taklimat mt t2

Click here to load reader

Post on 28-May-2015

467 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum

2. KERANGKA KURIKULUM KEBANGSAANUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 3. KEMAHIRAN NILAI TAMBAHUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 4. PRINSIP KSSRUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 5. HASRATKita perlu sediakan murid agar mampuberfungsi secara efektif di masa akandatang.Contoh: cara fikir, kecerdasan, Sikapdan nilai positif.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 6. MATLAMATMembina pemahaman murid tentang konsepnombor, kemahiran asasdalampengiraan, memahami idea matematik yangmudah dan berketerampilan mengaplikasikanpengetahuan serta kemahiran matematiksecara berkesan dan bertanggungjawab.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 7. FOKUS Proses p&p matematik perlu memberikeutamaan kepada penguasaanpengetahuan dan pemahaman bagimembolehkan murid mengaplikasikankonsep, prinsip dan proses matematikyang dipelajari. Penekanan kepada aspekperkembangan cara pemikiran muridsecara matematik.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 8. OBJEKTIFKurikulum Standard Matematik Sekolah Rendah membolehkanmurid: Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Statistik. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dan dengan kehidupan harian.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 9. Sambungan ... OBJEKTIF Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelasserta penggunaan simbol dan istilah yang betul. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untukdiaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategibagi menyelesaikan masalah. Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan secaramatematik dalam kehidupan harian mereka. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan ideamatematik dan perkaitannya. Menghargai dan menghayati keindahan matematik. Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektiftermasuk ICT untuk membina kefahaman konsep danmengaplikasi ilmu matematik. Unit Matematik Rendah Sektor Sains dan Matematik Bahagian Pembangunan Kurikulum 10. REKA BENTUK KURIKULUM MATEMATIK Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri Perkaitan dan Algebra Statistik dan KebarangkalianBerkomunikasi Tanggapan, minat, penghargaan,Menaakulyakin tabah dan berdaya tahanMembuat perkaitan Peribadi, interaksi, prosedur, intrMenyelesaikan Masalahinsik.Membuat Perwakilan Kemahiran matematik Kemahiran menganalisis Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran membuat penyelidikan Kemahiran berkomunikasi Kemahiran menggunakan teknologiUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 11. DEFINISI FIKRAHFikrah: daya berfikir dan pemikiran(Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005)FIKRAH MATEMATIK berkeupayaan melakukan matematik danmemahami idea matematik, sertaMengaplikasikan pengetahuan dan kemahirandalam matematik secara bertanggungjawabdalam kehidupan harian berlandaskan sikapdan nilai dalam matematik.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 12. BIDANG PEMBELAJARAN Kandungan matematik dirangkumkan melalui empat bidang pembelajaran:Nombor dan OperasiSukatan dan GeometriPerkaitan dan AlgebraStatistik dan KebarangkalianUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 13. BIDANG PEMBELAJARAN (TAJUK-TAJUK DI BAWAH BIDANG PEMBELAJARAN) Nombor dan Operasi Nombor Bulat Penambahan Sukatan dan Geometri PenolakanMasa dan Waktu Pendaraban Ukuran Panjang dan Algebra Perkaitan Pembahagian Timbangan peringkat KSSR Matematik, BagiIsipadu Cecair kandungan perkaitan dan Operasi Bergabung tiada PecahanBentuk Tiga Dimensi Statistik dan algebra secara tajuk disenaraikan, Perpuluhan Bentuk Dua Dimensi berupa unsur secara ianya lebih Kebarangkalian Wangtidak langsung. Perwakilan DataPurataPeratusUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 14. PROSESDalam pendidikan matematik, proses berikutperlu diberi penekanan:BerkomunikasiMenaakulMembuat perkaitanMenyelesaikan MasalahMembuat PerwakilanUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 15. PROSES: MENYELESAIKAN MASALAH Mengupayakan murid untuk: Membina konsep dan pengetahuan matematik melalui penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam matematik dan konteks lain. Mengaplikasi dan mengadaptasi pelbagai strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Memantau dan membuat refleksi terhadap proses penyelesaian masalah.