taklimat guru cemerlang

Download Taklimat Guru Cemerlang

If you can't read please download the document

Post on 21-May-2015

51.775 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. LAPORANPENGURUSANMATA PELAJARAN

2. LATAR BELAKANG

 • memorandum kepada Kabinet yang bertajuk Sistem Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Pendidikan: Cadangan ke Arah Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Pendidikan dan Menghasilkan Guru Yang Cemerlang pada tahun 1993.
 • GC mula diperkenalkan pada tahun 1994

3. Tujuan Pewujudan Jawatan GC

 • Memperluaskan peluang naik pangkat;
 • Memberi peluang guru berpengalaman, berkemahiran dan pakar dalam P&P naik pangkat;
 • Membolehkan guru naik pangkat tanpa meninggalkan tugas mengajar; dan
 • Menyediakan peluang naik pangkat dengan lebih laju ( Fast track ).

4. SAMBUNGAN

 • Pengiktirafan kepada guru dalam mata pelajaran masing-masing
 • Meningkat kualiti P&P
 • GC sebagairole model
 • Meningkatkan motivasi guru
 • Meningkatkan kecemerlangan sekolah

5. KUOTA GURU CEMERLANG TAHUN PPLDSISWAZAH JUMLAH SSB 1600 1000 2600 SSM(KINI) 4000 5374 9374 6. PELUANG KENAIKAN PANGKAT

 • DGA29 ke DGA 32(min 5 tahun mengajar)
 • DGA32 ke DGA 34(min 3 tahun DGA 32 )
 • DG41 ke DG44(min 7 tahun mengajar)
 • DG44 ke DG48(min 3 tahun GC DG44)
 • DG48 ke DG52(min 3 tahun GC DG48)
 • DG52 ke DG54(min 2 tahun GC DG52)
 • DG54 ke Gred Khas C (min 2 tahun GC DG54)
 • Guru berkhidmat sekurang-kurangnya 17 tahun untuk menjawat jawatan Gred Khas C.

7. GURU SUPER

 • Seorang Guru Cemerlang Gred Khas C;
 • menampilkan tahap ketokohan, kepakaran dan profesionalisme yang tinggi dalam subjek kepakaran;
 • Meningkatkan ilmu, penulisan dan penyelidikan ilmiah; dan
 • Menjadi pakar rujuk sehingga ke peringkat nasional.

8. SYARAT UMUM 9. PENEMPATAN GC

 • GC terus kekal mengajar dalam bilik darjah di sekolah yang ditetapkan;
 • GC yang bertukar ke sekolah lain perlu mengajar mata pelajaran yang sama;
 • Penempatan dan pertukaran GC di bawah tanggungjawab Bahagian Sumber Manusia;

10. SKOP DAN TANGGUNGJAWAB GC Gred Peringkat DGA32/DGA34DG44 Sekolah DG48 Sekolah/Daerah DG52 Sekolah/Daerah/Negeri DG54 Sekolah/Daerah/Negeri/Negara Khas C Sekolah/Daerah/Negeri/Negara /Antarabangsa 11. KOMPETENSI YANG DINILAI

 • Ketrampilan Profesional
 • Pengajaran & Pembelajaran
 • Pengurusan Kurikulum
 • Peranan Dalam Aktiviti Bukan Akademik
 • Keperibadian
 • Pembangunan Diri

12. SKT GC Bil Tugas Peratus Masa DG44 (KUP) DG48 (KUP) DG52 (KUP) DG54 (KUP) Gred Khas C (KUP) 1 Rancangan pelajaran (P&P) 75 70 65 60 50 2 Kurikulum & kokurikulum 10 10 15 15 15 3 Pakar rujuk kepada guru & murid 8 10 10 10 10 4 Menjalankan kajian, inovasi & penulisan ilmiah 2 5 5 7 10 5 Tugas-tugas khas yang diarahkan 5 5 5 8 15 13. PENYELIAANdan PENILAIAN

 • Dari segi penyeliaan, GC masih tertakluk kepada hirarki mengikut carta organisasi jabatan tempat mereka bertugas; dan
 • Penyediaan LNPT mengikut prinsip tidak boleh dinilai oleh pegawai yang lebih rendah grednya daripada pegawai yang dinilai.

14. Guru yang cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran 15. Sentiasa dedikasi, berinovatif dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab 16. Ciri Guru Cemerlang (GC)

 • Peribadi yang mulia;
 • Pengetahuan dan kemahiran tinggi ;
 • Hasil kerja cemerlang;
 • Komunikasi dengan berkesan;
 • Berpotensi tinggi; dan
 • Menyumbang kepada kemajuan pendidikan negara.

17.

 • PERIBADI Sahsiah: -tahu menghargai masa -seronok bekerja -ketinggian peribadi -mengamalkan sikap yangbaik hati -memberi teladan yang baik

18. - kewajipan menjalankantugas-sabar -bakat digilap-seronok mencipta yang baru 19. 2. PENGETAHUAN DANKEMAHIRAN - Memahami dan menghayati FPK,Akta Pendidikan, Dasar-dasarKerajaan, Dasar Pendidikan danPekeliling semasa - Menguasai dan menghayatisepenuhnya kandungan matapelajaran kepakaran 20.

