teoribehaviorisme050908 091012092929-phpapp02

Click here to load reader

Post on 22-May-2015

509 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TEORITEORIBEHAVIORISMEBEHAVIORISMEOleh :Sazuhari Bin Abu Hassan (800108-06-5021) Muhammad Hafiz Bin Mohd Zakri(830803-02-5045) Kamal A/L Khalid (810305-06-5169)

2. PENGASAS TEORIBEHAVIORISMEPENGASAS TEORIPAVLOV WATSON THORNDIKE SKINNERSazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 3. TEORI PELAZIMAN KLASIKIVAN P. PAVLOVSeorangahli sains RusiaMenjalankan penyelidikan ke atas anjing selama 35 tahunKata kunci teori ini ialah pembelajaran melalui perkaitan tingkah lakuIvan Petrovich Pavlov (1849-1936) Sazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 4. KONSEP PENTING PELAZIMAN KLASIKTahap 1- Sebelum PelazimanDaging Pengliuran(Ransangan tidak terlazim) (Gerak balas tidakterlazim)Bunyi locengTiada gerak balasTahap 2- Semasa PelazimanDaging Pengliuran(Ransangan tidak terlazim) (Gerak balas tidakterlazim)+Bunyi loceng(Ransangan neutral)Tahap 3- Selepas pelazimanBunyi loceng Pengliuran(Ransangan terlazim) (Gerak balas terlazim) Sazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 5. APLIKASI PELAZIMAN KLASIK DALAM PENGAJARANUntukpembelajaran berkesan, guru harus mengaitkan pengalaman positif dengan tugasan pembelajaranBimbing pelajar gunakan kemahiran generalisasi dan diskriminasi dengan tepatBeri latihan yang cukup untuk mengukuhkan rangsangan terlazim dan gerak balas terlazim Sazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 6. TEORI PELAZIMAN J.B.WATSONSeorang ahli psikologi AmerikaOrang pertama mencipta istilah behaviorismeKajian beliau tentang emosi kanak-kanakJohnBroadusWatson(January9,1878September25,1958)Sazuhari,MuhammadHafiz,Kamal 7. PROSES PELAZIMANMenurutbeliau, manusia mempunyai tiga emosi semulajadi iaitu takut, marah dan kasih sayang.Emosi boleh diajar melalui proses pelaziman Sazuhari,MuhammadHafiz,Kamal 8. Eeksperimen dijalankan antara Albert(11 bulan) dan tikus putihTikusputihditunjukkankepadaAlbertdansuatudentumanyangkuatDibunyikandaribelakang.AlbertsertamertaterperanjatdantakutTikusputih,dentumankuatReaksitakut(Rangsanganterlazim) (Gerakbalastakterlazim) Tikusputihditunjukkansahaja,AlberttelahmenunjukkanreaksitakutReaksitakut Tikusputih(Gerakbalasterlazim)(Rangsanganterlazim) WatsonmerumuskanbahawaAlberttelahmenghubungkaitkan dentumankuatdengantikusputihyangdilihatnya.Alberttelahbelajar tingkahlakutakutSazuhari,MuhammadHafiz,Kamal 9. APLIKASI PELAZIMAN J.B. WATSON DALAM PENGAJARANTingkahlaku positif boleh diajar dengan rangsangan yang sesuaiPelajar hendaklah belajar perhubungan gerak balas secara sistematikUntuk pengukuhan ingatan, latihan hendaklah dijalankan secara kerapGuru hendaklah menggunakan rangsangan yang boleh memotivasikan pelajar supaya minat belajarSazuhari,MuhammadHafiz,Kamal 10. Sazuhari,MuhammadHafiz,Kamal 11. TEORI PELAZIMAN OPERAN THORNDIKE Seorangahli psikologiAmerika Berjaya membentuktiga hukum iaituHukum Kesediaan,Hukum Latihan danHukum KesanEdward Lee Thorndike (1874- 1949) Sazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 12. HUKUM KESEDIAANPelajar bersedia belajar Pembelajaran berkesan(rangsangan motivasi) dan memuaskanPelajar belum bersedia Pembelajaran tidakbelajar atau dipaksa berkesanbelajar(tanpa rangsangan)Sazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 13. HUKUM LATIHANPertalian antara rangsangan dangerakbalas akan bertambah kukuh jikaada latihan serta aktiviti pengukuhandiberikanSazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 14. HUKUM KESANPertalianantara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika ada kesan pengalaman menyeronokkan dan gerak balas ini akan diulangJika kesan pengalaman itu menyakitkan, gerak balas tersebut akan lenyap Sazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 15. APLIKASI PELAZIMAN THORNDIKEDALAM PENGAJARANUntukmeningkatkan tahap kesediaan belajar, guru harus menggunakan motivasi yang sesuaiBanyakkan aktiviti latihan, ulangkaji serta pengukuhan dalam keadaan yang menyeronokkanMemberi ganjaran untuk respon yang betul daripada pelajar Sazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 16. TEORI PELAZIMAN OPERANB.F.SKINNER Tingkahlaku manusiaterbahagi kepada duakategori iaitu tingkahlaku responden dantingkah laku operan Peneguhan positif dannegatifBurrhus Frederic Skinner(1904-1990) Sazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 17. PRINSIP PELAZIMAN OPERANPrinsip umum Jenis dan ContohPeneguhanPeneguhan positif Memberi sesuatu yang disukai oleh pelajar Contohnya memberi pujian atau gula-gula kepada pelajar Peneguhan negatif Menarik balik sesuatu yang tidak disukai oleh pelajar Contohnya kecualikan pelajar daripada aktiviti yang mereka tidak sukaiHukumanHukuman positif Memberi sesuatu yang tidak disukai oleh pelajar Contohnya merotan pelajar Hukuman negative Menarik balik sesuatu yang disukai oleh pelajar Contohnya tarik balik kebenaran menonton rancangan kartun pada waktu rehat Sazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 18. JENIS PENEGUHAN POSITIFJenis Peneguhan Positif ContohPeneguhan Kendiri Pelajar boleh diajar untuk memberi peneguhankepada diri sendiri, misalnya masa rehat untuk dirisendiri atau memberi lebih masa untuk bercakapdi telefon dengan kawanPujianMemberikan pujian lisan seperti Bagusnya!,Awak memang hebat! dan Saya suka ideabernas awak ini!.Perhatian Tunjukkan kepada pelajar yang kita memberikanperhatian kepadanya. Misalnya, mengangguk-anggukkan kepala, mendengar dengan telitiGred dan pengiktirafanPaparkan gred cemerlang atau berikan sijilpenghargaan di hadapan kelasAktiviti yang disukai Pelajar diberikan masa untuk menjalankan aktivitibebas yang disukainya, baca novel, mengikutilawatan, menggunakan komputerMakanan Kismis, buah-buahan, jajan yang berkhasiatSazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 19. Sazuhari, Muhammad Hafiz , Kamal 20. BIBLIOGRAFI Siti Hajar Abdul Aziz 2009, Siri Pendidikan Guru:Bahasa Melayu2,Oxford Fajar Sdn.Bhd, Selangorhttp://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Watsonhttp://www.muskingum.edu/~psych/psycweb/history/watson.htmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Thorndikehttp://en.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinnerhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov