tahap tekanan akademik dan kerisauan pelajar mempelajari

Click here to load reader

Post on 15-Jan-2017

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pertanikn J. Soc. Sci. & Hum. 9(2): 87-93 (2001) ISSN: 01287702 Universiti Putra Malaysia Press

  Tahap Tekanan Akademik dan Kerisauan Pelajar MempelajariKomponen Teras Kemahiran Hidup

  RAHIL HJ MAHYUDDIN, ZAlDATOL AKMALIAH LOPE PIHIE &NORAJ'J FAUZIAH YAACOB'

  Fakulti Pengajian Pendidikan, Universili Putra Mala)lSia,43400 UPM, Serdang, Selangor

  *Sekolah Bahasa dan Pemikiran SaintifikUniversiti Ulara Malaysia

  06010 Sin/ok, Kedah, Malaysia

  Keywords: Kemahiran Hidup, Kemahiran Manipulatif, stres, komponen teras

  ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap tekanan dan kerisauan pelajar dalam rnempelajarikomponen teras mata pelajaran Kemahiran Hidup. Seramai 146 responden menjadi subjekkajian. Kebanyakannya atau 76.7% rnerupakan pelajar sekolah menengah, selebihnya rnerupakanpelajar pendidikan guru dalam bidang pendidikan vokasional. Stres diukur dengan menggunakanitem yang telah dibentuk sendiri oleh pengkaji dengan nilai alpha 0.68. Pelajar didapati palingstres apabila merasa bersalah kerana gagal mencapai apa yang diharapkan, dan merasa resahapabila menunggu keputusan ujian Kemahiran Hidup. Beberapa dapatan berbentuk kualitatifberkaitan dengan faktor yang menyebabkan stres dan kerisauan dibincangkan. Penyelidik telahmenyenaraikan beberapa cadangan yang praktikal untuk menangani tekanan akademik pelajarKemahiran Hidup. Proses pengajaran-pembelajaran komponen Kemahiran Manipulatif danPerdagangan dan Keusahawanan perlu diperbaiki untuk mengurangkan stres pelajar.

  ABSTRACT

  The purpose of this study was to identify stress and anxiety level of students in learning the corecomponent of the Living Skills (Kemahiran Hidup) subject. Most of the subjects (76.7%) weresecondary school students, the others were university student teachers majoring in vocationaleducation. Stress was measured by using items developed by the researchers. Students felt moststressed when they fele guilty because they failed to achieve what was expected of them, and feltuneasy while waiting for the living skills examination results. Several qualitative research findingsrelated to factors contributing LO stress and anxiety were discussed. The researchers had listedseveral practical recommendations to handle students academic stress in learning the living skillssubject. The teaching and learning process for manipulative skills as well as the commerce andentrepreneurship components need to be improved to reduce students' stress.

  LATAR BEIAKANG

  Kemahiran Hidup merupakan satu matapelajaran teras dalam Kurikulum BersepaduSekolah Menengah (KBSM). Mata pelajaran inibertujuan membekalkan pelajar dengankemahiran asas untuk membolehkannyamengendalikan hidup secara produkti[ dalamdunia teknologi dan perdagangan yang kompleksdan sentiasa berubah. Mata pelajaran inidirancang L1ntuk mencapai hasrat FalsafahPendidikan Negara iaitu untuk mewluudkan

  insan yang seimbang dan harmonis dan segiintelek, rohani, emosi dan jasmani.

  Mata pelajaran ini lerbahagi kepada ciuaiaitu bahagian teras dan bahagian pilihan.Bahagian teras mengandungi empat komponenwajib untuk semua pelajar. Bahagian pilihanpula mengandungi tiga komponen, dan pelajardikehendaki memilih satu daripada tigakomponen tersebut.

