teknik menjawab upsr bm kertas 2

49

Upload: aidil-sahipaludin

Post on 08-Aug-2015

256 views

Category:

Education


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Page 2: Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Page 3: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

KERTAS 2

BAHAGIAN A (10 M)

Page 4: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Skema PemarkahanSkema PemarkahanBahagian ABahagian A

CemerlangCemerlang

9 - 109 - 10

i Menggunakan ayat yang gramatis dan menepati i Menggunakan ayat yang gramatis dan menepati

bahan grafik.bahan grafik.

ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang

meluas serta sesuai dengan bahan grafik.meluas serta sesuai dengan bahan grafik.

iii Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betuliii Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul

BaikBaik

7 – 87 – 8

I Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan I Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan grafik.grafik.

ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana sederhana

serta sesuai dengan bahan grafik.serta sesuai dengan bahan grafik.

iii Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan iii Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan ejaan

tetapi tidak menjejaskan ayat.tetapi tidak menjejaskan ayat.

MemuaskanMemuaskan

4 - 64 - 6

I Menggunakan ayat yang mudah dan ringkas sesuai I Menggunakan ayat yang mudah dan ringkas sesuai dengan dengan

bahan grafik.bahan grafik.

ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan terhad dan

sesuai.sesuai.

iii Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan iii Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaanejaan

Page 5: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Skema PemarkahanSkema PemarkahanBahagian ABahagian A

Pencapaian Pencapaian TahapTahap

MinimumMinimum

1 - 31 - 3

I Ayat tidak sesuai dengan bahan grafikI Ayat tidak sesuai dengan bahan grafik

ii Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak ii Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai sesuai

dengan bahan grafik.dengan bahan grafik.

iii Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan iii Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.ejaan.

Page 6: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

BAHAGIAN ABAHAGIAN A -- masa yang diperuntukan 15 masa yang diperuntukan 15

minit.minit.

-- memindahkan maklumat memindahkan maklumat berdasarkan bahan rangsangan.berdasarkan bahan rangsangan.

-- hanya menulis 5 ayat.hanya menulis 5 ayat.

-- bilangan perkataan tidak bilangan perkataan tidak ditetapkan.ditetapkan.

Page 7: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Cara menjawabCara menjawab

-- memahami kehendak soalan memahami kehendak soalan

-- melihat dan memahami bahan melihat dan memahami bahan rangsangan rangsangan

-- membina ayat membina ayat

-- menyemak ejaan dan tanda menyemak ejaan dan tanda baca baca

Page 8: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

BAHAGIAN A

1 SOALAN ( WAJIB DIJAWAB )

ARAHAN:

TULIS LIMA AYAT LENGKAP MENGENAI GAMBAR

Page 9: Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Page 10: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

BAHAGIAN A

1 SOALAN ( WAJIB DIJAWAB )

ARAHAN:

TULIS LIMA AYAT LENGKAP MENGENAI GAMBAR

Page 11: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

KERTAS 2KERTAS 2

BAHAGIAN BBAHAGIAN B

(30 M)(30 M)

Page 12: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Skema PemarkahanSkema PemarkahanBahagian BBahagian B

CemerlangCemerlang

24 - 3024 - 30

I Penyampaian atau persembahan yang jelas dan menarik I Penyampaian atau persembahan yang jelas dan menarik untuk untuk

dibaca.dibaca.

ii Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan ii Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan pelbagai ayat pelbagai ayat

yang gramatis bertetapan dengan tema.yang gramatis bertetapan dengan tema.

iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta serta

sesuai dengan tema.sesuai dengan tema.

iv Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul iv Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan jenis berdasarkan jenis

karangankarangan

BaikBaik

17 – 2317 – 23

I Penyampaian atau persembahan yang jelas untuk I Penyampaian atau persembahan yang jelas untuk dibaca.dibaca.

ii Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan ayat ii Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan ayat yang yang

gramatis bersesuaian dengan tema.gramatis bersesuaian dengan tema.

iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sederhana serta

sesuai dengan tema.sesuai dengan tema.

iv Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan iv Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi ejaan tetapi

tidak menjejaskan karangan.tidak menjejaskan karangan.

Page 13: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Skema PemarkahanSkema PemarkahanBahagian BBahagian B

MemuaskanMemuaskan

11 - 1611 - 16

i Penyampaian atau persembahan yang mudah dan i Penyampaian atau persembahan yang mudah dan ringkas.ringkas.

ii Menyatakan isi dengan menggunakan ayat dasar ii Menyatakan isi dengan menggunakan ayat dasar berdasarkan berdasarkan

tema.tema.

iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan dan

sesuai sesuai

iv Penggunaan tanda baca yang terhad [ huruf besar, iv Penggunaan tanda baca yang terhad [ huruf besar, noktah(.) noktah(.)

dan koma (,). dan koma (,).

v Terdapat kesalahan dalam tanda baca dan ejaan.v Terdapat kesalahan dalam tanda baca dan ejaan.

