taklimat daftar risiko ptj uitm terengganu · pdf filecompany logo bengkel kemaskini daftar...

Click here to load reader

Post on 11-Sep-2019

20 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Company

  LOGO

  Bengkel Kemaskini Daftar Risiko PTJ

  UiTM Cawangan Kelantan HRD (A)

  2 April 2017

  Oleh:

  Zuraini Jusoh

  Penyelaras Pengurusan Risiko

  UiTM Cawangan Terengganu

  Servant Leadership.mp4

 • Kandungan

  • Permulaan

  • Mekanisme Pengurusan Risiko Universiti

  • Pencegahan

  • Kesiapsiagaan

  Perlunya pengurusan risiko TKF academy network.mp4

 • BAHAGIAN I PERMULAAN

 • Pengenalan

  • Pelaksanaan Dasar dan Mekanisma Pengurusan Risiko UiTM

  diluluskan pada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Risiko

  Strategik Universiti Bil. 1/2014 pada 9 Oktober 2014.

  • Tujuan: Menjelaskan struktur tadbir urus serta peranan dan

  tanggungjawab setiap jawatankuasa yang berkaitan serta

  warga universiti dalam menguruskan risiko Universiti.

  • Konteks: Mengenalpasti risiko, menganalisa risiko, menilai dan

  mengkategori tahap risiko, mengawal risiko, pemantauan dan

  semakan semula.

  file://localhost/Volumes/UPR/PENGURUSAN%20RISIKO/BENGKEL%20DAFTAR%20RISIKO%20UITM%20KELANTAN/Dokumen%20Dasar%20dan%20Mekanisma%20Pengurusan%20Risiko.pdf

 • Tafsiran

  • “Pusat Tanggungjawab” ertinya setiap kampus cawangan, fakulti, jabatan, bahagian, institut dan pusat yang ditubuhkan di dalam UiTM

  • “Unit Pengurusan Risiko” ertinya unit yang bertanggungjawab untuk menyelaras dan mengintegrasi aktiviti pengurusan risiko bagi

  semua Pusat Tanggungjawab di UiTM

  • “Pemilik Isu” ertinya Unit/Bahagian/Jabatan yang mengenalpasti dan melaporkan risiko yang dijangka untuk didaftarkan di dalam

  Daftar Risiko

  • “Pemunya Tindakan ” ertinya pegawai yang bertanggungjawab untuk memastikan Kaedah Kawalan Tambahan yang dicadangkan

  dilaksanakan dan memantau tahap risiko

 • Tafsiran

  • “Risiko ” ertinya kebarangkalian terjadi sesuatu perkara yang memberi impak negatif kepada pencapaian objektif organisasi

  • “Pengurusan Risiko” ertinya satu struktur rangka kerja proses- proses menguruskan risiko-risiko kejadian luar jangka

  • “Daftar Risiko” ertinya dokumen yang digunapakai oleh setiap PTJ bagi merekodkan risiko yang dikenalpasti mengikut format yang

  disediakan oleh UPR.

  • “Punca Risiko” ertinya aktiviti/proses/faktor yang menjadi punca kepada sesuatu risiko

  • “ Impak Risiko ” ertinya kesan/akibat yang dijangka berlaku sekiranya tiada langkah kawalan

  file://localhost/Volumes/UPR/PENGURUSAN%20RISIKO/BENGKEL%20DAFTAR%20RISIKO%20UITM%20KELANTAN/Template%20Daftar%20Risiko.xlsx file://localhost/Volumes/UPR/PENGURUSAN%20RISIKO/BENGKEL%20DAFTAR%20RISIKO%20UITM%20KELANTAN/Daftar%20Risiko%202017.xls file://localhost/Volumes/UPR/PENGURUSAN%20RISIKO/BENGKEL%20DAFTAR%20RISIKO%20UITM%20KELANTAN/Daftar%20Risiko%20PERPUSTAKAAN%20FEB%202017.xls

 • Tafsiran

  • “Toleransi Risiko” ertinya satu tahap risiko yang telah ditetapkan oleh Pengurusan Universiti dimana tahap risiko tersebut boleh

  diterima beserta pelan tindakan untuk mengurangkan kesan jika

  risiko menjadi kenyataan

  • “ Kaedah Kawalan Sedia Ada ” ertinya kaedah yang telah dilaksanakan bagi mengawal risiko dari menjadi kenyataan

