taklimat disiplin

Click here to load reader

Post on 17-Aug-2015

281 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

taklimat tugas pengawas

TRANSCRIPT

TAKLIMAT DISIPLINKURSUS KEPEMIMPINANSK TAMAN NUSA DAMAIDEWAN UTAMASK TAMAN NUSA DAMAI14 FEBRUARI 2012GENERASI PEWARIS UNGGUL 1En. Shaharudin Bin BitahGuru DisiplinSK Taman Nusa DamaiGENERASI PEWARIS UNGGULApa itu disiplinUndan!undan""P#$atu$an%%%%%2GENERASI PEWARIS UNGGULTU&UANUNTUK MENIN'KATKAN PEN(APAIAN AKADEMIK DAN MELI(INKAN PEN'URUSAN SEK)LA*"

! ASPEK 1" #$R%AT %ENG#$R%ATI.1. PERATURAN & UNDANG'UNDANG SEK$LA# %ESTILA# DIPATU#I DAN DI#$R%ATI $LE# SE%UA PELA(AR SKTND.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL )! ASPEK 1" #$R%AT %ENG#$R%ATI.2. PELA(AR %ESTILA# %ENG#$R%ATI GURU'GURU* KAKITANGAN SEK$LA#* PENGAWAS SEK$LA#* KETUA KELAS* PELAWAT'PELAWAT DAN RAKAN'RAKAN SEPERSEK$LA#AN.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL +! ASPEK 1" #$R%AT %ENG#$R%ATI.. PELA(AR DIKE#ENDAKI %ENG#$R%ATI BENDERA NEGARA* BENDERA NEGERI DAN BENDERA SEK$LA#.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL ,! ASPEK 1" #$R%AT %ENG#$R%ATI.). BERDIRI TEGAK KETIKA %EN-AN-IKAN LAGU NEGARAKU* UNTUK NEGERI KITA DAN IL%U SULU# KE(A-AAN. N-AN-IAN #ENDAKLA# DENGAN SUARA -ANG LANTANG DAN PENU# SE%ANGAT.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL .! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.1. PERATURAN %ENGENAI PAKAIAN DAN RA%BUT ADALA# %ENGIKUT ARA#AN SURAT PEKELILING IK#TISAS BIL.2&1/.,* BIL.)&1/., DAN BIL.12&1/.0.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 0! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.2. PAKAIAN SERAGA% -ANG BUKAN 1ES-EN* BERSI#* LENGKAP DENGAN LEN2ANA SEK$LA# DI ATAS K$2EK BA(U 3L4 & TUDUNG 3P4 DAN %E%AKAI TAG NA%A.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL /! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.. PELA(AR LELAKI... BA(U KE%E(A WARNA PUTI#* LENGAN PENDEK* DI%ASUKKAN DALA% SELUAR* BUTANG DIKENAKAN DENGAN LENGKAP. SELUAR WARNA BIRU GELAP. 3BUKAN (EANS4 PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 15! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.). PELA(AR PERE%PUAN... BA(U KURUNG WARNA PUTI# 3KAIN (ENIS 2$TT$N TETR$N4* LENGAN PAN(ANG BER2EKAK* TUDUNG WARNA PUTI# 3TEPI TIDAK BERBUNGA4* KAIN WARNA BIRU.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 11! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.+. UNTUK KEGIATAN SUKAN DAN P.(.K. BA(U T SEK$LA# LENGAN PENDEK 3L4* LENGAN PAN(ANG 3P4* SELUAR 6TRA2K7 SEK$LA# WARNA #ITA% ATAU BIRU DENGAN L$G$ SKTND.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 12! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.,. PELA(AR DIWA(IBKAN %E%AKAI PAKAIAN SERAGA% UNIT BERUNI1$R% %ASING'%ASING PADA #ARI RABU.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 1! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT... PELA(AR LELAKI %ESTI BERA%BUT PENDEK DAN TIDAK BER1ES-EN DAN TIDAK %EN-I%PAN (ANGGUT DAN %ISAI.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 1)! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT... PELA(AR PERE%PUAN B$LE# BERA%BUT PAN(ANG 3PASTIKAN DIDANDAN DENGAN KE%AS4* TIDAK DIWARNAKAN* DAN TIDAK BER1ES-EN.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 1+! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.0. SE%UA PELA(AR DILARANG %E%AKAI & %E%BAWA BARANG'BARANG KE%AS & PER#IASAN KE SEK$LA#.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 1,! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.1. B$TAK DITEPI KESELURU#ANN-A ALA %$#I2AN & %$#AWK.2. B$TAK DITEPI SEBELU% PELIPIS 8 TANPA PELIPIS.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*STAIL RA%BUT -ANG TIDAK DIBENARKANSTAIL RA%BUT -ANG TIDAK DIBENARKANGENERASI PEWARIS UNGGUL 1.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*1. B$TAK DITEPI KESELURU#ANN-A ALA %$#I2AN & %$#AWK.1. B$TAK DITEPI KESELURU#ANN-A ALA %$#I2AN & %$#AWK.GENERASI PEWARIS UNGGUL 10PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 1/PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 25PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 21! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.. B$TAK DITEPI TAPI PAN(ANG DI ATAS DAN %ENUTUP BA#AGIAN B$TAK 3BIASAN-A DILAKUKAN $LE# PELA(AR PERE%PUAN4.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*STAIL RA%BUT -ANG TIDAK DIBENARKANSTAIL RA%BUT -ANG TIDAK DIBENARKANGENERASI PEWARIS UNGGUL 22PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*B$TAK DITEPI TAPI PAN(ANG DI ATASB$TAK DITEPI TAPI PAN(ANG DI ATASGENERASI PEWARIS UNGGUL 2PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*PENDEK DITEPI TAPI PAN(ANG DI DEPANPENDEK DITEPI TAPI PAN(ANG DI DEPANGENERASI PEWARIS UNGGUL 2)! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.). S9UARE #EAD 8 RATA DI ATAS* TEPI DAN BELAKANG ' %A:#EADR$$%.+. BERTINGKAT DI BELAKANG & DI TEPI.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*STAIL RA%BUT -ANG TIDAK DIBENARKANSTAIL RA%BUT -ANG TIDAK DIBENARKANGENERASI PEWARIS UNGGUL 2+! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.,. RA%BUT BELA# TENGA# 32ENTRE PARTING4... BERTANDUK.0. DISIKAT LURUS KE BELAKANG ALA #IG#LANDER.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*STAIL RA%BUT -ANG TIDAK DIBENARKANSTAIL RA%BUT -ANG TIDAK DIBENARKANGENERASI PEWARIS UNGGUL 2,! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT./. %ENGGUNAKAN GEL.15.PAN(ANG %ELEBI#I #AD.11.BEREK$R.12.DIWARNAKAN.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*STAIL RA%BUT -ANG TIDAK DIBENARKANSTAIL RA%BUT -ANG TIDAK DIBENARKANGENERASI PEWARIS UNGGUL 2.! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.1. KAKI LABU# %ELEBI#I TU%IT.2. KAKI LEBAR 3BELL B$TT$%4.. K$-AK DI TEPI.). #U(UNG KAKI TIDAK BER(A#IT.+. ADA BU2KLE DI PINGGANG.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*STAIL SELUAR -ANG TIDAK DIBENARKANSTAIL SELUAR -ANG TIDAK DIBENARKANGENERASI PEWARIS UNGGUL 20! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.1. TANPA TALI.2. KASUT 61A%E7 3KASUT KUNG1U4.. SARUNG KAKI BERWARNA & BERBELANG.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*STAIL KASUT -ANG TIDAK DIBENARKANSTAIL KASUT -ANG TIDAK DIBENARKANGENERASI PEWARIS UNGGUL 2/! ASPEK 2" PAKAIAN DAN RA%BUT.1. BERKEPALA BESAR.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*STAIL TALI PINGGANG -ANG TIDAK DIBENARKANSTAIL TALI PINGGANG -ANG TIDAK DIBENARKANGENERASI PEWARIS UNGGUL 5! ASPEK " KEDATANGAN.2. #ADIRKAN DIRI 15 %INIT LEBI# AWAL UNTUK SEBARANG AKTI;ITI.PERATURAN + UNDAN'!UNDAN' SEK)LA*GENERASI PEWARIS UNGGUL 1! ASPEK " KEDATANGAN.. (ANGAN KELUAR DARI KAWASAN SEK$LA# KETIKA WAKTU PERSEK$LA#AN KE2UALI DENGAN I