  Sejak diperkenalkan, bahagian terasKemahiran Hidup merangkumi aspek Kemahiran

 • Rahil Hj. Mahyuddin, Zaidatol Akmaliah Lope Pihie & Noran Fauziah Yaacob

  Manipulatif, Perdagangan dan Keusahawanan,dan Kekeluargaan. Tetapi sejak rahun 1996komponen reka cipta relah diperkenalkan dalamKemahiran Hidup. Komponen ini diperkenalkanuntuk melahirkan pelajar yang lebih kreatif,inovatif dan inventif dalam pengeluaran sesuatuproduk teknologi. Reka cipta adalah penghasilansesuatu projek atau barangan baru ataupengubahsuaian datam bidang teknologi untukmemcnuhi kehendak pengguna. Projek yangdihasilkan pelajar adalah daripada idea yangtersendiri atau diubah suai dan berpotensi untukdipasarkan. Menurut Banafi Kamal:

  "Kurikulum Reka cipta menekankan pemikirananalitikal, kritikal, lateral dan inventif ke arahmcnghasilkan sesuatu reka cipta yang bergunadalam bentuk konkrit dan berfungsi"

  (1996)

  Berikut diterangkan penjelasan terperinci 3lagi komponen teras Kemahiran Hidup. Ketiga-tiga teras ini merupakan fokus kajian inL

  Kemahiran Manipulatif

  Kemahiran Manipulatif membekalkan pelajardengan pengetahuan dan kemahiran praktisdalam bidang teknologi. Tujuannya adalah untukmembolehkan pelajar berfungsi secara berkesandalam masyarakal yang berorientasikan teknologikhususnya di tempat tinggal dan di tempatbeke:rja kelak. Komponen ini merangkumi teknikopcrasi, alatan elektromekanikal yang mudah,teknologi bahan dan aspek kuantitatif. Antaraaktiviti yang dijalankan oleh pelajar ialah kerja-buat-sendiri yang mudah berkaitan denganbinaan, pemasangan, penyenggaraan, baik pulih,ullsur-unsur pengurusan diri, dan perkebunan.Aspek pengiraan kos digabungjalinkan dalampembinaan projek.

  Perdagangan dan Keusahawanan

  Perdagangan dan Keusahawanan membekalkanpelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asasperniagaan dan keusahawanan yang menekankanamalan perniagaan termasuk aspek kewangandan simpan kira, pengurusan perniagaan, etikadalam perniagaan, dan pengeluaran. Pe1ajarjuga dibekalkan dengan pengetahuan dankemahiran mengenai konsumerisme. Tujuannyaadalah untuk memupuk sikap berdikari, yakindiri, semangat ingin tahu, ingin men cuba dantidak berputus asa, meningkatkan inisiatif, daya

  mereka cipta serta berkeupayaan mengenal pastipeluang perniagaan, menggunakan peluangperniagaan dengan bijaksana dan bertindaksebagai pengguna dan pengeluar yangbertanggungjawab.

  Keheluargaan

  Komponen Kekeluargaan membekalkan pelajardengan kemahiran interaksi an tara individudengan keluarganya dan masyarakat. Bagimembolehkan pelajar melakukan interaksi ini iaterlebih dahulu perlu mengetahui danmemahami pelbagai aspek dirinya sendiri.Melalui perkembangan diri, ia dapat wt~ud danmengukuhkan perhubungan mesra dengankeluarganya serta masyarakat sekelilingnya. Olehyang demikian Komponen Kekeluargaandibahagikan kepada tiga aspek iaitu PeningkatanKendiri, Kesejahteraan Keluarga, danKeharmonian Hidup Bermasyarakat. Kemahiranyang dibekalkan adaJah untuk membantu pelajarmenguruskan hal-hal peribadinya denganberkesan, mengamalkan sikap yangbertanggungjawab dan meSTa serta berinteraksisecara bersopan santun dengan orang lain sepertiahli keluarga, rakan sebaya, dan guru, sesuaidengan nilai masyarakat.

