strategi e pemasaran di dalam transformasi pemasaran penerbitan buku

Author: halusi

Post on 07-Jul-2018

224 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  1/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

  Strategi E-Pemasaran di dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  79

  STRATEGI E-PEMASARAN DI DALAM TRANSFORMASIPEMASARAN PENERBITAN BUKU

  Ruziah Ali1, Ahmad Yusairi Bani Hashim,

  Ahmad Zainal Abidin Abd Razak2

  , Abdul Raheem Mohamad Yusof

  1Universiti Teknikal Malaysia Melaka2Universiti Pendidikan Sultan Idris

  E-mel: [email protected], yusairi@utem.edu.my,[email protected], [email protected]

   

   ABSTRAK 

  E-dagang adalah satu proses ekonomi baru yang melibatkan urusan jualbeli, pemindahan atau pertukaran barangan, perkhidmatan dan/ataumaklumat melalui jaringan komputer termasuk Internet. Melihat kepadaapa yang dinyatakan oleh pelopor pengurusan tentang e-dagang, kesansebenar revolusi Internet baru sahaja mula dirasai. Dengan itu, kajianberbentuk ulasan terperinci ini adalah untuk meneroka penggunaanstrategik e-pemasaran dalam transformasi industri penerbitan. Iamembincangkan bagaimana strategi e-pemasaran menghasilkan

  transformasi industri penerbitan dari satu saluran tunggal pemasarankepada pemasaran secara besar-besaran. Ia menghuraikan tentangstrategi-strategi pengurusan dalam penggunaan teknologi-teknologimaklumat baru dalam pasaran dunia, tentang anjakan kuasa kompetitifantara pelbagai tingkat sepanjang rantaian bekalan industri penerbitantermasuk pembangunan-pembangunan semasa dalam e-pemasaran daritempat pandangan pemegang saham implikasi-implikasi dan impak sertakemungkinan senario persekitaran perniagaan masa depan industri penerbitan.

  Kata Kunci: pemasaran, e-dagang, e-pemasaran, strategi pemasaran,model rantaian nilai, penerbitan buku.

  1.0 PENGENALAN

  E-dagang (Elektronik Dagang) adalah satu prosess ekonomi baru yangmelibatkan urusan jual beli, pemindahan atau pertukaran barangan,perkhidmatan dan/atau maklumat melalui jaringan komputer

  termasuk Internet. E-dagang boleh juga didenisikan daripada pelbagaiperspektif, termasuk daripada Weil dan Vitail (2001), yang menyatakane-dagang adalah menjalankan perniagaan secara elektronik denganmelengkapkan proses perniagaan melalui jaringan rangkaian, dan

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  2/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

   Journal of Human Capital Development

  80

  seterusnya bertukar maklumat untuk proses perniagan secara zikal.e-dagang melibatkan pengendalian urus niaga secara elektronik.Kategori yang utama dalam e-dagang adalah keseluruhan dengansebahagian e-dagang, berdasarkan Internet dan pasaran elektronik

  dengan sistem inter-organisasi.

  Melihat kepada apa yang dinyatakan oleh pelopor pengurusantentang e-dagang, kesan sebenar revolusi Internet baru sahaja mulaidirasa. Namun bukannya “maklumat” yang menjadi pencetus kepadakesan tersebut. Bukan juga disebabkan oleh “Kepintaran Pembuatan”.Ianya bukan kesan daripada komputer dan pemprosesan data keatas membuat keputusan, membuat polisi atau strategi. Ianya adalahsesuatu di mana secara praktikal tiada siapa sedar atau, malah

  diperkatakan kira-kira 10-15 tahun, e-dagang iaitu kemunculan secaradrastik daripada Internet yang menjadi perkara utama, diharapkanmemang yang utama, penyebaran serata dunia saluran untuk

   barangan, perkhidmatan dan juga untuk pengurusan dan kerja-kerjaprofesional. Ini secara mendalam mengubah ekonomi, pasaran danstruktur industri, produk dan perkhidmatan dan alirannya, segmentasipelanggan, nilai-nilai pengguna dan gelagat pengguna; kerja danpasaran buruh. Bagaimanapun kesannya mungkin lebih besar terhadapmasyarakat dan politik dan semua di atas terhadap cara kita melihat

  dunia dan diri kita di dalamnya (Peter Drucker; 2002).

