipuan atau tidak jujur sebanyak 1, 662 kes .Bilangan kes yang di catatkan pada tahun 1990 ialah sebanyak 117 , 420 kes pelanggaran disiplin di seluruh negara .

Laporan Pelanggaran Disiplin oleh Kementerian Pendidikan

pada 1991 juga

menyebut sebanyak 7 bentuk tindakan telah dilakukan untuk menangani permasalahan 9

disiplin di sekolah-sekolah seluruh negara . Antara tindakan yang dilakukan ialah laporan kepada pihak polis ( 6, 577 kes ) .buang sekolah ( 697 kes ) , tukar sekolah ( 552 kes ), gantung sekolah ( 3 , 533 kes ) , rotan ( 26 , 690 kes ) , amaran ( 42 , 931 kali ) dan nasihat sebanyak 16 , 896 kes . Jumlah keseluruhan bentuk tindakan tersebut ialah 97 , 876 kes.

Berita Harian dalam keluarannya pada 4 April 1994 mencatatkan bahawa , sehingga 1993 , 9.28% atau seramai 138 , 358 orang pelajar sekolah menengah seluruh negara terlibat dengan pelbagai salah laku .

Laporan Bahagian Sekolah-sekolah pada 1992 juga melaporkan daripada seramai 2 627 204 orang pelajar sekolah rendah , terdapat kira-kira 50,546 orang pelajar atau 1.92 % daripada mereka terlibat dalam salah laku disiplin sekolah . Pada tempoh yang sama bagi sekolah menengah pula daripada seramai 1 408 672 orang pelajar sekolah menengah , terdapat 138 358 orang pelajar daripada mereka terlibat dengan pelanggaran disiplin . Jumlah ini ialah kira-kira 9.82 % daripada keseluruhannya .Jumlah sekolah rendah pada tahun 1992 ialah 6 860 buah , sementara sekolah menengah pula berjumlah 1 360 buah . Bilangan pelajar seluruh negara pada tahun 1992 ialah 4 035 876 orang daripada tahun satu hingga ke tingkatan enam atas .

Laporan yang sama juga menyebut bahawa bilangan terbesar pelajar yang melanggar disiplin sekolah adalah kerana diri sendiri ( 103,777 ) atas faktor keluarga ( 17, 759 ) 10

faktor keluarga , 3, 676 atas faktor persekitaran dan 1, 381 atas faktor sekolah . Ianya menepati dengan andaian yang dibuat oleh Rumberger ( 1991 ) yang menyatakan bahawa 3 punca utama yang mempengaruhi masalah disiplin ialah keluarga , masyarakat dan sekolah .

Walaupun terdapat kira-kira 53 jenis kesalahan atau pelanggaran disiplin yang dinyatakan , hanya terdapat 10 sahaja daripadanya yang merupakan kesalahan yang utama iaitu ponteng sekolah, ponteng kelas , datang lewat , mengancam murid lain , merokok , mencuri , kesalahan berkaitan pakaian , menganggu pengajaran guru , berkelakuan kasar dan merosakkan harta benda sekolah .

Terdapat juga sekurang-kurangnya enam jenis kesalahan yang melibatkan juvana . Antara kesalahan yang dilakukan ialah melibatkan harta benda , mengancam , berjudi , kesalahan seksual , menjadi pelacur dan lain-lain jenis kesalahan . Jabatan Kebajikan Masyarakat , Kementerian Pembangunan Negara dan Pembangunan Masyarakat telah mengeluarkan satu laporan barkaitan dengan salah laku yang dilakukan oleh juvana di negara ini dari tahun dari tahun 1981 hingga 1990 .Bagi kesalahan melibatkan harta benda bilangan kes adalah 30 566 kes , membuat ancaman ( 3169 kes ) , berjudi ( 1153 kes ) , kesalahan seksual ( 340 kes ) pelacuran ( 3464 kes ) dan lain-lain sebanyak 5731 kes .

11

Laporan Kesalahan Disiplin oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 1999 menyatakan bahawa , bilangan pelajar yang dibuang sekolah akibat kesalahan disiplin di negeri Johor sahaja ialah seramai 457 orang . Pelajar yang dibuang sekolah pada tahun 1998 ialah seramai 352 orang . Pada tahun 1998 seramai 8 971 orang pelajar telah dikenakan tindakan disiplin berbanding 14, 357 pada tahun 1997 .

Menurut Jaafar Wahid ( 1997 ) kes-kes jenayah yang melibatkan remaja semakin meningkat dengan ketara daripada 2, 480 kes pada tahun 1970 kepada 3,087 kes pada tahun 1980 . Angka ini meningkat lagi pada tahun 1995 kepada 4 012 kes . Kajiannya juga mendapati bahawa remaja lelaki lebih banyak melakukan kesalahan juvana yang dikendalikan bagi tahun 1995 iaitu sebanyak 96.5% . Laporan tersebut juga

memperlihatkan peningkatan yang ketara dalam jenis kesalahan yang mereka lakukan seperti kesalahan bersabit dengan harta benda ( 87.4% ) , mencederakan orang meningkat sebanyak 208.2 % dan kesalahan-kesalahan seksual bertambah sebanyak 204.2%. Penglibatan remaja perempuan dalam kegiatan maksiat juga telah meningkat kepada 161.5% daripada 325 kes pada tahun 1974 kepada 850 kes pada tahun 1995 .

1.3.

Objektif kajian

Kajian ini mempunyai beberapa objektif utama yang ingin dicapai . Antaranya ialah: 1. Mengenalpasti jenis masalah disiplin di kalangan pelajar tingkatan empat . 2. Meneliti keadaan pelajar yang pernah melanggar disiplin berdasarkan kepada beberapa faktor seperti keluarga dan sekolah . 12

1.4.

Soalan kajian 1. Apakah jenis kesalahan disiplin yang dilakukan oleh pelajar ? 2. Apakah jenis kesalahan disiplin mengikut jantina ? 3. Adakah jenis kesalahan disiplin mengikut aliran pengajian ? 4. Adakah terdapat hubungan di antara faktor sayangkan sekolah dengan kegiatan pelanggaran disiplin ? 5. Adakah terdapat hubungan di antara faktor penglibatan dalam ko kurikulum dengan jenis pelanggaran disiplin ? 6. Adakah terdapat hubungan di antara faktor mendapat kasih sayang dengan jenis kesalahan disiplin ? 7. Adakah terdapat hubungan di antara faktor sayangken ahli keluarga dengan jenis kesalahan disiplin ?

1.5.

Kepentingan kajian

Banyak kajian telah dibuat berkaitan dengan tema disiplin ini . Antaranya ialah olah Abdullah Suratmin ( 1979 ) , Marinal Hussin ( 1999 ), Jeffry Mohamad ( 1998 ), Faridah ( 1989 ) Chiam H.K. ( 1993 dan 1994 ). Apa yang berbeza kajian ini dengan kajian lain ialah ia mengambil kira aspek aliran pelajar sebagai salah satu pembolehubah . Kajian ini menyebabkan ia boleh melihat dari sudut dan perspektif yang berbeza berbanding dengan

13

kajian-kajian lain serta mengambil kira faktor attachment kepada sekolah dan keluarga dan mengaitkannya dengan jenis pelanggaran disiplin .

Adalah diharapkan agar kajian ini dapat memberi maklumat dengan lebih lengkap kepada guru , pentadbir sekolah dan kaunselor dan khasnya kepada guru disiplin untuk mereka menangani permasalahan disiplin yang berlaku di sekolah masing-masing .

Kajian ini juga boleh dijadikan sumber pengetahuan tentang peranan dan tanggungjawab guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan sebagai satu tambahan bagaimana mereka mampu mengenali pelajar mereka dengan lebih dekat lagi .

Pengkaji

berharap dapat menjadikan kajian ini mampu menyumbang untuk

mengurangkan kes kesalahan disiplin di sekolah-sekolah . Kajian ini juga ingin mengetengahkan beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan disiplin dilakukan di sekolah-sekolah .Dengan mengenalpasti faktor-faktor ini diharapkan pihak sekolah dapat menyediakan suasana , iklim , budaya sekolah yang boleh menggalakkan pembelajaran .

Pengkaji juga berharap dapat mengenalpasti ciri-ciri pelajar yang terlibat dengan salah laku agar tindakan awal dapat dibuat ke arah mengawal tingkah laku mereka ini dan sebagai proses pencegahan awal .

14

1.6.

Istilah kajian Beberapa istilah digunakan dalam laporan kertas projek ini Bagi menepati tujuan kajian ini , definasi-definasi penting berikut dijelaskan :

1.6.1. Pelanggaran

Pelanggaran membawa makna tidak mematuhi , engkar , menentang , tidak melakukan seperti apa yang dikehendaki . Ianya dilakukan secara berseorangan mahupun secara beramai-ramai .

1.6.2. Disiplin

Souper ( 1976 ) dalam Ee Chot Cha Chan ( 1981 ) menyatakan bahawa perkataan disiplin adalah dari perkataan bahasa Inggeris iaitu Discipline. Asal perkataan ini datang dari bahasa Latin iaitu disciplina atau dicipulina yang membawa makna arahan

Bagi Goodwin ( 1965 ) disiplin merupakan , ... a process of training and learning that corrects and strengthens and gradually foster self-control and conformity with accepted social custom

Funk and Wagnalls Dictionary ( 1965 ) ms 115 mendefinasikan disiplin kepada tiga aspek iaitu sebagai : 15

... a systematic training or subjection to authority , especially , the training of the mental , moral and psysical by instruction and exercise , ... punishment for the sake of training , correction and chatisement a system of rule or method of practice

Menurut Hornby ( 1966 ) dalam The Advance Learners Dictionary Of Current English menyatakan bahawa Disiplin ialah satu latihan , terutamanya kepada minda atau fikiran dan kelakuan agar mampu memiliki kawalan kendiri dan lainnya .

Disiplin bagi Goodwin. ( 1967 ) , menganggapnya sebagai satu bentuk pendidikan akhlak iaitu sebagai asas kepada pembinaan peribadi manusia yang baik , adil , saksama dan bertimbangrasa . Ia juga sebagai satu latihan supaya pelajar bertindak bersesuaian dengan peraturan rumah sekolah dan masyarakat . Disiplin juga dianggap sebagai

penyerahan kepada satu set peraturan hidup atau nilai baik kepada perkara luaran sematamata iaitu perkara yang dapat dilihat atau untuk dicontohi . Pendisiplinan juga merupakan sebagai satu bentuk pendedahan kepada satu pengalaman berperaturan melalui latihan dan kawalan diri . Ianya juga dipanggil sebagai Pembentukan Conformist

Goodwin ( 1968 ) sekali lagi mentakrifkan disiplin sebagai satu peraturan yang perlu diikuti oleh tiap-tiap murid-murid untuk hidup rukun dan damai di dalam bilik darjah . Disiplin adalah asas kepatuhan atau ketaatan kepada peraturan

Awang dan Yusuff Khan ( 1970 ) mendefinasikan disiplin sebagai

satu latihan

terutama bagi otak dan perangai untuk menyuburkan kepatuhan dan ketaatan . 16

Cleugh ( 1971 ) mendefinasikan disiplin sebagai unsur yang mempertingkatkan perkembangan individu yang positif dan harmoni dalam sesebuah masyarakat yang menjadi matlamat utama dalam pendidikan.

