study quran-isi kandungan

Download Study quran-isi kandungan

Post on 21-Aug-2015

343 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Welcome in presentation Nahdlatul Ulama Study Center Isi kandungan al quran@stainu.comLog inSing up for nahdlatul ulama
 2. 2. Sabar yo rek,,,,,,!!!Orang sabar di sayang kekasih
 3. 3. EXITSTUDI AL QURAN ISI KANDUNGAN AL QURAN Penulis: Mahrus SalimSEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
 4. 4. PENDAHULUANBAHASANLatar belakangRumusan masalah KesimpulanEXIT
 5. 5. SEKIAN TERIMA KASIH
 6. 6. Al-Quran adalah firman Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malikat jibril secara .Al-Quran mempunyai berbagai macam fungsi, salah satu fungsi itu adalah bahwa Al-Quran itu di jadikan sebagai sumber ajaran dalam Islam. Alquran turun tidak secara sekaligus, namun sedikit demi sedikit baik beberapa ayat, langsung satu surat, potongan ayat, dan sebagainya.PENDAHULUANBAHASANEXIT
 7. 7. Pengertian Al-Quran Isi Kandungan Al-QuranPENDAHULUANBAHASANEXIT
 8. 8. Secara etimologis, kata Al-Quran merupakan mashdar dari kata qa-ra-a, yang berarti bacaan, dan apa yang tertulis padanya.Adapun definisi Al-Quransecara terminologi, menurut sebagian ulama Ushul Fiqih adalah: kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab ,membacanya merupakan Ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat AnNas.NEXT PENDAHULUANBAHASANEXIT
 9. 9. beberapa ulama menyimpulkan bahwa Al-Quran memiliki beberapa ciri:Pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, Al-Quran diturunkan dalam bahasa arab. Ketiga, Al-Quran itu dinukilkan kepada sesudahnya secara mutawatir.beberapagenerasiKeempat, membaca setiap kata dalam Al-Quran itu mendapat pahala dari Allah, baik hafalan maupun dibaca dari mushaf AlQuran. PENDAHULUANBAHASANEXIT
 10. 10. Berkaitan dengan isi kandungan Al-Quran ada dua segi, yaitu segi keagamaan dan segi keilmuan. Segi keagamaan.Segi keilmuanTauhidIlmu pengetahuanTadzkir Ibadah Jalan mencapai kebahagiaan. Cerita-cerita/sejarah-sejarahPENDAHULUANBAHASANEXIT
 11. 11. TAUHID Untuk meluruskan kepercayaan yang menyimpang dari tuhan dan untuk membimbing ke arah yang lurus maka di utuslah para nabi/rasul Sebelum kelahiran NabI muhammad SAW keadaan manusia pada umunya telah menyimpang dari ajaran tauhid sebagian mereka ada pula yang masih mengaku percaya kepada ke-esaan Tuhan(tauhid) akan tetapi masih terisolasi oleh doktrin ajaran lain. misalknya doktrin trimurti atau trinitas dari agama hindu dan Kristen.PENDAHULUANBAHASANEXIT
 12. 12. TADZKIR Tadzkir adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah SWT berupa siksa neraka.Tadzkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadaNya dengan balasan berupa nikmat surga.PENDAHULUANBAHASANEXIT
 13. 13. IBADAH Ibadah merupakan buah atau hasil dari tauhid. Ibadah sebagai manifestasi manusia bersyukur kepada Tuhan pencipta atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada manusia.sebab tidaklah cukup bagi manusia hanya beriman tanpa disertai dengan amal/ibadah, sebagaimana pula tidak cukup bagi manusiaberamal tanpa dilandasi dengan iman.PENDAHULUANBAHASANEXIT
 14. 14. JALAN DAN CARA MENCAPAI KEBAHAGIAAN.Untuk bisa mencapai cita-citanya itu, Allah dalam Al-Quran memberikanpetunjuk-petunjuk-Nya bahwa manusia harus menempuh jalan yang lurus.Jalan yang dirihai oleh Allah SWT dengan cara menghayati dan mematuhi segala aturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.PENDAHULUANBAHASANEXIT
 15. 15. CERITA-CERITA/SEJARAH-SEJARAHcerita mengenai orang-orang yang terdahulu baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah SWT.cerita mengenai orang-orang yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah SWT.PENDAHULUANBAHASANEXIT
 16. 16. SEGI KEILMUAN.DalamAl-Quranpesan-pesanpentingyangmerujukkepadafenomena-fenomena kealaman (keilmuan). Al-Quran adalah sumber segala pelajaran dan pengetahuan, di dalamnya pembicaraanpembicaraan dan kandungan isinya tidak semata-mata terbatas pada bidang-bidang keagamaan, ia meliputi berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia.PENDAHULUANBAHASANEXIT