stpm trial 2010 pengajian perniagaan 2 (kedah)

Post on 10-Apr-2018

262 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 STPM Trial 2010 Pengajian Perniagaan 2 (Kedah)

  1/4

  sULIT 4ora

  PEPERIKsAAN PERCUBAAN BERsAMAslJlL TlNGGI PERsEKOLAHAN MALAVslA(sTP)2010^NJURAN BERsAMAABATAN PELAJARAN KEDAH DARuL A ^NANPERslDANGAN EBANGsAAN PENGETUAPENGETUAsEoLAH ENENGAH MALAVsIA(PKPsM)KEDAH

  Arahan kepada caIonJANGAN BUKA KERTAs soALAN INl sEHlNGGA ANDA DIBENAR AN BERBuATDEMlKIAN.

  JawaD empat soaran sahar semua sOafan daJam Bahagran dan duasoaran dafam BahagJi :;In B.

  Semua kea pengh ugan f,edakra d`tunjukn denga JaS.

  Markah unrkj,iap soara dibe da/am fa da kurunga"

  Kertas soaIan ni mengamdungi4haIaman bercetak940/z*Kertas soa an ini sULlT sehingga pepeHksaan kertas initamat. ILhat sebeIahsuLIT

 • 8/8/2019 STPM Trial 2010 Pengajian Perniagaan 2 (Kedah)

  2/4

  Jawab semua soa an1 (a) Nyatakan empat hak peke a Fengikut Akta Peke aan1955(Pindaan198o). [21

  (b) Nyatakan prinsip prinsip audit yang harus diamalkan oleh juru audituaran. I31(c) Berikan tiga sumber moda forrna yang biasa digunakan oleh usahawan untukmeningkatkan modal kea. I31(d)Terangkan dua t uan penubuhan Maktab Ke asama Maaysia[MKM] I31(e) BeHkan dua faktor mengapa syaHkat merni h:enjadi syaHkat multinasiona . [2]lf) PeHha kan t uan pembentukan kawasan pertumbuhan lMT GT. [3I(g)Berikan dua alasan I ngaparganisasi enggan: eaksanakan tanggungjawabsosia . [21(h) Nyatakan empat peranan Persatuan Pengguna da am mendungi pengguna diMalaysia. [2](i) Terangkan tiga kebaikan rnenggunakan e dagang dala1perniagaan. [3](j) Berikan rnaksud bagi halangan yang beriku

  (i) Fizikal(ii) Psik logika

  2 (a) Bagairnanakah usahawan rvlenja ankan peranannya untuk perkara di bawah(i) Meningkatkan taraf hidup(ii) Menyumbang untuk meningkatkan ekonomi negara(iii) Membangunkan industH sokongan I91

  (b)Mengapakah ker ,jaan menggalakkan usahawan bumiputra menceburkan diH dalamperniagaan francais berbanding muakan sendiri perniagaan. I81(c) Bagairnanakah pihak ker1 an menye esaikan masa ah pemasaran baranganterutamanya barangan keluaran syarikat burniputra. [8]

  sULIT 2Bahagian A[50rnarkah]

  946/2Kcrtas soalan ini SULIT schingga pepeksaan kcrtas ini ta1nat.

  946

  [2]

  suLIT

 • 8/8/2019 STPM Trial 2010 Pengajian Perniagaan 2 (Kedah)

  3/4

  suLIT 3 946/2Bahagian BO markaf,J

  Pilihdua soafan sa a.3 (a)Jelaskan jenis1enis laporan pengurusan yang harus disediakan leh penguruspemasaran. I81

  (b)BeHkut adalah maklumat aset dan biisyaHkat XYZ sdn.Bhd.pada31Disember2009

  Jumah Aset semasa RM27,900Jumlah Aset Tetap RM15,750abi ki semasa RM11,000InventoH RM 4,250Liab ti Jangka Panjang RM 7,600Akaun Belum Te"ma RM5,400Jualan RM24,50oKos Juaan RM11,700Berdasarkan rnak umat di atas,kirakan nisbah-nisbah beHku(i) Nisbah semasa(ii)Nisbah Cepat(iii)Nisbah Hutang(iv)Pusing(3anU InventoH (v)Tempoh Kuupan Purata I111