Pencapaian Pencapaian Tahap Tahap

MinimumMinimum

0 1– 100 1– 10

I Penyampaian atau persembahan yang tidak sesuai I Penyampaian atau persembahan yang tidak sesuai dengan dengan

tema.tema.

ii Isi tidak tepat, tidak berkaitan dengan tema atau sukar ii Isi tidak tepat, tidak berkaitan dengan tema atau sukar difahami.difahami.

Iii Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai Iii Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan dengan

tema.tema.

iv Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.iv Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.

Page 14: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

BAHAGIAN BBAHAGIAN B (Karangan)(Karangan)

-- masa yang diperuntukan 40 masa yang diperuntukan 40 minitminit

-- ada tiga soalan dan perlu ada tiga soalan dan perlu dijawab dijawab satu soalan sahajasatu soalan sahaja

-- bilangan perkataan tidak bilangan perkataan tidak kurang kurang daripada 80 patah daripada 80 patah perkataanperkataan

Page 15: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

PENDAHULUANPENDAHULUAN

1. Terus bincangkan tajuk

2. Jangan lebih 1 perenggan

3. Tepat kepada soalan

4. Memadai 2-3 ayat

5. Jangan masukkan isi

Page 16: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

ISI - ISIISI - ISI

1. Ada isi utama + huraian + contoh

2. Sekurang-kurangnya 4 isi atau lebih

3. Setiap perenggan hanya 1 isi

4. Memadai 3 - 4 ayat

Page 17: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

PENUTUPPENUTUP

1. Memberi kesimpulan atau rumusan

2. Memadai 2 -3 ayat

3. Mengemukakan peribahasa, ungkapan dan pantun jika perlu

Page 18: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

KARANGAN YANG BAIKKARANGAN YANG BAIK

1. Penyatuan idea baik jika menggunakan PENANDA WACANA

2. Ketepatan

3. Lengkap

4. Tiada kesalahan tatabahasa

Page 19: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

BENTUK SOALAN KARANGAN BAHASA MELAYU UPSRBENTUK SOALAN KARANGAN BAHASA MELAYU UPSR

Peristiwa persekitaran sekolahPeristiwa persekitaran sekolah-- Lawatan sambil belajarLawatan sambil belajar-- Hari Anugerah CemerlangHari Anugerah Cemerlang-- Hari KantinHari Kantin-- Hari PerkhemahanHari Perkhemahan-- Hari KokurikulumHari Kokurikulum-- Hari TerbukaHari Terbuka-- Sambutan Hari GuruSambutan Hari Guru

-- Hari Kanak-KanakHari Kanak-Kanak-- Majis Persaraan Guru BesarMajis Persaraan Guru Besar

Page 20: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

-- Majlis perpisahan Tahun 6Majlis perpisahan Tahun 6-- Majlis persaraan GuruMajlis persaraan Guru-- Keceriaan sekolahKeceriaan sekolah-- Kehilangan Buku TeksKehilangan Buku Teks-- Tidak Hadir SekolahTidak Hadir Sekolah-- Rakan sakitRakan sakit-- Pinjam padang/peralatan Pinjam padang/peralatan sekolahsekolah-- Persediaan menghadapi Persediaan menghadapi UPSRUPSR-- Temu ramahTemu ramah – – Guru Guru BesarBesar

Tokoh MuridTokoh Murid

Page 21: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

-- Hari Maulidur- RasulHari Maulidur- Rasul-- Perasmian Pusat Perasmian Pusat Sumber/Bangunan Baru Sumber/Bangunan Baru -- Perlawanan persahabatan Perlawanan persahabatan

dengan dengan sekolah jiransekolah jiran-- Menganjurkan Menganjurkan pertandingan di pertandingan di sekolahsekolah-- Suasana Hari Pertama Suasana Hari Pertama PersekolahanPersekolahan

Page 22: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Peristiwa Persekitaraan Peristiwa Persekitaraan Murid/KeluargaMurid/Keluarga

-- pasar malam/pasar pasar malam/pasar tanitani

-- sambutan hari jadisambutan hari jadi

-- hobihobi

-- menghormati ibu menghormati ibu bapa & bapa & orang tuaorang tua

-- jaga kebersihan diri, jaga kebersihan diri, gigi, gigi, tempat tempat tinggaltinggal

