strategi e pemasaran di dalam transformasi pemasaran penerbitan buku

Download Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

Post on 07-Jul-2018

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  1/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

  Strategi E-Pemasaran di dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  79

  STRATEGI E-PEMASARAN DI DALAM TRANSFORMASI PEMASARAN PENERBITAN BUKU

  Ruziah Ali1, Ahmad Yusairi Bani Hashim,

  Ahmad Zainal Abidin Abd Razak 2

  , Abdul Raheem Mohamad Yusof

  1Universiti Teknikal Malaysia Melaka 2Universiti Pendidikan Sultan Idris

  E-mel: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

   

   ABSTRAK 

  E-dagang adalah satu proses ekonomi baru yang melibatkan urusan jual beli, pemindahan atau pertukaran barangan, perkhidmatan dan/atau maklumat melalui jaringan komputer termasuk Internet. Melihat kepada apa yang dinyatakan oleh pelopor pengurusan tentang e-dagang, kesan sebenar revolusi Internet baru sahaja mula dirasai. Dengan itu, kajian berbentuk ulasan terperinci ini adalah untuk meneroka penggunaan strategik e-pemasaran dalam transformasi industri penerbitan. Ia membincangkan bagaimana strategi e-pemasaran menghasilkan

  transformasi industri penerbitan dari satu saluran tunggal pemasarankepada pemasaran secara besar-besaran. Ia menghuraikan tentang strategi-strategi pengurusan dalam penggunaan teknologi-teknologi maklumat baru dalam pasaran dunia, tentang anjakan kuasa kompetitif antara pelbagai tingkat sepanjang rantaian bekalan industri penerbitan termasuk pembangunan-pembangunan semasa dalam e-pemasaran dari tempat pandangan pemegang saham implikasi-implikasi dan impak serta kemungkinan senario persekitaran perniagaan masa depan industri  penerbitan.

  Kata Kunci: pemasaran, e-dagang, e-pemasaran, strategi pemasaran, model rantaian nilai, penerbitan buku.

  1.0 PENGENALAN

  E-dagang (Elektronik Dagang) adalah satu prosess ekonomi baru yang melibatkan urusan jual beli, pemindahan atau pertukaran barangan, perkhidmatan dan/atau maklumat melalui jaringan komputer

  termasuk Internet. E-dagang boleh juga didenisikan daripada pelbagaiperspektif, termasuk daripada Weil dan Vitail (2001), yang menyatakan e-dagang adalah menjalankan perniagaan secara elektronik dengan melengkapkan proses perniagaan melalui jaringan rangkaian, dan

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  2/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

   Journal of Human Capital Development

  80

  seterusnya bertukar maklumat untuk proses perniagan secara zikal. e-dagang melibatkan pengendalian urus niaga secara elektronik. Kategori yang utama dalam e-dagang adalah keseluruhan dengan sebahagian e-dagang, berdasarkan Internet dan pasaran elektronik

  dengan sistem inter-organisasi.

  Melihat kepada apa yang dinyatakan oleh pelopor pengurusan tentang e-dagang, kesan sebenar revolusi Internet baru sahaja mulai dirasa. Namun bukannya “maklumat” yang menjadi pencetus kepada kesan tersebut. Bukan juga disebabkan oleh “Kepintaran Pembuatan”. Ianya bukan kesan daripada komputer dan pemprosesan data ke atas membuat keputusan, membuat polisi atau strategi. Ianya adalah sesuatu di mana secara praktikal tiada siapa sedar atau, malah

  diperkatakan kira-kira 10-15 tahun, e-dagang iaitu kemunculan secaradrastik daripada Internet yang menjadi perkara utama, diharapkan memang yang utama, penyebaran serata dunia saluran untuk

   barangan, perkhidmatan dan juga untuk pengurusan dan kerja-kerja profesional. Ini secara mendalam mengubah ekonomi, pasaran dan struktur industri, produk dan perkhidmatan dan alirannya, segmentasi pelanggan, nilai-nilai pengguna dan gelagat pengguna; kerja dan pasaran buruh. Bagaimanapun kesannya mungkin lebih besar terhadap masyarakat dan politik dan semua di atas terhadap cara kita melihat

  dunia dan diri kita di dalamnya (Peter Drucker; 2002).

  Bahagian pertama kajian menjelajah strategi e-pemasaran melaksanakan transformasi industri penerbitan dari satu saluran tunggal pemasaran kepada pemasaran besar-besaran. Penekanan diletakkan pada strategi- strategi pengurusan dalam penggunaan teknologi-teknologi maklumat

   baru dalam pasaran dunia. Bahagian kedua kertas ini membincangkan anjakan kuasa kompetitif antara pelbagai tingkat sepanjang rantaian

   bekalan industri penerbitan termasuk pembangunan-pembangunan

  semasa dalam e-pemasaran dari tempat pandangan pemegang saham. Impak dan kemungkinan senario persekitaran perniagaan masa depan industri penerbitan dibentangkan dalam bahagian ketiga kertas ini.

