strategi pemasaran mlm menurut perspektif islam

Click here to load reader

Post on 13-Jun-2015

3.467 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB SATU: PENDAHULUAN1.0 Pengenalan

Jualan langsung pelbagai tingkat (MLM) bukanlah sesuatu yang baru dalam strategi pemasaran perniagaan, malah ianya merupakan salah satu cabang atau bentuk perniagaan yang sedang berkembang pesat di negara kita hari ini. MLM ini telah membuka ruang baru untuk para usahawan atau bakal peniaga menceburi bidang perniagaan. Sistem perniagaan jualan langsung ini agak unik dalam beberapa hal berbanding sistem perniagaan yang lain dan boleh dianggap sebagai alternatif kepada bentuk-bentuk perniagaan yang sedia ada. Ini adalah kerana ramai golongan masyarakat yang terlibat dalam sistem perniagaan jenis ini sama ada sebagai pengguna atau peniaga atau lebih juga dikenali sebagai pengedar. Ia juga dikatakan mempunyai satu kelebihan kerana sistem perniagaan ini tidak memerlukan modal yang banyak. Justeru, menyedari tentang keistimewaan perniagaan MLM, adalah sesuai perniagaan ini dikembangkan di kalangan masyarakat, terutamanya orang-orang Muslim untuk memberi peluang kepada lebih ramai golongan menceburi bidang perniagaan ini atau sebagai langkah awal memasuki bidang perniagaan yang lebih mencabar.

1

1.1

Latar belakang kajian

Banyak persoalan yang ditimbulkan berkaitan dengan sistem perniagaan ini sama ada ianya mengikut syara atau bertentangan dengan syara dan adakah sistem perniagaan ini boleh diterima pakai sebagai salah satu sumber pendapatan orang Muslim. Pelbagai pendapat dari para ilmuan dan ulama Islam telah dikeluarkan. Ada yang berpendapat MLM adalah haram dan ada yang berpendapat sebaliknya. Masing-masing mengeluarkan huraian dan hujah tersendiri. Dalam kertas projek ini, penulis akan mengupas sebanyak yang boleh berkenaan strategi pemasaran MLM menurut perspektif Islam dan konvensional dan akhirnya akan membuat kesimpulan berkenaan isu ini. Diharap dengan kertas projek ini akan menambahkan lagi dokumentasi dan rujukan dalam menjawab isuisu berbangkit berkenaan topik ini.

1.2

Objektif kajian

Kajian ini dilakukan untuk melengkapkan beberapa objektif seperti berikut:1. Menjelaskan prinsip asas dan etika dalam sistem perniagaan Islam. 2. Membuat huraian strategi pemasaran MLM dari perspektif Islam. 3. Membuat rumusan, cadangan serta kritikan terhadap sistem dan strategi

pemasaran MLM.

2

1.3

Kepentingan kajian

Kepentingan kajian ini merangkumi pelbagai sudut antaranya:1. Sistem perniagaan berasaskan MLM banyak memberi kemusykilan kepada orang

ramai. Ini kerana sistem operasinya berbeza antara satu syarikat MLM dengan satu syarikat MLM yang lain. Oleh itu, kajian seperti ini dapat membantu orang ramai terutamanya orang Muslim yang mahu melibatkan diri dalam perniagaan MLM supaya tidak melibatkan diri dalam perniagaan MLM yang tidak bertepatan dengan syariat Islam. 2. Selain itu, kajian ini dapat memberi maklumat yang jelas berkenaan syarat, larangan, panduan dan apa yang perlu dipatuhi dalam sistem jual beli Islam.

1.4

Skop Kajian

Secara keseluruhan kajian ini memberi fokus kepada strategi pemasaran jualan langsung dari segi perspektif Islam dan kepentingan umat Islam untuk menyertai perniagaan jualan langsung. Penulis menyatakan secara menyeluruh dan terperinci segala maklumat

berkaitan perniagaan jualan langsung mengikuti prinsip dan etika jual beli berlandaskan syariah. Selain itu, turut dinyatakan beberapa perkara seperti: 1. Strategi pemasaran perniagaan jualan langsung secara konvensional serta syaratsyarat yang diluluskan mengikut Akta Jualan Langsung (1993)

3

2. Mengenalpasti prinsip-prinsip syariah berkaitan jualan langsung yang sesuai dilaksanakan di Malaysia

1.5

Batasan kajian

Sepanjang melakukan kajian ini, penulis menghadapi sedikit kesukaran terutamanya apabila mendapatkan bahan rujukan. Rujukan yang membincangkan tentang topik MLM dari perspektif Islam sangat terhad. Oleh itu, penulis terpaksa mendapatkan sumber dari laman sesawang. Rujukan dalam bentuk tesis pula adalah terhad dan tidak terkini. Selain itu masalah logistik juga sering berlaku. Ini kerana bahan rujukan di Perpustakaan Zaba tidak dapat digunakan kerana penyusunan dan penyelarasan buku sedang dibuat.