  (c) Nyatakan tiga pihak yang memeHukan ana"sis kewangan dan terangkankepentingannya kepada pihak tersebut. [614 (a)Jelaskan kaedah rnenjana idea di bawah

  Kumpu an fokus(ii)sumbangsaran(iii)Ana isis kemahiran tenaga manusia. lGI

  (b)Bayu sdn Bhd diperbadankan di bawah Akta Syaokat1965.Bahagian penge uaransyaHkat tersebut mempunyai beberapa idea yang boleh dibangunkan. sebagaipengurus di bahagian R&D di syaHkat tersebut,jelaskan langkah-langkah yang perludiamb untuk rnemastikan idea dan produk dapat diteHma da!anl pasaran. I101

  (c) Jelaskan t ga pihak yang rnemerlukan rancangan perruagaan. I91

  946Kertas soan ini SULIT sehingga pepc ksaan kertasta1nat. suLIT

 • 8/8/2019 STPM Trial 2010 Pengajian Perniagaan 2 (Kedah)

  4/4

  bc

  a)c)

  6

  suLIT 4 946/25 (a) Huraikan Iirna jenis organisasi bukan bermotifkan untung berserta dengan aktivitinya.

  [101I81

  Koperasi Anda as Berhad d"ubuhkan untuk membantu sosioekonorni ah -ah nya.Manakaa penubuhan Kelab Rekreasi Taman Andalas ia ah untuk meningkatkanpengetahuan dan kekuatan menta ah h nya Jelaskan persamaan penubuhankQporasi dan kelab tersebut.

  [7

  Huraikan kaedah pembayaran perdagangan rnenggunakan Surar Kred`n I41Huraikan tiga ha angan dalam meningkatkan kel`iasama perdagangan antarabangsa,

  [6IBeHkan maksud promosf pefa0uran dan jelaskan empat bentuk promos`pefaburan

  7 (a)(b)

  yang disediakan oleh keralaan Ma aysia kepada para peIabur.

  Terangkan1engapakahujud gerakan kepenggunaan di Malaysia,Etika perniagaan seharusnya diamalkan oleh setiap peniaga untuk memastikanperniagaan mencapai mat amat organisasi. Huraikan e ka perniagaan terhadappihak beHku(i) Pelanggan(ii) peke a

  (C) Jenayah kolar putih selalu dikaitkan dengan pihak pengurusan syaHkat. Huraikanjenis1enisjenayah kolar putih yang se ng dikaitkan oleh para pengurus rnasa kini. I101

  8 (a)SKPC sdn.Bhd. yang beHbu p abat di Alor setar telah lama teHibat dalamperniagaan telekomunikasi. sKPC der ui OIeh seorang Pengarah Urusan danmempunyai uga cawangan yang bertempat di J"ra,sungai Petani dan Ku im.se{[iapcawangan diketuai oleh seorang Pengurus Cawangan. semua cawanganmempunyai Jabatan Pemasaran,Jabatan Kewangan dan Jabatan Persone a yangdiketuai oleh Ketua Jabatan. Barubaru ini sistem komunikasi di negeH Kedahterganggu disebabkan o eh kerosakan sistern pemancar uta k(i) Jelaskan bentuk-bentuk komunikasi berserta dengan gambaralah yang sesuaiuntuk r emaklumkan tentang gangguan sistern komunikasitersebut. [12I(ii) Huraikan t ga media komunikasi yang boleh digunakan o eh sKPC sdn.Bhduntuk berhubung dengan semua pengguna cawangan syaHkatnya [6]

  (b)Anda per u berunding dengan pegawai kredit di sebuah bank perdagangan untukmembincangkan tentang bantuan kewangan yang anda pohon. Huraikan p nsipberunding yang pedu ada pada diri anda. r I71

  Huraikan kelebihan penubuhan Kelab Be a ditempat anda.

  946/2Keas soalan i sULIT se ngga pepcksaan kcrtas i ta1nat.

  5]

  [5]

  I10]

  sULIT