syarat-syarat khas tender membekal, menghantar, memasang

Download Syarat-Syarat Khas Tender Membekal, Menghantar, Memasang

Post on 07-Feb-2017

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGINTEGRASI, MEMIGRASI,

  MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN SERTA PERISIAN PANGKALAN DATA BAGI PERSEDIAAN PUSAT DATA ENSTEK.

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KOD TENDER : KPM/40/2012/06/0009

  TARIKHTARIKHTARIKHTARIKH :::: 3 OGOS 20123 OGOS 20123 OGOS 20123 OGOS 2012

  TEMPAT TEMPAT TEMPAT TEMPAT :::: BILIK MESYUARAT AL GHAZALIBILIK MESYUARAT AL GHAZALIBILIK MESYUARAT AL GHAZALIBILIK MESYUARAT AL GHAZALI

  BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMATBAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMATBAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMATBAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT

  MASAMASAMASAMASA :::: 10.00 PAGI10.00 PAGI10.00 PAGI10.00 PAGI

 • Pendahuluan

  Tempoh kontrak - 3 tahun dari tarikh SST ditandatangani.

  mesti berdaftar sebagai Oracle Partner Network (OPN) yang sah dengan Oracle Corporation Malaysia Sdn. Bhd dan memperolehi sekurang-kurangnya Gold Level Partner.

  Status keahlian petender mestilah masih berkuat kuasa. Salinan Sijil Keahlian/surat pengesahan yang masih sah laku hendaklah disertakan bersama-sama semasa penghantaran dokumen tender.

 • Pendahuluan (samb..)

  Mempunyai sekurang-kurangnya: 2 Oracle Certified Associates (OCA) 2 Oracle Certified Professional (OCP) 1 Oracle Performance Tuning Certified Expert-sertakan salinan semasa menghantar dokumen tender.

  Menghantar senarai jurutera/pentadbir pangkalan data yang akanmelaksanakan perkhidmatan 2 minggu selepas penganugerahantender.

  Memaklumkan kepada BPM sekiranya terdapat pertukaranjurutera/pegawai.

 • Skop Tender

  1. Membekal, menginstalasi dan mengkonfigurasi server pangkalan dataOracle 11g seperti spesifikasi yang ditetapkan dalam jadual spesifikasidi Lampiran B.

  2. Memperbaharui Lesen Oracle Premier Support pangkalan dataProduksi Oracle versi 9i sedia ada dan menaik taraf kepada pangkalanProduksi Oracle versi 9i sedia ada dan menaik taraf kepada pangkalandata Oracle versi 11g bagi lesen Oracle (Nombor Kontrak : 1774705).Perkhidmatan sokongan perlu diperbaharui dalam tempoh 3 tahun.

  3. Memigrasi semua pangkalan data Produksi Oracle versi 9i kepangkalan data Produksi Oracle versi 11g yang akan dikonfigurasi diserver pangkalan data yang dicadangkan di Pusat Data BahagianPengurusan Maklumat (BPM) bagi persediaan Pusat Data Enstek.

  4. Menyediakan Perkhidmatan Penyenggaraan Pemulihan (CorrectiveMaintenance) apabila diperlukan dalam tempoh 3 tahun

 • Tempoh minimum waranti bagi perisian/perkhidmatan - 3 tahun.

  Sekiranya di dalam tempoh waranti, Kerajaan mendapatiperisian/perkhidmatan tersebut tidak memuaskan atau menimbulkanmasalah yang mengganggu operasi Kerajaan, bukan disebabkan olehpenyalahgunaan atau kecuaian Kerajaan, petender yang berjaya

  Waranti

  hendaklah melaksanakan apa juga kaedah untuk membolehkan perisiantersebut berfungsi sepenuhnya dalam tempoh yang ditetapkan olehKerajaan tanpa apa-apa bayaran tambahan kepada pihak Kerajaan.

 • Membekal, Menginstalasi & Mengkonfigurasi Server Pangkalan Data Oracle 11g

  Membekalkan server untuk pangkalan data Produksi Oracle 11g sepertispesifikasi di Lampiran B ke Pusat Data KPM.

  membuat instalasi sistem pengoperasian Unix dan mengkonfigurasiserver tersebut sebagaimana server pangkalan data Produksi Oracle 9isedia ada

  instalasi perisian Oracle 11g dan memastikan perisian pangkalan datayang dimasukkan berfungsi dengan baik.

  membuat tampalan (patches) perisian Oracle ke perisian Oracle versiterkini. (sekiranya perlu)

  mengkonfigurasi back-up dan boleh berkomunikasi dengan back-upsedia ada.

  menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) dan manualpengguna.

  Semua kerja-kerja instalasi dan konfigurasi hendaklah selesai dalamtempoh tiga(3) bulan dari tarikh SST ditandatangani.

 • Memperbaharui Lesen Oracle Premier Support Pangkalan Data Oracle Versi 9i ,Sedia Ada

  Dan Menaik Taraf Kepada Pangkalan Data Oracle Versi 11g

  memperbaharui Lesen Oracle Premier Support pangkalan data Oracleversi 9i dan naik taraf kepada pangkalan data Oracle versi 11g untuktempoh 3 tahun.

  Kos mesti dikira bermula daripada tarikh tamat lesen sedia ada.(bermula 6 Feb 2007)(bermula 6 Feb 2007)

  Sijil ASAL pembaharuan lesen serta sebarang dokumen yang berkaitanhendaklah diserahkan kepada Kerajaan sebelum pembayaran pertamadibuat.

