tajwid ringkas

Upload: matadam

Post on 07-Jul-2015

1.632 views

Category:

Documents


45 download

TRANSCRIPT

Hukum Nun Sukun, Mim Sukun dan Tanwin Surah Ali Imran (ayat 1-153)

Hasil kerjasama:

Mohd Syahid Bin Adam Mohd Nazmi Abd Ghani Afikah Ag. Amin Juliza Binti Rosli Rasinah Binti Mohd Jasni

AL - IZHAR

Menurut bahasa : menyatakan sesuatu

Istilah Ilmu Tajwid : melafazkan setiap huruf bertanda sukun dari makhrajnya tanpa dengung apabila bertemu dengan huruf Izhar.

Huruf : (

)

,

,

,

, ,

Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf Izhar : wajib diizharkan tanpa dengung @ tidak terpengaruh oleh huruf yang mengikutnya dan tidak memasukkan ke dalamnya.

Cara mengizharkan nun sukun/tanwin : menyatakan bacaan tanda sukunnya dengan hujung lidah diangkat menekan pada gusi gigi depan sebelah atas makhraj huruf nun.

Rasm Uthmani : bacaan Izhar nun sukun diberi tanda sukun di atasnya, dan menggunakan tanwin baris dua di atas ( ) dan baris dua di bawah ( ). Kedua-dua baris adalah selari , dan baris dua di hadapan ( ) tanda baris dua diterbalikkan.

CONTOH

AL-IDGHAM

Al-Idgham menurut bahasa: memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu.

Menurut istilah Ilmu Tajwid : memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris dan menjadi kedua-duanya satu huruf bersabdu dari jenis huruf yang kedua.

Huruf Idgham : (

)

,

, , ,

,

Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf Idgham yang enam, maka wajib diidghamkan ke dalam huruf Idgham.

Rasm Uthmani : bacaan Idgham nun sukun tidak diberi tanda sukun di atasnya, dan menggunakan tanwin baris dua di atas ( ) dan di bawah ( ), baris kedua dibawah menyimpang (tidak selari) dari baris di atas, dan baris dua di hadapan berbentuk dua huruf wau kecil berturut-turut ( ).

IDGHAM MAAL GHUNNAH

Maksud : memasukkan secara dengung.

Dinamakan juga Idgham Naqis - memasukkan secara tidak sempurna kerana makhraj nun sukun dan tanwin telah dihilangkan tetapi sifat dengungnya masih dikekalkan dengan sempurna dua harakat dalam huruf Idgham Naqis

Huruf :

(

)

,

,

Rasm Uthmani : huruf nun dan mim diberi tanda sabdu di atasnya kerana sifatnya bersama. Huruf wau dan ya tidak diberi tanda sabdu di atasnya kerana terdapat perbezaan pada sifatnya.

CONTOH

IDGHAM BILA GHUNNAH

Maksud : memasukkan tanpa dengung.

Dinamakan juga Idgham Kamil : memasukkan secara sempurna kerana keseluruhan sifat dengung dan makhraj nun sukun dan tanwin telah dihilangkan dalam huruf Idgham Kamil.

Huruf :

,

Rasm Uthmani : kedua dua huruf diberi tanda sabdu untuk menunjukkan bacaannya Idgham Kamil.

Syarat : hendaklah terdiri daripada dua kalimah, huruf nun sukun berada di akhir kalimah pertama, diikuti huruf Idgham berada di awal kalimah kedua.

CONTOH

AL- IQLAB

Menurut bahasa : menukarkan sesuatu kepada sesuatu.

Istilah Ilmu Tajwid : menukar lafaz nun sukun dan tanwin kepada lafaz mim , disembunyikan huruf ba serta mengekalkan sifat dengungnya.

Huruf :

Apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka wajib ditukarkan menjadi mim pada lafaz bacaan dan tidak pada tulisan, diikhfakan di sisi huruf yang berikutnya iaitu ba ( ) serta mengekalkan sifat

dengungnya dengan sempurna dua harakat.

Ikhfa mim : menyembunyikan makhraj mim dengan cara bacaan bibir mulut direnggangkan sedikit dan menyempurnakan sifat dengungnya dua harakat.

Rasm Uthmani : huruf mim kecil menunjukkan bacaan Iqlab. Ia menggantikan baris yang kedua bagi tanda baris dua (tanwin).

CONTOH

AL- IKHFA

Menurut bahasa : tersembunyi.

Istilah Ilmu Tajwid : membaca huruf (bertanda sukun) dengan sifat bacaan antara Izhar dan Idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung huruf pertama.

Huruf :

, ,

,

,

,

,

,

, ,

,

,

,

,

,

Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf Ikhfa : wajib diikhfakan (disembunyikan) di sisi huruf ikhfa serta mengekalkan sifat dengungnya pada huruf ikhfa dengan sempurna dua harakat.

Bacaan ikhfa : menyembunyikan makhraj nun sukun dan tanwin serta mengekalkan sifat dengungnya dengan sempurna dua harakat. Hujung lidah diangkat tetapi tidak menekan pada gusi gigi depan sebelah atas makhraj huruf nun, dan langit2 lembut serta anak lidah diturunkan supaya udara masuk ke khaisyum berdengung.

Rasm Uthmani : bacaan Ikhfa nun sukun tidak diberi tanda sukun di atasnya dan tanwinnya digunakan baris dua yang tidak selari dan diikuti dengan huruf tidak bertanda sabdu.

Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf bersifat istila berbaris atas atau hadapan, sifat dengungnya ditebalkan.

Jika bertemu huruf ikhfa bersifat istila berbaris bawah, sifat dengung dinipiskan.

CONTOH

Hukum Mim Sukun

IKHFA SHAFAWI

Mim sukun yang bertemu dengan huruf ba yang berbaris dalam dua kalimah sahaja.

Wajib mengikhfakan huruf mim sukun di sisi huruf ba yang berbaris serta dengung sempurna dua harakat.

Cara bacaan: tidak boleh merapatkan dua bibir , hendaklah direnggangkan sedikit.

CONTOH

IDGHAM MITHLAIN

Huruf idgham iaitu mim bertemu huruf mim dalam dua kalimah sahaja.

Wajib mengidghamkan huruf mim sukun pertama ke dalam huruf mim yang berbaris serta dengung sempurna dua harakat.

CONTOH

IZHAR SHAFAWI

Huruf mim bertemu huruf selain huruf ba dan mim, sama ada dalam satu atau dua kalimah.

Hukum bacaan : wajib menyatakan sebutan huruf mim sukun daripada makhrajnya tanpa dengung.

CONTOH

SEKIAN