tapak2 skpm 2003

Click here to load reader

Post on 07-Dec-2014

58 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skpm

TRANSCRIPT

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA - SEKOLAHINSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD TARIKH: e-mail: NO. TELEFON: NO. FAKS:

NAMA SEKOLAH: ALAMAT:

KOD SEKOLAH NAMA PENGETUA/GURU BESAR:

KANDUNGAN: DIMENSI 1: HALA TUJU KEPIMPINAN D1-1 ELEMEN 1 - VISI DAN MISI D1-2 ELEMEN 2 - KEPIMPINAN DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI D2-3 ELEMEN 3 - STRUKTUR ORGANISASI D2-4 ELEMEN 4 - PERANCANGAN D2-5 ELEMEN 5 - IKLIM D2-6 ELEMEN 6 - PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER D2-7 ELEMEN 7 - PENGURUSAN MAKLUMAT DIMENSI 3: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 - PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID D3-8.1 ELEMEN 8.1 - PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM D3-8.2 ELEMEN 8.2 - PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM D3-8.3 ELEMEN 8.3 - PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID P&P GURU ELEMEN 9 - PENGAJARAN PEMBELAJAN D3-9 D3-10 ELEMEN 10 - PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID D3-11 ELEMEN 11 - PENILAIAN PENCAPAIAN MURID DIMENSI 4: KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 - KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH D4-12.1 KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA) D4-12.2 PENCAPAIAN AKADEMIK MURID SEKOLAH RENDAH D4-12.3 PENCAPAIAN AKADEMIK MURID PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 3 D4-12.4 PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 4 HINGGA TINGKATAN 5 D4-12.5 PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 6 D4-12.6 PENCAPAIAN AKADEMIK MURID DALAM KOKURIKULUM (TAHUN SEMASA) D4-12.7 KEMENJADIAN SAHSIAH MURID RUMUSAN KEPUTUSAN PENARAFAN ULASAN PENARAFAN

Panduan Penentuan Skor Skor Tahap Pelaksanaan/Pencapaian/Penguasaan 0 Tiada (0%) 1 Sangat sedikit (lebih daripada 0% hingga 24%) 2 Sebahagian kecil (25% hingga 49%) 3 Kebanyakan (50% hingga 74%) 4 Sebahagian besar (75% hingga 100%)

DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 1: VISI DAN MISI No. No. Aspek Item Aspek Item Pembentukan 1.1 (a) Pembentukan pernyataan visi dan misi sekolah: Visi dan Misi i. berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii. berdasarkan wawasan negara iii. berdasarkan perkembangan pendidikan semasa iv. berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman v. dibuat secara kolektif vi. dikaji semula mengikut keperluan Skor 4: i, ii dan mana-mana satu di atas Skor 3: i dan ii sahaja Skor 2: i atau ii Skor 1: mana-mana satu daripada di atas Skor 0: tiada pernyataan visi atau misi Jumlah Frekuensi Aspek 1.1 Skor Jumlah Skor Aspek 1.1 Penyebaran 1.2 (a) Visi dan misi sekolah didokumentasikan dalam: i. dokumen perancangan sekolah Visi dan Misi ii. buku panduan tugas guru iii. buku rekod guru atau rekod pengajaran guru iv. peraturan sekolah untuk murid v. buku latihan murid vi. brosur sekolah vii. majalah sekolah viii. multi media ix. dokumen-dokumen lain Skor 4: mana-mana empat di atas Skor 3: mana-mana tiga di atas Skor 2: mana-mana dua di atas Skor 1: mana-mana satu daripada di atas Skor 0: tidak didokumentasikan (b) Visi dan misi sekolah dihebahkan dan diperjelas dalam: i. perhimpunan sekolah ii. program-program sekolah iii. mesyuarat/taklimat guru iv. mesyuarat/taklimat staf sokongan v. mesyuarat PIBG vi. mesyuarat Jawatankuasa Permuafakatan vii. forum-forum lain Skor 4: mana-mana empat di atas Skor 3: mana-mana tiga di atas Skor 2: mana-mana dua di atas Skor 1: mana-mana satu daripada di atas Skor 0: tidak dihebahkan dan tidak diperjelas (c) Visi dan misi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti: i. bilik gerakan sekolah ii. papan kenyataan umum iii. bilik guru iv. lebih daripada 50% bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik-bilik khas v. pejabat sekolah vi. dinding utama yang strategik vii. tempat lain yang sesuai Skor 4: mana-mana empat di atas Skor 3: mana-mana tiga di atas Skor 2: mana-mana dua di atas Skor 1: mana-mana satu daripada di atas Skor 0: tidak dipamerkan Jumlah Frekuensi Aspek 1.2 Skor Jumlah Skor Aspek 1.2

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 1 2 3 4

Jumlah Frekuensi Elemen 1 Skor Jumlah Skor Elemen 1

DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2: KEPIMPINAN No. No. Aspek Item Aspek Item 2.1 Gaya (a) Guru Besar atau Pengetua mengamalkan gaya kepimpinan berkesan Kepimpinan dengan: i. menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi ii. mengamalkan dasar sekolah yang dipersetujui bersama iii. bertindak secara proaktif, kreatif dan inovatif iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. cara yang sesuai mengikut situasi berhemah dalam menangani sesuatu isu dan masalah bersikap luwes (fleksibel) dan terbuka memberi peluang kepada warga sekolah untuk membuat keputusan secara kolektif dan kolaboratif bersedia melakukan pembaharuan tanpa terlalu memikirkan risiko mengenal pasti isu yang boleh menyinggung perasaan warga sekolah bertindak terhadap isu yang boleh menimbulkan konflik membuat rondaan (management by walking about) Jumlah Frekuensi Aspek 2.1 Skor Jumlah Skor Aspek 2.1 Guru Besar atau Pengetua berusaha mewujudkan budaya ilmu dan berfikir di kalangan warga sekolah dengan: menggalakkan warga sekolah meneroka ilmu pendidikan yang terkini (melalui pembacaan, kursus, seminar dan sebagainya) menggalakkan perkongsian ilmu dan pengetahuan di kalangan warga sekolah (perkembangan staf, perbincangan dalam panitia, perbincangan informal dan sebagainya) menyediakan wahana (saluran) pencetus minda di kalangan warga sekolah (kajian tindakan, pembentangan hasil kajian, perbincangan intelektual dan sebagainya) Jumlah Frekuensi Aspek 2.2 Skor Jumlah Skor Aspek 2.2 Guru Besar atau Pengetua mewujudkan permuafakatan dengan: membina kumpulan kerja yang mantap (dapat bekerja secara sepasukan, semangat kekitaan dan ke arah pencapaian matlamat yang sama) mewujudkan suasana interaksi yang erat dan mesra mengamalkan sikap hormat-menghormati di kalangan warga sekolah mengamalkan sikap percaya-mempercaya di kalangan warga sekolah Jumlah Frekuensi Aspek 2.3 Skor Jumlah Skor Aspek 2.3

0

Skor Sekolah 1 2 3 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

2.2

Budaya ilmu dan berfikir

(a) i. ii.

iii.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

2.3

Permuafakatan

(a) i.

ii. iii. iv.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2: KEPIMPINAN No. No. Aspek Item Aspek Item 2.1 Motivasi Gaya (a) Guru Besar atau Pengetua memberi motivasi dan dorongan berkesan dengan: mengamalkan gaya kepimpinan 2.4 dan Kepimpinan dengan: sokongan (moral dan material) Dorongan i. memberi ii. membuat penilaian secara adil

0

Skor Sekolah 1 2 3 4

2.5

Pemimpin Kurikulum

iii. memberi teguran yang membina iv. menunjukkan sikap prihatin terhadap masalah dan kebajikan warga sekolah v. memberi penghargaan yang sesuai terhadap sumbangan dan kejayaan Jumlah Frekuensi Aspek 2.4 0 0 0 0 0 Skor 0 0 0 0 0 Jumlah Skor Aspek 2.4 0 No. Skor Sekolah Item Item 0 1 2 3 4 mengajar sejumlah waktu mengikut pekeliling yang berbuat kuasa i. ii. memimpin pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran secara terancang iii. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran iv. menggalakkan guru supaya kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran v. mempengerusi Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum dan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Sekolah vi. menjelaskan dan meyakinkan guru mengenai dasar, perkembangan, strategi dan kaedah terkini dalam hal-hal berkaitan dengan pendidikan vii. memantau pelaksanaan program kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid viii. memantau kemajuan murid dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah ix. memberi perhatian kepada keperluan murid dalam pengajaran dan pembelajaran x. mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran Jumlah Frekuensi Aspek 2.5 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 2.50 0 0 0 0 0 0 0

0

DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2: KEPIMPINAN No. No. Aspek Item Aspek Item 2.1 Pengupayaan Gaya mengamalkan gaya kepimpinan berkesan 2.6 (a) Guru Besar atau Pengetua mengupayakan Guru-guru Penolong Kanan, Kepimpinan dengan: Guru Kanan Mata Pelajaran (Ketua Bidang), Ketua Panitia dan guruguru untuk memimpin dengan cara: i. memberi panduan yang jelas tentang sesuatu bidang tugas

0

Skor Sekolah 1 2 3 4

ii. memberi latihan kepimpinan iii. menurunkan kuasa untuk membuat keputusan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing iv. menurunkan kuasa untuk mengambil tindakan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing v. memberi bimbingan dan nasihat untuk meningkatkan keupayaan kepimpinan vi. memantau dan menilai pelaksanaan tugas-tugas Jumlah Frekuensi Aspek 2.6 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 2.6 0 Jumlah Frekuensi Elemen 2 Skor Jumlah Skor Elemen 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 2 3 4

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 3: STRUKTUR ORGANISASI No. No. Aspek Item Aspek Item 3.1 Penentuan (a) Pihak Pengurusan Sekolah menunjukkan hierarki jawatan dan Struktur menyelaraskan tugas guru dan staf sokongan dengan Organisasi menyediakan: i. struktur organisasi terkini yang releven, berfungsi dan sesuai dengan gred sekolah (hingga ke peringkat jawatankuasa) ii.

0

Skor Sekolah 1 2 3 4

carta organisasi sekolah (yang menggambarkan kedudukan dan hierarki jawatan dan jawatankuasa dalam pengurusan dan pentadbiran hingga ke peringkat jawatankuasa seperti PSS, SPBT serta Bimbingan dan Kaunseling) iii. carta organisasi bagi jawatankuasa utama terkini (Pentadbiran,Kurikulum, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid) Jumlah Frekuensi Aspek 3.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 3.1 3.2 Penyebaran Struktur Organisasi Sekolah (a) Struktur organisasi sekolah didokumentasikan dalam: i. perancangan sekolah ii. buku panduan tugas guru iii. fail panitia iv. majalah sekolah v. prosedur sekolah vi. multimedia vii. dokumen-dokumen lain Skor 4: mana-mana e