Wilson ( 1971 ) mentakrifkan disiplin sebagai himpunan berjenis-jenis peraturan yang terlibat untuk mencapai peringkat yang baik dalam aktiviti yang bernilai .

Bushel ( 1973 ) mendefinasikan disiplin sebagai satu set prosedur yang digubal untuk mengapuskan tingkahlaku yang menghalang keberkesanan pembelajaran .

Ausubel ( 1978 ) mendefinasikan disiplin sebagai pengenaan standard dan kawalan luaran terhadap tingkah laku seseorang . Beliau mengaitkan disiplin dengan kepermisifan yang bererti ketiadaan standard dan kawalan berkenaan.Ansubel juga menyatakan bahawa perlunya unsur penyerapan disiplin dalam diri individu daripada dua cara iaitu disiplin yang dikenakan dari luar ( externally imposed ) dan disiplin yang disemai dan dihayati dalam diri seseorang ( internally induced ). Bagi Ansubel lagi disiplin adalah satu bentuk penyebatian kawalan luaran ke dalam diri setiap individu .

Menurut Ee Ah Meng ( 1990 )

disiplin merupakan peraturan yang dipersetujui

oleh sesuatu kelompok masyarakat bagi mewujudkan tingkah laku yang baik bagi

17

kesempurnaan kehidupan masyarakat itu . Disiplin juga merujuk kepada cara berfikir yang tersusun dan seterusnya membawa kepada sifat rasional serta keyakinan diri Rogers ( 1990 ) pula mentakrifkan disiplin seperti dibawah : discipline is a teacher directed activity whereby we seek to lead , guide , direct , manage or confrant a student behavior that disrupts the right of others be they teacher or student . This teacher behavior has goals beyond retalition or punishment . It aims to lead a student towards self control and personal accuntability . In fact , the test of good or positive . Discipline can and enable a student to reach socially responsible goals Rogers ( 1991 ) menambah bahawa disiplin jika digunakan dalam kata kerja selalunya dihubungkan dengan pembetulan atau pembaikan ( correction ) atau dendaan ( punishment )

Definasi di atas bolehlah dirumuskan sebagai

pematuhan oleh seseorang

individu ke atas beberapa set tingkahlaku yang telah dipersetujui oleh ahli masyarakat melalui pematuhan dari dalaman dan luaran . Kajian ini ingin melihat hubungan pelanggaran disiplin dengan 2 faktor utama iaitu berdasarkan jantina dan pengajian . aliran

Kesalahan yang menjadi fokus pengkaji ialah 19 daripada 53 jenis kesalahan yang diklasifikasikan oleh Kementerian Pendidikan ( 1990 ) . Klasifikasi tersebut membahagikan salah laku kepada sembilan jenis iaitu jenayah , lucah , kekemasan diri ,

18

kesalahan berkaitan masa , kurang sopan , laku musnah , tidak jujur , ponteng dan lainlain jenis kesalahan . Kajian ini hanya melihat salah laku jenayah seperti salah guna dadah , mencuri , berjudi , ingkar arahan pengawas dan guru , peras ugut , bawa senjata tajam, bergaduh dan bertumbuk . Jenis salah laku kedua ialah salah laku lucah terdiri daripada dua

bentuk kesalahan iaitu membawa bahan lucah ke sekolah dan mengeluarkan kata-kata lucah . Salah laku melibatkan kekemasan diri adalah seperti kesalahan berambut panjang , berkuku panjang dan memakai pakaian yang tidak mengikut peraturan . Salah laku berkaitan kepentingan masa adalah seperti berkeliaran di luar kelas dan datang lambat ke sekolah . Kesalahan kurang sopan melibatkan dua kesalahan iaitu menghisap rokok dan menganggu pengajaran guru . Tingkahlaku musnah yang dikaji dalam kajian ini ialah merosakkan harta benda sekolah dan guru . Salah laku yang dikategorikan dalam ponteng ialah ponteng kelas dan ponteng sekolah .

1.6.2. Sekolah Menengah Teknik

Sekolah Menengah Teknik ditubuhkan dengan tujuan menyediakan pelajar yang cenderung kepada bidang teknik diperingkat pendidikan menengah atas bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi dalam bidang teknik . Selain itu bidang ini juga membolehkan pelajar mendapat pekerjaan di sektor teknikal , perindustrian dan perdagangan .Sekolah jenis ini berbeza dengan sekolah jenis lain 19

kerana ianya hanya mempunyai pelajar tingkatan menengah atas iaitu tingkatan empat dan lima sementara sekolah jenis lain memiliki pelajar dari tingkatan satu hingga lima . Sekolah yang dikaji mempunyai seramai 864 pelajar . Ia memiliki seramai 241 pelajar asrama dan bakinya sebagai pelajar harian biasa . Pelajar sekolah ini terdiri daripada 428 orang pelajar lelaki dan bakinya pelajar perempuan . Majoriti pelajar di sekolah ini adalah daripada kaum Melayu dan terdapat 18 orang pelajar bukan Melayu di sekolah ini .

1.7.

Batasan kajian

Kajian ini hanya melibatkan 115 orang rseponden . Ianya terhad kepada sebuah sekolah tempat kajian dijalankan di sebuah daerah di negeri Johor .Ianya juga dihadkan kepada pelajar Melayu yang berada dalam tingkatan empat kerana sekolah ini tidak memiliki imbangan kaum yang setara . Oleh yang demikian kajian ini tidak mampu memberi gambaran menyeluruh tentang sekolah lain , lokasi yang berlainan dan kaumkaum lain di negara ini .

20

BAB 2 TINJAUAN KAJIAN LAMPAU 2.1. Pengenalan Di dalam bab ini pengkaji telah membuat tinjauan ke atas bahan penyelidikan yang berkaitan dengan isu masalah disiplin dan konsep-konsep seperti disiplin , faktor pelanggaran disiplin berkaitan diri pelajar , sekolah , keluarga dan rakan sebaya .

2.2. Masalah disiplin

Kajian yang dilakukan oleh Jessup dan Kiley ( 1971 ) mendapati bahawa masalah disiplin di sekolah berpunca daripada guru , murid , masalah pentadbiran dan masalah yang berpunca daripada ibu bapa . Kajian ini memperlihatkan kaitan antara empat faktor di atas dengan pelanggaran disiplin .

William Healy ( 1909 ) dalam O leary ( 1972 ) menyatakan faktor sekeliling seperti jiran , rakan sebaya , ibu bapa memainkan peranan ke atas pelanggaran disiplin di sekolah . Walaupun begitu beliau menyatakan keadaan ini berlaku tanpa disedari .

Kajian Abdul Hadi ( 1973 ) mendapati bahawa antara faktor-faktor yang berkait dengan keruntuhan moral dikalangan wanita dan gadis ialah keadaan kemiskinan ,

pergaulan yang tidak sihat , pengaruh rakan sebaya , penganiayaan ibu bapa dan suasana rumahtangga yang tidak stabil . 21

Cliford ( 1993 ) menyatakan bahawa sumber masalah disiplin yang berlaku di sekolah adalah pelbagai sifatnya seperti faktor rumah , masyarakat dan sekolah . Menurutnya lagi , masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah ialah menerima pelajar yang telah disosialisasikan oleh faktor luar .Mereka datang daripada berbagai latar

belakang sosio ekonomi , jenis keluarga , bangsa , budaya dan lainnya .Walaupun begitu , sekolah tidak mengambil kira faktor-faktor di atas malah ia mengenakan satu ukuran standard kepada semua pelajarnya seperti masa , kehadiran , uniform , bentuk hukuman serta lainnya .Bagi diri pelajar , mereka perlulah membuat penyesuaian dengan alam sekolah .

Burton ( 1997 ) dalam Noraini Salleh ( 2000 ) , berpendapat bahawa keganasan remaja ialah manifestasi kekecewaan yang mereka alami di rumah dan disekolah . Di rumah mereka mengalami kekecewaan disebabkan tidak mendapat keperluan asas seperti kasih sayang , makanan yang cukup , tempat yang selesa atau merasa tidak selamat . Keadaaan yang sama mungkin dialami juga di sekolah , di mana mereka merasa terpinggir daripada aktivi kumpulan mainstream sekolah kerana lemah dalam pelajaran dan juga tidak bertenaga atau mahir untuk bersukan . Kerja rumah yang tidak diselesaikan mengundang kemarahan guru dan menambah rasa tertekan . Kawan-kawan mereka hanya terdiri daripada mereka yang senasib dan masing-masing memencilkan dan bergerak dalam kumpulan sendiri . Seperti yang dilaporkan dalam Laporan Gangsterism ( 1999 ) keadaan begini memungkinkan timbulnya kumpulan-kumpulan sub budaya di 22

mana mereka ganging bukan sahaja kerana persamaan antara mereka tetapi untuk menjaga kebajikan anggota kumpulan, mengisi kekosongan atau kesunyian diri , mendapatkan perlindungan daripada gangguan kumpulan yang lain dan mendapatkan rasa penghargaan kendiri . Akibatnya nanti akan timbul perbuatan membuli secara

berleluasa dan pukul memukul . Semakin ramai pelajar terpinggir semakin besarlah kemungkinan pelajar berkumpul dalam kumpulan dan melakukan perbuatan ganas . Inilah yang disebut oleh Burton 1997 ) sebagai typical frustration responses of young people who have no ordinary means to attaining a role in society

Kajian oleh Marinal Hussin ( 1999 )

di sebuah sekolah rendah , mendapati

bahawa faktor keluarga , diri pelajar , sekolah dan rakan sebaya saling bertindak dan berkaitan antara satu sama lain dan mengakibatkan masalah tingkah laku di kalangan pelajar .

2.3.1. Masalah disiplin berpunca daripada diri pelajar

Teori Biologi oleh Cesare Lambroso ( 1936 ) melahirkan pendapat yang menyatakan bahawa bentuk fizikal dan genetik seseorang itu mempunyai hubungan yang signifikan dengan delinkuen . Menurutnya juga masalah delinkuen atau keterlibatan seseorang dalam jenayah adalah diwarisi daripada keturunan .Beliau menyatakan bahawa mereka yang selalu melanggar disiplin dan peraturan adalah mereka yang memiliki

23

kromosom yang lebih daripada orang lain , memiliki rupa yang sedikit berlainan , bentuk badan yang agak besar , raut wajah yang garang dan mempunyai masalah mental .