  2.0 STRATEGI E-PEMASARAN

  Kaedah utama untuk mengendalikan transaksi e-dagang adalah pemasaran elektronik (e-pemasaran). E-pemasaran ialah satu

  tempat pasaran maya di mana penjual dan pembeli berjumpa danmenjalankan pelbagai jenis transaksi. Pengguna menukar barangan dan perkhidmatan untuk mandapatkan wang. Fungsi e-pemasaran adalah sama seperti urus niaga zikal. Walau bagaimanpun, sistem

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  3/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

  Strategi E-Pemasaran di dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  81

  pengkomputeran mendorong kepada pasaran yang lebih cekap dengan menyediakan lebih banyak maklumat terkini kepada pembeli dan penjual (Turban et al., 2008). Menurut kajian Bakos (1998), e-pemasaran memainkan peranan dalam ekonomi, memudahkan

  pertukaran maklumat, barangan, perkhidmatan dan pembayaran.Semasa proses itu, mereka mencipta nilai ekonomi kepada pembeli, penjual, pengantara pasaran dan masyarakat secara keseluruhan.

  Mempelajari evolusi organisasi perniagaan telah mendapat banyak perhatian dalam teori organisasi. Disebabkan oleh organisasi tidak

   boleh beroperasi sendiri secara dalaman, mereka memerlukan sumber- sumber daripada persekitaran luar dan seterusnya menjadi elemen yang saling bergantungan dengan persekitaran di mana mereka

   berurusan. Ahli teori ekologi dan organisasi berpendapat bahawaorganisasi membangunkan strategi-strategi dalaman dan luaran dengan tujuan untuk meminimumkan ketidakpastian yang timbul daripada kebergantungan kepada persekitaran untuk mendapatkan sumber-sumber. Selaras dengan kemajuan teknologi dan e-pemasaran, pasaran membangun dan berkembang, pasaran yang sesuai dibuka dan tutup dengan kerap, menyebabkan perubahan mendadak dalam pasaran. Kelaziman inovasi teknikal mungkin biasa, sekali sekala, atau jarang; bentuk perubahan ini mempunyai implikasi yang berbeza

  kepada organisasi perniagaan. Apabila inovasi selalu berlaku, suatu kesesuaian dapat dikenal pasti dan organisasi bersaing untuk merebut keuntungan daripada penjimatan kos dan penembusan pasaran selalunya menghasilkan keuntungan dan pembahagian pasaran yang lebih baik. Daripada perspektif sistem maklumat, model rangkaian nilai menegaskan aktiviti-aktiviti dalam perniagaan saling bergantungan di mana strategi kompetitif boleh diaplikasikan dengan baik dan di mana sistem maklumat dilihat mempunyai kesan strategik (Dien, 2003).

  2.1 Strategi Sistem Maklumat

  Kajian Carroll (1984) terhadap evolusi dan pertubuhan perniagaan telah diberikan penekanan yang dilakukan menerusi teori organisasi dan penyelidikan MIS. Ini adalah kerana kebanyakan organisasi tidak mempunyai sumber dalaman yang mencukupi dan memerlukan kepada sumber persekitaran dan ini menjadikan perniagaan itu adalah saling bergantungan di antara satu sama lain. Ahli dan pakar teori organisasi dan ekologi (Pfeer, 1987) telah membangunkan strategi

  secara dalaman dan luaran bagi meminimumkan ketidakpastian yangmuncul akibat daripada ketidakpastian kebergantungan pada sumber persekitaran.

 • 8/18/2019 Strategi e Pemasaran Di Dalam Transformasi Pemasaran Penerbitan Buku

  4/12

  ISSN: 1985-7012 Vol. 4 No. 1 January-June 2011

   Journal of Human Capital Development

  82

  Selaras dengan kemajuan teknologi dan perkembangan pesat e-pemasaran memerlukan organisasi melakukan perubahan teknikal secara lazim. Ini adalah bagi mengurangkan jurang serta implikasi  berbeza mengikut perniagaan yang dalankan. Pembaharuan

  inovasi adalah merupakan sesuatu yang memungkinkan organisasiuntuk lebih berdaya saing di dalam pasaran terbuka. Di samping dapat menjimatkan kos dan menjadikan organisasi lebih esen dan memberikan keuntungan lebih tinggi.

  Dari perspektif sistem maklumat (IS), model rangkaian nilai (Porter, 1985) merupakan aktiviti saling bergantungan, di mana strategi- strategi yang kompetitif merupakan strategi yang boleh diaplikasikan untuk mendapatkan impak yang strategik seperti yang ditunjukkan di

   Jadual 1.

   Jadual 1: Model rantaian nilai (value chain model)

   

       A      k     t     i    v      i    t      i

       S    o      k    o    n    g    a    n Infrastruktur Syarikat: Pentadbiran dan Pengurusan 

  Sumber  

  Manusia  

  Teknologi  

  Pembelian  

       A      k     t     i    v      i    t      i

       U     t   a    m    a

  Pengelolaan  

  masuk  

  logistik  

  Operasi  

  Pengelolaan  

  keluar  

  logistik  

   Jualan  

  dan  

  Pemasaran  

  Perkhidmatan  

  Menurut laporan Intel Corporation, keluaran tahun 2000, Pengerusi Intel dengan berani menyatakan dalam lima tahun, semua syarikat akan menjadi syarikat Internet atau mereka tidak akan menjadi syarikat (Grove, 1998). Walaupun itu merupakan fakta ramalan yang