tbe-soalan contoh set 3

Click here to load reader

Post on 08-Aug-2015

5.773 views

Category:

Documents

48 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Berikut adalah pernyataan mengenai Hibah KECUALI ialah : A. B. C. D. Memberi hak milik tanpa pertukaran Memberi hak milik dengan pertukaran Memberi hak milik secara percuma Memberi hak milik secara sukarela

2. Akta Takaful diwujudkan pada __________. A. B. C. D. 3. 1982 2001 1984 1985

Konsep Qardh Hasan ialah : A. B. C. D. Pinjaman tanpa riba Pinjaman beserta riba Pinjaman tanpa hibah Pinjaman beserta hibah

4.

____________ merupakan syarikat Takaful pertama di Malaysia. A. B. C. D. Takaful Ikhlas Takaful Malaysia CIMB Aviva Takaful BSN Prudential Takaful

5.

Kontrak Al-Mudharabah ialah : A. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung dikongsi bersama dan rugi ditanggung pemodal sahaja. B. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung dan rugi dikongsi bersama C. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung diberi kepada pemodal dan rugi dikongsi bersama D. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung diberi kepada pengusaha dan rugi ditanggung pemodal sahaja.

1 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

6. A. B. C. D.

Yang manakah merupakan rukun-rukun jual beli ?

Penjual, Pembeli dan Sighah Penjual, Pembeli, Sighah dan Maqud Alaih Penjual dan Pembeli Penjual, Pembeli, Sighah, Barang dan Premis

7.

Kata dasar bagi perkataan Takaful ialah ____________. A. B. C. D. Kafala Taawuni Tabarru Kafila

8.

Kesemua di bawah ialah merupakan tujuan utama Syariah diturunkan KECUALI :

A. B. C. D.

( memelihara agama) ( memelihara makan) ( memelihara diri/jiwa) ( memelihara akal)9. Ijma ialah ___________ para ulama mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad s.a.w selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w di atas satusatu hukum syarak. A. B. C. D. kerjasama persepakatan muamalah persefahaman

10. I. II. III. IV. V. A. B. C. D.

Berikut adalah Prinsip Kontrak Takaful : Kepentingan Boleh Lindung Penuh percaya Prinsip Indemniti Prinsip Subrogasi Prinsip Tabarru

i,ii dan iii i,iii, iv dan v Semua di atas ii,iii,iv dan v2 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

11. Tabarru bermaksud A. B. C. D. Perlindungan Pelaburan Peserta Derma

12. Apakah yang dimaksudkan dengan Prinsip Indemniti? A. Dalam membayar ganti rugi, pihak Takaful boleh menuntut ganti rugi daripada pihak ketiga Semua pihak perlu mendedahkan segala maklumat Kepentingan boleh lindung di antara peserta-peserta takaful D. Takaful menyediakan pampasan kewangan untuk mengembalikan kepada kedudukan asal.

B. C.

13. A. B. C. D.

Berikut adalah jenis-jenis syarikat insurans melainkan :

Syarikat Insurans Am Syarikat Insurans Keluarga Syarikat Insurans Hayat Syarikat Insurans Komposit 14. Berikut adalah TIGA komponen utama dalam industri takaful KECUALI: A. B. C. D. 15. A. B. C. D. Peserta Takaful Perbankan Takaful Pengendali Takaful Saluran Pengantara Insurans _______ merupakan konsep insurans yang pertama diaplikasikan.

Perniagaan Nyawa Marin Takaful 16.

Dalam proses membayar ganti rugi kepada peserta, skim takaful berhak untuk menuntut ganti rugi daripada pihak ketiga yang bertanggungjawab terhadap kerugian itu ia dipanggil ________________. A. Prinsip Tabarru3 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

B. C. D.

Prinsip Subrogasi Prinsip Sebab Terhampir Prinsip Perkongsian Sama Rata

17. I. II. III. IV.

Apakah unsur-unsur yang dilarang di dalam aplikasi insurans konvensional? Ketidakpastian Judi Riba Tidak beramanah A. B. C. D. I,II dan III II,III dan IV III dan IV Semua di atas

18.

Apakah yang dimaksudkan dengan aqad Tabarru'? A. Kontrak memberi hakmilik dengan pertukaran B. Kontrak yang menugaskan orang lain melakukan kerjanya dalam mengendalikan perkara yang diharuskan Syara. C. Kontrak memberi hakmilik dengan bayaran. D. Suatu kontrak yang memberi kuasa kepada orang lain untuk meniaga hartanya sendiri, secara jelas (terus-terang) atau secara dalil (yang tersirat).

19. tidak sah. A. 1982 B. 1972 C. 2000 D. 1984

Pada tahun _______, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia memutuskan bahawa insurans nyawa yang dijalankan oleh syarikat insuran adalah sesuatu muamalat yang

20.

Bahaya terbahagi kepada dua iaitu ________ dan ___________. A. B. C. D. Fizikal, moral Fizikal, peril Moral, etika Moral, peril

21.

Apakah kriteria penuh percaya4 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

A. B. C.

Pendedahan semua maklumat Kerjasama sepenuhnya Pendekatan terbaik D. Pendedahan penerangan

22. A. B. C. D.

Aqad/Kontrak yang digunakan di dalam aplikasi insurans konvensional ialah : Tabarru' Mu'awadah Mudhorabah Wakalah

__________________ menyediakan infrastruktur pengkalan data bagi memupuk kompetensi dalam hal penetuan harga untuk peruntukan rizab berhemat dan meningkatkan kecekapan operasi melalui teknologi maklumat. A. B. C. D. Perkhidmatan Insuran Malaysia (ISM) Persatuan Broker Insuran Malaysia (IBAM) Persatuan Insuran Am Malaysia (PIAM) Persatuan Takaful Malaysia (MTA)

23.

