tajuk 8 orientasi pekerja

of 36 /36
B SMH3 033 BSMH3033 KOLEJ PERNIAGAAN UUM ORIENTASI PEKERJA

Author: zilafeeq-shafilla

Post on 03-Nov-2014

127 views

Category:

Education


38 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. ORIENTASI PEKERJABSMH3033KOLEJ PERNIAGAAN UUM

2. SOSIALISASIORGANISASI Bagaimana para pekerja menyesuaikandiri dengan organisasi baharu Sosialisasi organisasi mempertaruhkan: Kepuasan, komitmen dan prestasi pekerja Kepuasan dan prestasi kumpulan kerja Kos permulaan bagi pekerja baharu Kemungkinan terus bekerja Kos menggantikan pekerja 3. PENDEKATANSOSIALISASI Pra-tunjuk kerjasebenar1 (Realistic JobPreview) Orientasi pekerja23 4. Sosialisasi organisasi merupakan satu proses di mana individumendapatkan pengetahuan sosial dan kemahiran-kemahiran yangdiperlukan untuk menjalankanperanan dalam organisasi. 4 5. PERANAN ORGANISASISatu set gelagat yang diharapkan ada padaindividu yang menjawat sesuatu jawatan dalamsesuatu kumpulan. Inclusionary FunctionalHierarchical Dimensi Dimensi Dimensi sosial seperti tugas seperti pangkat orang luar,jualan, seperti status kejuruteraan, pekerja lini, percubaan, pentadbiran penyelia, pekerja tetappegawai 6. KEADAAN PERANANTerlebih KonflikKesamaranPerananPerananPeranan lebih daripada pengharapan peranan ituapa yang yang tidak sendiri tidaksewajarnya jelas daripada jelasdiharapkan seseorangdaripadaseseorang6 7. ISU-ISU SOSIALISASI Komunikasi peranan bagaimanaberkesannya peranan diberitahu kepadaindividu dan kumpulan Orientasi peranan bagaimanainovatifnya individu menterjemahkanperanan organisasi Custodial : menterjemahkan perananseadanya (status quo) Inovatif: mendefinisikan semula peranan7 8. NORMA KUMPULAN Peraturan tidak bertulis yang dibentukoleh ahli-ahli kumpulan untuk mengawalkelakuan dalam kumpulan 3 jenis: Pivotal kelakuan penting sebagai ahliorganisasi Relevant kelakuan yang berkaitan tetapitidak penting Peripheral kelakuan yang tidak penting.8 9. PENGHARAPAN Percaya tentang sesuatu akan berlaku merangkumi kelakuan, perasaan, polisidan sikap. Pengharapan orang baharu bagaimana layanan terhadap mereka,apa yang mereka akan lakukan danbagaimana perasaan mereka dalamorganisasi baru. Beberapa jenis seperti harapan yangterlalu tinggi dan tidak munasabah,harapan dipenuhi dan harapan tidakdipenuhi.9 10. PEMBELAJARAN SOSIALISASIPembelajaran PermulaanPembelajaran Mengenai OrganisasiPembelajaran Fungsi Dalam Kumpulan KerjaPembelajaran Untuk Menjalankan Kerja Pembelajaran Peribadi 10 11. MODEL TIGA TAHAP FELDMAN Sosialisasi Ramalan1 (Anticipatory Socialization) Pertemuan2 (Encounter) Perubahan dan Perolehan3 (Change and Acquisition)11 12. TAHAP 1SOSIALISASI RAMALAN Pembentukan pengharapanyang munasabah Penentuan kesesuaian 13. TAHAP 2 PENEMUAN Komitmen untuk menyertaiorganisasi dibuat secaraformal Berjinak-jinak (inisiasi ke dalampekerjaan) Pembentukan perhubungan Menjelaskan peranan 13 14. TAHAP 3 PERCUBAAN & PEROLEHAN Pekerja baharu menerimanorma dan nilai kumpulan Pekerja menguasai selok belokpekerjaan Pekerja menyelesaikan konflikperanan dan konflik terlebihkerja 14 15. TAKTIK DAN STRATEGI PEMEROSESAN MANUSIA Formal lwn. Tidak Formal (Formal vs.Informal) Individu lwn. Bersama (Individual vs.Collective) Berturutan lwn. Tidak Berturutan (Sequentialvs. Nonsequential) Tetap lwn. Berubah (Fixed vs. Variable) Kejohanan lwn. Pertandingan (Tournamentvs. Contest) Bersiri lwn. Rawak (Serial vs. Disjunctive) Permasyuran lwn. Perlucutan (Investiture vs.Divestiture) 15 16. FORMAL LWN. TIDAK FORMAL Formal di luar persekitaran kerjaharian Tidak formal sebahagiandaripada persekitaran kerja utama 17. INDIVIDU LWN. BERSAMA Adakah pekerja baharu merupakansebahagian daripada ahli kumpulanbaharu atau mereka dilayan secaraindividu? Berkumpulan menbentuk perasaankekitaan, berlawanan dengan individuyang membentuk perasaanterasing/terpencil Pada amnya besama akanmengurangkan kos 17 18. BERTURUTAN LWN. TIDAKBERTURUTAN Berturutan kemajuan individu melaluisatu siri tahap yang telah ditetapkanuntuk mencapai sesuatu kedudukan Contoh: Pensyarah, Pensyarah Kanan, Pof.Madya, Profesor. Tidak berturutan individu mencapaisesuatu kedudukan secara segera Contoh: program latihan selama 6 bulansebelum dilatik sebagai PengurusCawangan 18 19. TETAP LWN. BERUBAH Tetap pekerja tahu bila jangkamasa peralihan akan berakhir Berubah jangka masa peralihanberubah-ubah