tajuk 2 - edit

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH Aktiviti-aktiviti penyusunan
semua masa siam !a"us meme"ukan k#nsep-k#nsep
ima$inati% te"!adap &ukti- &ukti yan$ te"dapat
men$enainya 'e! itu
+* Me"an$san$ Pemiki"an ,* Men$inte"p"etasi Makumat
a"ipada Pe"isti.a Se(a"a! /* Mena"ik Minat Te"!adap
Mata
0* Menin$katkan aya In$atan
Te"!adap 1akta Se(a"a! 2* Menim&ukan M#tivasi aaman
aam Pea(a"an Se(a"a!
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
a"(a!
5+6 Me"an$san$
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
+* Me"an$san$ Pemiki"anP"#ses pen$a(a"an dan pem&ea(a"an adaa! me"upakan satu p"#ses yan$
men)a&a" minda dan k"eativiti mu"id*
Pen$a(a"an yan$ mena"ik
akan dapat menim&ukan"an$san$an kepada mu"id untuk te"us &ea(a" dan mendaami imu te"se&ut*
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
P!iips 5+72869 menun(ukkan aktiviti
pen$a(a"an yan$ me"an$san$pen$$unaan de"ia dan meakukan aktiviti pem&ea(a"an  dapat menin$katkan ta!ap ke&e"kesanan pen$a(a"an se!in$$a 78 :  &e"&andin$ den$an &a!an sum&e" daam &entuk &a)aan  !anya +8:
sa!a(a *
Pancaindera Peratusan
Dibaca   10%
Didengar    20%
Dilihat   30%
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
'e! itu se#"an$ se&a$ai $u"u mata pea(a"an se(a"a!9 kita !a"us men$am&i ki"a dan me"an)an$
pemii!an dan pen$$unaan sum&e" yan$ dapat me"an$san$ minat mu"id untuk men$ikuti pen$a(a"an
se!in$$a tamat*
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Ba!an sum&e" &#e! mempen$a"u!i)eik aka dan daya pemiki"an mu"id* Seain itu9 &a!an sum&e" men(adi pe"an$san$ dan dapat
men.u(udkan pe"sekita"an yan$ e&i! mena"ik   den$an
men$adakan pe&a$ai p"#$"am aktiviti se(a"a!*
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
  en$an men$$unakan aat-aat &a!an sum&e"   &e"makna mu"id dideda!kan
den$an &e"&a$ai-  &a$ai sum&e" se(a"a!* Ini akan mend#"#n$
mu"id kepada p"#ses pem&ea(a"an se(a"a!*   Sum&e" se(a"a! yan$ disediakan akan
mem&an$kitkan dan
5,6 Men$inte"p"etasi
,* Men$inte"p"etasi makumat
da"ipada pe"isti.a
se(a"a! Penyampaian isi pea(a"an men(adi e&i! muda! dan te"susun seki"anya
$u"u &e"(aya memii! dan men$$unakan sum&e" pen$a(a"an
dan pem&ea(a"an yan$ tepat
dan &e"kaitan* Pene"an$an
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
aam !a ini9 Ed$e" ae 5+7306tea! men$emukakan suatu te#"i yan$ di$am&a"kan daam &entuk ;)#ne #% e<pe"ien)e= yan$ anta"a ain
men$atakan &a!a.a p"#ses pea(a"an &e"mua den$an menan$$ap #&(ek k#nk"it dan
&e"ansu"-ansu" kepada yan$ e&i! a&st"ak* 
© Graphicsland, Inc. 2013
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
'e! itu9 &a$i menin$katkanke%a!aman mu"id $u"u pe"u men$$unakan sum&e" pen$a(a"an yan$ dapat mem&antu me"eka
menin$katkan ke%a!aman mu"id da"ipada yan$ muda! kepada yan$ suka"*
© Graphicsland, Inc. 2013
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Setea! ke%a!aman mu"idmenin$kat9 mu"id pe"u diati! untuk men$!u"aikan sesuatu makumat*
Kema!i"an men$intep"etasi
pen$$unaan sum&e" yan$
tepat dan &aik* >#nt#!nyapen$$unaan sum&e" sepe"ti &a!an audi#9 "a(a! dan )a"ta dapat meati! mu"id menta%si" makumat yan$ te"su"at dan te"si"at da"i ada
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Ha ini sea"as den$an ka(ianHeini)! 5+77/6 *Menu"ut &eiau9 sum&e" yan$ dapat me"an$san$ aktiviti yan$ &anyak men$$unakan
kema!i"an menden$a" dan mei!at akan menin$katkan pe"atus ke&e"kesanan pen$a(a"an*
© Graphicsland, Inc. 2013
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
'e! itu9 ke%a!aman mu"id di daam pea(a"an dan kema!i"an mu"id men$intep"etasi makumat dapat
diati! meaui pemii!an sum&e" pen$a(a"an yan$ sesuai dan &e"kesan*
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
5/6 Mena"ik minat
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
/* Mena"ik minat te"!adapmata pea(a"an se(a"a! Sum&e" pen$a(a"an yan$ di$unakan
pe"u mena"ik minat dan men$ekakan tumpuan pem&ea(a"an mu"id* Gu"u seau me"un$ut tentan$ mu"id yan$ tidak &e"minat untuk &ea(a" dan se"in$ men$$an$$u p"#ses pen$a(a"an*
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Ha ini dise&a&kan pen$a(a"ante"se&ut $a$a mena"ik dan men$ekakan minat me"eka* 'e! itu9 $u"u !a"us me"an)an$
pen$$unaan sum&e" yan$ dapat mena"ik minat mu"id semasa men$ikuti pen$a(a"an*
© Graphicsland, Inc. 2013
aam usa!a untuk men$ekakanminat mu"id9 $u"u &#e!