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 16. PROSES: BERKOMUNIKASI Mengupayakan murid untuk: menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman matematik mereka, menyampaikan pemikiran matematik secara koheren dan jelas kepada rakan, guru dan pihak lain, menganalisis dan menilai pemikiran matematik dan strategi pihak lain, dan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik dengan betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat dijelaskan dengan tepat.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 17. PROSES: MENAAKUL Mengupayakan murid untuk: Menyedari kepentingan menaakul sebagai asas untuk memahami matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang matematik lebih bermakna, Membuat konjektur, membuktikan konjektur, memberi penerangan logikal, menganalisa, membuat pertimbangan, menilai dan memberi justifikasi terhadap semua aktiviti matematik, Mengelakkan dari menganggap matematik sebagai hanya satu set prosedur atau algoritma yang perlu diikuti bagi mendapatkan penyelesaian.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 18. PROSES: MEMBUAT KAITAN Mengupayakan murid untuk: Mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural, dan mengaitkan topik-topik dalam matematik, serta mengaitkan matematik dengan bidang lain, Mengenal dan mengguna perkaitan antara idea matematik, Memahami bagaimana idea matematik saling berkait untuk menghasilkan idea matematik yang koheren dan menyeluruh. Membuat perkaitan antara dunia matematik dengan dunia sebenar.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 19. PROSES: MEMBUAT PEWAKILANMengupayakan murid untuk: Mencipta dan menggunakan perwakilan untukmengorganisasi, merekod dan mengkomunikasikanidea matematik. Memilih, mengaplikasi dan menterjemah perwakilanmatematik untuk menyelesaikan masalah. Mengkomunikasikan pendekatan, pemahaman danperdebatan matematik kepada diri mereka dankepada orang lain.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 20. KEMAHIRAN DALAM MATEMATIKKemahiran dalam matematik yang harus dikembangkan dandipupuk dalam kalangan murid meliputi numerasi, mengukurdan membina, mengendali dan mentafsir data, manipulasiaritmetik, manipulasi algebra, mengguna algoritma danmenggunakan alat matematik dan TMK. Kemahiran matematik Kemahiran menganalisis Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran membuat penyelidikan Kemahiran berkomunikasi Kemahiran menggunakan teknologiUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 21. KEMAHIRAN MATEMATIKKemahiran matematik merujuk kepada keupayaanseperti berikut: menggunakan laras bahasa matematik yang betul danmengaplikasikan penaakulan mantik, menyatakan idea matematik secara jitu, membuat, menguji dan membuktikan konjektur, mengekstrak makna dari suatu penulisan matematik, dan mengguna matematik untuk memperihalkan dunia fizikal.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 22. KEMAHIRAN MENGANALISIS Kemahiran menganalisis merujuk kepada keupayaan seperti berikut: berfikir secara jelas, memberi perhatian dan penelitian kepada setiap aspek, memanipulasi idea yang tepat, jitu dan terperinci, memahami penaakulan yang kompleks, mengkonstruk dan mempertahan hujah yang logik, dan mendebatkan hujahan yang tidak munasabah.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 23. KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH Kemahiran menyelesai masalah merujuk kepada keupayaan seperti berikut: membentuk permasalahan secara tepat dan mengenalpasti isu utama permasalahan, menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas danmengeksplisitkan andaian yang dibuat, menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisamasalah yang lebih kecil dan khusus, bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yangberbeza untuk menyelesaikan masalah yang sama, menyelesaikan masalah dengan yakin walaupunpenyelesaian tidak ketara, dan meminta bantuan sekiranya memerlukan.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 24. KEMAHIRAN MEMBUAT PENYELIDIKAN Kemahiran membuat penyelidikan merujuk kepada keupayaan seperti berikut: merujuk nota, buku teks dan bahan sumber yang lain, mengakses buku di perpustakaan, menggunakan pengkalan data, mendapatkan maklumat dari pelbagai individu, dan berfikir.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 25. KEMAHIRAN BERKOMUNIKASIKemahiran berkomunikasi merujuk kepadakeupayaan seperti berikut: mendengar secara berkesan menulis idea matematik secara tepat dan jelas, menulis esei dan pelaporan, dan membuat pembentanganUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 26. KEMAHIRAN MENGGUNA TEKNOLOGIKemahiran mengguna teknologi merujuk kepadakeupayaan mengguna dan mengendali alatmatematik sepertiabakus, kalkulator, komputer, perisianpendidikan, laman web di Internet dan pakejpembelajaran untuk: membentuk dan memahami konsep