mengikut individu 19 20. KEJOHANAN LWN. PERTANDINGAN Kejohanan semasa masa berlalu,calon-calon disenaraikan mengikutkeupayaan, minat, latar belakang danlain-lain sebelum mereka ditugaskan kejabatan yang berlainan Pertandingan semua individu mestimelalui semua peringkat berdasarkankepada kebolehan dan minat dalamperhatian 21. BERSIRI LWN. RAWAK Bersiri menggunakan pekerjasenior untuk menyediakanpendekatan pementoran Rawak menggunakan orang luaruntuk menyediakan pementoran menggalakan inovasi 21 22. PEMASYURAN LWN.PERLUCUTAN Pemasyuran mengekalkanidentiti tertentu orang baharuseperti dalam pengrekrutanpengurusan atasan Perlucutan membuang ciri-ciritertentu yang terdapat pada orangbaharu22 23. KELEBIHAN ORANG DALAM Untuk mengetahui keperluan pekerjabaharu ialah dengan membuatperbandingan di antara apa yangdipunyai oleh pekerja lama dengankekurangan pekerja baru. Pekerja lama selalunya mempunyai tigakelebihan: Pengharapan yang tepat Asas pengetahuan Perhubungan yang erat sesama pekerjalama 23 24. KEPERLUAN ORANG BAHARU Maklumat yang jelas mengenai: Pengharapan Norma Peranan Nilai Bantuan untuk membangunkan KSAOyang diperlukan Bantuan yang jitu dalammenterjemahkan sesuatu24 25. PRA-TUNJUK KERJA SEBENAR (1 drp. 2) Memberitahu maklumat yang lengkapkepada pemohon pekerjaan termasuklah aspek-aspek positif dannegatif mengenai pekerjaan tersebut. Tujuan utama untuk menambahkepuasan dan komitmen di kalanganpekerja baharu agar terus kekaldengan organisasi. 25 26. PRA-TUNJUK KERJA SEBENAR (2 drp. 2) Pemvaksinan dari pengharapan yangterlalu tinggi dan tidak realistik Pemilihan sendiri Adakah ia memenuhi keperluan individu dankerja? Menangani kesan Membangunkan strategi menangani Komitmen peribadi Bardasarkan kepada pemilihan personal26 27. BILA RJP DIGUNAKAN Apabila calon boleh memilihpekerjaan Apabila terdapat lebih ramai calondaripada pekerjaan Apabila pemohon pekerjaan kurangmengetahui tentang maklumatpekerjaan Apabila kos penggantian pekerjaterlalu mahal27 28. ISU KANDUNGAN RJP Deskriptif atau Pertimbangan Fakta atau perasaan? Kandungan secara mendalam atauringkas Semua maklumat diberi penekanan ataumaklumat yang berkaitan sahaja? Tahap kandungan yang negatif Pendekatan positif atau negatif Sumber pesanan Aktor atau pekerja syarikat? 28 29. PERANAN PROGRAM ORIENTASI Tujuan utama untuk mengenalkanpekerja baru kepada kerja, penyelia,rakan sekerja dan organisasi. Di antara objektifnya ialah: Mengurangkan tekanan dan kegayatan Mengurangkan kos memulakan sesuatu Mengurangkan lantikhenti Mengurangkan masa untuk mencapaikecekapan Membantu pembelajaran, pembentukanperanan dan penyesuaian diri Menggalakkan pembentukan sikap positif 29 30. KANDUNGAN PROGRAM ORIENTASIMATLAMAT AM ORGANISASI MAKLUMAT KERJALatarbelakang syarikat Fungsi jabatanPolisi dan tatacaraTugas dan t/jawab kerjaKenyataan misi, visi Peraturan kerjaMatlamat dan strategiLawatan ke sekelilingPampasan dan faedahtempat kerjaKeselamatanBerkenalan denganKesatuan sekerja rakan sekerjaKemudahan fizikal 30 31. PERANAN ORIENTASI Penyelia Sumber maklumat Tunjuk ajar kepada pekerja baharu Rakan sekerja Bergaul dengan pekerja baharu Membantu pekerja baharu mempelajari norma kerja kumpulan dan organisasi 31 32. ORIENTASI DAN HRD Staf HRD mereka bentuk danmelaksanakan program orientasipekerja baharu HRD menjadualkan penglibatanpihak pengurusan Staf HRD menilai program orientasidan melaksanakan sebarangperubahan jika perlu32 33. MASALAH-MASALAH Terlalu menekankan kepada aspekkertas kerja Telebih maklumat Maklumat tidak bersangkutan Teknik-teknik yang menakutkan Menjual organisasi Formal dan komunikasi sehala Mentaliti one-shot Tidak ada penilaian Tidak ada susulan 33 34. REKA BENTUK DAN PERLAKSANAAN (1 drp. 2) Tentukan objektif Selidik orientasi sebagai satu konsep Temu duga pekerja yang baharu sahajadiambil Kaji amalan-amalan syarikat lain Kaji semula amalan semasa Pilih kandungan dan kaedahpenyampaian Kerja lapangan (pilot) dan semaksemula bahan-bahan edaran 34 35. REKA BENTUK DANPERLAKSANAAN (2 drp. 2) Hasil dan pakejkan sekali bahanbercetak dan audiovisual Latih penyelia dan jalankanprogram Menilai keberkesanan program Baikki dan kemaskinikan program35 36. RINGKASAN Pekerja baharu menghadapibanyak cabaran Pra-tunjuk kerja sebenar danprogram orientasi dapat: Mengurangkan tekanan Mengurangkan latikhenti Memperbaikki produktiviti 36