teknologi maklumat dan komunikasi kurikulum · pdf filememisahkan pencarian dalam enjin...

Click here to load reader

Post on 01-Feb-2018

261 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 29SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  TEKNOLOGIMAKLUMATDANKOMUNIKASI

  Kurikulum Standard SekolahRendah

  SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIAINTERNET

  3.0MENGENALINTERNET

  TAHUN

  5

 • 30SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  Standardkandungan:

  Mengenal Internet

  Standardpembelajaran:

  3.3 Mencari maklumat menggunakan pencarianBoolean (AND,OR), berfrasa ( )atau simbol (*)

  Masa: 60 minit

  NOTA RUJUKAN

  1. Apakah itu enjin carian?Enjin carian [search engine] ialah satu aplilkasi atau programyang dibangunkan bagi membantu pengguna untukmendapatkan maklumat, dalam sebuah jaringan besar sepertiWorld Wide Web, rangkaian kecil seperti LAN. Tetapi selalunyaenjin carian ini dikaitkan dengan internet, untuk mencari sesuatumaklumat dalam internet melalui enjin carian.

  Cara enjin carian ini berfungsi ialah apabila anda menaip katakunci seperti perniagaan pada Google, Yahoo atau MSN,maka enjin carian akan mencari maklumat berpandukan padakata kunci yang dimasukkan. Semua laman web yangmenggunakan kata kunci perniagaan akan dipaparkan.

  2. Cara PenggunaanSecara umumnya, enjin carian adalah ringkas. Taip perkataaanyang di cari dan tekan butang carian. Seterusnya enjin carianakan menjalankan tugas carian bagi kata kunci yang di taip dansenarai keputusan yang releven akan di paparkan.

  Walaupun begitu, carian yang lebih spesifik boleh dilakukandengan menggunakan kaedah pencarian Boolean. Antarapencarian Boolean udah adalah menggunakan frasa AND,ORatau menggunakan simbol ( atau *)

  MODUL SRDI 4

 • 31SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  I. Pencarian Boolean menggunakan frasa AND ( )Penggunaan frasa AND atau tanda adalah bagimengabungkan 2 atau lebih perkataan berbeza bagimemudahkan carian. Ia tidak akan mencari maklumatsecara umum yang berkaitan dengan kata kunci yangdicari. Ia adalah satu cara bagi mengurangkan paparanmaklumat yang tidak betul, tidak berkaitan dan tidak tepatdalam sesuatu carian.

  Contohnya adalah seperti kata kunci atau carianperkataan, Persatuan Tunas Puteri. Carian akanmemaparkan semua laman sesawang yang mengandungisemua kata kunci yang dicari. Pengguna juga bolehmengabungkan setiap perkataan kata kunci denganperkataan AND seperti Persatuan AND Tunas AND Puteri

  Persatuan AND Tunas AND Puteri

  Kata Kunci Keputusan CarianPersatuan 28,600,000

  Tunas 32,700,000Puteri 22,600,000

  Persatuan Tunas Puteri 74,400Persatuan Tunas Puteri 1,380

  Persatuan Tunas

  Puteri

 • 32SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

 • 33SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  II. Pencarian Boolean menggunakan frasa OR (*)Penggunaan frasa OR atau tanda * adalah bagimendapatkan sekurang-kurangnya salah satu daripadakata kunci carian akan dipaparkan dalam keputusancarian. Carian menggunakan Pencarian Boolean OR adalahbagi mendapatkan keputusan carian salah satu daripadakata kunci atau semua kata kunci yang ditaip

  Contohnya adalah seperti kata kunci atau carianperkataan, Kolej Universiti. Carian akan memaparkankeputusan laman sesawang yang mengandungi salah satuatau kedua-dua kata kunci tersebut. Pengguna juga bolehmengabungkan setiap perkataan kata kunci denganperkataan OR seperti Kolej OR Universiti

