sumbangan tamadun islam dalam sains teknologi dan kejuruteraan

Click here to load reader

Post on 04-Jul-2015

742 views

Category:

Education

30 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SELAMAT BELAJAR...

TRANSCRIPT

  • 1. Sains teknologi dan kejuruteraan tidak dapatdipisahkan dengan bidang ilmu dalam IslamTradisi Islam adalah untuk melahirkan parasaintis berteknologi muslim yang berimandan berahklakSejarawan Barat telah cuba menyampaikanserba sedikit tentang kualiti dan kuantitisumbangan Islam dalam bidang ilmu sains.

2. SAINSsebuah sistem untuk mendapatkanpengetahuan dengan menggunakanpengamatan dan eksperimen untukmenggambarkan dan menjelaskanfenomena-fenomena yang terjadi di alamSAINS ISLAMberasaskan wahyu dan akal.penyelidikan dan penemuan yangmengunakan kaedah-kaedah tertentutidak bercanggah dengan syarak 3. BAHASA INGGERIS TechnologyBAHASA GREEK Technologa bermaksud sistematik seni terapan atau pertukanganBAHASA YUNANI (Tchn) yang bermaksud seni, kemahiran dan rekaan. 4. ZAMANUMAYYAH 5. Sains biologi mula dikaji dandicatat pada zaman ini Mereka amat berminat di dalampembiakan kuda dan unta. berjaya menghasilkan suatupenemuan asas untuk memulakankajian dalam bidang zoologi danbiologi pembiakan baka. 6. PERKEMBANGAN DALAMKEJURUTERAAN Umaiyah terkenal dengan golonganyang suka akan bentuk bangunan-bangunanyang cantik. Oleh itu Ziyad Bin Abihi merupakanseorang arkitek yangbertanggungjawab memperkenalkanseni bina baru dalam dunia islam 7. Khalifah al-Walid, Pembina AgungKerajaan Bani Umaiyah bermulanya pembinaan unsur-unsurbangunan masjid secara lengkap sepertimihrab, mimbar, menara, selain tiang dandinding serta atap membina pejabat-pejabat kerajaan danjuga beberapa bangunan bagimengindahkan kota Damsyik 8. memulihara Masjid Nabawi diMadinah, Masjid al-Haram di Makkahdan Masjid al-Aqsa di Baitul Maqdis.Beliau juga telah menyempurnakanpembinaan batu di Baitul Maqdisiaitu Kubah al-Sakhrah dan jugaIstana Hamra 9. PERKEMBANGAN SAINS TEKNOLOGI satu pembaharuan yang dilakukan ialahpembuatan kertas diperolehi daripada dua tawanan diPertempuran Talas pada 751 masihi, hinggakilang kertas dapat dibina di Samarkand danBaghdad . memperbaiki teknik orang Cina denganmenggunakan kain linen berbanding kulitpokok mulberi .ZAMANABBASIYYAH 10. Selain itu,wujudnya beberapainstitusi-institusi sains antaranyahospital dan balai cerap. balai cerap pertama dan dilengkapidengan peralatan khusus untukmembantu penyelidikan dalambidang astronomi 11. menemui beberapa penemuan baharudalam pelbagai bidang antaranya bidangfizik,kimia, falak, dan banyak lagi. kajian demi kajian telah dilakukan danberjaya melahirkan ramai tokoh-tokohilmuan tamadun islam. 12. Sebagai contoh, Jabir Bin Hayyanmerupakan tokoh kimia yang masyurkerana memperbaiki ilmu kimia denganmemindahkan ilmu kimia tua kepadabentuk ilmu kimia moden. Pada masa ini juga terdpat penemuanbaru bagi bidang kimia iaitu penemuanasid nitrik, sulfurik dan hidroklorik. 13. Dalam bidang fizik pula, As SyarifAl Idrisi menjadi pelopor bidanggeografi serta berjaya menciptaglob bumi. 14. Selain itu,ibnu sina Berjaya membuatpenemuan dalam bidang perubatanserta penciptaan alat-alatpembedahan penciptaan picagari dan benang yangmerupakan kejayaan terbesarkejuruteraan perubatan zamanKerajaan Abbasiyah. 15. PERKEMBANGAN DALAMKEJURUTERAAN Kejuruteraan bangunan mempunyai kaitanrapat dengan bidang arkitek telah berjayamenonjolkan teknologi senibina Islam yangmengkagumkan. pembinaan beberapa buah masjid yangmenjadi lambang kekuatan dan kehebatanKerajaan Bani Abbasiyah.ZAMANABBASIYYAH 16. Antara pembinaan agung ini ialahpembinaan Masjid al-Aqsa di Jurusalem Baitul Hikmah Masjid Samarra di Iraq yang disiapkanpada tahun 847masihi menggabungkan seni bina hospital 17. Ibnu Sina Tokoh islamyang terkenaldalam bidangperubatan. Menganalisapelbagaipenyakit Orang yangpertamamenemuiubat bius MenciptaalatanperubatanAl Razi Tokohperubatanislam Mengenalpastiperbezaanpenyakitcacar dancampakIbnu Al Nafis Menemuisistempendarahankecil yangdikenalisebagaisistemsirkulasipalmunari 18. AL JAZARI BANU MUSA 19. Al Jazari Digelar bapakejuruteraan Menciptapelbagaiteknologiyangmenggunakankuasa air.Banu Musa Menciptamesinmenggunakan bantuan airdan angin. Menciptabenjanaautomatik 20. KESAN SAINS TEKNOLOGI DANKEJURUTERAANTeknologiKetenteraan DanPertahananBahanRadio AktifTeknologiMaklumatKejuruteraanMakananPengklonan 21. Teknologi Ketenteraan & Pertahanan Membina alat pertahanan daripada senjatahingga ke alat kelengkapan perang.Positive Membawa kebaikan kepada negara.Negative Membawa kemusnahan dan meragut banyaknyawa Kemusnahan alam sekitar 22. Bahan Radioaktif Menyebarkan radiasi ke kawasan yanglebih luas Memberi kesan psikologi kepadagolongan yang kurang berpengetahuan Melibatkan belanja yang tinggi untukmembersihkan kawasan cemaran radiasi. 23. Teknologi MaklumatPositive Mudah mendapatkan maklumat Penyampaian dakwah yang lebih meluasNegative Mengabaikan nilai murnie.g :- melayari lawan web lucah 24. Bioteknologi Menghasilkan makanan ubahsuaian genetik(Genetically Modified Food)Positive Menghasilkan makanan yang tahan lama, murah danmeningkatkan pengeluaran tanaman.e.g :- beras perang, tomato cili.Negative Meragui bahan yang digunakan dalam penghasilanGMF Memberi kesan kepada kesihatan yang diketahuikesan buruknya. 25. Pengklonan Teknologi mampu memindahkan genetikorganisma ke organisma lain.Positive Mampu menghasilkan generasi baru seirasdengan induknya.Negative Bimbang digunakan untuk pengklonan manusia Menyimpang daripada landasan agama 26. Man jadda wajadawaman zara ahasoda

View more