teknik menjawab upsr part 1

Upload: bengkel-pengajaran-maths-cikguwong

Post on 08-Apr-2018

263 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  1/34

  CVBIFYW - OPFYHZKOCWCVBIFYW - OPFYHZKOCW

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  2/34

  Ocf bkllkoc zdyff dvcjyfj mkmz{"zdyffzdovwhcj z~o dvcjyfj hcj ckcfzffc#

  8# Yfgonckqf Cvbifyw

  Bkllkoc Zdovwhcj Vwvhl$Yfbhkckcn Jknkz+ $7 Jknkzw+ $7 Jknkzw+

  CVBIFYW

  Bkllkoc Zdovwhcjw

  OZDOZDO

  8 7 6 7 9 8 ;

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  3/34

  8# Yfgonckqf Cvbifyw

  Bkllkoc Zdovwhcj Vwvhl$Yfbhkckcn Jknkz+ $7 Jknkzw+ $7 Jknkzw+

  CVBIFYW

  Bkllkoc Zdovwhcjw

  OZDOZDO

  8 0 6 7 8 ;0

  Ocf bkllkoc mkmz{"zdyff zdovwhcjw hcj ckczffc

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  4/34

  h+ Kc oyjw

  Fthbplf 1 7 9 0 ; = : 0

  B Z V

  Zdyff bkllkoc z~o dvcjyfjckcf zdovwhcj wkt dvcjyfjhcj moyz{

  9# ^ykzf Cvbifyw CVBIFYW

  i+ Kc Cvbfyhlw

  Fthbplf 1 Mk}f bkllkoc flf}fc zdovwhcj hcj wf}fcz{

  Vwf BZV

  Bkllkoc Zdovwhcjw

  D Z O D Z O D Z O

  6 8 8 > 00 0

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  5/34

  h+ Plhgf ]hlvf7 9 0 ; = : 0

  B

  DZd

  ZZdZd

  O

  Z

  D

  7# Jfzfybkcf ]hlvf CVBIFYW

  i+ Jknkz ]hlvf

  7 000 0000

  ;0 000

  :000

  >

  40060

  7 0 ; : 4 6 >

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  6/34

  6# Moyb H Cvbify

  ;: 6907

  Lhynfwz Cvbify

  ; :6 9 07 Lhynfwz jknkz mkywz

  Wbhllfwz Cvbify

  : 69 0 ;7 Km zdfyf kw h qfyo, plhgf zdfwfgocj wbhllfwz }hlvf ifmoyf kz

  CVBIFYW

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  7/34

  =# Hyyhcnf Cvbifyw

  Goczod 1 :6=>, 6>=:, >6:=, =>6:

  Hwgfcjkcn Oyjfy

  $ :6=>, 6>=:, =>6: , >6:= +

  Jfwgfcjkcn Oyjfy

  $ >6:=, =>6:, 6>=:, :6=> +

  CVBIFYW

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  8/34

  ># Fxvk}hlfcz ]hlvfw

  8= zfcw 2 8=0 $zfcw dhw 8 qfyo +

  Fthbplf 1

  898 dvcjyfjw 2 89800

  $dvcjyfjw dhw 9 qfyofw +

  CVBIFYW

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  9/34

  YOVCJ OMMYOVCJ OMM

  YFGONCKQF WBHLL CVBIFY HCJ IKNCVBIFY

  YFGONCKQF WBHLL CVBIFY HCJ IKNCVBIFY

  0 8 9 7 : 6 = > 4 ;

  WBHLL CVBIFY IKN CVBIFY

  Bfzdoj 8

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  10/34

  CVBIFYWFthbplf 1

  Yovcjomm97 96: zo zdfcfhyfwz zdovwhcj

  Wzfp 8

  Jfzfybkcf zdfplhgf }hlvf 97 96:

  Wzfp 9

  Yfgonckqfcvbifyom9 hz

  zdfplhgf }hlvf dvcjyfj#97 96:

  Wbhll cvbify

  Wzfp 7

  97 96: kwcfhyfwz zo 97 000

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  11/34

  CVBIFYWFthbplf 1

  Yovcjomm97 =6: zo zdfcfhyfwz zdovwhcj

  Wzfp 8

  Jfzfybkcf zdfplhgf }hlvf 97 =6:

  Wzfp 9

  Yfgonckqfcvbifyom= hz

  zdfplhgf }hlvf dvcjyfj#97 =6:

  Ikn cvbify

  Wzfp 7

  97 =6: kwcfhyfwz zo 9: 000

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  12/34

  07B

  fk 9088

  Yovcj omm zo zdf cfhyfwz dvcjyfj#

  : 6 > 0 0> 8

  : 6 > 94

  > 7> :> 6> => >> 4> ;