Sigmund Frued yang terkenal dengan Teori Psikologi menyatakan bahawa pengalaman kanak-kanak akan memberi kesan terhadap pembentukan personaliti seseorang . Pada pendapatnya individu yang devian adalah seseorang yang mempunyai super ego yang rendah dan lemah . Oleh yang demikian mereka tidak dapat mengawal kehendak id atau nalurinya .( Shertzer dan Stone 1968 )

Mayer ( 1965 ) menyatakan bahawa disiplin seseorang pelajar dikaitkan dengan otak anak yang tidak tenteram dan melibatkan apa yang dinamakan tiada habit training . Bagi Despert ( 1965 ) dan Bee ( 1975 ) masalah disiplin pelajar di sekolah antara lain berpunca daripada masalah emosi iaitu mereka ini disifatkan memiliki peribadi neurotik dan psikotik ( psychotic ). Manusia jenis ini dikatakan memiliki peribadi yang tidak stabil , jahat , selalu membuat salah , suka melawan , engkar dan dianggap tidak dapat dibentuk .

Hans Toch ( 1969) telah membuat kajian mengenai tingkahlaku agresif mendapati bahawa mereka yang selalu mencederakan orang lain mempunyai sifat penghargaan kendiri yang rendah . Ini menyebabkan mereka cepat marah atau berdendam sekalipun menerima kritikan yang terlalu kecil . Perasaan marah ini timbul kerana mereka rasa maruah mereka terancam tambahan pula sudah sedia ada dalam diri mereka tanggapan 24

bahawa orang lain menganggap mereka mempunyai penghargaan kendiri yang rendah ( Stark 1994 )

Eltham Green ( 1972 ) melaporkan bahawa salah satu daripada perkara yang mendorong seseorang murid berkelakuan tidak berdisiplin ialah kerana dia sendiri

mengalami masalah gangguan emosi . Gangguan emosi ini dikatakan berpunca daripada kurangnya kasih sayang atau perhatian daripada keluarga , tiada wang , pergaduhan dalam keluarga dan masalah kerunsingan yang kuat . Kesemua faktor ini mendorong kepada kegiatan mencuri , mengganggu ketenteraman dan ponteng sekolah sebagai satu cara tindak balas .

Berkaitan dengan isu jantina dan hubungannya dengan masalah disiplin , Hurlock ( 1975 ) mendapati bahawa remaja lelaki lebih mudah mengalami ketegangan emosi daripada remaja perempuan . Rasa ketegangan ini berlaku kerana mereka lebih banyak menghadapi masalah secara bersendirian ataupun berseorangan . Remaja lelaki malu mencurahkan masalah mereka kepada orang lain . Mereka juga kurang mendapat bimbingan daripada sesiapa. Pelajar lelaki juga dikatakan lebih suka bertindak mengikut perasaan dan kadang-kala dibuat secara tidak waras. Bagi remaja perempuan pula , mereka menghadapi lebih banyak masalah berkaitan perkembangan fizikal dan faktor ini juga mungkin boleh menyebabkan mereka melanggar disiplin sekolah .

25

Maznah Yusof ( 1981) dan Subramaniam ( 1981 ) mendapati bahawa remaja lelaki lebih kerap melanggar disiplin berbanding remaja perempuan . Pelajar lelaki juga dikatakan lebih menunjukkan tingkah laku anti disiplin yang lebih tinggi daripada pelajar perempuan . Walter Gove ( 1984 ) dalam kajiannya mendapati pelajar lelaki lebih banyak melakukan jenayah berbanding perempuan . Beliau juga mendapati bahawa terdapat perbezaan yang ketara dalam jenis penglibatan mereka dalam jenayah seperti lelaki lebih banyak terlibat dalam kegiatan gaduh , vandalisme , menganggotai kumpulan haram , dadah , merompak dan menculik . Manakala bagi perempuan lebih banyak terlibat dengan pelacuran dan mengandung di luar nikah

Kajian oleh Tyerman ( 1968 ) dan Fogelman dan Richardson ( 1974 ) juga mendapati bahawa pelajar lelaki lebih kerap ponteng sekolah .

Kajian oleh Jeffry Muhamad ( 1998 ) di lima buah sekolah menengah di daerah Muar , Johor , mendapati pelajar lelaki menunjukkan min yang tingggi dalam

penglibatan menghisap rokok , tidak menyiapkan kerja sekolah , mengotorkan sekolah , bergaduh , ponteng selepas peperiksaan PMR , meniru dalam peperiksaan , berambut panjang dan mengganggu murid perempuan

Hassan Langgulung ( 1977 ) dalam kajiannya keatas pelajar tingkatan 4 dan 5 mendapati bahawa , masalah yang dihadapi oleh pelajar yang kurang berdisiplin ialah

26

masalah psikologi , penyesuaian dengan kerja sekolah , masalah masa depan , masalah moral dan keluarga .

Berkaitan dengan isu remaja pula , Ericson ( 1965 ) menyatakan peringkat remaja merupakan satu peringakat mereka mengalami konflik identiti. Konflik ini menyebabkan remaja berasa tidak selesa .Idea ini diperkuatkan lagi dengan hujah oleh Watson dan Lingren ( 1979 ) yang menyatakan bahawa zaman remaja merupakan peringkat umur yang penuh dengan cabaran . Remaja pada usia ini sedang cuba membentuk identiti sendiri seperti cara berpakaian , memiliki minat , mempunyai prinsip , bertingkah-laku , memilih kawan dan lain-lainnya . Jika mereka gagal untuk membentuk identiti , perasaan mereka akan merasa tertekan dan mereka akan cenderung melanggar disiplin sekolah serta tidak mematuhi arahan guru .

Duke ( 1980 ) menyatakan bahawa faktor yang menyebabkan perlakuan tidak berdisiplin antaranya ialah atas sifat individu tersebut . Beliau berpendapat tiap-tiap individu itu bertanggungjawab di atas perlakuannya sendiri . ... the potential influence of the students free will

Kajian oleh Kementerian Pendidikan ( 1994 ) berkaitan dengan ponteng sekolah mendapati bahawa antara sebab pelajar ponteng sekolah ialah pelajar bersikap negatif terhadap pelajaran seperti tidak minat belajar . Mereka juga mempunyai konsep kendiri yang rendah seperti tidak ada cita-cita , harga diri dan keyakinan diri . Pelajar juga 27

bersikap mementingkan hiburan daripada pelajaran . Faktor lain yang berkaitan dengan peribadi pelajar ialah pelajar jenis ini tidak memiliki dorongan atau motivasi , tidak mempunyai kemahiran belajar , kekurangan zat makanan , kurang sihat dan lembam. Kajian oleh Lawrence , Young , Steed ( 1984 ) , Stoll ( 1990 ) dan kajian oleh Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia ( 1994 ) mengesahkan bahawa pelajar yang tidak berminat dengan pelajaran lebih kerap terlibat dengan pelanggaran disiplin.

Berkaitan dengan minat belajar , kajian oleh Kouinin ( 1970 ) menunjukkan bahawa amalan di dalam kelas oleh guru dapat mempengaruhi perlakuan murid dan suasana pembelajaran di dalam kelas. Hujah ini disokong oleh Medley ( 1977 ) . Beliau berpendapat perlakuan murid di dalam kelas juga sangat berkaitan dengan ketidakfahaman murid terhadap kandungan kurikulum pengajaran . Menurutnya lagi , pelajar tidak dapat membuat hubung kait apa yang dipelajari dengan bentuk pengaplikasian ilmu tersebut . Justeru pelajar telah gagal memberi perhatian kepada guru dan menimbulkan keadaan minat yang rendah . Dapatan kajian ini diperkukuhkan lagi oleh kajian Lee ( 1992 ) dan Ibrahim ( 1993 ) . Lee , dalam kajiannya mendapati bahawa ciri pelajar yang melanggar peraturan sekolah adalah mereka yang tidak minat belajar , kurang motivasi , malas dan kurang daya tumpuan terhadap pengajaran guru . Kajian Ibrahim pula mendapati bahawa , pelajar yang lemah dalam bidang akademik akan berhadapan dengan risiko gagal dalam peperiksaan . Ini menyebabkan mereka mudah kecewa dan berputus asa , hilang keyakinan dan kurang minat datang ke sekolah .

28

Hujah Kouinin dan Medley ini menerima sokongan daripada hujah Raven (1977 ) yang menyatakan bahawa murid tidak berminat kepada sesuatu matapelajaran adalah hasil daripada tindakan guru yang tidak berusaha menarik minat pelajar .Keadaan kekurangan motivasi terhadap pelajaran ditambah pula dengan faktor kelemahan

perkembangan mental bagi sesetengah pelajar, yang menyebabkan pelajar berada dalam keadan yang lemah untuk belajar dan selalu gagal dalam peperiksaan ataupun ujian .Kesan seterusnya ialah pelajar tersebut mudah kecewa dan hilang minat untuk belajar .

Galloway ( 1987 ) dalam kajiannya terhadap 51 orang pelajar sekolah menengah di Sherffield mendapati bahawa pelajar yang tidak faham pengajaran guru merupakan antara ciri pelajar yang terlibat dengan salah laku di sekolah dan pelajar yang kerap digantung daripada persekolahan .

Ismail ( 1980 ) mendapati pelajar yang gagal dalam pencapaian akademiknya merasakan alam persekolahan sebagai satu bebanan kepada mereka . Ini menyebabkan kes ponteng dan salah laku lainnya .

Nabil ( 1994)

mendapati tekanan yang dialami oleh pelajar merupakan salah

satu punca yang mendorong pelajar melakukan jenayah seperti merosakkan harta orang lain , penyalahgunaan dadah dan mencuri . Novy dan Donohue ( 1985 ) yang membuat kajian ke atas 55 orang pelajar yang sering ponteng sekolah , mendapati bahawa terdapat

29

hubungan yang rapat antara perlakuan salah laku dengan tekanan yang dialami oleh pelajar .

Gnagey ( 1968 ) menyatakan bahawa sememangnya ada pelajar yang kadangkadang sengaja suka mengabaikan peraturan yang dibuat oleh sekolah . Perbuatan mengabaikan peraturan ini bukan sahaja dilakukan oleh pelajar yang datang dari pelbagai latar belakang keluarga .

2.3. 2. Masalah disiplin berpunca daripada faktor keluarga

Diantara faktor keluarga yang mempengaruhi dan menyumbang kepada maslah disiplin pelajar ialah cara asuhan ibu bapa ( Parkson 1964 ), penyeliaan ibu bapa ( Edward 1993 , Morrish 1975 , Whitmore 1995 , ) , corak asuhan ( Combs , Kelly, Rogers , 1962 ) , kemiskinan ( Hussien Mahmood , 1980 ) dan faktor SES atau status ekonomi keluarga oleh Yaakub Hj Yusuf , 1977 ) dan Herriot dan St John ( 1986 )

Schneider ( 1960 ) berpendapat

keluarga mempunyai pengaruh dalam

membimbing dan mengawasi tingkah laku anak-anak supaya anak-anak tidak terlibat dengan tingkah laku yang tidak bermoral . Wan Abdul Halim ( 1989 ) menegaskan kelemahan yang terdapat dalam keluarga menyebabkan berlaku keruntuhan moral dikalangan remaja . Nabil ( 1993 ) mendapati ibu bapa yang tidak menunjukkan

30

teladan yang baik kepada anak-anak mempengaruhi pembinaan sahsiahnya .

menyebabkan anak-anak terkeliru dan

Bijou dan Baer ( 1976 ) , Anolick ( 1983 ) juga menegaskan persekitaran keluarga yang tidak memuaskan mendorong anak-anak untuk melibatkan diri dalam tingkah laku yang tidak bermoral .

