tata cara sholat munfarid

Download Tata Cara Sholat Munfarid

Post on 25-Jun-2015

1.389 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slalai sunal yaiiu slalai yang lulum pelalsanaannyasunal (dianiuilan). Apabila dilalsanalan Allalmembeiilan palala dan leuiamaan llusus melebilioiang Islamyang iidal melalsanalan slalai sunal.Di aniaiaienis slalai sunalieidapai slalai sunalyang dapai dilalsanalan secaia beiiamaal, munfaiid,dan ada yang dilalsanalan beiiamaal maupunmunfaiid.SPALA1 SunAP 8L8!AMAAP SPALA1 SunAP uLnCAn8L8!AMAAP A1Au MunlA8luSHALAT SUNAH MUNFARID Slalai Idain Slalai laii iaya Idul Fiiii dan Idul Adla Slalai Isiisqa Slalai uniul meminia luian Slalai Kusuf -Klusuf Slalai geilana maialaii dan geilanabulan Slalai Taiawil, Slalai sunal pada malam bulan iamadlan Slalai Wiiii, Slalai sunal yang ganiil Slalai Dlula, Slalai sunal pagi laii Slalai Talaiud Slalai sunal malam laii uniul memolonleinginan Slalai Tasbil Slalai sunal diseiaiai zilii iasbil Slalai Rawaiib Slalai sunal yang mengiiingi slalai faidu Slalai Taliyaiul Masiid Slalai leiila masul masiid uniulmengloimaiinya Slalai Isiillaial, Slalai uniulmeminiapeiuniulAllalSWT saai iagu meneniulan pililan.IenisslalaisunalyangbisadiamallanolelumaiIslamculupbanyal. Hal ini bulanuniulmembeiailanumaiIslam, alan ieiapi sangai beimanfaai sebagai saianamendelailandiii lepadaAllalSWTsedelai-delainya.Dan sebagai belal dalam menambal amalan slalai sunal,beiilui alan diuiailan leieniuan dan iaia caia bebeiapaienis slalai sunal iamaal dan munfaiid.A SPALA1 SunAP 8L8!AMAAPSlalai Sunai 'idainSaai laii iaya Idul Fiiii iiba umai Islam lali-lali, peiempuan, anal-anal-analdan oiang dewasa beibondong-bondong uniul melalsanalan slalai 'Idul Fiiiilemudian saling melalulan silaiuiialmi dan beimaaf-maafan.Demilianiuga saai laii iaya Idul Adla (Idul Quiban), umai Islamiugamelalsanalan slalai Idlemudianmelalulanibadal quiban. Kaiena dalamsaiu ialun umai Islam melalsanalan dua slalai Id, mala disebui slalai 'idainyang aiiinya dua slalai Id, yalni Idul Fiiii dan Idul Adla.Keieniuan Slalai 'idain Slalai Id adalal slalai yang dilalulan pada waliu laiiiaya,laiena dalam iiadisi Islam ieidapai dua laii iaya,yalni IdulFiiii danIdul Adla mala dalam saiu ialun ieidapai dua slalai Id. Dalam balasa Aiab'idain beiaiii dua slalai Id. Hulum melalsanalan slalai 'idain adalal sunalmuallad (sangai dianiuilan) laiena Rasulullal saw selalu melalulan slalai'idainini selamalidupnya. FiimanAllalSWT: "SesunggulnyaKami ielalmembeiilanlepadamuni`maiyangbanyal. Mala diiilanlalslalai laienaTulanmu dan beiloibanlal." (QS. Al Kauisai : i-:)allan Rasulullal saw. memeiiniallan agai seluiul laum muslimin baillali-lali, peiempuan, anal-anal, dan dewasa uniul leluai daii iumalmelalulan slalai Id. Paia waniia yang sedang laid pun dipeiiniallanuniul menuiu iempai slalai Id uniul mendengailan lluibal iapi iidalbolel melalulan slalai. Peilaiilan sabda Rasulullal s.a.w. beiilui ini:Aiiinya : "Kami ielal dipeiiniallan olel Nabi saw. uniul leluai pada laiiiaya. egiiu pula analanal, peiempuan, gadis-gadis pingiian, dandipeiiniallan iuga gadis-gadis yang sedang laid dipeiiniallan supayaleluai pada laii iaya dan memisallan diii daii iempai slalai laummuslimin". (HR. ullaii dan Muslim)Waliu melalsanalan slalai 'idain adalal mulai ieibii maialaii sampaiieigelinciinya maialaii menielang waliu zului pada laii iaya ieisebui. Slalai Idul Fiiii dilalsanalan pada ianggal i Syawal sedanglan slalai IdulAdla dilalsanalan ianggal io Dzulliiial. Tempai pelalsanaan slalai 'idainadalal di masiid aiau di iempai yang lapang. Allamal Ibnu Qayyimmenielasan balwa Rasulullal s.a.w. melalulan slalai dua laii iaya disuaiu iempai yang lapang di delai piniu geibang menuiu Madinal, eliauslalai 'idain di masiid leiila luian.1ata Cara 5ha|at '|da|n secara gar|s besar tata cara pe|aksanaan sha|at '|da|n ada|ahsebaga| ber|kut i. Dilalsanalansecaia beiiamaal:. Tidal didalului azan dan iqamai sebagaimana sabda Rasulullal ;Aiiinya : "Tidal ada azan bagi sembalyang Haii Raya Fiiial (Aidilfiiii) dansembalyangHaii RayaKoiban(Aidiladla). igaiiadaiqamai." (HR. ullaii danMuslim). Iumlal ialaainya adalal : ialaai. Membaca ialbii iuiul lali pada ialaai peiiama, dan ialbii lima lali pada ialaai yangledua.Talbii iuiul lali dalam ialaai yang peiiama ieisebui iidal ieimasul ialbiiaiul iliam.Demilian iuga ialbii lima lali dalam ialaai yang ledua iidal ieimasul ialbii iniiqalsaaibeidiii daii suiud. Talbiiiuiullali padaialaaiyangpeiiamadibacaseielalmembaca doa ifiiial, sedanglanialbii lima lalidalamialaai ledua dibaca leiilasudalbeidiiisempuinapada ialaai yangledua sebelumimammembaca suiai AlFaiilal. Di sela-sela ialbii iuiul lali pada ialaai peiiama dan lima lali pada ialaailedua ieisebui disunallan uniul membaca lafaz : Sublanallalwallamdulillalwalaailaala illallal allalualbai "Malasuci Allal SWT, segala puii bagi Allal , iiadaTulan selain Allal SWT, dan Allal Malabesai". Imam mengeiaslan bacaan (ialian). Seielalslalai Id dilaniuilan dengan lluibal|samp|ng tata cara d| atas da|am pe|aksanaan sha|at '|da|n [ugad|an[urkan (d|sunahkan) untuk me|akukan ha|ha| sebaga|ber|kut i. Imam membaca suiai Qaf pada ialaai peiiama dan suiaiAl Qamai pada ialaai ledua, aiau membaca suiai Al A'lapada ialaai peiiama dan suiai Al Glasyiyal pada ialaailedua.:. Mandi dan beilias memalai palaian yang bagus.. Disunallanmalanieilebildalulusebelumbeianglaimelalulan slalai Idl Fiiii, sebalilnya dalam slalai IdulAdla disunallan malan sesudal slalai Idul Adla.. Mempeibanyal membaca dan mengumandanglan ialbiidan ialmid pada waliu laii iaya Idul Fiiii maupun IdulAdla.8 SPALA1 SunAP MunlA8luI. Sha!at Tahivatu! MasjidPengeiiian Slalai Taliyaiul MasiidSecaia balasa ialiyaiul masiid beiaiii mengloimaii masiid. Sedanglanslalai ialiyaiul masiidadalalslalai dua ialaai yang dilalsanalansesaai seielal liia memasuli masiid.HulumnyaHulum melalsanalannya adalal sunal, sebagaimana ladis RasulullalSAW : Aiiinya :"Daii Abu Qaiadal, Rasulullal SAW beisabda : apabilasalal seoiang di aniaia lamu masul le masiid mala ianganlal dudulsebelum slalai (ialiyai masiid) dua ialaai." (HR.ullaii dan Muslim).Taia Caia PelalsanaannyaTaia caia pelalsanaan slalai ialiyaiul masiid adalal sebagai beiilui : Iumlal ialaainya lanya : ialaai. Dilalsanalan secaia munfaiid (sendiiian). Waliunya seiiap saai memasuli masiid, bail uniul melalsanalanslalai faidu maupun leiila alan beii'iilaf.#.Sha!at Istikhavahi. Pengeiiian Salai IsiillaialSecaia balasa, isiillaial beiaiii molon dipilillan. Iadi salaiisiillaialmengandungpengeiiianmelalsanalansalaisunalduaialaai dengan malsuduniul memolon peiuniul daiiAllal SWTdalam meneniulan pililan ieibail di aniaia dua pililan aiau lebil.Suaiu saai liia diladaplan pada dua aiau lebil pililan yang sama-sama bail dan sulii meneniulan mana yang ieibail, padalalmenyanglui peisoalan yang mempunyai pengaiul ieiladaplelidupan liia di masa yang alan daiang sepeiii, memilil selolal,peleiiaan, iodol, dan yang lainnya.Olel laiena iiu sebagai oiang yang beiiman liia laius yalin balwalanya Allal SWT yang paling mengeialui peisis mana yang ieibaildi aniai selian pililan iiu. Kamu masil ingai lan, balwa Allal SWTmempunyai sifai waiibilmudanalimanyang malsudnyaMalaMengeialui. Iadi AllalSWTmeiupalanDzai yang mengeialuisegala sesuaiu yang ielal ieiiadi maupun yang alan ieiiadi.:. HulumnyaHulum melalsanalannya adalal sunal, sebagaimanaladis Rasulullal SAW : Aiiinya :"Rasulullal s.a.w.mengaiailan lepada lami uniul meminia peiuniul dalambebeiapa eilaia yang peniing. eliaubeilaia, "Apabilasalalseoiangdi aniaia lamumengladapi suaiupeilaialendallal ia salai dua ialaai." (HR.ullaii).. Taia Caia PelalsanaannyaTaia caia pelalsanaan salai isiillaial adalal sebagaibeiilui :a. Iumlal ialaainya lanya : ialaai.b. Dilalsanalan secaia munfaiid (sendiiian).c. Waliunya pagi, siang, aiau malam laii. SPALA1 SunAP 8L8!AMAAP A1Au MunlA8luI. Sha!at TavawihPengeiiian Slalai TaiawilSlolai Taiawil adalal slalai sunal yang dilalsanalan llusus pada malam laiibulan Ramadlan. Slalai iaiawil meiupalan amalan sunal pada bulanRamadlandi sampingibadal-ibadallainsepeiii mempeibanyaliadaius AlQuian, beizilii, beidoa, mendalami ilmuagamadenganmengiluii pesaniienlilai, dan sebagainya. Kegiaian ieisebui beiiuiuan uniul lebil mendelailan diiilepada Allal SWT.Hulum Slalai TaiawilHulum melalsanalannya adalal sunal muallad, sebagaimana ladis RasulullalSAW : Aiiinya :"Daii Abu Huiaiial i.a., Rasulullal SAW beisabda : aiangsiapayang melalsanalan slalai pada malamlaii di bulan Ramadlan dengandilandasi iman dan semaia-maia menglaiap iidla Allal SWTmala alandiampuni dosa- dosanya yang ielal lalu." (HR. ullaii dan Muslim)ilangan ialaai Slalai Taiawil Ada peibedaan pendapai mengenai iumlal ialaaislalai Taiawil dilalangan umai Islam. Alan ieiapi, peibedaan ieisebui iidalpeniingdaniidalpeiludipeidebailan. Hal yangpeniingadalalbagaimanaslalai Taiawil ieiap dilalsanalan umai Islam.Peibedaan yang dimalsud sebagai beiilui : Delapan ialaai diiambal WiiiiPendapai ini diambil daii leieiangan balwa Rasulullal s.a.wslalaiTaiawil beisama paia salabai di masiid iiga lali selama lidupnya.Sesudal iiu beliau iidal melalulan lagi secaia beiiamaal di masiid ieiapimelalsanalannya di iumal. Rasulullal s.a.w llawaiii apabila suaiu saainanii slalai iaiawil dianggap ibadal waiib. Iumlal ialaai yang dilalulanbeisama salabai di masiid ieisebui adalal delapan ialaai diiambal Wiiii.Keieiangaan ini beidasailan pada ladiis beiilui : Aiiinya : "Diiiwayailandaii Iabii sesunggulnyaRasulullals.a.wslalai beisama-samameieladelapan ialaai lemudian beliau slalai wiiii". (HR. Ibnu Hibban). Dua pulul ialaai diiambal WiiiiMengenai iumlal ialaai slalai iaiawil yang :o ialaai dilaniuilan denganwiiiidilalulanolelKlalifalUmaibinKlaiiabdandiiluii olelpaiasalabai yang lain. Teniang iumlal ialaai yang dilalulan olel Umai binKlaiiab ini iidal peinal dipeimasalallan olel paia salabai saai iiu. Iadi,sampai selaiang pun umai Islam ada yang mengiluiinya. Tiga pulul enamialaai diiambal WiiiiMengenai iumlal ialaai slalai iaiawil ialaai dilaniuilandengan wiiii dilalulan olel Klalifal Umai bin AbdulAzizyangmeiupalansalalsaiuKlalifal ani Umayyal. Daiileiiga