-- faedah berkebun faedah berkebun sayursayur

Page 23: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

-- Menziarahi ahli keluarga di Menziarahi ahli keluarga di hospitalhospital

-- Faedah komputerFaedah komputer

-- Sambutan perayaanSambutan perayaan

(sebelum & (sebelum & semasa)semasa)

-- telefontelefon

-- kenderaankenderaan

Page 24: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Peristiwa Persekitaraan Peristiwa Persekitaraan MasyarakatMasyarakat

-- Aktiviti gotong royongAktiviti gotong royong

-- Fenomena alamFenomena alam

-- Majlis kenduriMajlis kenduri

-- AduanAduan

-- Membantu orang dalam Membantu orang dalam kesusahankesusahan

-- Faedah menjaga kemudahan Faedah menjaga kemudahan awamawam

-- Temuramah doktor, polis, Temuramah doktor, polis, ketua ketua kampungkampung

Page 25: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

PENANDA WACANAPENANDA WACANA

Oleh itu, Oleh sebab itu,Akhirnya, Oleh yang demikian,Akibatnya, Kesimpulannya,Rumusan dari, Selepas itu,Pada ketika itu, Kini,Seterusnya, Pada masa yang sama,Sementara, Dari semasa ke semasa,Sejenak selepas itu, Lama kelamaan,Namun demikian, Justeru itu,Sungguhpun, Selain itu,Tambahan lagi, Sehubungan dengan itu,Walau bagaimanapun, Sebaliknya,Melainkan, Manakala,

Page 26: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Baca & Faham soalan

( 2 minit)

Rangka isi karangan

( 5 minit )

Menulis karangan

( 30 minit )

Menyemak Tatabahasa

( 3 minit )

Page 27: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Dialog / Temu ramah

Laporan

Surat rasmi / Tidak rasmi

Ucapan

Syarahan

Berita

Perbahasan

Ceramah

Cereka / Imaginasi

Perbincangan

Fakta

Gambaran / Keperihalan

Penerangan

Autobiografi

Peribahasa

Page 28: Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Page 29: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

BAHAGIAN B

3 SOALAN ( PILIH SATU SAHAJA )

ARAHAN:

PILIH 1 DARIPADA TAJUK-TAJUK DI BAWAH DAN TULIS SEBUAH KARANGAN YANG PANJANGNYA TIDAK KURANG DARIPADA 80 PATAH PERKATAAN

1. Seorang guru di sekolah kamu telah dipilih sebagai ‘Tokoh Guru’ peringat sekolah. Sebagai setiausaha Kelab Bahasa Melayu, kamu diminta menemu ramah guru tersebut.

Tulis teks temu ramah kamu itu selengkapnya.

(ATAU)

2. Amalan berjimat cermat boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Tulis sebuah karangan tentang faedah-faedah berjimat cermat.

(ATAU)

3. Semua murid sudah pasti pernah ke kantin sekolah terutamanya semasa rehat. Tulis sebuah karangan menceritakan suasana di kantin sekolah sewaktu rehat.

Page 30: Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Page 31: Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Page 32: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Semasa kami berada di sana kami telah mengunjungi banyak tempat yang menarik.

Kami telah ke sana dengan menaiki bas yang disediakan.

Antara tempat-tempat tersebut ialah Pusat Sivik, Muzium Kuching, Pasar Terbuka.

Page 33: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

1.Dah baca soalan? Faham tak kehendaknya?

2.Mengapalah susah sangat nak garis isi, kehendak soalan?

3.Tulislah rangka supaya tidak sesat! Boleh kan?

4.Boleh tak tulis pendahuluan yang menarik?

5.Dah tahu komponen sesebuah karangan?

a) Tulis berapa perenggan?

b) Setiap perenggan berapa ayat?

c) Dalam perenggan ada apa?

Page 34: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Pendahuluan yang berkesan

Isi yang teratur

Satu isi bagi satu perenggan

Huraian isi yang padat

Memberikan contoh yang tepat

Kesinambungan isi yang lancar

Penutup yang sesuai

Page 35: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Tidak memahami tajuk yang dipilih

Tidak merangka karangan

Pendahuluan tidak menarik

Kekurangan isi

Isi berulang dalam perenggan

Kesalahan bahasa

(tatabahasa/ejaan/pemilihan kata/

tanda baca)

Page 36: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

BAHAGIAN CBAHAGIAN C

KERTAS 2

(20 M)

Page 37: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Skema PemarkahanSkema Pemarkahan Bahagian C Bahagian C

CemerlangCemerlang

18 - 2018 - 20

i Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat gramatis i Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat gramatis

berdasarkan bahan rangsangan.berdasarkan bahan rangsangan.

ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta meluas serta

sesuai dengan bahan rangsangan.sesuai dengan bahan rangsangan.

iii Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betuliii Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul

BaikBaik

12 – 1712 – 17

I Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat yang I Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat yang gramatis gramatis

berdasarkan bahan rangsangan.berdasarkan bahan rangsangan.

ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana sederhana

serta sesuai dengan bahan rangsangan.serta sesuai dengan bahan rangsangan.

iii Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan iii Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan ejaan

tetapi tidak menjejaskan ayat.tetapi tidak menjejaskan ayat.

MemuaskanMemuaskan

06 - 1106 - 11

I Ulasan tepat menggunakan ayat yang mudah dan I Ulasan tepat menggunakan ayat yang mudah dan ringkas.ringkas.

ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan terhad dan

sesuai.sesuai.

iii Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan iii Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaanejaan

Page 38: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Skema PemarkahanSkema Pemarkahan Bahagian C Bahagian C

Pencapaian Pencapaian TahapTahap

MinimumMinimum

01 - 0501 - 05

i Ulasan tidak menepati dengan bahan rangsangani Ulasan tidak menepati dengan bahan rangsangan

ii Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai ii Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan dengan

bahan rangsanganbahan rangsangan

iii Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.iii Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.

Page 39: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

BAHAGIAN CBAHAGIAN C( Nilai Murni)( Nilai Murni)

-- masa yang diperuntukan 20 masa yang diperuntukan 20 minitminit

-- memahami dan mengulasmemahami dan mengulas

-- bilangan perkataan tidak bilangan perkataan tidak lebih lebih daripada 50 daripada 50 patah perkataanpatah perkataan

Page 40: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

BAHAGIAN C

1 SOALAN ( WAJIB DIJAWAB )

ARAHAN:

TULISKAN NILAI MURNI YANG BOLEH DIDAPATI DARIPADA PETIKAN DI BAWAH. PANJANG KARANGAN KAMU MESTILAH TIDAK LEBIH DARIPADA 50 PATAH PERKATAAN. TULISKAN JAWAPAN KAMU DALAM SATU PERENGGAN.

Page 41: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

BAHAGIAN C

Kaedah Menjawab

1. Baca dan fahami kehendak soalan. Lihat sama ada pengajaran atau nilai murni.

2. Baca dan fahami petikan yang diberi ayat demi ayat.

3. Gariskan ayat dan perkataan yang penting terutamanya memenuhi kriteria kehendak soalan.cari sikap, nilai, pengajaran yang ada.

4. Tulis dan ulas dengan menggunakan gaya dan tatabahasa yang mudah difahami dan jangan terlalu panjang. Tuliskan juga penanda wacana yang sesuai.

5. Jika nilai yang diberi negatif, ulas dengan menggunakan nilai yang positif.

Page 42: Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Page 43: Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Page 44: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Berdasarkan petikan tersebut antara nilai murni ialah kita perlulah menepati masa dengan bangun awal agar tidak lewat untuk ke sekolah. Selain itu, kita perlu berhemah tinggi dengan bersarapan sebelum ke sekolah demi menjaga kesihatan kita. Disamping itu, kita mesti menghormati ibu bapa iaitu bersalaman dengan mereka sebelum keluar rumah. Seterusnya, kita juga haruslah mematuhi peraturan lalu-lintas agar kita dapat menjaga keselamatan diri serta harta benda. Akhir sekali, kita perlu bertanggungjawab iaitu menghormati lagu Negaraku ketika sedang berkumandang.

Page 45: Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Page 46: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

NILAI – NILAI MURNINILAI – NILAI MURNI

- bertanggungjawab- bertanggungjawab

- keberanian- keberanian

- berdikari- berdikari

- semangat bermasyarakat- semangat bermasyarakat

- kerjasama- kerjasama

- prihatin- prihatin

- kasih sayang- kasih sayang

Page 47: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

- hormat-menghormati.- hormat-menghormati.

- kesyukuran.- kesyukuran.

- berdisiplin- berdisiplin

- rasional- rasional

- kerajinan- kerajinan

- kebersihan fizikal dan - kebersihan fizikal dan mentalmental

- keadilan- keadilan

- bertolak ansur- bertolak ansur

Page 48: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

- kesederhanaan - kesederhanaan

- baik hati- baik hati

- berhemah tinggi- berhemah tinggi

- berhati-hati- berhati-hati

- kebebasan- kebebasan

- berjimat cermat- berjimat cermat

- kejujuran- kejujuran

- tolong-menolong- tolong-menolong

- patriotisme- patriotisme

Page 49: Teknik menjawab upsr bm kertas 2

Kalau ada sumur diladang,Boleh saya menumpang

mandi,Kalau ada umur yang panjang,

Boleh kita berjumpa lagi.