stpm trial 2010 ekonomi 1 (kedah)

Click here to load reader

Post on 24-Jun-2015

464 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

944/1

TRANSCRIPT

 • sVLlT 94`1

  PEPERlKsAAN PERCUBAAN BERsAMAsIJIL TINGGl PERsEKOLAHAN MALAYslA(sTPM)2010

  ANJURAN BERsAMAJABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL AMAN

  DAN PERsIDANGAN KEBANGsAAN PENGETUA PENGETuA

  sEoLAH MENENGAH MALAVsIA(PPsM)KEDAH

  Arahan kepada calon:

  Jav/ab sems0a/an dafam Ba agn,`jma soa/a darrpada Bahag n dS0afadapada BahagG dan dsoa/an darrpada BaP,agD.Adaga pfuh soafan dafam Bar,ag n .p-p soafan diiku o/ef,empafp`

  '

  an

  Jawapan anda djhendak`memillhJawapa yang repar seka dan menandakannya padaBorang JaM/apan^neka Pilihan yang Derasingan.Baca a f,an pada BOrang Jawapan nekaPiIihandengan re

  `r

  nda dnas``,a supaya menJawab Baha.7an A daJam masa saru m yang periama.

  Gunakan femI,ara ke`,s yang beras 9gan t,ag`[japjap Ba/,agn9 B,G dan D.

  Tuukkan semua pengP,`ngan c/an berikanay/apan anda beru` se/,,gga duaemparperpuJI/han.

  Marka unruk ri -jap soa/a da/am Bahagjan C dan D dbeHn dafam randa kurungf

  NOTAAnda dikehendaki rnenyediakan kertas graf sendiri untuk rnenjawab soaIanyang berkaitan.

  Kertas soaIan ini mengandungi20haIaman bercetak tidak terI asuk ku t

  94or, ` Lihat sebeIah*Kertas soa

  an ini sUL T sehingga oepeHksaan ertas initamat. suLIT*

 • Er

  penambahan sam barang

  :

  baw keluk kemunghnan

  a mengurangkan u eharan

  pengeharan kerana :

  A

  B

  C

  D

  dngkattekno1o teIah}j=F.

  =r

  2.

  D

  j r

  ii||=|i .=

  =. 1

  ;|:=

  i=`

  | f|1

  )

  | :=

  1F | |

  1Il_I

  =I I l

  | i : =

  |91 i I

  1;i t

  | 1 : i0

  =

  .

  i

  lI|`

  : 1

  -=i

  1= .

  =t,:i,

  J

  ,j

  J C

  | stt

  |

  yli

  rl| P

  g: rf =r pemnnh pengeluaran ;

  fj| V :'` j:

  `;|

  :,

  `:= =

  i

  i J

  f

  | 11;r1| fi; fi:

  L`I l:=,,

  1 1 ^- ,i:1i

  I=ii| 1 ,-! J_|i! $fj

  Ii `

  ` `

  i1| - I 1

  0 :

  ;

  | i

  l : i =

  ;it i f

  |: J t 0I=

  |= i,:| :I

 • T

  3.

  ~i`

  sTPM-1 R :

  od mi s1r sehn i j :f1

 • `

  s11LIT 900/l

  5. ApabiIa berlaku pertambahan utaan dm pengurangan penaWaran,maka

  A hargaJatuh dan kuand jdak bembah

  B hgaJatuh dan kuanuj akan me ngkat

  C harga me ngkat dan kumd akan meningkat

  D harga akan1rlengkat teo,kuandak pas

  6. Jadud bawah menuukkanjadual pe ntaan dan penawaran bagi barang

  rg 2 4 6 8 10

  ojj

  `

  1o,crr jr, 4 6 8 10. 12

  KJjjd% rj 25 20 15 10 5

  Fungsi perlmntaan bagi barang yialah

  A gd=10~2.5P

  B gJ 30~2.5P

  c gJ=10~5P

  D =.30=5P

  7. ka kean m pentaan harga addah tak al,makaju ah hasil akanA jamhjika harga nk

  B meningkatjika harga n k

  C me"ngkatjika hargajamh

  D udak bembah ka hargajatuh

  stT94 1Kertas soalan i sULIT sehh g

  ^pkertas:itamat i suLIT

 • ur

  i kuji yang nt ioh unit,Berapakah harga barang

  ialah8unit?