  Memandangkan komponen KemahiranHidup begitu terasing anrara satu dengan laindan juga di~ar secara berasingan maka satukajian yang dapat mengenal pasti tahap kelisauandan tekanan pelajar semasa mengikuti matapelajaran ini dianggap wajar dijalankan. Setakalini belum ada lagi kajian yang dijalankan untukmeninjau tahap kerisauan dan tekanan pelajarterhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup,walaupun ianya telah diperkenalkan sejak 10tahun lalu. Menurut Russel dan Hattie (1991)terdapat banyak literatur berkaitan dengantekanan yang dialami remaja berpunca daripadapihak sekolah. Sekolah sebagai penyumbangutama rasa lertekan pelajar perlu diberi perhatianmemandangkan kebanyakan masa seorangpelajar diluangkan untuk mengikuti pelajaranberben tuk akademik. Antara faktor dalam aspeksekolah lermasuklah guru. Guru mengalamistres kerana bebanan kerja dan berhadapandengan pelajar yang agresif (Hui dan Chan1996) dan apabi!a guru dikehendaki mengajarpeIbagai komponen dalam Kemahiran Hidupyang sebahagiannya asing bagi guru itu, secaratidak langsung mungkin akan mempengaruhilahap keupayaan pelajar untuk belajar mata

  88 PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 9 No.2 2001

 • T
 • Rahil Hj. Mahyuddin, Zaidatol Akma1iah Lope Pihie & Noran Fauziah Yaacob

  secara rawak. Data dianalisis denganmenggunakan pengaturcaraan statistical packagefor the Social Science (SPSS). statistik deskriptif(min, peratus dan sisihan lazim) digunakanuntuk menginterpretasi data.

  DAPATAN KAJIAN

  Bahagian ini melaporkan pelbagai aspek dapatankajian ini yang mengandungi tahap stres dankomponen kurikulum Kemahiran Hidup yangmenimbulkan tahap kerisauan yang tinggi.Kajian ini juga menerangkan faktor-faktorkerisauan. Jadual 1 menunjukkan responsterhadap sebelas item yang mengukur stres.Berdasarkan respons tersebut, pelajar didapatiberada dalam kategori paling sLres apabila berasabersalah kerana gagal mencapai apa yangdiharapkan. Kedua, mereka berasa amat resahapabila menunggu keputllsan ujian KemahiranHidup.

  STRES DAN KATEGORI PElAJAR

  Apabila dianalisis mengikut kategori pclajar,kedua-dua kumpulan dad aspek persepsi skorstres menunjukkan tidak ada perbezaansignifikan terhadap stres daJam mempelajari RH.Skar min untuk pelajar pendidikan guruuniversiti ialah 23.82 dan pel ajar sekolahmenengah ialah 24.00.

  KERISAUAN DALAM KOMPONENKEMAHlRAN mDUP

  Daripada lima komponen Kemahiran Hidup,dapatan keseluruhannya menunjukkan pelajarpaling risau dalam Kemahiran Manipulatif,diikuti dengan Perdagangan dan Keusahawanan,Ekonomi Rumah Tangga, Kekeluargaan danSains Pertanian. Rajah 2 menunjukkan responterhadap kelima-lima komponen int.

  JADUAL IStalistik deskriptif temang item stres

  Item

  1. Saya selalu berasa kecewa.

  2. Saya rasa tertekan kerana jangkaanprestasi terlalu tinggi.

  3. Saya rasa bersalah kerana tidakmencapai apa yang dijangkakan.

  4. Saya rasa ibu bapa mengharapkan A sahaja.

  5. Saya sentiasa berasa letih dari segi fizikal.

  6. Saya semiasa berasa Jetih dari segi mental.

  7. Sara sentiasa rasa cepat naik darah.

  8. Saya sering lupa walaupun untuk perkara biasa.

  9. Saya berasa gelisah apabila menunggukeputllsan ujian KH.

  Tidak Kadang Kerap Palingpernah ~kadang (dalam Kerap

  peratus)

  12.3 69.9 15.1 2.1

  17.8 58.2 21.2 2.1

  9.6 38.4 41.8 9.6

  19.9 31.5 29.5 18.5

  19.9 64.4