teknik menjawab sains upsr

50
TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS UPSR Panduan dan Teknik menjawab soalan Sains Bahagian A dan Bahagian B

Upload: kalilullail

Post on 26-Nov-2015

104 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

teknik sains upsr

TRANSCRIPT

 • TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS UPSR

  Panduan dan Teknik menjawab soalan Sains

  Bahagian A dan Bahagian B

 • Pengenalan Pada Kertas Sains

  Kertas soalan peperiksaan ini terdiri daripada satu kertas sahaja. Masa yang

  diperuntukkan untuk menjawab soalan

  ini ialah satu jam lima belas minit.

  Kertas ini terbahagi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B

 • Pengenalan Pada Kertas Sains

  Bahagian A terdiri daripada 30 soalan. Soalan ini dalam bentuk aneka pilihan

  atau objektif. Masa dicadangkan untuk

  menjawab soalan ini ialah 45 minit.

  Bahagian B terdiri daripada 5 soalan berstruktur dan masa yang dicadangkan

  untuk menjawab soalan ini ialah 30 minit.

 • Panduan Menjawab Soalan

  Baca soalan sekurang-kurangnya dua kali untuk memahami kehendak soalan.

  Pertanyaan soalan dalam Kertas Sains ini tidak secara terus. Sebaliknya calon

  dikehendaki menjawab berdasarkan

  maklumat yang diberi.

 • Panduan Menjawab Soalan

  Kaitkan maklumat-maklumat tersebut dengan fakta dalam bidang penyiasatan

  yang disoal.

  Tandakan jawapan Bahagian A di kertas soalan dahulu sebelum memindahkan

  jawapan tersebut dengan menghitamkan

  kertas jawapan yang diberi.

 • Panduan Menjawab Soalan

  Calon perlu berhati-hati menandakan jawapan pada kertas jawapan (OMR)

  Pastikan jawapan tersebut sama dengan jawapan yang anda pilih di kertas soalan

 • Panduan Menjawab Soalan

  INGAT !! Pastikan anda dapat skor yang baik bagi kertas Bahagian A ini.

  Bahagian A menyumbang 60% daripada markah keseluruhan kertas Sains UPSR

 • Jenis-Jenis Soalan

  Fakta

  Urutan

  Istilah

  Kaedah

  Pengelasan

  Prinsip / Konsep

  Tafsiran

  Terjemahan

  Ekstrapolasi

  Aplikasi

 • Fakta

  Menguji pengetahuan calon tentang fakta seperti ciri , sifat

  atau fenomena.

 • Contoh soalan

  Ketiga-tiga pereka cipta di atas memberi sumbangan dalam bidang

  A Pengangkutan

  B Komunikasi

  C Angkasa lepas

  D Pembinaan

  Alexander Graham Bell

  Samual FB Morse

  Guglielmo Marconi

  Jawapan: B

 • Urutan

  Menguji pengetahuan calon tentang proses , aliran atau

  tertib, pergerakan fenomena

  berhubung dengan masa,

  kesinambungan dan

  perkembangan.

 • Contoh soalan

  Susun mengikut urutan kejadian objek dalam Sistem suria bermula dari ia berada di angkasa lepas hinggalah jatuh ke Bumi.

  A Meteor Meteroid Meteorit

  B Meteroid Meteorit Meteor

  C Meteroid Meteor Meteorit

  D Meteorit Meteor Meteroid

  Jawapan: C

 • Istilah

  Menguji pengetahuan calon tentang definisi, maksud,

  makna atau simbol yang

  berkaitan dalam soalan.

 • Contoh soalan

  Apakah yang dimaksudkan dengan siratan makanan ?

  A Hubungan makanan antara setiap hidupan

  B Keupayaan hidupan untuk terus hidup walaupun terdapat banyak rintangan

  C Gabungan dalam bentuk makanan antara setiap hidupan

  D Cara makanan diagih-agihkan kepada setiap hidupan

  Jawapan: C

 • Kaedah

  Menguji pengetahuan calon tentang cara, pendekatan dan

  teknik bagi mengenal pasti

  jawapan yang betul.

 • Contoh soalan

  Sebuah kubus mempunyai sisi 4 cm. Berapakah isi padu kubus tersebut selepas dipotong separuh daripada keseluruhannya ?

  A 16 cm

  B 32 cm

  C 64 cm

  D 128 cm

  Jawapan: B

 • Pengelasan

  Menguji pengetahuan calon tentang jenis, kumpulan, set

  atau bidang yang terlibat

  dalam soalan berkenaan.

 • Contoh soalan

  Antara berikut, objek yang manakah tidak boleh dikelaskan dalam

  kumpulan yang sama dari segi

  sumber asas objek tersebut ?

  A C

  B D

  Jawapan: A

 • Prinsip / Konsep

  Menguji pengetahuan calon tentang hukum dan prinsip

  sains.

