student learning time

Download Student learning time

Post on 17-Nov-2014

716 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jumlah jam belajar pelajar seperti yang telah ditetapkan oleh MQA kepada IPT di Malaysia

TRANSCRIPT

  • 1. Oleh :Suhailan bin Dato SafeiFakulti Informatik dan KomputeranUniversiti Sultan Zainal Abidin27 Jun 2013

2. MOTIVASISekiranya ada 6 subjek seminggu, dansetiap subjek ada 3 jam kuliah (masukkelas), berapa banyak masa pelajarperlu belajar seminggu?Jawapan:18 jam seminggu (5 hari) atau 3 jamlebih sehari. 3. Adakah masuk kelas/kuliah itu dikira belajar?MOTIVASIJika ini berlaku dalam kelas, sudah tentu pelajar TIDAK BELAJARdalam kelas 4. Tapi jika pelajar dikumpulkan dalam kumpulan, kemudian diberi tugasan selepasmendengar kuliah/taklimat pensyarah, sudah tentu pelajarTERPAKSA BELAJAR DEPAN PENSYARAH 5. Begitu juga jika pensyarah memberi tugasan untukdihantar pada minggu berikutnya, sudah tentu pelajarTERPAKSA BELAJAR SENDIRI 6. JAM BELAJAR PELAJAR (JBP@ SLT)Bersemuka(Depan Pensyarah)Tidak Bersemuka(Belajar sendiri)Masuk kelas/kuliah(3jam)Sebelum masuk kuliah Baca nota (30 minit)Selepas kuliah Buat peta minda/nota/ringkasan(1 jam) 7. JAM BELAJAR PELAJAR (JBP@ SLT)Bersemuka(Depan Pensyarah)Tidak Bersemuka(Belajar sendiri)Masuk kelas/kuliah(3jam)Sebelum masuk kuliah Baca nota (30 minit)Selepas kuliah Buat peta minda/nota/ringkasan(1 jam)Tutorial/Makmal(2jam)Selepas masuk tutorial/makmal periksajawapan/kemaskini nota tambahan/tips (1jam) 8. JAM BELAJAR PELAJAR (JBP@ SLT)Bersemuka(Depan Pensyarah)Tidak Bersemuka(Belajar sendiri)Masuk kelas/kuliah(3jam)Sebelum masuk kuliah Baca nota (30 minit)Selepas kuliah Buat peta minda/nota/ringkasan(1 jam)Tutorial/Makmal(2jam)Selepas masuk tutorial/makmal periksajawapan/kemaskini nota tambahan/tips (1jam)Bentang Tugasan(30 minit)Cari internet (1jam), Buatperbincangan/susun/ringkasan (4jam), Buat slaid(1jam), taip laporan (2 jam), persediaan sepertibinding (1 jam), Prepare untuk pembentangan(1jam) semuanya 10 jam 9. Dalam kes tugasan yang kena bentang pada mingguberikutnya, pelajar memerlukan 10 jam untuksiapkan bagi 1 subjek. Jika 6 subjek yang diambil, semuanya kena bentangtugasan pada minggu berikutnya? Jadi pelajar perlu60 jam untuk siapkan. Tambah lagi masa 18 jamuntuk hadir semua kelas pada minggu tersebut. Jadi dalam seminggu, pelajar perlu ada 78 jamuntuk siapkan semua tugasan + masuk kelas/kuliahbagi 6 subjek.JAM BELAJAR PELAJAR (JBP@ SLT) 10. 78 jam seminggu ~ 16jam sehari (5 hari seminggu) 16jam bermaksud pelajar perlu belajar daripadapukul 8 pagi hingga 12 malam tanpa henti setiaphari untuk siapkan tugasan dan masuk kuliah.JAM BELAJAR PELAJAR (JBP@ SLT) 11. Jadi untuk mengelakkan pelajar menjadi giler,jumlah jam setiap minggu bagi semua subjekperlu dikawal dan dirancang agar pelajartidak terlalu dibebankan dengan jam belajarsemata-mata.JAM BELAJAR PELAJAR (JBP@ SLT) 12. Secara ideal, dalam seminggu (5 hari), pelajarsepatutnya belajar daripada 8pagi 5 petang,iaitu 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.Untuk satu semester, pelajar perlu belajarselama 14 minggu.JAM BELAJAR PELAJAR (JBP@ SLT) 13. MQA mentakrifkan bahawa 1 jam kreditbersamaan dengan 