teknik penyoalan untuk menggalakkan pemikiran[1]

Download Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

Post on 07-Jul-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  1/15

  Soalan-soalan yang membangunkan tahap pemikiran Bloom

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  2/15

  2

  Mengingat

  Kata kerja

  yang

  digunakan

  Contoh soalan Contoh aktiviti dan

  hasil

  memberitahu

  menyenarai

  menggambar

  menghubung

  kait

  mengesan

  menulis

  mencari

  menyata

  menama

   Apakah yang berlaku

  selepas...?

  Berapa banyak...?

  Siapakah itu yang...?

  Namakan...?

  Terangkan apa yang

  berlaku di...?

  Siapa yang

  memberitahu...?

  Beritahu kenapa...?

  Cari maksud bagi...?

   Apakah yang...?

  Yang manakah benar

  Buat satu senarai

  tentang peristiwa-

   peristiwa utama ..

  Buat satu garis masa

   peristiwa.

  Buat satu carta fakta.

  Senaraikan fakta yang

  anda bleh ingat.

  Senaraikan

  kesemua.... !alam

  cerita ini.

  Buat satu carta untuk

  menun"ukkan...

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  3/15

  Memahami Kata kerja yang

  digunakan

  Contoh soalan Contoh aktiviti dan hasil

  menerang

  mengintepretasi

  menggariskan

  membincang

  mengesan meramal

  menyatakan

  semula

  menter"emah

  membanding menggambarkan

  Nyatakan dalam perkataan

  sendiri ...

  Beri gambaran ringkas ....

   Apakah yang akan berlaku

  selepas ini ...? #ada pendapat anda

  siapa..? Apakah perkara

  utama ...? Siapakah watak

  utama..?

   Apakah perbe$aan antara..?

  Beri cnth untuk

  menykng "awapan anda.

   Apakah de%nisi...?

  Cari atau lukis gambar

  yang menerangkan

   peristiwa. Terangkan

   pendapat anda tentang

  idea utama. Sediakan satu "alur

  kartun yang

  menerangkan urutan

   peristiwa.

  Tulis dan laknkan  pementasan berdasarkan

   "alan cerita… 

  Ceritakan semula dalam

   perkataan sendiri

  &ukiskan satu aspek yang anda suka

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  4/15

  Mengaplikasi

  Kata kerja

  yang

  digunakan

  Contoh soalan Contoh aktiviti dan hasil

  menyelesaika

  n

  menun"ukkan

  menggunaka n

  membuat

  ilustrasi

  membina

  meramal 'elengkapka

  n

   menilai

  mengklasi%ka

  si menggambar 

  Tahukah anda peristiwa lain

  di mana..?

  Blehkah perkara ini

  berlaku ...? (impunkan mengikut

   perwatakan

   Apakah faktr yang anda

  ubah "ika..?

  !apatkah anda mengaplikasikan kaedah ini

  dengan pengalaman sendiri?

   Apakah salan yang akan

  ditanya...?

  !aripada maklumat yang diterima) bina satu set

  Bina sebuah mdel yang

  akan menun"ukkan

  bagaimana ia berfungsi.

  Bina sebuah dirama untuk menceritakan sesuatu

   peristiwa. Ambil beberapa

  keping gambar untuk

  menun"ukkan sesuatu

   perkara. Bina sebuah mdel tanah liat.

  *angka satu strategi

   pemasaran prduk anda

  menggunakan strategi

  yang diketahui sebagai  panduan.

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  5/15

  Menganalisis

  Kata kerja

  yang

  digunakan

  Contoh soalan Contoh aktiviti dan hasil

  menganalisis

  membe$akan

  menilai

  membanding menyiasat

  mengkategri

  mengenalpas

  ti

  menerangkan memisahkan

  memprmsi

  #eristiwa manakah akan

  berlaku..? Sekiranya ...

  berlaku) apakah peleraian yang

  akan berlaku?  Apakah persamaan ..

  dengan ..?

   Apakah hasil lain yang

  mungkin...? (impunkan

  mengikut perwatakan  Apakah faktr yang anda ubah

   "ika..?

  ,enapa perubahan ini berlaku?

  Banding perubahan yang anda

  kemukakan dengan yang disampaikan.