  A RM3.50

  B RM4.50

  C RM8.50

  p RM9.75 i I ^ ;1 i , i i . f ;,; I :

  j { , i . i I ~

  9. ar.ah bawah mmm kkan keluk untaan bagi barang J.,

  Harg(RMJ.

  Kmnd uniO

  Berapakahi ada

  RM1?

  o,33

  o

  3.o

  4.o

  1 i. sodan=hL

  `

  .^i|,;

  I

  '

  :

  : (

  3 1

  I,]I

  A

  B

  C

  D

  : :iF/

  =

 • i

  : I` c makabuang 4amo& g = :- j I ||, i.j , : :.i=

  | I | - 1 E| :

  ,I /`

  00| | :j '.

  : ii, D penggenap j | I 1 t: f

  Gambar ah bah,soso men ukkan ke1uk penaWaran bagi sua barmg

  | :

  f 1 :

  `: `i:

  hI s

  hl sam

  mdebihi far tapi kurang d sam

  111e1ebi sa ti kuranga hd

  I

  r

  :

  ,;

  '

  st1"9r1 i y

  soanin UTsof:J1 j j |: t

  A; oeutral

  B bawahan

  0 ngg

  1

  A

  C

  D

 • sULIT 940/1

  12. Jadual di bawah menu ukkan kuanij topeng muka dan harga yan mggupbayar

  oleh seorang penguna

  1 jj ro9n mc(Unit) rfJ7v(RM)12345 10.00

  8.00

  6.00

  4.00

  2.00

  Berdasarkanjadual atas,berapak leuhan penggunajka h ga pasaran ialah RM4.0"

  A RM2.00

  B RM4.00

  C RM10.00

  D RM12.00

  13. Antara be kut yang manakah berkaitan dengan konsep ud d sut?

  A Tambahanjudah udiu akbat pengc1uaran sam u t barang

  B Tambahanju ah uj1idbat penggu1Laan sam umt barang

  C Pembahan amtara uJ d yg deroleh dengan pendapatan pengguna

  D Pembahan uuli sutbat pembahan kumdd barang yang digunakan

  14. Jika utiti sut per ngg barang X lebih besar dapada usut barang pada

  dngk pendapan tertentu,pcngguna boleh maksumkanlidnya dengan

  A mengckakan kuanjd y dan1nengurangkan kuandd X

  B mengurangkan kuandti y dan rnengekalkan kuan uX

  C menglIrangkan kuantiti y dan menambahkan kuan jX

  D 1nenambahkan kuandti /dan1nengwangkan kuanuu X

  sTPM94V1Kertas soalan ini st1LIT sehingga pepe ksaan kedas initamat sULIT

 • sULIT 9J0/1

  15. p a1n satu proses oenge1uaranjagung,kharan p bagi3orang bumh i ah1000logram Jika dtambah3orang bumh1agi,pengeluaranjagmg me ngkatsebanyak o

  0gram Himngkan ke1uan purataattambahan3orang bumh tersebut.