1.6

Kajian Lepas

Masih belum ada lagi kajian sebelum ini yang betul-betul memfokuskan tentang MLM menurut perspektif Islam. Namun begitu, terdapat dua latihan ilmiah yang dirujuk di mana kajian tersebut dilakukan oleh Fardinawati Kasmat pada tahun 2001/2002 bertajuk Strategi Pemasaran: Kajian di Amway (Malaysia) Sdn. Bhd. Kertas projek ini mengkaji tentang strategi pemasaran jualan langsung yang dijalankan di syarikat jualan langsung Amway Sdn. Bhd. Latihan ilmiah ini membantu penulis dalam mendapatkan maklumat berkenaan prinsip dan etika perniagaan dalam Islam. Selain itu, penulis juga merujuk kepada latihan yang dihasilkan oleh Normazini Ismail pada tahun 1997/1998 bertajuk Jualan Langsung di kalangan Masyarakat Melayu di4

Kelantan: Kajian di Kg. Paya Bemban. Penulis latihan ilmiah ini mengkaji berkenaan penglibatan masyarakat Melayu Kelantan dalam perniagaan jualan langsung. Latihan ilmiah ini membantu penulis mendapatkan idea berkenaan perspektif Islam mengenai isu dan konsep asas dalam perniagaan MLM. Manakala dalam bidang Usuluddin pula, penulis merujuk latihan ilmiah yang dihasilkan oleh Solahuddin Ismail (1998), Etika Perniagaan Menurut Perspektif Islam: Tumpuan terhadap kitab al-Buyu, di dalam Shahih Muslim. Latihan ilmiah ini, banyak membantu penulis membincangkan prinsip dan etika perniagaan dari perspektif Islam kerana banyak merujuk kitab al-Buyu di dalam Shahih Muslim.

1.7

Metodologi Penyelidikan

Untuk melaksanakan kajian ini, metodologi penyelidikan yang paling utama digunakan ialah tentu sekali penyelidikan perpustakaan. Penulis telah pergi ke beberapa perpustakaan utama untuk mendapatkan bahan-bahan yang penting bagi membantu kelancaran perjalanan kajian ini, terutamanya bagi pengisian bab dua, bab tiga dan bab empat. Perpustakaan terbabit ialah: 1. Perpustakaan Utama, Universiti Malaya 2. Perpustakaan Peringatan Zaaba, Universiti Malaya 3. Perpustakaan Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran dan Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya4. Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, Universti Malaya (dipindahkan ke

Perpustakaan Zaaba, UM)5

Selain membuat penyelidikan perpustakaan, penulis juga mencari maklumat menerusi internet, majalah dan petikan akhbar berkaitan perniagaan MLM.

1.8

Sistematika Penulisan

Secara umumnya, penulisan kertas projek ini terbahagi kepada lima bab yang utama. Bab yang pertama, iaitu bab ini sendiri yang merupakan pendahuluan mengandungi latar belakang, objektif kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, skop kajian, kajian lepas, metodologi penyelidikan dan sistematika penulisan. Dalam bab kedua, perkara yang dibincangkan adalah berkenaan prinsip-prinsip dan etika urusniaga di dalam Islam. Antara subtopiknya adalah definisi perniagaan dalam Islam, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, unsur-unsur yang diharamkan dalam jual beli, kaedah fiqh berkenaan hukum MLM serta panduan perniagaan dalam Islam. Bab ini sangat penting kerana kajian ini memfokuskan strategi pemasaran jualan langsung pelbagai tingkat menurut perspektif Islam. Oleh itu, prinsip asas dan etika perniagaan dalam Islam perlu diketengahkan sebagai panduan. Dalam bab ke tiga, penulis membincangkan tentang strategi pemasaran MLM secara konvensional. Dalam bab ini, penulis mengenengahkan dahulu tentang konsep asas pemasaran itu sendiri. Kemudian barulah penulis membincangkan berkenaan pemasaran berasaskan sistem MLM. Dalam bab ini, penulis membincangkan jenis jualan langsung yang terdapat dalam sistem perniagaan ini, isi-isi dalam akta jualan langsung,

6

penggunaan sistem mata, sistem bonus, dan perbezaan antara MLM dengan skim piramid. Segala komponen asas dalam sistem MLM akan cuba dikupas dalam bab ini supaya strategi sistem MLM ini dapat difahami seterusnya dapat disesuaikan dengan konsep Islam. Dalam bab ke empat, penulis menumpukan kepada strategi pemasaran MLM dari perspektif Islam pula. Penulis membincangkan semula berkenaan hukum asal MLM dan kaedah fiqh yang mendokonginya. Disamping itu, penulis menambah fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan bagi meneguhkan hukum MLM di Malaysia. Selain itu, penulis membincangkan juga berkenaan perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam dalam industri MLM yang menjadikan hukumnya haram. Keistimewaan MLM juga disertakan dalam subtopik MLM dari sudut positif. Subtopik ini menunjukkan bahawa sistem perniagaan ini sekiranya mengikut syariat dapat memberikan kebaikan dan keuntungan kepada semua pihak. Dalam bab terakhir iaitu bab lima pula, penulis akan cuba membuat kesimpulan dengan merumuskan perbandingan strategi pemasaran konvensional dengan strategi pemasaran yang diasaskan dengan kehendak Islam. Selain itu, penulis akan membuat cadangan dan kritikan berkenaan dengan sistem MLM di Malaysia pada hari ini.

7

BAB DUA: STRATEGI PEMASARAN JUALAN LANGSUNG PELBAGAI TINGKAT (MLM) SECARA KONVENSIONAL

2.0

Pendahuluan

Amalan dalam perniagaan konvensional biasanya tidak meletakkan perbezaan terhadap tingkahlaku manusia kepada elemen-elemen keagamaan dan bukan keagamaan kerana seseorang itu dianggap sebagai manusia ekonomi. Manusia ekonomi umumnya meletakkan tujuan utama kehidupan dan kewujudan dengan memaksimumkan pengisian keperluan dan kehendaknya bagi mencapai kegembiraan dalam hidup. Konsep lebih banyak lebih baik serta matlamat menghalalkan cara merupakan perkara biasa dalam sistem sekular di mana manusia hanya perlu mematuhi undang-undang dan peraturannya sendiri untuk mencapai matlamatnya. Walaubagaimanapun, seseorang Muslim telah diberi prinsip dan peraturan yang berbeza berpandukan daripada konsep tauhid d