  Bina sebuah sal selidik

  untuk mengumpul

  maklumat

  *eka sebuah iklan untuk men"ual satu prduk

  Bina sebuah carta alir

  yang mempunyai

   peringkat kritikal

  Bina sebuah "igsaw Bina sebuah salasilah

  keluarga untuk

  menun"ukkan

   perhubungan

  Tuliskan sebuah bigra% seserang

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  6/15

  Menilai

  Kata kerja

  yang

  digunakan

  Contoh soalan Contoh aktiviti dan hasil

  mengadili

  memilih

  memutuska

  n membenark 

  an

  membahas

  mengesahka

  n berhu"ah

  mengesyrk 

  an

  menilai

  membincang

  mengutama

   Adakah terdapat satu

   penyelesaian yang lebih baik

  untuk ...

  Nilaikan ... Blehkah anda

  mempertahankan kedudukan

  anda tentang ...?

   Adakah anda ber%kir ...

  adalah baik atau sesuatu yang buruk?

  Bagaimana anda akan

  mengendalikan ...?

   Apakah yang mengubah ...

   Adakah anda akan

  mengesyrkan?

  Sediakan satu senarai

  kriteria untuk menilai ...

  menun"ukkan.

   alankan perbahasan tentang isu kepentingan

  khas.

  Buat buku catatan 

   peraturan anda anggap

   penting. 'enyakinkan rang lain.

  'embentuk panel untuk

  membincangkan pandangan)

  misalnya /#embela"aran di

  Seklah./

  Tulis sepucuk surat

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  7/15

  Mencipta Kata kerja

  yang digunakan

  Contoh soalan Contoh aktiviti dan hasil

  'encipta 'ereka

  'engarang

  'eramal

  'erancang

  'embina 'ereka

  bentuk

  'engembang

  kan

  imaginasi 'engusul

  'en"ana

  'encipta

  frmula

   Adakah anda bleh mencipta……?

  'engapa tidak mengarang

  sebuah lagu……..?

  !apatkah anda melihat

   penyelesaian "ika ………

  ?  ika anda mempunyai akses

  kepada semua sumber )

  bagaimana anda akan

  berurusan dengan ...?

  'engapa tidak anda merangka………?

   Adakah anda mempunyai cara

  tersendiri … ?… 

   Apakah yang berlaku "ika….?

  Berapa banyak carakah anda

  bleh cipta ..yang baru dan

  Cipta sebuah mesin untuk tugasan tertentu

  *eka bentuk sebuah

  bangunan untuk

  menempatkan ka"ian anda

  Cipta sebuah prduk baru. Berikan nama dan merancang

  kempen pemasaran

  'enulis tentang perasaan

  anda berhubung

  dengan.........? Tulis rancangan T0) rancangan

   permainan) pertun"ukan

  bneka) main peranan) lagu

  atau pantmim tentang ...?

  *ekabentuk rekd) buku) atau

   penutup ma"alah untuk ...?

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  8/15

  8

  Berdasarkan rajah di bawah, bina

  soalan-soalan berdasarkan

  Taksonomi Bloom Rajah di sebelah

  menunjukkan siratan

  makanan dalam satu ekosistem.

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  9/15

  9

  Namakan pengeluar dalam siratan makanan

  tersebut.

    (pengetahuan)

  Berapakah bilangan rantai makanan yang boleh

  dibina daripada siratan makanan tersebut

  (ke!ahaman)

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  10/15

  "#

  Beri contoh pengguna primer

  selain daripada yang

  terdapat dalam siratan

  makanan disebelah.

  (aplikasi)

   $pakah perbe%aan antararantai makanan dan siratan

  makanan

    (analisis)

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  11/15

  ""

  Bina tiga rantai makanan daripada siratan

  makanan tersebut.

  (sintesis)

  Ramalkan apakah yang akan berlaku jika

  bilangan ular dalam

  rantai makanan berkurang

  (penilaian)

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  12/15

  "2

  &uraikan

  kepentingan siratan

  makanan kepada

  ekosistem.

  (penilaian)

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  13/15

  Soalan-soalan Untuk Mencari Sebab

  dan Penjelasan

  Mengapa anda ber!ikir baha'a ...

  Bagaimana kita tahu baha'a ...

   $pakah sebabsebab anda ...

   $pakah bukti yang kita ada untuk...

  enapa anda mengatakan

  sedemikian

 • 8/19/2019 Teknik Penyoalan Untuk Menggalakkan Pemikiran[1]

  14/15

  Soalan-soalan Yang Meneroka

  Pandangan Alternatif 

  Bolehkah anda meletakkannya dalam

  cara yang lain

   $dakah terdapat pandangan yang lain...

  *ekiranya ada orang yang memberikan

  cadangan baha'a ....

   $pa yang kita perlu tahu sekiranya ...