  Bahagian pertama kajian menjelajah strategi e-pemasaran melaksanakantransformasi industri penerbitan dari satu saluran tunggal pemasarankepada pemasaran besar-besaran. Penekanan diletakkan pada strategi-strategi pengurusan dalam penggunaan teknologi-teknologi maklumat

   baru dalam pasaran dunia. Bahagian kedua kertas ini membincangkananjakan kuasa kompetitif antara pelbagai tingkat sepanjang rantaian

   bekalan industri penerbitan termasuk pembangunan-pembangunan

  semasa dalam e-pemasaran dari tempat pandangan pemegang saham.Impak dan kemungkinan senario persekitaran perniagaan masa depanindustri penerbitan dibentangkan dalam bahagian ketiga kertas ini.

  2.0 STRATEGI E-PEMASARAN

  Kaedah utama untuk mengendalikan transaksi e-dagang adalahpemasaran elektronik (e-pemasaran). E-pemasaran ialah satu

  tempat pasaran maya di mana penjual dan pembeli berjumpa danmenjalankan pelbagai jenis transaksi. Pengguna menukar barangandan perkhidmatan untuk mandapatkan wang. Fungsi e-pemasaranadalah sama seperti urus niaga zikal. Walau bagaimanpun, sistem

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  3/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

  Strategi E-Pemasaran di dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  81

  pengkomputeran mendorong kepada pasaran yang lebih cekapdengan menyediakan lebih banyak maklumat terkini kepada pembelidan penjual (Turban et al., 2008). Menurut kajian Bakos (1998),e-pemasaran memainkan peranan dalam ekonomi, memudahkan

  pertukaran maklumat, barangan, perkhidmatan dan pembayaran.Semasa proses itu, mereka mencipta nilai ekonomi kepada pembeli,penjual, pengantara pasaran dan masyarakat secara keseluruhan.

  Mempelajari evolusi organisasi perniagaan telah mendapat banyakperhatian dalam teori organisasi. Disebabkan oleh organisasi tidak

   boleh beroperasi sendiri secara dalaman, mereka memerlukan sumber-sumber daripada persekitaran luar dan seterusnya menjadi elemenyang saling bergantungan dengan persekitaran di mana mereka

   berurusan. Ahli teori ekologi dan organisasi berpendapat bahawaorganisasi membangunkan strategi-strategi dalaman dan luarandengan tujuan untuk meminimumkan ketidakpastian yang timbuldaripada kebergantungan kepada persekitaran untuk mendapatkansumber-sumber. Selaras dengan kemajuan teknologi dan e-pemasaran,pasaran membangun dan berkembang, pasaran yang sesuai dibukadan tutup dengan kerap, menyebabkan perubahan mendadak dalampasaran. Kelaziman inovasi teknikal mungkin biasa, sekali sekala,atau jarang; bentuk perubahan ini mempunyai implikasi yang berbeza

  kepada organisasi perniagaan. Apabila inovasi selalu berlaku, suatukesesuaian dapat dikenal pasti dan organisasi bersaing untuk merebutkeuntungan daripada penjimatan kos dan penembusan pasaranselalunya menghasilkan keuntungan dan pembahagian pasaran yanglebih baik. Daripada perspektif sistem maklumat, model rangkaian nilaimenegaskan aktiviti-aktiviti dalam perniagaan saling bergantungan dimana strategi kompetitif boleh diaplikasikan dengan baik dan di manasistem maklumat dilihat mempunyai kesan strategik (Dien, 2003).

  2.1 Strategi Sistem Maklumat

  Kajian Carroll (1984) terhadap evolusi dan pertubuhan perniagaantelah diberikan penekanan yang dilakukan menerusi teori organisasidan penyelidikan MIS. Ini adalah kerana kebanyakan organisasi tidakmempunyai sumber dalaman yang mencukupi dan memerlukankepada sumber persekitaran dan ini menjadikan perniagaan itu adalahsaling bergantungan di antara satu sama lain. Ahli dan pakar teoriorganisasi dan ekologi (Pfeer, 1987) telah membangunkan strategi

  secara dalaman dan luaran bagi meminimumkan ketidakpastian yangmuncul akibat daripada ketidakpastian kebergantungan pada sumberpersekitaran.