  • “Langkah Kawalan” ertinya usaha-usaha yang dijalankan bagi mengelak sesuatu risiko menjadi kenyataan

  • “ Kawalan Tambahan ” ertinya cadangan tambahan atau penambahbaikan kaedah kawalan yang difikirkan lebih efektif

  daripada Kaedah Kawalan Sedia Ada

 • Tafsiran

  • “Kebarangkalian” ertinya kemugkinan sesuatu risiko itu berlaku. Lima (5) Tahap kebarangkalian ialah Jarang, Kemungkinan Rendah,

  Ada Kemungkinan, Kemungkinan Tinggi dan Hampir Pasti

  • “Penilaian Impak” ertinya tahap impak risiko kepada individu mahupun Universiti sekiranya risiko itu menjadi kenyataan. Lima (5)

  tahap impak ialah Tiada Kesan, Kecil, Sederhana, Besar dan

  Sangat Besar

  • “Tahap Impak Risiko” ertinya matrik impak dengan mengambil kira faktor Kebarangkalian dan Penilaian Impak. Empat (4) tahap impak

  risiko ialah Rendah, Sederhana, Tinggi dan Ekstrem

 • Kategori Risiko

  file://localhost/Volumes/UPR/PENGURUSAN%20RISIKO/BENGKEL%20DAFTAR%20RISIKO%20UITM%20KELANTAN/objektif%20baharu%20%20270316.doc

 • BAHAGIAN II MEKANISME

  PENGURUSAN RISIKO UNIVERSITI

 • Tadbir Urus Pengurusan Risiko UiTM (2014)

  Sumber : Arahan Dasar dan

  Mekanisma Pengurusan Risiko

  UiTM (2014)

  file://localhost/Volumes/UPR/PENGURUSAN%20RISIKO/BENGKEL%20DAFTAR%20RISIKO%20UITM%20KELANTAN/Dokumen%20Dasar%20dan%20Mekanisma%20Pengurusan%20Risiko.pdf

 • Tadbir Urus Pengurusan Risiko UiTM (2016)

  Sumber : Pekeliling Tadbir Urus

  Pengurusan Risiko Universiti (2016)

  Pelaksanaan Tadbir Urus Universiti Teknologi MARA (Terengganu.ppt file://localhost/Volumes/UPR/PENGURUSAN%20RISIKO/BENGKEL%20DAFTAR%20RISIKO%20UITM%20KELANTAN/Pekeliling%20Tadbir%20urus%20UPR.pdf

 • Jawatankuasa Pemilik Risiko

 • Mengesahkan risiko yang dikenalpasti

  Mengesahkan tahap risiko mengikut

  keutamaan

  Mengesahkan langkah kawalan yang

  dicadangkan untuk dilaksanakan

  Meluluskan aktiviti pengurusan risiko di

  PTJ

  Mengesahkan daftar risiko berimpak tinggi

  Tanggungjawab Jawatankuasa Pemilik Risiko

 • Tanggungjawab Jawatankuasa Pemilik Risiko

 • BAHAGIAN III PENCEGAHAN

 • Rangka Kerja Pengurusan Risiko

 • Pendokumentasian Risiko

  RISIKO = Kebarangkalian X Impak

 • Pendokumentasian Risiko

 • Pendokumentasian Risiko

 • BAHAGIAN IV KESIAPSIAGAAN

 • Tindakan Kawalan

  Semua PTJ hendahlak secara bersendirian atau bekerjasama:

  • Memantau dan mengemaskini Tindakan Kawalan yang bersesuaian

  • Menyediakan manual/prosidur pelaksanaan Tindakan Kawalan yang

  berkaitan

  • Menyediakan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan atau

  Perniagaan (BCP) bagi menghadapi kemungkinan risiko menjadi

  kenyataan

 • Company

  LOGO

  Zuraini Jusoh [email protected]

  09-840 3996 / 09-840 1294 019-988 4316

  mailto:[email protected]