Sampornam ( 1988) mendapati latarbelakang keluarga merupakan faktor utama yang menyebabkan masalah disiplin selain faktor lain seperti faktor guru, rakan sebaya dan kelemahan membaca dikalangan pelajar . Aspek kelemahan dalam keluarga yang menyumbang kepada pelanggaran disiplin ialah kurang kawalan oleh ibu bapa , ketiadaan ibu bapa di rumah , kurang mendapat kasih sayang daripada salah seorang ibu bapa dan jenis disiplin yang terlalu keras yang dipraktikkan di rumah . Sebaliknya kajian Driscoll (1992) telah menunjukkan bahawa remaja yang mempunyai hubungan yang rapat

dengan ibu bapa dan sekolah kurang melibatkan diri dalam salah laku .

Edward ( 1993 ) menyatakan ibu bapa menyumbang kepada masalah disiplin sekolah sekiranya mereka tidak dapat memberi sokongan kepada kanak-kanak dalam membina konsep kendiri yang sihat , tidak memberi perhatian sepenuhnya kepada anakanak dan tidak memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperkembangkan sifat bertanggungjawab. Beliau juga menambah bahawa hubungan yang tidak harmonis dalam

31

sesebuah keluarga mampu menyumbang kepada pelanggaran disiplin oleh anak-anak di sekolah .

Bichler dan Snowman ( 1982 ) menyatakan masalah disiplin di sekolah berpunca daripada masalah rumahtangga yang melibatkan pemusnahan konsep kendiri. Ianya juga melibatkan emotional support atau sokongan emosi serta masalah peribadi yang ekstrim . Bagi Glasser ( 1984 ) masalah rumah juga melibatkan apa yang dipanggil attention deprivation ( kehilangan perhatian ) iaitu seseorang anak akan menjadi kurang berdisiplin di sekolah kerana berasa tidak cukup perhatian daripada keluarga semasa berada di rumah . Oleh yang demikian pelajar jenis ini akan melakukan kesalahan disiplin untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain sama ada guru atau dari kalangan rakan sebaya .

Komunikasi antara ahli keluarga dikatakan merupakan satu bentuk pertalian yang sangat ampuh untuk menjana satu bentuk kesalingfahaman hubungan antara ahli keluarga . Dengan mengkaji corak hubungan komunikasi dalam keluarga kita akan dapat memahami beberapa perkara yang menarik seperti perpaduan dalam sesebuah keluarga , proses membuat keputusan yang diambil dalam keluarga dan peraturan serta peranan yang dimainkan oleh ahli keluarga tersebut .

32

Mengikut Barnes dan Olson ( 1985 ) keluarga yang mengamalkan komunikasi yang baik mempunyai tahap kesepaduan , adaptasi dan kepuasan keluarga yang tinggi . Sebaliknya konflik sering dikaitkan dengan perbezaan pendapat di antara ahli keluarga. Tahap konflik yang tinggi menyebabkan remaja terlibat dengan tingkah laku yang bermasalah .

Mengikut Barnes ( 1989 ) perselisihan persepsi , pendapat atau tanggapan antara ibu bapa dan remaja adalah sangat berkaitan dengan komunikasi yang sangat buruk antara dua generasi tersebut . Pendapat ini diperkuatkan lagi oleh kajian Reichertz dan Frankel ( 1990 ) yang menyatakan bahawa keluarga yang kurang mengalami permasalahan dengan anak-anak biasanya dapat melakukan komunikasi dengan baik , teratur dan dianggap berkesan . Walaubagaimanapun mengikut Hirschi ( 1969 ) hasil kajiannya mendapati komunikasi bukanlah faktor utama yang memberi kesan keseluruhan terhadap keadaan delinkuen yang dilakukan oleh remaja .

Kajian oleh Richard D. Clark dan Glenn Shield ( 1994 ) mendapati dengan komunikasi yang berkesan , kegiatan delinkuen dapat dibendung atau dielakkan daripada dilakukan oleh para remaja . Kajian ini juga mendapati anak yang datang daripada keluarga yang tidak memiliki tahap komunikasi yang baik delinkuen .Pendapat ini ditegaskan lagi oleh kajian Anolick apabila interaksi ibu bapa dengan anak tidak cenderung melakukan

( 1983 ) yang menjelaskan

memuaskan maka anak-anak akan

terdorong untuk terlibat dengan tingkah laku tidak bermoral . 33

Barbara ( 1963 ) menyatakan bahawa antara faktor ketidakhadiran pelajar ke sekolah ialah berkaitan dengan latar belakang keluarga pelajar yang bercerai-berai . Beliau mendapati bahawa pelajar yang datang dari keluarga yang bermasalah seperti bercerai lebih banyak terlibat dengan kesalahan disiplin di sekolah . Ini kerana keluarga ini tidak dapat melakukan proses sosialisasi yang lengkap dan mempunyai kawalan yang kurang terhadap anak mereka .

Dapatan

Sampoornam ( 1988 ). Sampoornam mendapati pelajar lelaki yang

terlibat dengan salah laku adalah kerana kurang pengawasan daripada ibu bapayang disebabkan oleh faktor perceraian ibu bapa , ibu bapa yang tidak tinggal bersama dan sering menghabiskan masa di luar rumah .

Mokhsin ( 1993 ) pula mendapati keluarga yang selalu dalam perbalahan dan pertengkaran menyebabkan anak-anak bertingkah laku anti sosial . Anak daripada keluarga yang bercerai sering mengalami tekanan perasaan . Akibat tekanan perasaan yang dialami anak-anak mudah menjadi marah dan agresif .

Caraft ( 1972 ) dalam kajiannya tentang sebab tidak hadir ke sekolah mendapati bahawa pelajar yang mempunyai latar belakang sosioekonomi yang rendah cepat meninggalkan alam persekolahan dan dimulakan dengan tahap kehadiran yang buruk

34

pada peringkat permulaannya . Menurutnya , kanak-kanak kelas pekerja lebih cepat berhenti sekolah berbanding kanak-kanak kelas lain .

Van Niekerk ( 1973 ) menyatakan faktor kemiskinan menyebabkan keadaan ketidakhadiran yang buruk kepada pelajar . Keluarga yang mengalami kemiskinan , lebih cenderung mahukan anak mereka cepat bekerja Ini menyebabkan anak mereka

meninggalkan persekolahan lebih awal untuk menampung keperluan hidup keluarga .Hyman ( 1967 ) , Steward ( 1975 ) dan Chiam H.K ( 1978 ) mendapati antara sebab ponteng sekolah ialah pelajar terpaksa membuat kerja di rumah di samping membuat kerja sambilan bagi menampung keperluan dan perbelanjaan sekolah .

Rafiah ( 1993 ) mendapati bahawa pelajar yang datang dari keluarga berpendapatan rendah terlibat dengan ponteng sekolah , ponteng kelas , datang lewat dan mengganggu pengajaran guru .

Bagi Glasser ( 1984 ) masalah rumah juga melibatkan apa yang dipanggil attention deprivation ( kehilangan perhatian ) iaitu seseorang anak akan menjadi kurang berdisiplin di sekolah kerana berasa tidak cukup perhatian daripada keluarga semasa berada di rumah . Oleh yang demikian pelajar ini akan melakukan kesalahan disiplin untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain sama ada guru atau dari kalangan rakan sebaya .

35

Glasser ( 1984 ) menyatakan masalah disiplin berpunca daripada masalah kasih sayang di kalangan ahli keluarga . Beliau menyatakan kualiti masa yang digunakan oleh ibu bapa bersama-sama anak-anak mereka mempengaruhi tingkah laku anak mereka . Jika tidak banyak masa digunakan untuk melahirkan kasih sayang di kalangan ahli keluarga , maka perasaan cintakan keluarga akan berkurangan pada anak-anak yang terlibat . Pendapat Glasser ini disokong oleh kajian Chiam H.K ( 1993 , 1994 ) dan Faridah ( 1989 ) . Kajian oleh Faridah ke atas 120 orang pelajar dari 2 buah sekolah menengah telah mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara layanan ibu bapa dengan perbuatan salah laku . Pelajar yang kurang mendapat kasih sayang kerap terlibat dengan perbuatan salah laku . Kajian Chiam juga mendapati pelajar yang tidak dapat cukup kasih sayang yang memiliki ibu bapa yang sering sibuk serta kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa akan menunjukkan tingkah laku anti sosial .

Sebaliknya kajian oleh Myers , Milne dan Keith Ginsburg ( 1987 ) ke atas 19,000 pelajar di 11,000 sekolah di Amerika Syarikat mendapati anak-anak yang dilayan dengan mesra akan melahirkan ciri pelajar yang stabil emosinya , gembira , ada keyakinan diri yang tinggi , mudah menerima arahan dan jarang melanggar peraturan sekolah

Satu lagi punca masalah disiplin datang dari rumah ialah berkaitan dengan corak kawalan yang diamalkan oleh ibu bapa . Glasser ( 1984 ) menyatakan jikalau anak-anak merasakan bahawa mereka terlalu dikongkong oleh ibu bapa , mereka akan menjadi lebih devian atau delinkuen . 36

Masalah Ponteng Sekolah seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Pendidikan ( 1994 ) menyenaraikan lima sebab pelajar poteng sekolah berkaitan pengaruh keluarga seperti suasana krisis dalam keluarga seperti pergaduhan ibu bapa , perpisahan dan perceraian . Faktor kemiskinan juga memainkan peranan seperti kurang kelengkapan belajar , kurang belanja harian , terpaksa bekerja untuk membantu keluarga , masalah ibu bapa yang tidak pentingkan pelajaran anak-anak. Ia juga berkaitan dengan aspirasi ibu bapa yang terlalu tinggi .

Hurlock ( 1973 ) menyatakan kawalan ibu bapa yang ketat menyebabkan anak menjadi degil dan suka melawan . Sementara kawalan yang terlalu longgar pula menyebabkan anak-anak berani melanggar peraturan . Laporan Seminar Kebangsaan Mengenai Disiplin di Sekolah ( 1978 ) telah merumuskan bahawa kegagalan ibu bapa melatih anak mendisiplinkan diri sebagai punca pelanggaran disiplin di sekolah . Di rumah ibu bapa tidak menetapkan peraturan sebagai garis panduan untuk melentur serta mengawal tingkah laku anak . Oleh kerana tidak biasa mengikut peraturan dan arahan , anak-anak mendapati sukar untuk akur dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah .

Ramai pengkaji barat meletakkan cara asuhan keluarga ke atas anak-anak mereka mempengaruhi keadaan disiplin anak-anak di sekolah . Antara pengkaji yang membuat kajian dalam perkara ini ialah Lamborn , Laurence dan Dornbush ( 1991 ). Kajian ini 37

dilakukan ke atas 10,000 orang pelajar gred empat di Wisconsin , Carlifornia , Amerika Syarikat . Antara dapatan kajian ini ialah anak-anak yang mengalami corak asuhan dan disiplin yang berbentuk autokratik di rumah adalah kurang terlibat dengan masalah salah laku . Mereka juga pandai bergaul , pandai menyesuaikan diri dan memiliki semangat bersaing secara positif . Manakala mereka yang diasuh dengan cara otokratik akan sering terlibat dengan salah laku , kurang yakin pada diri sendiri , sensitif , mudah putus asa dan menghadapi kesukaran dalam pergaulan .