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  4/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

   Journal of Human Capital Development

  82

  Selaras dengan kemajuan teknologi dan perkembangan pesate-pemasaran memerlukan organisasi melakukan perubahan teknikalsecara lazim. Ini adalah bagi mengurangkan jurang serta implikasi berbeza mengikut perniagaan yang dalankan. Pembaharuan

  inovasi adalah merupakan sesuatu yang memungkinkan organisasiuntuk lebih berdaya saing di dalam pasaran terbuka. Di sampingdapat menjimatkan kos dan menjadikan organisasi lebih esen danmemberikan keuntungan lebih tinggi.

  Dari perspektif sistem maklumat (IS), model rangkaian nilai (Porter,1985) merupakan aktiviti saling bergantungan, di mana strategi-strategi yang kompetitif merupakan strategi yang boleh diaplikasikanuntuk mendapatkan impak yang strategik seperti yang ditunjukkan di

   Jadual 1.

   Jadual 1: Model rantaian nilai (value chain model)

   

       A     k    t     i   v     i    t     i

       S   o     k   o   n   g   a   n Infrastruktur Syarikat: Pentadbiran dan Pengurusan 

  Sumber 

  Manusia 

  Teknologi 

  Pembelian 

       A     k    t     i   v     i    t     i

       U    t   a   m   a

  Pengelolaan 

  masuk 

  logistik 

  Operasi 

  Pengelolaan 

  keluar 

  logistik 

   Jualan 

  dan 

  Pemasaran 

  Perkhidmatan 

  Menurut laporan Intel Corporation, keluaran tahun 2000, PengerusiIntel dengan berani menyatakan dalam lima tahun, semua syarikatakan menjadi syarikat Internet atau mereka tidak akan menjadi syarikat(Grove, 1998). Walaupun itu merupakan fakta ramalan yang terlaludiperbesar-besarkan, kenyataan ini menunjukkan satu keyakinan yangkuat dalam potensi e-perniagaan.

  Walau bagaimanapun melalui kenyataan (Porter, 2000) menyatakantidak bersetuju dengan kenyataan tersebut kerana persoalan utamaadalah untuk menggerakkan e-pemasaran menggunakan kemudahanteknologi Internet. Mendapatkan keunggulan kompetitif memerlukanpembangunan yang terbukti menerusi prinsip strategi yang berkesan.Perniagaan syarikat boleh mendapatkan keunggulan kompetitifmelalui keberkesanan operasi seperti mana yang dilakukan olehpesaing dengan melakukannya lebih baik, dengan kedudukan strategik,melakukan inovasi yang berbeza berbanding secara nilai tambah dannilai yang unik bagi pelanggan. Posisi strategik adalah: bertujuanpulangan jangka panjang pelaburan, rantai nilai khas, keunikan dalampasaran, strategi yang sesuai dan sebagai kesinambungan syarikat.

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  5/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

  Strategi E-Pemasaran di dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  83

  Penyataan ini juga merupakan kesimbungan kajian yang telahdilakukan di mana untuk berjaya, syarikat perlu untuk mencaridengan melaksanakan strategi inovatif bagi memanfaatkan kekuatandari Internet dan perubahan di kedua-dua tradisional dan pasaran

  elektronik (Scarborough & Spatarella, 1998). Bagi syarikat yangmenjalankan perniagaan melalui e-pemasaran harus mempunyaihubungan rantai bekalan yang erat dengan pelanggan, pembekal danpengedar. Selain itu, rantaian bekalan syarikat dalam e-pemasaran

   juga terus berubah. Perniagaan perlu memastikan bahawa pelanggandan pembekal dengan mudah boleh mendapatkan akses kepada lamansesawang mereka untuk mendapatkan produk yang penting danmaklumat untuk membuat keputusan.