24.

__________ adalah penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik bagi sesuatu. A. B. C. D. Penyusutan Kerugian Aset Liabiliti

25. I. II. III.

Apakah unsur-unsur yang dilarang di dalam aplikasi insurans konvensional? Ketidakpastian Judi Riba Tidak beramanah A. B. C. D. I,II dan III II,III dan IV I dan IV Semua di atas

IV.

26.

Berikut adalah BUKAN syarikat pengendali Takaful di Malaysia :5

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

A. B. C. D.

Takaful Malaysia ING Takaful Ikhlas Etiqa Takaful

27.

Risiko terbahagi kepada dua iaitu tulen dan _______. A. B. C. D. spekulatif tepat fakultatif triti

28.

__________________ menyediakan pampasan terhadap mana liabiliti ditanggung ditanggung undang-undang yang kena dibayar bagi kecederaan anggota badan pihak ketiga. A. B. C. D. Takaful Semula Takaful Liabiliti Majikan Takaful Liabiliti Awam Takaful Liabiliti Marin

29.

Risiko spekulatif melibatkan tiga kemungkinan iaitu untung, rugi dan: A. B. C. D. tidak berubah kehilangan ketidakpastian tidak menentu

30.

Pengantara dalam pasaran takaful terdiri dari : I. II. III. IV. A. B. C. D. Agen Bank Broker Adjuster I,II dan III I,II dan IV I,III, dan IV Semua di atas

31.A. B. C. D.

Ahli-ahli Biro Pengantaraan Kewangan ( FMB ) adalah seperti berikut KECUALI: Bank Perdagangan Bank Islam Pengendali Takaful Hong Leong Islamic6

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

32.

Riba terbahagi kepada dua iaitu ___________ dan ______________ I. II. III. IV. A. B. C. D. Qurudh Maqud Alaih Maqasid .Buyu i & ii i & iii i & iv iii & iv

33. Apakah yang anda faham dengan aqad/kontrak al-Wakalah? A. Memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga hartanya sendiri, secara jelas (terus-terang) atau secara dalil (yang tersirat). B. Suatu Kontrak antara dua orang yang berkongsi dalam modal dan untung. Sekiranya projek itu mengalami kerugian maka bebannya ditanggung oleh pemegang-pemegang saham mengikut nisbah saham masing-masing. C. Seseorang yang memberikan sejumlah harta (Pemodal) kepada seseorang untuk diusahakan (Pengusaha). Keuntungan akan dikongsi bersama di antara mereka setelah ditolak modal yang telah diberikan oleh Pemodal. Jika berlaku kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh Pemodal tersebut tanpa melibatkan wang Pengusaha. D. Menugaskan orang lain melakukan kerjanya dalam mengendalikan perkara yang diharuskan Syara atau mewakilkan seseorang untuk menyerahkan dan menjaga sesuatu perkara kepada wakil.

34. Berikut adalah persatuan-persatuan dalam industri takaful dan insurans KECUALI : A. B. C. D. MTA AMLA MII IBAM

35. Terdapat dua jenis dalil di dalam syariah Islam. Apakah dalil-dalil yang DISEPAKATI oleh ulama'? B. A. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas Istihsan dan Sad Zarai'7 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

C. D.

Istihsan dan Ijma Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan dan Sad az-Zarai'

36. Berikut adalah peranan Bank Negara Malaysia KECUALI : A. B. C. D. Pentadbiran dan penguatkuasaan akta takaful Penggubalan polisi dan perancangan strategik Tadbir urus syarikat Pengendalian pasaran dan kesedaran pengguna

37. Berikut adalah konsep insurans KECUALI A. Perkongsian sama rata B. Ganti rugi C. Percaya penuh mutlak D. Keuntungan tuntutan

38. Insurans hayat yang pertama direkodkan adalah untuk William Gybbon di A. B. C. D. England Amerika Syarikat Jerman Perancis

39. Apakah yang dimaksudkan dengan peril ?A. B. C. D. Malapetaka yang disebabkan oleh kejadian alam. Penyebab terjadinya sesuatu kerugian. Salah satu kaedah pembayaran gantirugi dalam insurans. Keadaan yang meningkatkan kebarangkalian terjadi sesuatu kerugian.

40. Padankan peril dengan kerugian. Pilih pasangan yang SALAH.Peril A. B. C. D. Kebakaran Penyakit Kecuaian Kemalangan Kerugian Aset Harta Perbelanjaan Perundangan Kehilangan nyawa

41. Contoh bahaya fizikal ialah8 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

A. B. C. D.

Binaan bangunan yang diperbuat daripada kayu dan kertas. Kecuaian. Pecah amanah. Tidak bertolak ansur.

42. Risiko boleh berlaku dalam semua keadaan, terdapat pelbagai cara untukmenanganinya. Bagi seorang pengilang yang mengeluarkan barangan, pengeluaran barangan tertentu akan mengakibatkan risiko tindakan mahkamah akibat daripada liabiliti produk, jadi beliau tidak mengeluarkan barangan tersebut. Kaedah yang digunakan di dalam kes ini ialah ______________________. A. B. C. D. Mengelak Risiko Mengawal Risiko Berkongsi Risiko Pindahan Risiko

43. Setiap ahli masyarakat bersama m