2.3.3. Masalah disiplin berpunca daripada sekolah

Duane ( 1973 ) berpendapat jika keperluan murid diabaikan maka mereka akan merasa kecewa dan resah , malahan akan menimbulkan perlakuan buruk . Oleh yang demikian , kurikulum sekolah hendaklah memberi peluang kepada keperluan dan

kecenderungan semua murid sama ada murid yang bergeliga , yang sederhana dan lemah . Keadaan kecerdasan otak pelajar mengikutnya memainkan peranan terhadap minatnya untuk belajar . Jika kandungan kurikulum terlalu sukar untuk diikuti , maka pelajar yang lemah akan mula berasa bosan dan enggan turut sama dalam proses

pengajaran dan pembelajaran .

Waller ( 1939 ) dalam Marimuthu ( 1980 ) menyatakan asas segala masalah disiplin di sekolah ialah pertentangan pendapat di antara guru dan murid mengenai sesuatu keadaan di sekolah kerana masing-masing mempunyai kemahuan yang berbeza . 38

Pendapat ini dikongsi bersama oleh Cohen ( 1955 ) yang menyatakan wujudnya konflik nilai di antara sekolah dengan kelas pekerja yang menjadi salah satu punca masalah disiplin di sekolah . Sekolah merupakan sebuah institusi kelas pertengahan yang menimbulkan ketegangan kepada kanak-kanak daripada keluarga yang kurang beruntung atau serba kekurangan .Oleh kerana mereka tidak dapat memenuhi kehendak dan tuntutan sekolah , pelajar akan melahirkan kekecewaan mereka dengan melanggar peraturan sekolah .

Dalam kes ini Becker ( 1952 ) menyatakan kanak-kanak yang datang daripada kelas sosial yang rendah datang ke sekolah dengan membawa nilai , cara berpakaian , gaya percakapan dan corak tingkahlaku yang mungkin tidak diterima oleh para guru . Beliau mendapati guru yang mengajar pelajar ini seringkali melabel mereka sebagai pelajar yang memiliki motivasi yang rendah , sukar dikawal , memiliki tabiat yang agresif , berbeza daripada orang lain dan sering meminggirkan mereka semasa di dalam kelas . Menurut Becker lagi , kesan tindakan ini akan menyebabkan pelajar tersebut meninggalkan alam persekolahan , pasif , tidak aktif di dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dan terutamanya kepada guru terlibat . terlibat dengan salah laku pelanggaran disiplin

Dahlke ( 1958 ) dan M.D. Shipman ( 1975 ) menyatakan sekolah memiliki budaya yang tersendiri seperti corak tingkah laku yang dibenarkan , nilai , kepercayaan dan persekitaran fizikal yang menyebabkan ianya berbeza daripada lain-lain institusi 39

sosial yang ada dalam masyarakat . Budaya ini lahir daripada siri interaksi antara guru dan pelajar . Ianya terdiri daripada tiga bentuk utama iaitu instrumental , regulative dan directive . Bentuk instrumental memaparkan budaya itu datang daripada pilihan orang yang menjadi ahli di dalam institusi itu sendiri . Ianya telah disepakati oleh semua anggota seperti cara melakukan sesuatu , cara mendapatkannya dan tujuan ianya dibuat . Budaya ini menekankan tujuannya adalah untuk pengumpulan ilmu pengetahuan , kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk lulus peperiksaan bagi menghasilkan pelajar dan warganegara yang baik .

Bentuk regulative pula ialah berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh anggota institusi dan digunakan sebagai satu cara dalam memelihara peraturan dan undangundang . Di dalamnya terdapat beberapa kriteria perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan . Di sekolah budaya ini dipertunjukkan melalui cara sekolah mengenakan hukuman kepada mereka yang melanggar kesalahan dan bentuk ganjaran kepada mereka yang berjaya dalam akademik dan kokurikulum .Ianya bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang bermoral yang kelak berkemampuan membuat pertimbangan tentang beberapa tindakan atau tingkah laku yang betul dan salah .

Bentuk ketiga dinamakan directive atau terarah . Budaya ini datangnya daripada individu panduan terutamanya pemimpin sesebuah institusi yang memandu , memberi garis tingkahlaku berdasarkan nilai sedia ada , hasil interpretasi kehidupan dan

menyatakan matlamat mereka perlu mematuhi peraturan tersebut . 40

Hargreaves et al ( 1975 ) telah mengkelompokkan masalah pelajar kepada tiga kumpulan iaitu berdasarkan kegiatan akademik terutama kepada mereka yang pandai dan lemah dalam pelajaran . Kelompok kedua pula dikaitkan dengan kumpulan serpihan yang terlibat dengan gejala salah laku dan delinkuen serta kelompok ketiga iaitu pelajar yang menghadapi masalah emosi iaitu mereka yang selalu berasa bimbang dan memiliki konsep kendiri yang rendah . Apa yang menjadi masalah dalam hal ini menurut Hargreaves ialah , pelajar dari kalangan sosio ekonomi rendah tidak dapat mencapai tuntutan yang dikenakan oleh pihak sekolah terutama dalam hal akademik .

Hargreaves ( 1967 ) menyatakan bahawa perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah mampu menyebabkan pelanggaran disiplin oleh murid-muridnya . Beliau menyatakan beberapa tindakan sekolah seperti membahagikan jurusan pelajar , tradisi memberi hadiah dan sistem hukuman , tingkahlaku dan sikap guru dan jangkaan guru , mewujudkan suasana budaya akademik dan budaya delinkuen . Pelajar yang memasuki jurusan yang lebih tinggi akan melibatkan diri dengan lebih komited dalam bidang akademik , boleh berkelakuan baik seperti yang diharapkan oleh pihak sekolah. Sementara pelajar dari jurusan yang dianggap lebih rendah akan merasakan diri mereka tidak diterima . Keadaan ini menurut Hargreaves lagi akan menyebabkan mereka terlibat dengan kegiatan merokok , minum arak , menyimpan rambut panjang , melanggar peraturan sekolah dan mengganggu pelajaran di dalam kelas .

41

Kajian yang sama yang dilakukan oleh Lacey ( 1970 ) menunjukkan bagaimana proses membuat perbandingan melalui pembahagian jurusan menyebabkan kejadian salah laku . Dalam kajiannya , dalam masa dua tahun pelajar dinilai dan di bahagikan mengikut jurusan oleh guru mereka . Pelajar lelaki yang berada di dalam kelas yang terakhir telah dilabel oleh guru sebagai pelajar yang sukar diajar , malas dan bodoh . Pelajar ini sebenarnya berasal daripada mereka yang terpilih dan memiliki motivasi yang tinggi. Dapatan kajian secara longitudinal selama dua tahun ini menghasilkan pelajar yang terlibat dalam kajian ini mula berubah perangai kepada tidak meminati pelajaran yang diajar dan tidak menyukai guru yang mengajar pelajaran tersebut .

Laporan Keciciran ( 1973 ) mendapati apabila jangkaan guru terhadap pelajar tinggi , ia akan menyebabkan pelajar lebih lama berada di alam persekolahan .

Hartz ( 1968 ) berpendapat pelajar ponteng sekolah dan tidak minat untuk ke sekolah kerana membenci guru yang mengajar mereka . Sikap membenci guru ini adalah kerana personaliti guru tersebut yang dianggap bengis dan enggan mendengar penjelasan daripada pelajar . Kajian ini diperkukuhkan lagi dengan dapatan oleh Raven ( 1977 ) yang menyatakan bahawa pelajar yang bermasalah di sekolah menunjukkan sikap kurang berminat untuk belajar .

Mohd Noor ( 1977 ) mendapati guru merupakan penyebab utama murid terlibat dengan salah laku . Guru yang kurang memberi inisiatif , motivasi , kreatif , tidak 42

membuat persediaan mengajar , bersikap ekstrim dalam melaksanakan arahan dan peraturan menjadikan murid tidak berminat dengan sekolah .

Sebaliknya kajian oleh Borhan ( 1988 ) mendapati bahawa guru yang digemari oleh murid ialah guru yang sering menanamkan nilai positif dan memberi motivasi kepada pelajar .

Greabell ( 1975 ) Tunney ( 1977 , Gragey ( 1970 ) , Maslow dan Rogers ( 1962) Boyson ( 1973 ) dan Gordon ( 1974 ) berpendapat persekitaran persekolahan yang ketat kawalannya menimbulkan keadaan tidak berdisiplin kerana murid akan menentang

kawalan ketat ini dengan berbagai kelakuan buruk seperti tidak menghormati guru , tidak bersopan , menentang guru dan berbohong . Walaupun begitu jika pendekatan jenis permisif dilakukan di sekolah , guru akan menghadapi masalah di dalam dan luar kelas kerana pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan kerana gangguan oleh murid ( Gnagey 1970 )

Menurut Lacey ( 1970 ) jikalau murid itu dilabel dengan perkataan bodoh atau malas , murid tersebut akan melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak sekolah .Laporan Keciciran ( 1973 ) menjelaskan apabila seseorang murid menganggap gurunya menggolongkannya sebagai tidak memuaskan maka murid itu akan mula menjadi pasif dan tidak suka menyertai apa-apa aktiviti atau ia akan mula berkelakuan buruk. 43

Saiz sekolah juga memberi kesan kepada disiplin murid . Sekolah yang besar atau berkeadaan bersesak-sesak mempunyai pertalian signifikan dengan masalah tidak berdisiplin ( Bailey ( 1971 ) dan Reynolds ( 1977 ) . Duke ( 1980 ) menyatakan masalah disiplin akan dapat diselesaikan dengan mudah dalam sekolah yang kecil .Pendapat ini diperkukuhkan lagi oleh dapatan Shaw ( 1965 ) yang mendapati bahawa bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai menyebabkan guru lebih menumpukan perhatian kepada pelajar yang berkebolehan dan pelajar sederhana .Pelajar lemah akan terbiar begitu sahaja tanpa diberi sebarang perhatian , bimbingan dan menyebabkan mereka jemu. Perasaan jemu ini akhirnya menumbuhkan perasaan tidak menghargai pelajaran yang ada . Apabila ini berlaku pelajar akan lebih mudah terlibat dengan kegiatan ponteng sekolah .

Dunhill ( 1968 ) , Nielson dan Kirk ( 1974 ), Barclay ( 1974 ) Randhawa dan Fu ( 1973 ) , Welch dan Walberg ( 1972 ) serta Steele dan Kevins ( 1971 ) mendapati keadaan kelas yang tidak dikelolakan dengan baik akan menimbulkan masalah disiplin kerana keadaan tersebut akan membentuk watak kurang baik di kalangan murid .