me"an)an$ pen$$unaan
pe&a$ai media di daam pen$a(a"an dan pem&ea(a"an*
 Jikaau &#e! setiap an$ka! aktiviti
pen$a(a"an $u"u menyediakan sum&e" yan$ dapat me"an$san$ keseu"u!an pan)ainde"a mu"id*
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Anta"a )i"i sum&e" yan$ &#e!mena"ik pe"!atian dan men$ekakan minat mu"id adaa! den$an
men$utamakan aspekteknika dan kuaiti sum&e" * Menu"ut N#"asia! dan Rakan
5,8+86 aspek-aspek kuaiti teknika sepe"ti kuaiti audi#9 visua9 .a"na dan %#t#$"a? !a"usa! (eas9 muda!
di%a!ami dan &e"sesuaian den$an
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
Pen$$unaan sum&e" pen$a(a"an
yan$ &aik (u$a pe"u men$am&i ki"a ata" &eakan$ mu"id
dan pen$eta!uan sedia ada me"eka * Ha ini dite$askan (u$a
#e! N#"asia! katanya seain da"ipada kuaiti teknika9 pen$$unaan ime( dan audi# pe"ua! di!u&un$kan den$an keadaan
semua (adi dan pen$eta!uan sedia
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
  da"ipada pe&a$ai sum&e" dapat
menyediakan situasi dan pe"sekita"an
pem&ea(a"an se(a"a!
yan$ mena"ik minat mu"id*
  Mu"id akan mendapat pen$aaman
pem&ea(a"an yan$ &e"$una
sepe"timen$$aakkan me"eka &e"?ki" k"itis9 dapat
meneiti %akta-%akta se(a"a!9
menta%si" dan meniai %akta-%akta se(a"a!
&e"asaskan k"ite"ia
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
  Pen$$unaan &a!an sum&e" men$a(a" daam   pen$a(a"an se(a"a! dapat men$u&a! pandan$an
  ne$eti% mu"id te"!ada mata pea(a"an se(a"a!*   Meaui in#vasi pen$a(a"an
men$$unakan &a!an sum&e" yan$ "eeven9
pen$a(a"an $u"u
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
 Lesie B*Bands5+7236 men(easkan &a!a.a &a!an sum&e" men$a(a" amat pentin$ sekai ke"ana pen$$unaannya itu dapat
men$$aakkan pen$uasaan9 pen$ekaan in$atan dan dapat pua men$in$atkan semua &a!an @
&a!an pen$a(a"an yan$ tea! dipea(a"i #e! mu"id*
 
dapat mem&entuk pe"sepsi mu"id te"!adap
pen$eta!uan se(a"a!* Ba!an sum&e" dapat
men$em&an$kan pe"sepsi mu"id
  Ba!an-&a!an itu (u$a dapat mem&ina pe"sepsi
mu"id te"!adap si%at9 )i"i dan &entuk yan$
&e"kaitan den$an pen$i&atan mu"id*
© Graphicsland, Inc. 2013
0* Menin$katkan dayain$atan   te"!adap %akta se(a"a!
Pen$$unaan sum&e" yan$ sesuai me"upakan )a"a yan$ pain$ &aik untuk mem&e"i ke%a!aman dan men$ekakan ke%a!aman te"se&ut daam (an$ka masa yan$ e&i! ama* Sum&e" pen$a(a"an yan$ &e"kesan
&#e! mem&antu men$em&an$kan
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
506 Menin$katkan daya
Pe"ka"a ini amat &e"kait den$an
Te#"i Pem&ea(a"an
Be"makna yan$ diuta"akan #e! Ausu&e*  Menu"ut &eiau pem&ea(a"an &e"makna iaa! p"#ses
yan$ men$!u&un$kan makumatama kepada aspek yan$ &e"kaitan dan sedia ada daam #tak manusia.