 • Contoh soalan

  Pernyataan berikut boleh menerangkan tentang pembentukkan bayang-bayang objek kecuali

  A cahaya bergerak lurus

  B cahaya boleh dibiaskan

  C cahaya tidak boleh menembusi objek legap

  D cahaya boleh diselerakkan

  Jawapan: B

 • Tafsiran

  Menguji pemahaman calon tentang maklumat yang diberi dengan meminta

  calon membuat rumusan atau

  kesimpulan daripada data dalam

  soalan. Calon juga diuji tentang

  sesuatu idea secara menyeluruh.

 • Contoh soalan

  Jadual di atas menunjukkan perubahan suhu air yang telah direkodkan dalam satu penyiasatan. Antara berikut, penyataan yang manakah boleh mewakili maklumat dalam jadual di atas ?

  I Tenaga haba telah dibebaskan

  II Perubahan keadaan bahan mulai berlaku pada minit ke 25

  III Proses penyejatan telah berlaku

  A III sahaja C I dan III sahaja

  B I dan II sahaja D I, II dan III

  Masa/minit 5 10 15 20 25 30

  Suhu/ c 50 33 20 8 0 0

  Jawapan: B

 • Terjemahan Menguji pemahaman calon tentang

  maklumat / data / fakta yang diberikan

  dan biasanya memerlukan calon

  menyatakan maksud atau memindahkan

  data daripada satu bentuk ke bentuk

  yang lain. Data / maklumat yang diberi

  boleh jadi dalam bentuk jadual, graf,

  simbol atau gambar rajah.

 • A C

  B D

  Contoh soalan

  Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan sifat cahaya di atas ?

  Jawapan: C

 • Ekstrapolasi

  Menguji pemahaman calon tentang kesan / akibat / implikasi

  daripada sesuatu tindakan. Calon

  biasanya diminta membuat

  ramalan berdasarkan maklumat

  yang terdapat dalam soalan.

 • Contoh soalan

  Antara berikut bola yang manakah akan bergerak lebih jauh apabila menuruni landasan ?

  Jawapan: D

 • Aplikasi

  Menguji keupayaan calon menggunakan pengetahuan dan

  pemahaman fakta untuk

  dihubungkaitkan dengan situasi baru

  khususnya berlatarbelakangkan

  kehidupan seharian.

 • Contoh soalan

  Mengapakah kereta lumba lebih rendah berbanding kereta lain ?

  A Lebih laju

  B Bentuk yang menarik

  C Tidak mudah terbalik

  D Menjimatkan perbelanjaan

  Jawapan: C

 • TIPS MENJAWAB SOALAN - BAHAGIAN B

  Bagi soalan Bahagian B, istilah-istilah yang digunakan perlu diketahui oleh para

  calon kerana telah dipelajari di bilik

  darjah. Misalnya, apakah inferens?

  Apakah kesimpulan? Apakah hipotesis?

  Apakah pemboleh ubah? Dan pelbagai

  lagi.

 • TIPS MENJAWAB SOALAN - BAHAGIAN B

  Adalah dicadangkan calon memperuntukkan masa sebanyak 45 minit untuk menjawab

  soalan Bahagian A dan 30 minit untuk

  menjawab soalan Bahagian B.

  Semak jawapan anda sebelum menghantar kepada pengawas peperiksaan.

 • Tips Menjawab Soalan - Bahagian B

  Soalan berstruktur sentiasa bermula dengan sesuatu perenggan yang

  mempunyai maklumat tertentu.

  Fahamkan segala maklumat yang diberikan dalam perenggan itu sebelum

  menjawab.

 • Bentuk Soalan

  Pada asasnya terdapat 4 bentuk utama yang digunakan dalam pertanyaan soalan Kertas

  Sains.

  Bentuk-bentuk soalan itu ialah:

  i. Eksperimen

  ii. Rajah/Gambar Rajah/Jadual/Maklumat

  iii. Padanan

  iv. Kemahiran matematik

 • Eksperimen

  Hampir keseluruhan soalan yang dikemukakan adalah berasaskan

  eksperimen atau uji kaji. Untuk

  menjawab soalan seperti ini, calon

  hendaklah memerhati dengan teliti dan

  memahami dengan teliti perkembangan

  eksperimen tersebut.

 • Rajah/Gambar Rajah/Jadual/Maklumat

  Sekurang-kurangnya 20 soalan dalam Bahagian A dan semua soalan Bahagian B pada peperiksaan disertakan rajah/gambar rajah/jadual/maklumat. Untuk menjawab soalan seperti ini, para calon perlu memahami maklumat yang diberi menerusi rajah/gambar rajah/jadual/maklumat tersebut.