  : 6 4 0 0

  Cfhy

  COBIOY

  Mhy

  Bfzdoj 9

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  13/34

  07B

  fk 9088

  Yovcj om zo zdf cfhyfwz zfc zdovwhcjw

  87 6 0 0 0 06 86 96 7

  6 :6 66 =

  876 > : ; 96 46 ;

  87 = 0 0 0 0

  Cfhy

  COBIOY

  Mhy

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  14/34

  Yovcj omm 97 =6: zo zdf cfhyfwzzfcw

  Yovcj omm 97 =6: zo zdf cfhyfwzzfcw

  8# Vcjfylkcf zdf cvbify hz plhgf }hlvfocfw hcj zfcw

  97 =6:

  9# Lkwz ovz cvbify 60 vczkll =0#

  7# Cvbify 6: cfhy zo 60#

  :# Hcw~fy 1 97 =6: 2 97 =60

  8# Vcjfylkcf zdf cvbify hz plhgf }hlvfocfw hcj zfcw

  97 =6:

  9# Lkwz ovz cvbify 60 vczkll =0#

  7# Cvbify 6: cfhy zo 60#

  :# Hcw~fy 1 97 =6: 2 97 =60

  60 68 69 67 6: 66 6= 6> 64 6; =0

  Bfzdoj 7

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  15/34

  Yovcj ommYovcj omm

  Yovcj omm zdfwf cvbify zo zdf cfhyfwzzdovwhcjw#

  97 46;

  8# Vcjfylkcf plhgf }hlvf dvcjyfj hcj zdovwhcj#

  97 46;

  9# Lkwz ovz70 vczkl :0

  7# wo, 74 kw cfhy zo :0# Hcw~fy 2 9: 000

  Yovcj omm zdfwf cvbify zo zdf cfhyfwzzdovwhcjw#

  97 46;

  8# Vcjfylkcf plhgf }hlvf dvcjyfj hcj zdovwhcj#

  97 46;

  9# Lkwz ovz70 vczkl :0

  7# wo, 74 kw cfhy zo :0# Hcw~fy 2 9: 000

  70 78 79 77 7: 76 7= 7> 74 7; :0

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  16/34

  Zy{ kz co~Zy{ kz co~

  Yovcj omm zdfwf cvbify zo zdf cfhyfwz

  Zfcw#

  8# 97 49=

  9# :6 6;;

  Yovcj omm zdfwf cvbify zo zdf cfhyfwz

  Zfcw#

  8# 97 49=

  9# :6 6;;