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
 N#"asia! A&dua! dan "akan 5,8+86 men)adan$kan daam memii! sum&e" pen$a(a"an yan$ &e"kesan
aspek ?ika &a!an9 #&(ekti% pem&ea(a"an9 )i"i-)i"i mu"id9 kaeda! pen$a(a"an dan situasi pen$a(a"an
amat pe"u di&e"i penekanan*
© Graphicsland, Inc. 2013
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Pene"imaan isi pea(a"an yan$ te"susun "api den$an di&antu #e! sum&e" pen$a(a"an yan$ sesuai
akan mem&e"i kesan te"!adap pem&ea(a"an mu"id*
© Graphicsland, Inc. 2013
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
'e! yan$ demikian9 &a!an sum&e" yan$ dapat men)e"na minda mu"id untuk &e"?ki" se!in$$akan
men$$aakkan me"eka in$in mene"#ka e&i! an(ut tentan$ isi pea(a"an yan$ dipea(a"i akan
menin$katkan daya in$atan me"eka*
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
 mem&#e!kan pen$a(a"an se(a"a! disampaikan den$an e&i! &e"kesan te"utama da"ipada se$i
pe"sepsi dan pema!aman mu"id men$enai %akta dan k#nsep se(a"a!*
© Graphicsland, Inc. 2013
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
pea(a"an se(a"a! dapat
e&i! k#nk"it*
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
  Pen$$unaan &a!an sum&e" akan mei&atkan
mu"id a$a" me"eka kuat
se(a"a!* Ba!an
  sum&e" akan mem&e"ipen$aaman k!usus   kepada mu"id* Semua ini akan muda!   menin katkan ke%a!aman mu"id
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
526
daam pea(a"anse(a"a!
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
2* Menim&ukan m#tivasidaaman   daam pea(a"an se(a"a!
Menu"ut S!a"i%a! Aa.ia! Asa$#C 5+736 m#tivasi iaa! pe"ka"a yan$ memuakan dan men$ekakan
pen$i&atan mu"id daam tindakanpem&ea(a"an*M#tivasi (u$a iaa! p"#ses mem&an$kitkan9 men$ekakan dan men$a.a minat
mu"id*
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
aam usa!a mem&e"i m#tivasi kepada mu"id untuk men$ikuti pen$a(a"an $u"u se!in$$a seesai9
kepe&a$aian sum&e"pen$a(a"an dan
kesesuaian &a!an den$an aktiviti di"an)an$ dapat menin$katkan
minat dan m#tivasi pea(a"* Menu"ut
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Menu"ut J#!n Kee" 5+746 te"dapat empat kate$#"i  "eka &entuk pen$a(a"an yan$ &#e! mem&antu $u"u me"an)an$ aktiviti pen$a(a"an *
© Graphicsland, Inc. 2013
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
  Ketegori
ujuan
keinginan belajar 
membentuk sikap positi$
tentang keja"aan diri serta
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Ismai Dain 5,88,69 menyatakan keempat-empat kate$#"i di atas iaitu pe"!atian9 kesesuaian9 keyakinan  dan kepuasan  adaa! )i"i untuk memenu!i !aa tu(u $u"u daam mem&uat pe"an)an$an
pen$a(a"an dan pem&ea(a"an yan$
&e"m#tivasi*
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Kesimpuannya9 pen$$unaan sum&e" pen$a(a"an dan pem&ea(a"an pe"u diteiti9  dipii!  dan disesuaikan den$an minat mu"id
a$a" dapat menin$katkan m#tivasi me"eka untuk &ea(a"*
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
  1akta se(a"a! me"an$kumi ta"ik!9 nama9
pe"isti.a9 ta%si"an9 idea dan istia! men$enai
se(a"a!* K#nsep se(a"a! dapat di(eas dan
dikem&an$kan se&a$ai kema!i"an se(a"a!
den$an men$$unakan pe&a$ai
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
  Ini &iasanya diakukan meaui aat pe"akam
vide#9 )a"ta9 $"a%9 $am&a"9 peta9 sim&#9 am&an$
  dan se&a$ainya* 'e! pen$a(a"an akan men(adi   tidak mem&#sankan dan &e"si%at
k"eati%*
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
menyampaikan pen$a(a"an se(a"a! den$an
kete"an$an dan ke%a!aman se(a"a! den$an e&i!   muda! a$i dan sete"usnya
men$atasi masaa! dan kesuitan yan$ di!adapi
daam mempea(a"i
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
536 Menin$katkan
pem&ea(a"an
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
3* Menin$katkan k"eativitidan kese"#n#kan daam
pem&ea(a"an K"eativiti me"upakan kema!i"an te"tin$$i yan$ suka" dimiiki #e!