40 jam SLT.Kenapa???JAM BELAJAR PELAJAR (JBP@ SLT) 14. Secara ideal, untuk belajar 40 jam seminggu,pelajar perlu ambil 14 jam kredit* dalam satusemester (14 minggu). Oleh itu, 1 minggu (40jam SLT) bersamaan 1 jam kredit.JAM BELAJAR PELAJAR (JBP@ SLT)*4subjek 3kredit + 1 subjek 2kreditM1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14S1 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S4 S4 S4 s5 s5S1-S4 : Subjek 3 kredits5 : Subjek 2 kreditM : Minggu 15. Jika pelajar ambil 20 jam kredit dalam satusemester (14 minggu), dalam 1 minggubersamaan 1.4 jam kredit.Implikasinya, dalam satu minggu, pelajar perlubelajar 1.4jamkredit x 40 jam/minggubersamaan 56 jam SLT.Jika dikira masa maksimun belajar ialah 8 jamsehari, ini bermakna pelajar perlu belajar selama7 hari dan bukan lagi 5 hari. Oleh itu, 20 jamkredit dianggap maksimum kredit yang bolehdiambil dalam satu semester.JAM BELAJAR PELAJAR (JBP@ SLT) 16. Syarat utama:Jumlah Keseluruhan Jam Belajar Pelajar / 40mesti bersamaan bilangan jam kredit subjekyang ditawarkan.Cth:Jumlah keseluruhan jam belajar pelajar = 120120/40 = 3 jam kreditPANDUAN MEMBUAT JBP@SLT 17. CONTOH 1 (JBP)Kuliah 3jamBil.Jam Belajar Pelajar(JBP)Bersemuka Tidak BersemukaKekerapan Jam Jumlah Kekerapan Jam Jumlah1 Kuliah 14 3 42 14 3 422 Tutorial 0 03 Praktikal 0 04 Kuiz 2 1 2 2 1 25 Tugasan 0 06 Projek 1 0.5 0.5 1 18 187 Ujian 1 2 2 1 4 48 Peperiksaan Akhir 1 2.5 2.5 1 5 59 Jumlah 49 7110Jumlah Keseluruhan120 18. CONTOH 1 (KANDUNGAN)Kuliah 3jamTopik JBP Bersemuka (Jam) JBP Tak Bersemuka (Jam)1. Chapter 1 6 62. Chapter 22.1 Subtopik 1 6 62.2 Subtopik 2 6 63.Chapter 33.1 Subtopik 1 6 63.2 Subtopik 2 6 63.3 Subtopik 3 6 64. Chapter 4 6 642 42JUMLAHKESELURUHAN84Jumlah jam belajar pelajar (JJBP) untuk KULIAH mesti menyamai JJBP untuk KANDUNGAN. 19. CONTOH 2 (JBP)Kuliah 2jam + Tutorial 1jamBil.Jam Belajar Pelajar(JBP)Bersemuka Tidak BersemukaKekerapan Jam JumlahKekerapanJam Jumlah1 Kuliah 14 2 28 14 2 282 Tutorial 14 1 14 14 1 143 Praktikal 0 04 Kuiz 2 1 2 2 1 25 Tugasan 0 06 Projek 1 0.5 0.5 1 18 187 Ujian 1 2 2 1 4 48 Peperiksaan Akhir 1 2.5 2.5 1 5 59 Jumlah 49 7110JumlahKeseluruhan120 20. CONTOH 2 (KANDUNGAN)Kuliah 2jam + Tutorial 1jamTopik JBP Bersemuka (Jam) JBP Tak Bersemuka (Jam)1. Chapter 1 4 42. Chapter 22.1 Subtopik 1 4 42.2 Subtopik 2 4 43.Chapter 33.1 Subtopik 1 4 43.2 Subtopik 2 4 43.3 Subtopik 3 4 44. Chapter 4 4 428 28JUMLAHKESELURUHAN56Jumlah jam belajar pelajar (JJBP) untuk KULIAH mesti menyamai JJBP untuk KANDUNGAN. 21. CONTOH 3 (JBP)Kuliah 2jam + Makmal 2 jamBil.Jam BelajarPelajar(JBP)Bersemuka Tidak BersemukaKekerapan Jam Jumlah Kekerapan Jam Jumlah1 Kuliah 14 2 28 14 1 142 Tutorial 0 03 Praktikal 14 2 28 14 1 144 Kuiz 2 1 2 2 1 25 Tugasan 0 06 Projek 1 0.5 0.5 1 18 187 Ujian 1 2 2 1 4 48PeperiksaanAkhir1 2.5 2.5 1 5 59 Jumlah 63 5710JumlahKeseluruhan120 22. CONTOH 3 (KANDUNGAN)Kuliah 2jam + Makmal 2 jamTopik JBP Bersemuka (Jam) JBP Tak Bersemuka (Jam)1. Chapter 1 4 22. Chapter 22.1 Subtopik 1 4 22.2 Subtopik 2 4 23.Chapter 33.1 Subtopik 1 4 23.2 Subtopik 2 4 23.3 Subtopik 3 4 24. Chapter 4 4 228 14JUMLAHKESELURUHAN42Jumlah jam belajar pelajar (JJBP) untuk KULIAH mesti menyamai JJBP untuk KANDUNGAN.