  Kolej OR Universiti

  Kata Kunci Keputusan CarianKolej 29,700,000

  Universiti 25,900,000Kolej Universiti 4,310,000

  Kolej OR Universiti 54,800,000

  KolejUniversiti

 • 34SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  KEPERLUAN PERISIAN

  Internet Explorer,

  Mozila Firefox,

  Google Chrome

  KEPERLUAN PERKAKASAN

  Komputer

 • 35SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  AKTIVITI 1

  PENGENALAN

  Langkah 1 : Murid membuka pelayar web Internet Explorer

  Langkah 2 : Murid menaip www.google.com.my untuk membukalaman sesawang carian Google.

  Langkah 3 : Murid menaip perkataan Tunas Puteri danmenyatakan bilangan keputusan yang dipaparkanberdasarkan kata kunci Tunas Puteri. Bilangankeputusan carian akan di catatkan pada lembarankerja aktiviti (Rajah 1)

 • 36SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  Langkah 4 : Murid seterusnya menaip perkataan Tunas Puterimenggunakan simbol Pencarian Boolean AND, OR(Tunas Puteri) dan (Tunas *Puteri). Kedua-duabilangan hasil carian, dicatatkan pada lembaran kerjaAktiviti (Rajah 1)

  Kata Kunci / Frasa Bilangan Hasil Carian

  Tunas Puteri

  Tunas AND Puteri

  Tunas OR Puteri

  (Rajah 1)

 • 37SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  AKTIVITI 2

  KAEDAH PENCARIAN BOOLEAN

  Langkah 1 : Guru menerangkan pengenalan pencarian Booleandalam skop AND,OR bagi mengabungkan danmemisahkan pencarian dalam enjin carian.

  Langkah 2 : Murid memulakan carian menggunakan enjin cariangoogle menggunakan kaedah pencarian Boolean.Kata kunci yang digunakan adalah Dunia Internet.Murid menggunakan prinsip AND bagi mengkhususkanpencarian maklumat dan imej menggunakan frasa.

  Kata Kunci / Frasa Bilangan Hasil Carian

  Dunia Internet

  Dunia AND Internet

  Langkah 3 : Guru bagaimana carian Boolean AND berfungsimenggunakan rajah 2

  Rajah 2

  DuniaInternet

 • 38SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  Langkah 4 : Murid seterusnya melakukan carian Boolean OR bagifrasa, Sistem Rangkaian. Murid mengisi padalembaran kerja aktiviti jumlah keputusan carian.

  Kata Kunci / Frasa Bilangan Hasil Carian

  Sistem

  Rangkaian

  Sistem OR Rangkaian

  Langkah 5 : Guru menerangkan prinsip carian Boolean OR sepertirajah 3.

  Langkah : Guru menerangkan prinsip dan kegunaan kaedahcarian Boolean untuk memisah dan menggabungkanperkataan dalam carian.

  Sistem Rangkaian

 • 39SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  PENILAIAN

  ARAHAN : Jawab soalan di bawah dengan betul

  1. Lukis dalam bentuk rajah konsep penggunaan Boolean OR

  2. Lukis dalam bentuk rajah konsep penggunaan Boolean AND

 • 40SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  LAPORAN PENCAPAIAN MURID

  NamaMurid:Tahun:Kelas

  Modul:Sistem Rangkaian dan Dunia Internet

  StandardKandungan:

  3.0 Mengenal Internet

  StandardPembelajaran:

  Mencari maklumat menggunakan pencarianBoolean (AND, OR), berfrasa ( ) atau simbol (*)

  Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak

  1 Menyatakan fungsi enjin carian2 Memahami perbezaan fungsi

  Boolean AND dan OR3 Berjaya melakukan carian

  Boolean AND untuk carian Imejdan Teks

  4 Berjaya melakukan carianBoolean OR untuk carian Imejdan Teks

  KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKH

  Nama Guru: Tandatangan&TarikhDisahkanoleh: Tandatangan&Tarikh