sese#"an$ individu* aau pun suka" dimiiki kema!i"an ini &#e! dipupuk meaui pen$$unaan sum&e"
pen$a(a"an dan pem&ea(a"an yan$
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Gu"u yan$ &e"(aya mena"ik pe"!atian mu"id semasa p"#ses pen$a(a"an dan pem&ea(a"an akan dapat mea!i"kan pe"u&a!an tin$ka!
aku yan$ p#siti%* Pe"u&a!an sikap yan$ p#siti% ini akan mend#"#n$ mu"id men$uasai imu dan
menin$katkan k"eativiti me"eka daam mempe"&aiki atau men$u&a! suai sesuatu yan$ dipea(a"i da"ipada #"an$ ain kepada
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Pen$$unaan sum&e" pen$a(a"an dan pem&ea(a"an yan$ &e"san$kut den$an teknik penyeesaian masaa!  dan ka(ian masa !adapan &#e!
menim&ukan "an$san$an dan men$$aakkan daya )ipta mu"id untuk men$!asikan idea &a!a"u
yan$ in#vati% dan k"eati% 
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH
Men$ikut P"e!n 5+7869 daya pena"ik9 pen$uasaan imu pen$eta!uan9 daya inspi"asi9
&e"si%at (enaka9 men$amakan !u&un$an mes"a dan pen$aaman uas yan$ dipunyai #e! sese#"an$
$u"u dapat mena"ik minat mu"iduntuk te"us &ea(a"*
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
http://slidepdf.com/reader/full/tajuk-2-edit 62/70
PELAJARAN SEJARAH
aam !a ini k#nsep ; Bea(a" itu Menye"#n#kkan= dan teknik ;Be"main sam&i Bea(a" ; &#e! diamakan #e! $u"u se.aktu
pen$a(a"an*
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
http://slidepdf.com/reader/full/tajuk-2-edit 63/70
PELAJARAN SEJARAH
Pemii!an sum&e" dan aktiviti pen$a(a"an yan$ sesuai dapat mem&antu $u"u me.u(udkan suasana k#ndusi%9 menye"#n#kkan
dan mes"a daam kaan$an mu"id* Kese"#n#kkan daam men$ikuti pen$a(a"an dapat men$eka minat
mu"id untuk te"us &ea(a" 9 di sampin$ dapat mema!ami isi pea(a"an den$an e&i! )epat dan ama*
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
http://slidepdf.com/reader/full/tajuk-2-edit 65/70
PELAJARAN SEJARAH
Pen$$unaan &a!an sum&e" akan mei&atkan mu"id se)a"a )e"$as daam keas* en$an kata ain apa&ia $u"u men$$unakan &a!an
sum&e"9 $u"u dapat menyediakan mu"id den$an pem&ea(a"an k#pe"ati%*
© Graphicsland, Inc. 2013
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
http://slidepdf.com/reader/full/tajuk-2-edit 66/70
PELAJARAN SEJARAH
Pen$$unaan &a!an sum&e" yan$ mena"ik 9 men)a&a" dan sesuai akan mena"ik minat mu"id untuk &ea(a"* 'e! itu me"eka tidak akan &e"asa
 (emu dan &#san* Jika ini tidak &e"aku mu"id akan men$ai!kan pe"!atian me"eka kepada aktiviti
yan$ ain sepe"ti men$an$$u pea(a" ain dan se&a$ainya*
© Graphicsland, Inc. 2013
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
Ba!an-&a!an yan$ tea!dipii! !endaka! &e"sesuaian den$an
keadaan semua(adi pea(a" sepe"ti si%at suka
&e"sain$9 &e"main9 dan in$in ta!u*
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
http://slidepdf.com/reader/full/tajuk-2-edit 68/70
PELAJARAN SEJARAH
Kese"#n#kan daampem&ea(a"an &#e! di)ipta #e! $u"u meaui
pen$$unaan &a!an sum&e" untuk
men$ekakan pe"!atian mu"id-mu"id dan ini dapat men$eakkan masaa!
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER PdP MATA
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit
S'ALAN
PERBIN>ANGANBe"dasa"kan tu(uan pen$$unaan sum&e" pen$a(a"an dan pem&ea(a"an di atas 9 anda
dike!endaki mem&e"i dua )#nt#! sum&e" pen$a(a"an dan pem&ea(a"an yan$ &#e! di$unakan
daam men)apai setiap tu(uan
8/16/2019 Tajuk 2 - Edit