Marimuthu ( 1980 ) menyatakan bahawa terdapat hubungan rapat antara masalah disiplin dengan persekitaran sekolah . Baginya persekitaran yang menarik akan menyebabkan minat pelajar untuk ke sekolah lebih baik berbanding keadaan sekolah yang kotor , tidak menarik atau suram . 44

Kementerian Pendidikan Malaysia ( 1994 ) mendapati bahawa masalah ketidak hadiran atau poteng sekolah berkaitan dengan iklim sekolah yang tidak menggalakkan . Sekolah yang tidak ditadbir dan diurus dengan cekap dan berkesan boleh menyebabkan keadaan fizikal dan persekitaran sekolah yang tidak selesa dan tidak menarik untuk suasana pengajaran dan pembelajaran .

Kajian juga mendapati bahawa antara sebab lain masalah disiplin berlaku disekolah disebabkan oleh sistem kawalan dan penyeliaan yang lemah , kegiatan kokurikulum yang tidak terancang , tumpuan yang lebih diberikan kepada peperiksaan , sikap tidak prihatin terhadap pelajar dan hukuman yang menjatuhkan maruah kepada pelajar .Keadaan ini menimbulkan masalah penyesuaian dikalangan pelajar .

Faktor berkaitan guru juga menjadi alasan dalam permasalahan disiplin di sekolah . Antaranya ialah faktor sikap guru yang tidak memberikan perhatian terhadap pelajar yang ketinggalan dalam pelajaran , menarik . Amin ( 1978 ) cara pengajaran yang menjemukan dan tidak

menyatakan

guru yang sentiasa berleter juga menjadi

kebencian pelajarnya dan menyebabkan guru tersebut tidak disukai . Pelajar juga berasa takut yang diakibatkan oleh guru yang kasar dan bengis serta menghukum dengan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan .

45

Kajian Jamrozik dan Nocella ( 1998 ) menunjukkan bahawa usaha pihak sekolah yang menggunakan apa yang disifatkan sebagai coercive remedies , dendaan ,

paksaan dan lain-lain corak kawalan tanpa menyertakan dengan motivasi , aspirasi , kemahiran menyelesaikan masalah ( conflict management skils ) tidak akan berjaya .

Sikap guru terhadap murid juga memainkan peranan dalam menimbulkan masalah disiplin di sekolah . Dunhill ( 1965) menyatakan apabila guru tidak berminat terhadap murid , tidak cekap dan tidak bersungguh-sungguh , ia akan menyebabkan murid tidak menumpukan perhatian terhadap apa yang diajar dan salah laku akan terjadi di dalam kelas .

Reynolds ( 1977 ) menyatakan sekolah-sekolah yang kadar hukuman deranya tinggi mempunyai lebih masalah tidak berdisiplin daripada sekolah yang tidak atau kurang menggunakan deraan . Hukuman dera lebih menimbulkan rasa kecewa daripada menolong pembelajaran . Pendapat ini menepati pendapat awal yang dikemukan oleh Meashau dan Weisen ( 1974 ) yang menyatakan bahawa hukuman dera adalah tidak mendatangkan keputusan yang baik kepada murid mahupun sekolah . Abdullah Salleh ( 1979 ) mengulas salah satu sebab terjadinya vandalisme di sekolah ialah akibat rasa ingin balas dendam kepada pihak sekolah khususnya guru dan pentadbir .Pendapat ini diperkukuhkan lagi dengan pendapat yang diutarakan oleh Rafiah Ismail ( 1993 ) yang menyatakan bahawa guru disiplin terlalu tegas , keterlaluan dalam menjatuhkan hukuman

46

ke atas pelajar tanpa melihat latarbelakang keluarga dan sebab pelajar melakukan salah laku .

Menurut Edwards ( 1989 ) terdapat 6 sebab yang mempengaruhi disiplin oleh pihak sekolah . Antara sebab-sebab tersebut ialah pelajar tidak memahami dengan jelas tentang makna pembelajaran dan matlamat pendidikan kepada mereka . Sekolah juga gagal untuk meransang perkembangan keupayaan pelajar berfikir dengan sendiri . Sekolah melaksanakan keadaan yang rigid untuk merasakan pelajar diterima di sekolah . Sekolah menganjurkan dan sangat memberi tumpuan kepada peperiksaan sehingga menyebabkan berlakunya sistem penggredan yang menghalang kejayaan pelajar yang lebih ramai , sekolah telah melaksanakan dasar kawalan yang agak keras kepada pelajar dan gagal menyediakan satu suasana kondusif seperti kebebasan dan autonomi kepada pelajarnya dan sekolah menggunakan prosedur disiplin yang menyebabkan berlakunya kejadian pelanggaran disiplin .

Pendapat ini disokong oleh Resnick ( 1987 )mendapati kanak-kanak gagal untuk membuat asosiasi atau penyesuaian yang baik dan tidak mampu menggunakan apa yang mereka pelajari untuk menghadapi permasalahan hidup yang mereka hadapi sehari-hari .

Dreikur ( 1990 ) menyatakan antara sebab masalah disiplin di sekolah ialah tekanan yang berlebihan yang dilakukan oleh guru . Kanak-kanak yang berasa tertekan akan membuat perkara-perkara seperti bergaduh , menangis , suka menentang , 47

melemparkan kemarahan kepada orang lain , berbohong , menjadi keras kepala dan tidak patuh kepada arahan .

Antara punca tekanan lain ialah menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh guru ( West dan Wood , 1973 ) , Gaggarde Brumby ( 1985 ) , Mates dan Allison ( 1992 ) , Dobson ( 1980 ) , Verma dan Gupta ( 1990 ) dan Peach ( 1991 )

Pengkaji lain menyatakan bahawa peperiksaan memberi tekanan kepada pelajar . Pendapat ini diutarakan oleh Thomas ( 1987 ) dan disokong oleh Verma dan Gupta ( 1990 ) , Westwood( 1991 ) Peach dan Jones ( 1991 ) dan Zitzow ( 1992 ) . Pelajar yang tertekan ini memerlukan perhatian daripada guru di sekolah . mereka akan bising , menunjukkan lagak , suka mengganggu , malas , meminta perhatian daripada pelajar lain , memerlukan bantuan tambahan atau perhatian khusus dalam menyiapkan sesuatu tugasan , menyoal soalan yang tidak sesuai , membaling barang ke dalam kelas , menangis , hanya membuat kerja yang disuruh jikalau guru ada di sebelahnya dan mahu diberikan perhatian istimewa berbanding orang lain . Mereka hanya akan melakukan seperti apa yang dikehendaki jika sekiranya terdapat guru yang mereka gemari . Jikalau tidak , keadaan seperti ini tidak akan berterusan

Nabil ( 1994 ) mendapati matapelajaran yang diajar di sekolah terlalu padat dan membebankan pelajar . Ini menyebabkan pelajar tidak dapat menyiapkan kerja rumah atau tugasan yang diberi oleh guru , tidak berminat pada guru yang mengajar dan tidak 48

berminat dengan matapelajaran yang diajar . Pelajar dalam keadaan ini beranggapan mereka tidak akan berjaya dalam pelajaran dan peperiksaan dan menyebabkan

kekurangan minat untuk belajar. Kajiannya juga mendapati menghilangkan diri daripada kelas atau ponteng kelas penyampaian guru yang membosankan .

bahawa masalah

terjadi akibat daripada

49

BAB 3 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.1. Pengenalan

Dalam bab ini pengkaji menghuraikan kaedah untuk mendapatkan data daripada sampel iaitu dari kalangan pelajar sekolah menengah yang berada di dalam tingkatan empat . Kajian berbentuk survey ini bertujuan meninjau sejauhmana pelanggaran disiplin telah berlaku di sekolah tempat kajian dijalankan . Ianya dinilai daripada maklumbalas responden kepada item-item dalam soal selidik yang edarkan kepada mereka .

Kajian ini juga ingin menyelidiki dengan lebih mendalam hubungan diantara kesalahan disiplin dengan jantina dan jurusan disamping ingin mengetahui kaitan faktor sayangkan sekolah , penglibatan dalam kokurikulum , mendapat kasih sayang daripada keluarga dan sayangkan keluarga dengan jenis kesalahan disiplin yang dilakukan ..

Bab ini menerangkan beberapa aspek lain berkaitan dengan metodologi kajian iaitu kaedah penyelidikan , sampel , instrumen kajian , prosedur kajian dan cara penganalisaan data .

Dalam kajian ini data dikumpulkan secara kuantitatif . Penyelidik menggunakan kaedah survey kerana kaedah ini dapat mengukur subjek kajian yang luas berdasarkan 50

soal selidik yang disediakan . Menurut Mohd. Majid Konting ( 1998) soal selidik mampu digunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta , kepercayaan, perasaan , kehendak dan sebagainya. Soal selidik juga lebih parktikal dan berkesan digunakan untuk populasi yang besar. Keupayaan ini akan meningkatkan ketepatan anggaran statistik sampel untuk menganggar parameter populasi . Seterusnya penggunaan saiz sampel yang besar akan mengurangkan ralat persampelan . Pendekatan kuantitatif akan memudahkan penyelidik membuat perbandingan dan penganalisaan data yang didapati dapat dianalisis dengan lebih mudah dan sistematik .

3.2. Lokasi

Kajian ini dibuat di sebuah sekolah Menengah Teknik di negeri Johor . Lokasi ini dipilih kerana ianya mampu memberikan maklumat berdasarkan kehendak kajian iaitu jurusan pengajian . Sekolah ini mempunyai guru seramai 110 orang . bilangan muridnya ialah seramai 930 iaitu seramai 519 berada di dalam tingkatan empat dan bakinya berada di dalam tingkatan lima . Sekolah ini mempunyai empat aliran pengajian iaitu aliran Teknik , Vokasional , Sijil Kemahiran dan KMK . Bagi aliran teknik mereka memiliki beberapa pengkhususan seperti kejuruteraan awam , jentera dan elektrik . Jurusan Vokasional memiliki beberapa pengkhususan seperti elektronik , amalan bengkel mesin , kursus kimpalan , kursus binaan bangunan , kursus penyaman udara , automotif dan rekaan fesyen . Pengkaji mememilih hanya sebuah sekolah sahaja untuk dijadikan satu

51

perspektif untuk perbandingan dengan kajian-kajian lain yang telah dibuat sebelum ini berkaitan isu disiplin .

3.3. Sampel Kajian

Sampel kajian terdiri daripada pelajar tingkatan empat sebuah sekolah menengah Teknik di negeri Johor . Bagi mendapatkan responden yang sesuai satu perbincangan telah dibuat dengan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan kaunselor sekolah terbabit . Pemilihan sampel adalah dibuat atas kehendak purposive sampling iaiatu sampel dipilih adalah berdasarkan kepada mereka yang pernah melakukan kesalahan disiplin . Walaupun begitu responden tidak mengetahui cara pemilihan sampel ini dibuat . Pemilihan sampel juga dibuat berdasarkan kepada rujukan pengkaji dan kaunselor ke atas buku kesalahan disiplin pelajar sekolah kajian dijalankan . Pemilihan sampel juga

dipilih dan disesuaikan dengan kehendak kajian iaitu berdasarkan jantina dan aliran pengajian .

3.4. Instrumen kajian

Kajian ini menggunakan satu set borang soal selidik yang mempunyai 3 bahagian soalan iaitu A, B, dan C . Soal selidik ini telah disediakan oleh pengkaji sendiri berdasarkan kehendak soalan kajian .Bahagian A soal selidik ini mengandungi 3 soalan

52

iaitu berkaitan dengan latar belakang responden seperti jantina , jurusan dan jarak dari rumah ke sekolah . Responden diminta menandakan di petak yang disediakan.

Bahagian B soalan kaji selidik ini diambil dan disesuaikan daripada Laporan Kesalahan salah laku oleh Kementerian Pendidikan 1992 . Soal selidik ini bertanyakan jenis kesalahan disiplin yang menjadi fokus pengkaji . Pengkaji telah membahagikannya kepada 8 perkara iaitu kesalahan disiplin berkaitan jenayah ( 6 jenis salah laku ) , 2 salah laku bagi setiap kesalahan lucah , kesalahan berkaitan masa , kurang sopan , laku musnah , ponteng , kekemasan diri dan lain-lain jenis salah laku . Responden diminta menjawab sama ada 1. pernah lakukan 2. tidak pernah lakukan .

Bahagian C soalan kaji selidik ialah berkaitan dengan 2 kenyataan tentang sekolah dan 2 soalan berkaitan keluarga . Responden diberikan pilihan jawapan seperti di bawah : 1 : setuju 2 : tidak setuju

53

3.5. Prosedur

Penulis telah mendapatkan kebenaran daripada

Bahagian Perancangan dan , Jabatan

Penyelidikan Dasar Pendidikan , Kementerian Pendidikan ( Lampiran A )

Pendidikan Negeri Johor ( Lampiran B ) , Pejabat Pendidikan Daerah dan Pengetua sekolah terbabit untuk menjalankan kajian .

Satu kajian rintis telah dilakukan

di

sekolah pengkaji sendiri ( Sekolah

Menengah Lenga Muar , Johor ) untuk melihat sejauhmana kefahaman para responden terhadap soalan kaji selidik . Seramai 30 orang terlibat dengan kajian rintis ini . Setelah kajian rintis dibuat pengkaji bertemu dengan pengetua sekolah terbabit untuk membuat perbincangan berkaitan senarai responden yang terlibat dan tarikh diadakan kajian

berkaitan dengan soal selidik .Pelajar ini sebahagian besarnya dipilih oleh kaunselor sekolah . Pelajar yang terpilih diminta menjawab soalan kaji selidik yang disediakan . Pengkaji menerangkan terlebih dahulu peraturan mengisi soal selidik seperti

mengingatkan kepada reponden mengelakkan diri daripada membuat sebarang perbincangan sesama responden dan menerangkan kepada responden sebarang soalan yang diutarakan oleh mereka . Responden diberi masa lebih kurang 15 minit untuk menjawab soalan soal selidik . Penyelidik menyelia sepanjang masa soal selidik diisi oleh responden terlibat. Setelah soal selidik siap diisi kesemuanya penyelidik mengambil kesemua soal selidik dan dibuat analisa .

54

3.6. Analisis data

Data telah dianalisis dengan menggunakan program Statistical Package For the Social Sciences ( SPSS ) versi 9.5 Statistikal deskriftif atau perihalan digunakan bagi mengenal pasti pembolehubah-pembolehubah yang dikaji dari segi kekerapan ,

peratusan , min dan korelasi .Kajian ini menggunakan klasifikasi Spearmans rho yang digunakan oleh Rowntree ( 1991 ) dalam Najib ( 1999 ). Analisis min dibuat keatas jenis kesalahan disiplin dan hubungannya dengan faktor yang dikaji. Korelasi yang digunakan bagi menentukan magnitud perhubungan sama ada wujud hubungan yang tinggi atau sebaliknya akan digunakan . Magnitud korelasi ditentukan melalui indeks korelasi seperti berikut : Bil 1 2 3 4 5 Julat Antara 0.0 hingga 0.20 0.20 hingga 0.40 0.40 hingga 0.70 0.71 hingga 0.90 0.91 hingga 1.0 Paras Magnitud Sangat lemah Sangat lemah Sederhana Tinggi Sangat tinggi

3.7. Model Kajian

Model kajian ini adalah seperti di bawah : 55

Rajah 1 : model kajian

Jantina

Aliran pengajian

Pelanggaran disiplin ( variabel bersandar )

Variabel bebas Faktor sayangkan sekolah Faktor penglibatan dalam kokurikulum Faktor mendapat kasih sayang daripada ibu bapa Faktor sayangkan keluarga

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN

4.0. Pengenalan 56

Bab ini akan membincangkan latar belakang responden dari segi jantina , aliarn pengajian . Ia juga akan menerangkan jenis kesalahan disiplin yang dilakukan pelajar mengikut jantina dan aliran dengan menggunakan kekerapan dan peratusan . Pengkaji juga akan membuat perkaitan antara faktor sayangkan sekolah , penglibatan dalam kokurikulum , mendapat kasih sayang daripada keluarga dan faktor sayangkan keluarga dengan jenis salah laku yang dilakukan oleh pelajar .

4.1. Huraian latar belakang responden

Latar belakang responden melibatkan dua aspek iaitu jantina dan aliran pengajian .

4.1.1 Jantina responden

Jadual 1 menunjukkan taburan responden mengikut jantina di antara lelaki dan perempuan . Merujuk jadual tersebut , responden lelaki adalah seramai 71 orang atau ( 61.7 % ) sementara bilangan responden perempuan adalah seramai 44 orang ( 38.3 % ) .

Jadul 1 : Taburan responden mengikut jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Bilangan 71 44 115 57 Peratus 61.7 % 38.3 % 100 %

4.1.2. Aliran pengajian

Terdapat dua aliran pengajian bagi responden . Berdasarkan jadual di bawah bilangan responden dari aliran teknik ialah seramai 58 orang ( 50.4 % ) manakala aliran vokasional ialah seramai 57 orang ( 49.6 % ) . Maklumat tersebut terdapat dalam rajah di bawah :

Jadual 2 : Taburan responden mengikut aliran pengajian Aliran pengajian Teknik Vokasional Jumlah Bilangan 58 57 115 Peratus 50.4 % 49.6 % 100 %

4.2.1 Jenis kesalahan disiplin yang dilakukan .

Kajian ini membahagikan

kesalahan disiplin kepada 7 jenis salah laku iaitu

jenayah , lucah , kekemasan diri , tidak mementingkan masa , kurang sopan , tingkahlaku laku musnah dan ponteng. Keputusan kajian ini dapat dilihat dalam jadual di bawah : Jadual 4 : Jenis kesalahan disiplin ( N = 115 ) 58

Bil Jenis kesalahan 1 Jenayah i. berjudi ii. mencuri iii. lawan guru dan pengawas iv. Peras ugut v. bawa senjata tajam vi. salahguna dadah vii. bergaduh / bertumbuk Lucah i. bawa bahan lucah ii. mengeluarkan katakata lucah Kekemasan diri i. rambut / kuku panjang ii. pakaian tidak ikut peraturan Tidak pentingkan masa i. berkeliaran ii. datang lewat Kurang sopan i. menghisap rokok ii. ganggu pengajaran guru Laku musnah i. musnah harta sekolah ii. musnah harta guru Ponteng i. ponteng kelas ii. ponteng sekolah

Bilangan terlibat 0 9 55 0 11 4 32 3 8

%

Bilangan tidak terlibat 115 106 60 115 104 111 83 112 107

%

0 7.8 47.8 0 9.6 3.5 27.8 2.6 7.0

100 92.2 52.2 100 90.4 96.5 72.2 97.4 93

2

3

25 20

21.7 17.4

90 95

78.3 82.6

4

86 46 25 104

74.8 40 21.7 90. 4

29 69 90 11

25.2 60 78.3 8.7

5

6

48 3 27 37

41.7 2.6 23.5 32.2

67 112 88 78

58.3 97.4 76.5 67.8

7

59

Jadual di atas menunjukkan bilangan pelajar yang terlibat dalam salah laku jenayah yang tertinggi ialah kesalahan melawan guru dan pengawas iaitu sebanyak 47.8 % diikuti dengan kesalahan bergaduh atau bertumbuk sebanyak 27.8 % , 9.6 % membawa senjata tajam ke sekolah , 7.8 % atas kesalahan mencuri dan 3.5 % salah guna dadah . Walaupun begitu responden tidak terlibat dengan ugut dan berjudi . dua kesalahan iaitu peras

Bagi kesalahan berkaitan lucah , sebanyak 7 % pelajar terlibat dengan salah laku mengeluarkan kata-kata lucah dan 2.6 % membawa bahan berunsur lucah .

Bagi kategori kesalahan kekemasan diri , sebanyak 21.7 % pelajar terlibat dengan kesalahan berambut dan berkuku panjang manakala 17.4 % bagi kesalahan pakaian yang tidak mengikut peraturan .

Berkaitan dengan salah laku tidak mementingkan masa , sebanyak 74.8 % pelajar melakukan kesalahan berkeliaran di kawasan sekolah seperti keluar kelas semasa guru tiada di dalam kelas , manakala 40 % bagi kesalahan datang lewat .

Bagi salah laku kurang sopan , kira-kira 90.4 % pelajar terlibat dengan kesalahan menganggu pengajaran guru seperti membuat kerja lain semasa guru sedang mengajar manakala 21.7 % pelajar terlibat dengan kesalahan merokok di kawasan sekolah .

60

Bagi kesalahan laku musnah , kira-kira 41.7 % terlibat dengan kesalahan rosak harta benda sekolah seperti menconteng meja kelas sementara 2.6 % pelajar terlibat

dengan kesalahan merosakkan harta benda guru seperti mencakar kereta guru .

Dalam kategori salah laku ponteng , didapati 32.2 % pelajar terlibat dalam kesalahan ponteng sekolah manakala 23.5 % lagi terlibat dengan kesalahan ponteng kelas .

4.2.2. Jenis kesalahan disiplin mengikut jantina

XXXXXX.