  2 97 470

  2 :6 =00

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  17/34

  IOJBHW $WFIHYKW+IOJBHW $WFIHYKW+

  Iyhgefz om jk}kjf bvlzkpl{ hjjkzkoc wvizyhgzkoc

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  18/34

  Bktfj OpfyhzkocwBktfj Opfyhzkocw

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  19/34

  MYHGZKOCW - JFGKBHLWMYHGZKOCW - JFGKBHLW

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  20/34

  Zvehy jhyk co# pfghdhc ef co#

  pfypvlvdhc

  Zvehy jhyk co# pfghdhc ef co#

  pfypvlvdhc

  Zfecke 1 Eozhe"eozhe

  Zfecke 1 Eozhe"eozhe

  LHCNEHD 81 Ivhz

  EOZHE6

  80

  Lvekw 8 eozhe wflfphw zkzke pfpvlvdhc# Kevz iklhcnhc EOWOCN

  6

  800

  Lvekw 9 eozhe wflfphw zkzke pfpvlvdhc# Kevz iklhcnhc EOWOCN

  6

  8000

  Lvekw 7 eozhe wflfphw zkzke pfpvlvdhc# Kevz iklhcnhc EOWOCN

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  21/34

  Lhcnehd 91 Lfzhe cobioy jhlhbEozhe

  Lhcnehd 91 Lfzhe cobioy jhlhbEozhe

  8

  80

  27

  7 8

  6

  80

  0

  28

  60

  800

  0

  288

  8 60

  88 60 0

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  22/34

  Bfcvlkw cobioy pfpvlvdhcbfcnkevz cklhk zfbphz {hcn ifzvl

  Bfcvlkw cobioy pfpvlvdhcbfcnkevz cklhk zfbphz {hcn ifzvl

  Gzd1 8#6 %9#>7

  Gzd1 8#6 %9#>7

  8 # 6% 9 # >7

  : # 97

  08

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  23/34

  Pfchbihdhc jhc Pfcolheehc Pfghdhc~hahy jfcnhc whbh jhc zkjhe whbh

  pfc{fivz

  Pfchbihdhc jhc Pfcolheehc Pfghdhc~hahy jfcnhc whbh jhc zkjhe whbh

  pfc{fivz

  Zfecke Kiv jhc Hche1

  8# pfyefchlehc efjvjvehc kiv jhc hche

  jhlhb pfghdhc#goczodc{h 1

  9# Kcnhzehc bvykj ihdh~h kiv zkjhe iolfd

  jkzhbihd hzhv jkzolhe wfihlkec{h hche iolfd#

  Zfecke Kiv jhc Hche1

  8# pfyefchlehc efjvjvehc kiv jhc hche

  jhlhb pfghdhc#goczodc{h 1

  9# Kcnhzehc bvykj ihdh~h kiv zkjhe iolfd

  jkzhbihd hzhv jkzolhe wfihlkec{h hche iolfd#

  9

  8 Hche $

  cvbfyhzoy+Kiv $

  jfcobkchzoy+

  whlhd80

  :

  6

  9

  6

  9(

  ifzvl6

  :

  6

  9

  6

  9(

  whlhd0

  8

  6

  8

  6

  9(

  ifzvl

  6

  8

  6

  8

  6

  9(

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  24/34

  ZKJHE WHBH PFC[FIVZZKJHE WHBH PFC[FIVZ

  8# Kcnhzehc bvykj ihdh~h pfghdhc zkjhe whbh kiv zkjhe jhphzjkzhbihd/ jkzolhe#

  goczodc{h1

  9# Pfghdhc {hcn zkjhe whbh kiv pfylv bfcghyk kiv {hcn whbh jfcnhcihczvhc wkmky#akeh pfylv wfchyhkehc wkmky 6 jhc 80+

  8# Kcnhzehc bvykj ihdh~h pfghdhc zkjhe whbh kiv zkjhe jhphzjkzhbihd/ jkzolhe#

  goczodc{h1

  9# Pfghdhc {hcn zkjhe whbh kiv pfylv bfcghyk kiv {hcn whbh jfcnhcihczvhc wkmky#akeh pfylv wfchyhkehc wkmky 6 jhc 80+

  whlhd86

  :

  80

  9

  6

  9(

  +$80

  =

  80

  9

  80

  :880

  89

  96

  97

  ifzvlcpfybvjhdeh

  t

  t

  t

  t

  (

  (

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  25/34

  Cobioy ifyghbpvy/bktfj

  cvbify

  Cobioy ifyghbpvy/bktfj

  cvbify Pfyefchlehc eflvhynh ihdhnkh Pfyefchlehc eflvhynh ihdhnkh

  7

  9

  8IHPH$~dolf

  cvbify+

  HCHE$cvbfyhzoy+

  KIV$jfcobkchzoy+

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  26/34

  Bfcvehyehc pfghdhc zhe ~hahy efcobioy ifyghbpvy

  Bfcvehyehc pfghdhc zhe ~hahy efcobioy ifyghbpvy

  8# Pfghdhc ~hahy hjhlhd cklhk hche lfikdjhykphjh kiv#

  $ zkjhe coybhl+#

  goczodc{h1

  9# Bfcvehyc{h jfcnhc zfecke ihdhnk

  8# Pfghdhc ~hahy hjhlhd cklhk hche lfikdjhykphjh kiv#

  $ zkjhe coybhl+#

  goczodc{h1

  9# Bfcvehyc{h jfcnhc zfecke ihdhnk

  7

  4

  9

  9

  =

  47 Ihphki

  v

  hche

  7

  99(

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  27/34

  Bfcvehy Pfghdhc Ifyghbpvy

  efphjh Pfghdhc Zhe ^hahy

  Bfcvehy Pfghdhc Ifyghbpvy

  efphjh Pfghdhc Zhe ^hahy Ghyh {hcn ikhwh jknvchehc1

  Zvehyehc efphjh ifczve yvbvw1

  Ghyh {hcn ikhwh jknvchehc1

  Zvehyehc efphjh ifczve yvbvw1

  4

  6

  7

  Hche $H+

  Kiv $K+Ihph $I+

  K

  HIK }(

  t

  %

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  28/34

  WhbivcnhcWhbivcnhcWhbivcnhcWhbivcnhc

  Goczod1 Goczod14

  67

  $H+

  $K+$I+

  4

  9;

  4

  69:

  4

  674

  (

  (

  }(

  K

  HIK }(

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  29/34

  BFCNNVCHEHC AHJVHL WKMKYBFCNNVCHEHC AHJVHL WKMKY{ Ahjvhl wkmky iolfd jknvchehc vczve

  opfyhwk jhyhi pfghdhc, bfcghyk pfghdhcwfzhyh wfyzh bfcghyk pfghdhc zfybvjhd #

  { Ahjvhl wkmky iolfd jknvchehc vczveopfyhwk jhyhi pfghdhc, bfcghyk pfghdhcwfzhyh wfyzh bfcghyk pfghdhc zfybvjhd #

  9 7 : 6 = > 4 ;

  9 : = 4 80 89 8: 8= 847 = ; 89 86 84 98 9: 9>

  : 4 89 8= 90 9: 94 79 7=

  6 80 86 90 96 70 76 :0 :6

  = 89 84 9: 70 7= :9 :4 6:

  > 8: 98 94 76 :9 :; 6= =7

  4 8= 9: 79 :0 :4 6= =: >9

  ; 84 9> 7= :6 6: =7 >9 48

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  30/34

  PFGHDHC WFZHYH$ fxvk}hlfcz myhgzkoc+PFGHDHC WFZHYH$ fxvk}hlfcz myhgzkoc+

  9 7 : 6 = > 4 ;

  9 : = 4 80 89 8: 8= 84

  7 = ; 89 86 84 98 9: 9>

  : 4 89 8= 90 9: 94 79 7=

  6 80 86 90 96 70 76 :0 :6

  = 89 84 9: 70 7= :9 :4 6:

  > 8: 98 94 76 :9 :; 6= =7

  4 8= 9: 79 :0 :4 6= =: >9; 84 9> 7= :6 6: =7 >9 48

  9>

  84

  9:

  8=

  98

  8:

  84

  89

  86

  80

  89

  4

  ;

  =

  =

  :

  7

  9((((((((

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  31/34

  PFGHDHC WFZHYH$fxvk}hlfcz myhgzkoc+PFGHDHC WFZHYH$fxvk}hlfcz myhgzkoc+

  9 7 : 6 = > 4 ;

  9 : = 4 80 89 8: 8= 84

  7 = ; 89 86 84 98 9: 9>

  : 4 89 8= 90 9: 94 79 7=

  6 80 86 90 96 70 76 :0 :6

  = 89 84 9: 70 7= :9 :4 6:

  > 8: 98 94 76 :9 :; 6= =7

  4 8= 9: 79 :0 :4 6= =: >9; 84 9> 7= :6 6: =7 >9 48

  =7

  7=

  6=

  79

  :;

  94

  :9

  9:

  76

  90

  94

  8=

  98

  89

  8:

  4

  >

  :((((((((

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  32/34

  OPFYHWK JHYHIOPFYHWK JHYHI9 7 : 6 = > 4 ;

  9 : = 4 80 89 8: 8= 84

  7 = ; 89 86 84 98 9: 9>

  : 4 89 8= 90 9: 94 79 7=

  6 80 86 90 96 70 76 :0 :6

  = 89 84 9: 70 7= :9 :4 6:

  > 8: 98 94 76 :9 :; 6= =7

  4 8= 9: 79 :0 :4 6= =: >9; 84 9> 7= :6 6: =7 >9 48

  >

  7(

  }

  }

  :

  :

  94

  89

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  33/34

  9 7 : 6 = > 4 ;

  9 : = 4 80 89 8: 8= 84

  7 = ; 89 86 84 98 9: 9>

  : 4 89 8= 90 9: 94 79 7=6 80 86 90 96 70 76 :0 :6

  = 89 84 9: 70 7= :9 :4 6:

  > 8: 98 94 76 :9 :; 6= =7

  4 8= 9: 79 :0 :4 6= =: >9

  ; 84 9> 7= :6 6: =7 >9 48

  PFGHDHC ZFYBVJHD$ wkbplfwz moyb+

  PFGHDHC ZFYBVJHD$ wkbplfwz moyb+

  :0

  79(

  q

  q

  4

  4

 • 8/7/2019 Teknik Menjawab Upsr Part 1

  34/34

  9 7 : 6 = > 4 ;

  9 : = 4 80 89 8: 8= 84

  7 = ; 89 86 84 98 9: 9>: 4 89 8= 90 9: 94 79 7=

  6 80 86 90 96 70 76 :0 :6

  = 89 84 9: 70 7= :9 :4 6:

  > 8: 98 94 76 :9 :; 6= =7

  4 8= 9: 79 :0 :4 6= =: >9

  ; 84 9> 7= :6 6: =7 >9 48

  Bfcghyk cobioy {hcn zkjhejkefzhdvk

  Bfcghyk cobioy {hcn zkjhejkefzhdvk

  89

  ?

  7

  9

  (

  (

  }

  }

  :7

  :9

  89

  4