tatacara ian majlis rasmi

Upload: junzt

Post on 29-May-2018

272 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  1/19

  ProtokolProtokol

  &&Tatacara Pengendalian Majlis RasmiTatacara Pengendalian Majlis Rasmi

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  2/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  ProtokolProtokol

  Protokol penting dalam kehidupan harianmanusia.

  Ia dapat memastikan agar segala majlis danaktiviti berjalan dengan lancar; manusiaberinteraksi dengan baik; dan orang-orangberkenaan diberi penghormatan dan

  pengiktirafan yang sewajarnya.

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  3/19

  ProtokolProtokol

  Perkataan Protokol berasal dari dua perkataan latinprotos yang bermaksud yang pertama dan kolabermaksud pelekat.

  Dengan itu, makna protokol ialah Pelekat yangpertama.

  Ditakrifkan sebagai: Satu susunan keutamaan dalampangkat dan status serta prosedur yang betul dalam

  pertukaran diplomatik dan upacara - upacara negara.

  Peraturan dalam adat istiadat rasmi yang mementingkanadab dan ketertipan.

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  4/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  ProtokolProtokol

  Protokol didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang telahditerima oleh semua pihak, sama ada dalam hubungan hariannyadalam masyarakat atau dalam pelbagai istiadat atau majlis yangrasmi dan yang bukan rasmi.

  Protokol bertujuan mengamalkan sopan santun, memudahkanpengurusan dan pengendalian majlis, serta memberi penghormatanyang sewajarnya kepada seseorang.

  Amalan-amalan seperti memberi salam hormat, sapaan, adabberbual, adab makan, adab berpakaian, adab duduk, berdiri adalah

  protokol yang kita amalkan setiap hari.

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  5/19

  Pengendalian majlis rasmiPengendalian majlis rasmi

  Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam pengendalianmajlis rasmi adalah:

  1. Jawatankuasa Majlis rasmi

  2. Tempat majlis

  3. Senarai jemputan

  4. Aturcara majlis5. Kesesuaian pakaian

  6. Kad jemputan

  7. Menu untuk jamuan

  8. Susunan tempat duduk

  9. Juruacara

  10.Atur cara pentadbiran

  11.Penyambut tetamu

  12.Raptai

  13.Pasca nilai

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  6/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  Penyediaan senarai jemputan

  Bagi sesuatu majlis yang rasmi adalah elok diadakan 5 jenis senaraijemputan:

  Ringkasan Senarai

  Senarai Nama

  Senarai Keutamaan

  Senarai Kehadiran

  Senarai Hadir

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  7/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  Penyediaan senarai jemputan

  Senarai-senarai ini akan dapat membantuJawatankuasa Pengelola memastikan:

  penyambut tetamu dapat mengenali tetamu-tetamu.

  juruacara dapat memberi ucapan mengikut protokol.

  jawatankuasa protokol dapat menyediakan tempat

  duduk mengikut kekananan agar majlis dapat

  dijalankan tanpa sebarang masalah dan kecacatan.

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  8/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  Penyediaan senarai jemputan

  Senarai ringkas disediakan agar dapat diketahui jenis-jenis tetamuatau kategori tetamu dan bilangannya, kombinasi tetamu danperingkat tetamu yang dijemput.

  Contoh:

  Menteri - menteri - 2 orang

  Timbalan Menteri - 2 orang

  Ketua Setiausaha Kementerian - 3 orangPengarah-pengarah - 20 orang

  Pengetua-pengetua - 40 orang

  JUMLAH67 orang

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  9/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  Penyediaan senarai jemputan

  Kegunaan senarai nama ialah untukmenyenaraikan nama-nama tetamu mengikutkategori.

  Jika dalam senarai ringkas dicatatkan 2 orang menterimaka nama penuh, nama isteri/suami, gelaran,jawatan atau pangkat, alamat pejabat, nombor telefonpejabat, alamat rumah, nama dan nombor telefonsetiausaha sulitnya akan dicatatkan.

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  10/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  Penyediaan senarai jemputan

  Senarai keutamaan ialah senarai tetamu yang telahdisusun mengikut susunan keutamaan.

  Senarai kehadiran digunakan untuk mengenalpastitetamu yang akan hadir atau tidak hadir.

  Senarai hadirialah senarai yang terakhir danmengandungi senarai tetamu yang menjawab hadir.

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  11/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  Susunan keutamaan

  Susunan keutamaan ini meliputi:

  - tertib ketibaan tetamu kenamaan.

  - susunan bendera

  - susunan tempat duduk

  - aturcara majlis.

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  12/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  Susunan tempat duduk

  - Dalam majlis rasmi susunan tempat duduk mesti mematuhi susunankeutamaan yang diwartakan.

  Susunan tempat duduk bagi majlis perasmian

  a) Kekananan bagi tiga orang:

  b)Kekananan bagi lima orang:

  2 1 3

  4 2 1 3 5

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  13/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  Susunan tempat duduk

  - c) Kekananan bagi dua orang:

  d)Kekananan bagi empat orang:

  1 2

  3 1 2 4

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  14/19

  Susunan tempat duduk

  Latihan:

  Sila anda letakkan 4 orang tetamu berikutmengikut kekanan mereka dalam petak diatas.

  Menteri, Timbalan Menteri, Pengarah,

  Ketua Jabatan

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  15/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  Susunan Bendera

  Susunan bendera adalah sama penting sepertisusunan tempat duduk dalam majlis rasmi.

  Biasanya dalam sesuatu majlis bendera-bendera

  yang terlibat adalah bendera negara, benderanegeri dan bendera badan/pertubuhan(berkenaan).

  Jika majlisnya adalah majlis Peringkat Persekutuan,

  maka bendera Negara diberi keutamaan; dan jikamajlis peringkat negeri, bendera negeri diberikeutamaan.

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  16/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  Susunan Bendera

  Contoh:

  Majlis Peringkat Persekutuan.

  (bendera Negara diletak di sebelah kanan)

  Majlis Peringkat Negeri (bendera Negeri diletak di

  sebelah kanan)

  BenderaNegeri

  BenderaNegara

  BenderaNegara

  BenderaNegeri

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  17/19

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  18/19

 • 8/9/2019 Tatacara ian Majlis Rasmi

  19/19

  SitiHawa/Nov2007/KDC-KPLI

  Etiket sosial

  Salah satu aspek dalam etiket sosial adalah tatacara menghadiri majlis.Terdapat beberapa panduan bagi menghadiri sesuatu majlis rasmi.

  Di antaranya adalah:

  Menjawab kad jemputan (hadir atau tidak sebelum tarikh yangdicatatkan)

  Teliti pakaian yang hendak dipakai

  Memastikan kelengkapan diri kemas dan cukup

  Tinjauan tempat majlis, agar tidak lewat sampai

  Ikut arahan penyambut

  Ikut peraturan yang ditetapkan

  Berdiri menghadap tetamu kehormat

  Panduan-panduan ini harus diikuti agar majlis yang kita hadiri tidak diganggu

  oleh ketidaksediaan kita dan juga agar tetamu-tetamu lain rasa selesa dengan

  kehadiran kita.