  Kajian ini juga telah disokong oleh Turban et al., (2002) di mana telahmerumuskan bahawa faktor-faktor kejayaan utama untuk perniagaanmelalui kaedah pemasaran meliputi:

  a) Teknologi Internet yang berintegerasi kepadakeseluruhan strategi syarikat

   b) Keunggulan yang kompetitif dalam kecekapanpengoperasian dengan kedudukan strategi yangkhas

  c) Dasar persaingan tidak bertukar dari tradisionalkecemerlangan kompetitif seperti kos, keuntungan,kualiti, perkhidmatan dan kemudahan.

  d) Menjaga strategi syarikate) Sokongan dari pihak atasanf) Perilaku dan peribadi pembeli serta pelanggang) Cepat ke pasaran semasah) Hak sistem insfrastrukturi) Kaedah yang baik menjimatkan kos

   j) Memberikan pendidikan dan latihan kepada pekerja berhubung dengan pengendalian IT dalam bidangperniagaan melalui e-pemasaran, pengurusan danpelanggan.

  k) Harapan pelanggan dan rakan kongsi yang diurusdengan baik

  l) Produk yang baik dan perkhidmatan yangditawarkan oleh e-perniagaan

  m) Sistem perniagaan dalam e-pemasaran

  dikembangkan dengan merangkumi seluruh rantai bekalan

  n) Mengesan persaingan baru di pasaran lebih mudah

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  6/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

   Journal of Human Capital Development

  84

  o) Laman sesawang yang berkualiti tinggi dapatmemenuhi atau melebihi permintaan lengkapdaripada pengguna

  p) Menubuhkan syarikat virtual di pasaran

  3.0 KAEDAH PENYELIDIKAN

  Kaedah penyelidikan digunakan ke atas kajian ini ialah kajian semularisalah pada perkara-perkara:

  a) penggunaan strategik e-pemasaran dalam industripenerbitan dengan tumpuan khusus pada saluran-saluran taburan.

   b) kesan dari e-pemasaran pada rantaian bekalan untukindustri penerbitan sebagai antara buku-buku yangdicetak.

  c) implikasi-implikasi untuk masa depan industripenerbitan.

  4.0 KEPUTUSAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

  4.1 Transformasi industri penerbitan dari dari satu salurantunggal pemasaran kepada pemasaran besar-besaran

  Kemunculan teknologi Internet dan e-pemasaran dalam era teknologimaklumat dan komunikasi (ICT-Information and CommunicationTechnology) menawarkan peluang yang menarik dan membawa impakyang besar terhadap proses dan strategi pemasaran perniagaanperuncitan termasuk buku. Ia menawarkan cara yang ekonomik untukmencapai khalayak dan pembeli buku dari seluruh dunia dengan

  masa yang pantas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam industriperbukuan—penerbit, pengedar buku, penjual buku serta pengarang.Kini, buku atau bahan-bahan terbitan lain boleh ditawarkan dan dualdalam ruang siber kepada khalayak dan pasaran yang lebih luasmenerusi Internet dengan mewujudkan laman web atau kedai maya.

  Menurut Yesil (1997), kedai maya, kedai siber atau kedai virtual “isa storefront in cyberspace, a place where customers can shop from theirhome computer and where merchants can ofer merchandise and services

   for a fraction of the overhead required in a physical storefront.” Ia wujudpada bahagian Internet yang kenali sebagai World Wide Web. Lamanstorefront wujud untuk menjual sesuatu. Walau apa pun produknya, ia

   bertujuan untuk melaksanakan urus niaga secara dalam talian (online).

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  7/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

  Strategi E-Pemasaran di dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  85

  Namun untuk mengubah sendiri dari satu syarikat pemasaranpenerbitan tradisional ke dalam satu syarikat pemasaran penerbitanelektronik menuntut satu penyusunan semula yang sangat besar dan

   juga dari segi pelaburan. Walaupun kumpulan media elektronik akan

   bekerja secara rapat dengan jenama-jenama percetakan dan pemasaran,mereka akan lebih bebas meneruskan dalam mewujudkan peluang-peluang dan dengan berhati-hati menyatakan segmen-segmen pasaran

   baru. Penerbit kini, dalam satu sektor tradisional, lebih menyukaiuntuk mempelbagaikan beransur-ansur, sepanjang masa, walaupunaktiviti-aktiviti berkaitan (Gordan & Kung, 2008).