Dapatan lain tentang penglibatan pelajar dalam kesalahan boleh

dirujuk dalam jadual di bawah :

Jadual 5 : Jenis kesalahan disiplin mengikut jantina Lelaki N= 71 Bilangan terlibat 0 8 36 0 6 4 25 61 Perempuan N= 44 Bilangan % terlibat 0 1 19 0 5 0 7 0 2.3 43.2 0 11.4 0 15.9

Bil Jenis kesalahan 1 Jenayah i. berjudi ii. mencuri iii. lawan guru dan pengawas iv. Peras ugut v. bawa senjata tajam vi. salahguna dadah vii. bergaduh / bertumbuk Lucah

% 0 11.3 50.7 0 8.5 5.6 35.2

2

i. bawa bahan lucah ii. mengeluarkan kata-kata lucah 3 Kekemasan diri i. rambut / kuku panjang ii. pakaian tidak ikut peraturan Tidak pentingkan masa i. berkeliaran ii. datang lewat Kurang sopan i. menghisap rokok ii. ganggu pengajaran guru Laku musnah i. musnah harta sekolah ii. musnah harta guru Ponteng i. ponteng kelas

2 8 15 14 55 31 25 64 36 3 16

2.8 11.3 21.1 19.7 77.5 43.7 35.2 90.1 50.7 4.2 22.5

1 0 10 6 31 15 0 40 12 0 11

2.3 0 22.7 13.6 72.3 34.1 0 90.9 27.3 0 25

4

5

6

7

Jadual di atas menunjukkan bilangan pelajar lelaki yang terlibat dalam salah laku melawan guru dan pengawas adalah sebanyak 50.7 % berbanding 43.2 % oleh pelajar perempuan . Sebanyak 35.2 % pelajar lelaki terlibat dengan kesalahan bergaduh dan

bertumbuk berbanding 15.9 % oleh pelajar perempuan . Sebanyak 11.4 % pelajar perempuan terlibat dengan kesalahan membawa senjata tajam ke sekolah berbanding

8.5 % pelajar lelaki. Sebanyak 11.3 % pelajar lelaki melakukan kesalahan mencuri berbanding hanya 2.3 % dilakukan oleh pelajar perempuan .Bagi kesalahan salahguna dadah , sebanyak 5.6 % pelajar lelaki terlibat berbanding 0 % oleh pelajar perempuan

62

. Walaupun begitu kedua-dua jantina tidak terlibat dengan dua kesalahan iaitu peras ugut dan berjudi .

Bagi kesalahan berkaitan lucah , penglibatan pelajar lelaki adalah sebanyak 2.8 % berbanding 2.3 % oleh pelajar perempuan . Manakala 11.3 % pelajar lelaki terlibat dengan kesalahan mengeluarkan kata-kata lucah . Pelajar perempuan tidak terlibat

dengan kesalahan ini .

Bagi kategori salah laku kekemasan diri , sebanyak 22.7 % pelajar perempuan terlibat dengan kesalahan berambut dan berkuku panjang berbanding 21.1 % oleh pelajar lelaki . Bagi kesalahan pakaian yang tidak mengikut peraturan pula , sebanyak 19.7 % pelajar lelaki terlibat berbanding hanya 13.6 % oleh perempuan .

Berkaitan dengan salah laku tidak mementingkan masa , sebanyak 77.5 % pelajar lelaki melakukan kesalahan berkeliaran di kawasan sekolah berbanding 72.3 % oleh pelajar perempuan .Sebanyak 43.7 % pelajar lelaki terlibat dengan kesalahan datang lewat berbanding 34.1 % pelajar perempuan .

Bagi salah laku kurang sopan , kira-kira 90.9 % pelajar perempuan

terlibat

dengan kesalahan mengganggu pengajaran guru berbanding 90.1 % pelajar lelaki .Manakala 35.2 % pelajar lelaki terlibat dengan kesalahan merokok di kawasan sekolah . Pelajar perempuan tidak terlibat dengan kesalahan merokok . 63

Bagi kesalahan laku musnah , kira-kira 50.7 % pelajar lelaki terlibat dengan kesalahan merosakkan harta benda sekolah berbanding 27.3 % oleh pelajar perempuan . Sementara 4.2 % pelajar lelaki terlibat dengan kesalahan merosakkan harta benda guru berbanding 0 % oleh pelajar perempuan .

Jadual 5 juga menunjukkan 33.8 % pelajar lelaki terlibat dengan kesalahan ponteng sekolah berbanding 29.5 % oleh pelajar perempuan . Manakala 25 % pelajar perempuan terlibat dengan kesalahan ponteng kelas berbanding 22.5 % pelajar lelaki .

Kesimpulannya

bagi kategori perlakuan jenayah pelajar lelaki lebih banyak

terlibat dalam kesalahan mencuri , melawan guru dan pengawas dan salah guna dadah . Pelajar perempuan pula lebih banyak terlibat dalam kesalahan membawa senjata tajam . Bagi kategori salah laku lucah pelajar lelaki lebih banyak terlibat dalam kesalahan membawa bahan berunsur lucah dan mengeluarkan kata-kata berunsur lucah . Bagi kesalahan berkaitan kekemasan diri pelajar lelaki lebih banyak terlibat dalam kesalahan pakaian tidak mengikut peraturan manakala pelajar perempuan terlibat dalam kesalahan berambut dan berkuku panjang . Bagi kesalahan kurang sopan pelajar lelaki lebih banyak terlibat dalam kesalahan menghisap rokok manakala pelajar perempuan lebih banyak terlibat dalam kesalahan mengganggu pengajaran guru Bagi tingkah laku musnah , pelajar lelaki lebih banyak terlibat dalam kedua-dua jenis kesalahan iaitu memusnahkan harta benda sekolah dan guru . Bagi kategori ponteng , pelajar lelaki lebih banyak terlibat 64

dengan kesalahan ponteng sekolah berbanding pelajar perempuan yang banyak terlibat dengan kesalahan ponteng kelas .

4.2.3. Jenis kesalahan disiplin mengikut aliran

XXXXXXXXX . Dapatan lain kajian ini bolah dilihat dalam jadual di bawah : Jadual 6 : Jenis kesalahan disiplin mengikut aliran . Bil 1 Jenis kesalahan Jenayah i. berjudi ii. mencuri iii. lawan guru dan pengawas iv. Peras ugut v. bawa senjata tajam vi. salahguna dadah vii. bergaduh / bertumbuk Lucah i. bawa bahan lucah ii. mengeluarkan kata-kata lucah Kekemasan diri i. rambut / kuku panjang ii. pakaian tidak ikut peraturan Tidak pentingkan masa i. berkeliaran ii. datang lewat 65 Aliran teknik N= 58 0 3 22 0 4 1 25 2 3 15 6 39 26 % Aliran Vokasional N=57 0 6 33 0 7 3 7 1 5 10 14 47 20 %

0 5.2 37.9 0 3.4 1.7 35.7 3.4 5.2 25.9 10.4 67.2 44.8

0 10.5 57.9 0 12.3 5.3 15.9 2.3 8.8 17.5 25.1 82.5 35.1

2

3

4

5

Kurang sopan i. menghisap rokok ii. ganggu pengajaran guru Laku musnah i. musnah harta sekolah ii. musnah harta guru Ponteng i. ponteng kelas ii. ponteng sekolah

9 53 24 3 14 20

15.5 91.4 41.4 5.2 24.1 34.5

16 51 24 0 13 17

28.1 89.5 42.1 0 22.8 29.8

6

7

Bagi kesalahan jenayah , jadual 6 menunjukan 10.5 % pelajar aliran vokasional terlibat dalam kesalahan mencuri berbanding 5.2 % aliran teknik . 57.9% pelajar

vokasional pula terlibat dalam kesalahan melawan guru dan pengawas berbanding hanya 37.9 % oleh pelajar aliran teknik . Sebanyak 35.7 % pelajar aliran teknik terlibat dengan kesalahan bergaduh dan bertumbuk berbanding hanya 15.9 % oleh pelajar vokasional . Sebanyak 12.3 % pelajar vokasional terlibat dalam kesalahan membawa senjata tajam ke sekolah .berbanding hanya 3.4 % pelajar aliran teknik . Terdapat 5.3 % pelajar aliran vokasional terlibat dalam kesalahan salah guna dadah berbanding hanya 1.7 % oleh aliran teknik .

Berkaitan dengan salah laku lucah , Jadual 6 juga menunjukkan 3.4 % pelajar aliran teknik terlibat terlibat dengan membawa bahan lucah ke sekolah berbanding 2.3 % oleh pelajar aliran vokasional . Data juga menunjukkan 8.8 % pelajar aliran vokasional terlibat dalam kesalahan mengeluarkan kata-kata lucah berbanding 5.2 % aliran teknik.

66

Bagi kesalahan kekemasan diri , sebanyak 25.9 % pelajar aliran teknik terlibat dengan kesalahan berambut dan berkuku panjang berbanding 17.5 % oleh pelajar vokasional . Bagi kesalahan pakaian yang tidak mengikut peraturan pula , sebanyak 25.1 % pelajar vokasional vokasional . terlibat dengannya berbanding hanya 10.4 % oleh aliran

Bagi kesalahan tidak mementingkan masa , sebanyak 82.5 % pelajar vokasional melakukan kesalahan berkeliaran di kawasan sekolah berbanding 67.2 % oleh pelajar teknik .Sebanyak 44.8 % pelajar aliran teknik terlibat dengan kesalahan datang lewat berbanding 35.1 % pelajar vokasional .

Untuk salah laku kurang sopan , kira-kira 91.4 % pelajar aliran teknik terlibat dengan kesalahan menganggu pengajaran guru berbanding 89.5 % pelajar vokasional .Manakala 28.1 % pelajar vokasional terlibat dengan kesalahan merokok di kawasan sekolah berbanding hanya 15.5 % oleh pelajar aliran teknik .

Bagi kesalahan laku musnah , kira-kira 42.1 % pelajar vokasional terlibat dengan kesalahan rosak harta benda sekolah berbanding 41.4 % oleh pelajar teknik . Sementara 5.2 % pelajar teknik terlibat dengan kesalahan merosakkan harta benda guru

berbanding 0 % oleh pelajar vokasional .

67

Bagi kesalahan ponteng , sebanyak 34.5 % pelajar aliran teknik terlibat dengan kesalahan ponteng sekolah berbanding 29.8 % oleh pelajar vokasional . Manakala 24.1% pelajar teknik terlibat dengan kesalahan ponteng kelas berbanding 22.8 % pelajar vokasional . .

Kesimpulannya dalam jenis salah laku jenayah pelajar aliran vokasional lebih banyak terlibat dalam kesalahan mencuri , melawan guru dan pengawas , membawa senjata tajam dan salah guna dadah berbanding pelajar aliran teknik . bagi kategori salah laku lucah , pelajar aliran vokasional lebih banyak terlibat dengan kesalahan mengeluarkan kata-kata lucah berbanding pelajar aliran teknik . Pelajar aliran teknik pula lebih banyak terlibat dalam kesalahan membawa bahan berunsur lucah berbanding pelajar aliran vokasional . Bagi kesalahan kekemasan diri , pelajar aliran teknik lebih banyak terlibat dengan kesalahan berambut dan berkuku panjang berbanding pelajar vokasional. Pelajar vokasional lebih banyak terlibat dengan kesalahan memakai pakaian tidak mengikut peraturan . Bagi kesalahan tidak pentingkan masa , pelajar aliran vokasional lebih banyak terlibat dalam kesalahan berkeliaran manakala pelajar aliran teknik lebih banyak terlibat dalam kesalahan datang lewat . Bagi salah laku kurang sopan , pelajar vokasional lebih banyak terlibat dengan kesalahan menghisap rokok dan menganggu pengajaran guru berbanding pelajar aliran teknik . Bagi kesalahan ponteng , pelajar aliran teknik lebih banyak terlibat dengan kesalahan ponteng kelas dan ponteng sekolah berbanding pelajar aliran vokasional .

68

4.2.4. Hubungan