 • Memigrasi Semua Pangkalan Data Produksi Oracle Versi 9i Ke Pangkalan Data Produksi Oracle Versi 11g

  membuat migrasi data dari pangkalan data Produksi Oracle 9i kepangkalan data Produksi Oracle 11g di server yang dicadangkan.

  menyediakan dokumentasi yang mengandungi cadangan migrasidan fasa-fasa yang terlibat dalam migrasi yang akan dilakukan.

  memastikan tiada duplikasi data dalam pangkalan data yang telahberjaya dipindahkan dan menyelesaikan masalah tersebut sekiranyaterdapat masalah duplikasi data sehingga masalah selesai.

  memastikan data yang telah berjaya dipindahkan 100% samadengan data sebenar yang terdapat di pangkalan data Oracle 9i bagisetiap skema dan aplikasi boleh berfungsi dengan baik.

 • Memigrasi Semua Pangkalan Data Produksi Oracle Versi 9i Ke Pangkalan Data Produksi Oracle Versi 11g

  membuat tuning kepada pangkalan data yang telah dimigrasi.

  melakukan Ujian Aplikasi Pengguna (UAT) bagi setiap skema pangkalandata Oracle 11g dengan bantuan pemilik sistem/aplikasi.

  menyediakan borang yang lengkap untuk ujian (UAT). menyediakan borang yang lengkap untuk ujian (UAT).

  menyediakan laporan lengkap yang mengandungi rekod SOP danmanual pengguna untuk tujuan rujukan pegawai KPM berkenaandengan migrasi.

  Semua kerja-kerja migrasi pangkalan data hendaklah selesai dalamtempoh tiga (3) bulan dari tarikh SST ditandatangani.

 • Perkhidmatan Penyenggaraan

  Pembaikan1. Menyediakan perkhidmatan Penyenggaraan Pembaikan atau sokongan

  teknikal sepanjang tempoh waranti seperti di bawah:

  a. Sokongan menggunakan :i. Meja bantuanii. Telefoniii. Faxiii. Faxiv. Email

  b. Masa tindakbalas : 30 minit

  c. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, petender perlu datang kepejabat kerajaan dalam 4 jam untuk menyelesaikan masalah.

  d. Laporan mesti diberikan dan boleh dipapar melalui SistemHelpdesk atau laman web dan laporan berkala mesti dihantarkepada kerajaan.

 • Latihan

  Kontraktor dikehendaki menyediakan latihan bertauliah (certifiedtraining) secara percuma kepada wakil kerajaan. Berikut disertakansenarai latihan:

  i. Oracle Database 11g: SQL Fundamentals 1 (5 pax)ii. Oracle Database 11g: Program with PL/SQL (3 pax)iii. Oracle Database 11g: Administration I (2 pax)iv. Oracle Database 11g: Administration II (2 pax)

 • Pembayaran

  Pembayaran bagi perkhidmatan membekal, menginstalasi dan mengkonfigurasiserver pangkalan data Oracle 11g akan dilaksanakan selepas kerja-kerjapembekalan, instalasi, konfigurasi dan ujian selesai dilakukan.

  Pembayaran bagi perkhidmatan memigrasi pangkalan data Produksi Oracle 9ike pangkalan data Produksi Oracle 11g akan dilaksanakan selepas semuake pangkalan data Produksi Oracle 11g akan dilaksanakan selepas semuakerja-kerja migrasi serta ujian selesai dilakukan.

  Semua bayaran perkhidmatan di atas akan diproses setelah dokumen berikutditerima oleh BPM dengan lengkap (tertakluk kepada peraturan pembayaransemasa Kerajaan):-

  i. Invoisii. Sijil Akuan Perkhidmatan Penerimaan (Lampiran D)iii. Sijil Pengujian dan Pentauliahan Perkhidmatan (Lampiran E)iv. Laporan lengkap ujian (UAT) atau lain-lain dokumen berkaitan.

 • Pembayaran (samb..)

  Pembayaran perkhidmatan pembaharuan lesen akan diprosessetelah dokumen berkenaan diterima oleh BPM denganlengkap (tertakluk kepada peraturan pembayaran semasaKerajaan):-

  Invois.i. Invois.ii. Sijil ASAL pembaharuan lesen (Tahun 1,2 dan 3)iii. Lain-lain dokumen yang berkaitan.

 • Penalti

  Kadar penalti bagi skop kerja membekal, menginstalasi danmengkonfigurasi server Oracle 11g dikira (perenggan 4.24.3 Syarat-syarat Am Tender).

  Kadar penalti kelewatan bagi skop kerja memigrasi Pangkalan DataProduksi Oracle 9i ke Pangkalan Data Produksi Oracle 11g adalahProduksi Oracle 9i ke Pangkalan Data Produksi Oracle 11g adalahsebanyak satu peratus (1%) dari kos migrasi untuk setiap hari bekerja.

  Kadar penalti kelewatan penggantian atau pembaikan mana-manaperisian/perkhidmatana yang tidak mengikut spesifikasi denganmemuaskan, maka Kerajaan boleh mengenakan denda terhadapkontraktor sebanyak satu peratus (1%) daripada harga alat itu padasetiap tujuh (7) hari kelambatan tetapi melebihi lima peratus (5%) hargaalat itu (perenggan 2.3.3 Arahan dan Syarat-syarat Khas Tender)

Recommended

View more >