  4.2 Kesan dari e-pemasaran pada rantaian bekalan untukindustri penerbitan

  Objektif utama pengurusan rangkaian bekalan adalah bagimeningkatkan nilai produk-produk dan perkhidmatan kepadapelanggan-pelanggan walaupun bertambah baik perkhidmatanpelanggan dan kualiti serta mempunyai kos-kos inventori lebih rendah.Nilai dicipta oleh pengurusan rangkaian bekalan sebuah syarikat (SCM)menyokong usaha-usaha strategi organisasi. Pengurusan rangkaian

   bekalan berjaya boleh mengakibatkan inventori-inventori sistem lebihrendah, satu rangkaian rma-rma yang menjawab lebih dengancepat ke pasar perubahan dan produk-produk yang lebih menandingidengan rapat jangkaan pelanggan.

  Maka, rma-rma menjalankan pembezaan, kepimpinan kos, ataustrategi-strategi reaksi segera, atau gabungan-gabungan ini semuadapat mencari faedah-faedah dari sistem nilai atau pengurusanrangkaian bekalan. Porter menegaskan pentingnya pembeli-pembelidan pembekal-pembekal lawan keperluan mereka dengan keupayaanyang lain supaya memaksimumkan pembezaan produk dan

  mengurangkan kos (Burt, 2003).

  Bloor (1995) menumpukan pada penerbitan saintik akademik sebagaisatu bentuk dokumentasi dan komunikasi dapatan-dapatan saintikdalam menumpu maklumat dan teknologi-teknologi komunikasi.Bloor menilai keadaan semasa teknologi-teknologi dan borang-borangmengumumkan secara elektronik. E-pemasaran ialah suatu istilah yang

   biasa meliputi satu pelbagai teknologi lain, menggunakan teknologi-teknologi dan jenis maklumat. Kebanyakan daripada jenis-jenis ini

  teknologi-teknologi adalah saling berkaitan, dan boleh menjadi lebihsupaya penumpuan perisian dan perkakasan mengambil tempat,membuat pengangkutan maklumat lebih mudah dan lebih cekap(Brown, 1996).

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  8/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

   Journal of Human Capital Development

  86

  Dalam satu tinjauan besar-besaran di rma-rma Belgium, Koningsdan Roodhoo (2000) didapati daripada semua rma yang mempunyaiakses bagi Internet, hanya 57% telah menggunakan tempat-tempat jaringan mereka sendiri, malah lebih kecil pecahan (15%)

  menggunakan tempat-tempat itu sebagai saluran-saluran tambahanmenjual produk-produk dalam talian. Di Amerika Syarikat, anggaran baru-baru ini menunjukkan yang lebih daripada 40% daripada semuaperniagaan belum jual dalam talian (www.nua.com/ kaji selidik; www.ecommercecommission.org), satu nombor yang bertambah untuk lebihdaripada 70% apabila perniagaan-perniagaan terbesar adalah tidaktermasuk (Geyskens, Gielens & Dekimpe, 2003).

  Media baru dibentuk seperti Internet mungkin mencabar saluran-

  saluran pemasaran pengedaran tradisional melalui pengedar-pengedarutama. Ada suatu risiko rangkaian taburan tradisional ini dilangkaudalam jangka masa yang panjang sebagai dalam kes satu bilanganindustri lebih besar. Ini betul terutama dalam industri-industri di manaproduk boleh dengan mudah terdigit. Melainkan akan ada peningkatanatau pengubahsuaian terdigit produk-produk pada tahap pengagihan,pengagihan elektronik oleh pengedar-pengedar tradisional akanmenambah tiada nilai bagi rantaian bekalan (Gordan & Kung, 2008).