 • Memahami, mentafsir danmengoperasikan kurikulum kedalam bentuk aktiviti dalam danluar bilik darjah -Menjadi pakar rujuk pengajarandan pembelajaran denganmengadakan latihan dalamanuntuk meningkatkanprofesionalisme guru dan kakitangan sekolah

21.

 • Bijak mengurus masa. -Mengetahui keperluan alat bantumengajar serta peralatan danbahan untuk mata pelajarantertentu dan caramenggunakannya.

22.

 • Mengetahui pendekatan danstrategi pengajaran yang terkinidan berupaya menyampaikankepada guru-guru. - Mengetahui kebolehan muridyang ada di sekolahnya sertalatarbelakang, pengalaman dankeluarga mereka.

23.

 • Mampu mengenal pastikeperluan dan masalahpembelajaran murid. -Berupaya menimbulkan sikapyang positif di kalangan guru,mewujudkan perkhidmatanpenyayang dan semangatkekitaan

24.

 • Mempunyai gaya pengurusandan kepimpinan terbuka -Berupaya mewujudkan rasapenuh sepunya di kalangankomuniti sekolah dan bekerjasebagai satu pasukan

25.

 • Mampu menyediakan programtindakan susulan. -Berpengetahuan danberkemahiran dalam bidangteknologi maklumat dankomunikasi.

26. 3. HASIL KERJA -Berupaya meningkatkan hasilpembelajaran (learningoutcomes) dan membangunkanpotensi pelajar selaras denganFPK 27. 4. KOMUNIKASI -Guru yang memiliki kemahirankomunikasi yang tinggi sertaberkemampuan menyampaikanidea dan mesej dengan berkesandalam pelbagai situasi dan forum 28. 5. POTENSI -Guru yang berwawasan,proaktif mempunyai inisiatif,bersifat responsif daninovatif dalammenjalankantugas sebagai pendidik 29. 6. SUMBANGAN KEPADAKEMAJUAN PENDIDIKANNEGARA - Berupaya menjana idea barudan melaksanakan ideatersebut bagi meningkatkanmutu pendidikan negara 30. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 31. Kebolehan guru dalam memilih, menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum. KONSEP STRATEGI 32. 3 JENIS STRATEGI

 • 1.Pemusatan Guru
 • 2. Pemusatan Murid
 • 3. Pemusatan Bahan

33. Strategi Pemusatan Guru

 • Guru memainkan peranan yang utama
 • Guru menguasai dan mengawal aktiviti murid
 • Guru bercakap murid mendengar -komunikasi sehala
 • Kepimpinan guru bersifat autokratik
 • Guru mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru
 • Guru mementingkan pencapaian akademik

34. STRATEGI PEMUSATAN MURID

 • Murid memainkan peranan aktif dalam proses P & P
 • Komunikasi dan interaksi guru murid dua hala
 • Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik
 • Strategi P & P lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid
 • Perkembangan murid secara menyeluruh
 • Perbezaan individu diberi perhatian

35. STRATEGI PEMUSATAN BAHAN

 • Dua kategori BBM:
 • i)bahan pengajaran digunakan oleh guru seperti carta, model, gambar, kad kerja atau kad imbasan.
 • ii) bahan bantu pembelajaran digunakan oleh murid seperti kad aktiviti, kad cantuman, lembaran kerja, pembilang dan lain-lain.
 • Mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan untuk mencapai objektif
 • Menekankan perkembangan kognitif, rohani dan jasmani
 • Menggunakan bahan bantu mengajar untuk membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas
 • Mempertingkatkan interaksi sosial murid
 • Mengajar dan belajar melalui pengalaman

36. Merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan dalam kelas khas . KONSEP PENDEKATAN 37.

 • PENDEKATAN INDUKTIF
 • PENDEKATAN ELEKTIF
 • PENDEKATAN TEMATIF
 • PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI
 • PENDEKATAN KOPERATIF DAN KOLOBERATIF

38. PENDEKATAN INDUKTIF

 • Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat
 • Murid membuat kesimpulan
 • Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contoh-contoh yang sesuai
 • Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan
 • BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan
 • Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan, pendengaran dan sentuhan

39. PENDEKATAN ELEKTIF

 • Merupakan gabungan pendekatan yang digunakan sebagai satu strategi untuk melaksanakan pengajaran di dalam kelas.
 • Contohnya:
  • Guru menggunakan pendekatan strategi pemusatan bahan untuk kumpulan yang menjalankan aktiviti pengkayaan dan strategi pemusatan guru untuk kumpulan yang menjalankan pemulihan.

40. PENDEKATAN TEMATIF

 • Berkait rapat dengan aktiviti P&P secara kumpulan
 • Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan

41. Cara Pelaksanaan