  A 1401ologram

  B 180ki1ogram

  C 240ki1ogram

  D 5401o1ogra1n

  16. Antara b kut yang manakah per11yataan yang be ar tentang kos pengeluaranjangkapendek?

  A semua kos adalah kos tetap

  B semua kos adalah kos bembah

  C Kos bembah sah a bo1eh tamb

  D Kos beub dan ks tetap bo1ehtambah

  17.Ekono bidanan luaran akan menyebabkan

  A kos purata menumn pada seuap ngkat output

  B kos purata1rle111n kat pada sejap uhgkatut

  C kos purata menu1flL1n ngga kos purata11nimum

  D kos purata1rleningkat sel0pas kos purata mmmum

  sTPM94'1 :KeHas soalan ini sULIT sehingg pepenksaan ke i"tarnat sUT

 • suEiT

  18Jhdu dbawah meukan hubun aln antaraj ah kean denganju ah kos ba i

  sebuah fI. Ia pasaran pers ngan sempuma

  ka hargaju an RM5,berapakah keluaran yang memaksimumkan kemmngan

  A 6unit

  B 7un

  C 8unh

  D 9unit

  19. Antara yang berIkut, yang1nanakah benar apab a ..a persngan sempuma berada

  dgk kesmoanganjangka pmg?

  A Kos purata sama dengans sut

  B Kos purata luhbsar danpad kos sut.

  C Kos purata1ebih kec d1ripada kos sut

  D Kos purata bembah sarna dengan kos sut

  sTPM94`1 .Ke1tas oalan i sLILIT sehing a0pksaan kertajini1m

  _suLIT

  JzJ

  J

  (Unit)

  1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10

  JJ

  kos

  (RM)20 21.50 22.5 23.5 24.75 26.25 28.25 31.50 36.50 44.50

 • WT lO

  g : :r , |i |j1:I|= i | : ._

  'A baFang111e

  i B mempumyal harga yang unggi

  , q mempuny hargaan fendah :

  P mempuny pasm yang m zbezakan | J

  . | . . | :

  =

  .|l | =t

  :|t^ l : bawah m ukkan .ko kehk ha-i1bagi ma peran boonop0

  Has /KOs

  (RM)

  | |

  |i=

  |1

  10 12

  Berapakah mmng bagis ap umt ke1u f- oh

  RM50

  RM20

  RM5

  RM2

  s!TPM94 1

  Qan rr

  `

  i0

  W1

  .87

  ABcD

 • sUHT 940/1

  22. Ke1uk p mintaan rma pers ngan be1po1ib"l,monakala keluk pemntaan....a ddam pasaran monopo1iddak mjd Perbezaan ini disebabkan oleh

  A terdapat ....a tunggal dala1n..I.a monopoli manakala bilangan m dala1npasaran beII onopo banyak

  B fi la rnonopoli rnempunyai kuasa Fnonopoli yang1ebih besar da1 pada IIa

  pers ngan beIIOnopoli

  C dala1n pasaran monopo1i kebebasan ke1uar masuk lebih mudah tetapi terdapat

  sekatan kemasukan f tna baru dala 1pasaran be Ionopoli

  D ke1uaran fhna rnonop0li Fnempunyai penggand sempuma manakala keluaran

  IlIIa pers ngan bonopo ddak Inempunyal pcnggand sempuma

  Lebihan keupayaan w ud dam pasaran monopolisebkan

  ::A harga1ebihng dMuanlh rendah

  B output dikeluarkan pada ungkat k s sut sama dengan hasi1sut

  C untung maksimum1ah dcap sebehm ke payaan opdmu

  D outputkeluarkan pada ungkat ha l purata saa dengan kos puratajangkapanJang

  24. Untung perakaunan yang diperoleh En W dalam pemsahaan kraftangan ialah RM5000

  erapakahah hasil yangperol jika kos hisit dan kos cksplisit yang anggungnyaialah masing-masing RM2000dan RM3000?

  A RM2000

  B RM3000

  C RMsO00

  D RM8000

  sTPM94`1

  o soalan i sUHT sehingg pepesaan kertas ini ta1nat sUHT

  11

 • o 10 12

  A kosebmyak :? .

  ::yakMi:

  C kos bembah sebanyak RM48

  |D:1`,bosbeMah RM36 - - r|_

  =

  j=fi| j :i~ 0

  `

  f :I

  sTPM04 1an i sULIT hi