  4.3 Implikasi-implikasi untuk masa depan industri penerbitan

  Satu kajian ditaja oleh Adobe Systems Incorporated, EDS, Hewle-Packard dan Nokia menilai potensi impak dan trend  lazim industripenerbitan rangkaian. Penerbitan rangkaian, merujuk kepadaproses-proses dan teknologi-teknologi digunakan bagi mencipta,menguruskan dan mengakses kandungan digital menerusi Internet,muncul untuk ketinggalan di belakang di sepanjang kontinumkemajuan yang diperbuat oleh pembekal-pembekal kandungan digital

  muzik, lem dan teks.

  Dikendalikan oleh rma perunding pengurusan A. T. Kearney, kajianmembangun satu rangka kerja bagi bagaimana Internet dan teknologimemuncul dalam tanpa wayar (wayarles), pengimejan dan kawasan lainakan mengubah cara orang dan organisasi-organisasi menggunakankandungan digital wujudkan nilai. Penemuan-penemuan utama kajiantermasuk berikut (Gordan dan Kung, 2008):

  a) Ketidakcekapan tenaga kerja akan menelan belanjasekitar dunia kira-kira $750 bilion dalam 2001(berdasarkan pekerja-pekerja membazir antara 15dan 25 peratus masa mereka melibatkan diri dalam

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  9/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

  Strategi E-Pemasaran di dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  87

  aktiviti-aktiviti penerbitan tidak produktif). b) Kandungan digital menjadi kunci kepada

  keupayaan sebuah syarikat membangunkan danmemperluaskan perdagangan, memupuk kerjasama

  dalam dan antara pertubuhan-pertubuhan,mempersonalisasikan jualan dan perkhidmatanpelanggan serta dan menyebarkan maklumat secaradalaman dan secara luaran.

  c) Produk dan penyedia-penyedia perkhidmatan dalamindustri penerbitan rangkaian membangunkan alat-alat teknologi maklumat dan perkhidmatan untukmembolehkan penerbitan rangkaian bagi kegunaanpenerbit-penerbit dan pengguna. Ledakan teknologi

  ini akan membantu perkembangan pasaranpenerbitan rangkaian untuk lebih daripada $250 bilion sebelum 2004, mewakili satu per lima daripadaperbelanjaan teknologi maklumat di seluruh dunia.

  d) Syarikat-syarikat media baru akan menjadi diantara penggerak-penggerak utama dalam pasaranpenerbitan rangkaian. Syarikat dan penerbitmultimedia juga menawarkan perkhidmatandan peralatan yang diperlukan untuk penerbitan

  rangkaian.e) Perkongsian yang berkesan di antara peserta

  dalam ekosistem, piawaian pelbagai platform danpembangunan teknologi baru dalam mampatan danpengurusan hak digital akan menjadi antara faktorkejayaan kritikal yang memperluaskan pasaranpenerbitan rangkaian.

  f) Vendor perisian akan menjadi kritikal bagipembangunan pasaran penerbitan rangkaian.

  5.0 KESIMPULAN

  Dengan kemajuan pesat dalam teknologi dan pengulangan prosesperniagaan, konsep baru pemasaran telah muncul. Organisasi hari iniperlu merancang semula proses mereka dengan cara yang memberikankeunggulan kompetitif. Namun, mencapai kecemerlangan kompetitifperlu membangunkan prinsip-prinsip yang telah dibuktikan

   berkesan. Tahap kualiti e-pemasaran seperti menjimatkan masa, kosperkhidmatan dan dapat merapatkan hubungan bersama pelangganmerupakan elemen penting kerana ia melibatkan tahap stakeholder seperti pengedar, pembeli dan orang perseorangan.

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  10/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

   Journal of Human Capital Development

  88

  Faktor-faktor kunci kejayaan termasuk mempertahankan kedudukanstrategik dengan menggunakan teknologi e-pemasaran, meningkatkankecekapan dan keunggulan kompetitif, mengekalkan sokongandaripada pengurusan atasan, meletakkan penekanan pada kualiti

  pengendalian e-pemasaran dan menjaga keselamatan sistem yang baik.