 • Padanan

  Selain daripada soalan yang berbentuk eksperimen atau rajah, ada juga soalan

  yang mengemukakan maklumat dalam

  bentuk padanan atau gandingan. Para calon

  dikehendaki memilih padanan yang sesuai

  sebagai jawapannya. Soalan bentuk ini

  lebih menguji kepada aplikasi konsep sains

  atau tokoh yang terlibat dalam bidang sains.

 • Kemahiran matematik

  Terdapat juga soalan dalam Kertas Sains ini memerlukan calon menguasai

  kemahiran matematik. Soalan yang

  dikemukakan biasanya melibatkan aspek

  pengiraan. Pengiraan ini meliputi

  pengiraan isi padu, keluasan, panjang,

  masa dan sebagainya.

 • Tips Menjawab Soalan - Bahagian B

  Kata Kunci Kemahiran Proses Sains

  Membuat Inferens

  Meramal

  Membuat Hipotesis

  Mentafsir Maklumat/ Data

  Mengawal Pemboleh Ubah

  Pemerhatian

  Pola dan Corak

  Hubungan

  Kesimpulan

 • Kata Kunci Soalan

  Membuat Inferens

  Perhatikan fenomena / kejadian yang berlaku (menggunakan

  deria)

  Fikirkan sebab berlakunya kejadian / fenomena (menggunakan minda )

  Penerangan dari pemerhatian utama atau sebab terjadi demikian

 • Kata Kunci Soalan

  Meramal

  Apakah yang akan berlaku .?

  Ramalkan apakah yang akan berlaku ?

  Menjangkakan apa yang akan berlaku

  pada masa akan datang berdasarkan

  pengalaman / pengetahuan atau data-data

  / maklumat yang terbukti kesahihannya.

 • Tip-tip untuk menjawab

  Kaji keputusan atau pemerhatian yang diberi

  Tentukan sama ada soalan meminta meramal keputusan akan datang / keputusan yang

  sebelumnya

  Lihat pola yang ada ( jika ada jadual atau graf diberi )

  Cari susunan pola yang berurutan

  Daripada susunan pola tentukan jawapan anda

 • Kata Kunci Soalan

  Mengawal Pemboleh Ubah

  Nyatakan / cadangkan

  maklumat yang perlu

 • Tip-tip untuk menjawab

  Senaraikan semua pemboleh ubah yang terlibat dalam

  eksperimen

  Kenal pasti jenis pemboleh ubah

 • Tip-tip untuk menjawab Pemboleh Ubah dimanipulasikan

  Perkara yang diubah-ubah pada mulanya seperti saiz, bentuk, bilangan, suhu dan sebagainya.

  Pemboleh Ubah bergerak balas

  Perkara yang bertindak balas berikutnya setelah diubah-ubah pemboleh ubah manipulasi atau hasil keputusan eksperimen yang perlu dicatat

  Pemboleh ubah dimalarkan

  Perkara yang perlu ditetapkan/ dikawal agar tidak mempengaruhi keputusan eksperimen nanti atau faktor-faktor lain yang boleh menpengaruhi keputusan eksperimen selain daripada pemboleh ubah yang dimanipulasikan

 • Kata Kunci Soalan

  Mentafsir Maklumat

  Apakah tajuk eksperimen ?

  Tajuk penyiasatan

  Tujuan eksperimen

  Tujuan penyiasatan

  Nyatakan pola / corak

 • Tip-tip untuk menjawab

  Kaji semua maklumat yang dikumpulkan / diberi

  Kenal pasti pola / corak maklumat

  Fahamkan apa sebenarnya maklumat-maklumat tersebut

  Tentukan perkaitan antara maklumat-maklumat itu

 • Kata Kunci Soalan

  Hipotesis

  Kesimpulan

  Rumusan

  Hubungan

  Apakah perkaitan.. ?

  Nyatakan perkaitan .

  Membuat Hipotesis

 • Tip-tip untuk menjawab

  Kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi

  Kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas

  Nyatakan hubungan / perkaitan

 • Kata Kunci Soalan

  Soalan yang menggunakan pengetahuan dan pemahaman

  fakta untuk dihubungkan dengan

  situasi baru khususnya

  berlatarbelakangkan kehidupan

  seharian.

  Soalan-soalan Aplikasi

 • Rumusan

  Rumusan ada kaitan dengan membuat kesimpulan, tetapi rumusan lebih

  ringkas penerangannya dan masih

  menggunakan data yang dicatat.

 • Contoh soalan

  Berat

  baja (g)

  30 40 50 60 70 80 90

  Bilangan

  buah

  mangga

  yang

  dihasilkan

  10

  15

  22

  24

  24

  24

  20

  Nyatakan rumusan berdasarkan maklumat dalam jadual

  diatas.

  Jawapan:

  Bilangan buah mangga yang dihasilkan paling

  banyak jika menggunakan baja dari 60g hingga 80g.