  Internet dan kemajuan ICT sebenarnya memberi peluang kepada pihakyang terlibat dalam industri penerbitan negara untuk bekerjasamadan bersaing secara sihat sesama sendiri di pasaran yang lebih luas.Sepatutnya, semua pihak mengambil kesempatan dan menggunakanlaman sesawang yang dibina sebagai alat promosi dan saluranpenjualan dalam usaha membaiki aspek pemasaran buku di Malaysiayang sememangnya agak lemah. Pemahaman tentang potensi untuk

  menjadikan e-pemasaran sebagai model pemasaran yang akandiperolehi melalui peranan pihak pengurusan untuk meluaskanpasaran produk dari dalam dan luar negara. Strategi dan kajian-kajian yang telah dibincangkan di sini akan dapat membantu penerbitmengembangkan dan menggabungkan teknologi e-pemasaran kedalam organisasi mereka secara keseluruhannya.

  RUJUKAN

  Bloor, K. (2000). Scientic Electronic Publishing: European Policy Strategies.Library Review , 49(6), 277-285.

  Burt, D. N., Donald, W. D., and Starling, S. (2003). World Class Supply Management , (7th Edition). McGraw-Hill Irwin.

  Graham, J. (2003). Privacy vs. Internet Piracy: Verizon, EarthLink givesCustomer Names to Record Industry, USA Today , D3. June 11.

  El-Gohary, H. (2010). E-Marketing - A literature Review from a Small Businessesperspective International Journal of Business and Social Science.

  Intel Corp. (January 2000). Diakses dari hp://www.intel.com/eBusiness/estrategies/enabling/.

  Kalakota. R., and Robinson, M. (2000). e-Business 2.0: Roadmap for Success.Reading, MA: Addison-Wesley.

  Mougayar, W. (1998). Opening Digital Markets. New York: McGraw-Hill.

  Pfeer, J., and Salancik, G.R. (1978). The External Control of Organizations: AResource Dependence Perspective. New York: Harper & Row.

   Pfeer, J. (1982). Organization and Organization Theory. Boston: Pitman.

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  11/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

  Strategi E-Pemasaran di dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  89

  Phan, D. D., Vogel, D., Nunamaker, J.F. (1995). Empirical studies in sowaredevelopment projects: eld survey and OS/400 study, Information and Management , Vol. 28, 271–280.

  Porter M. (1985). Competitive Advantage. New York: Free Press.

  Porter M. (March 2001). Strategy and the Internet , Harvard Business Review,63–78.

  Raisch, W.D. (2001). The e-Marketplace: Strategies for Success in B2B. New York:McGraw-Hill.

  Scarborough, M., Spatarella, J. (1998). Geing behind the business of electroniccommerce, Journal of Cash Management, 18(4), 42–46. New York: JohnWiley & Sons, Inc.

  Siti Ezaleila Mustafa. (2006). Pemasaran dalam era perkembangan teknologimaklumat dan komunikasi. Dlm. Hamedi Mohd Adnan dan RahmanShaari (ed.).  Media di Malaysia: Mendukung Citra Bangsa. KualaLumpur: Penerbit Universiti Malaya.

  Siti Ezaleila Mustafa. (2002). Kedai buku dalam talian: Strategi baru dalampemasaran buku. Disertasi Sarjana Pengajian Penerbitan. KualaLumpur: Universiti Malaya.

  Stern, J. (1995). World Wide Web Marketing: Integrating the Internet into Your Marketing Strategy. New York: John Wiley & Sons, Inc.

  Than, P.T. in “Proceedings of the [email protected] Conference on Intel Corporation:The E-Business Payo”, Ho Chi Minh City, Vietnam, 6–7 January 2000.

  Truong, D., and Jitpaiboon, T. (2010). How IT purchasing preparednessfacilitates e-marketplace usage.  Journal of Enterprise Information Management , Vol. 21, 198 - 218.

  Turban. E., Lee, J., Warkentin. M., and Chung, H. (2002). Electronic Commerce: A Managerial Perspective. Englewood Clis, NJ: Prentice-Hall.

  Turban. E., Lee, J., Warkentin. M., and Chung, H. (2000). Electronic Commerce: A Managerial Perspective. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

  Zhang, S. and Fjermestad, J. (2010). Instant messaging: observations from twosmall e-commerce businesses., Vol.21, 179 - 197.

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  12/12