stpm pam kertas1 set1

Click here to load reader

Post on 10-May-2015

4.426 views

Category:

Travel

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STPM SKOR A JPN 2005

TRANSCRIPT

  • 1.SULIT*900/1STPM 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK PENGAJIAN AM SET1 KERTAS 1 LEARNING TO SCORE(ANEKA PILIHAN) (Dua jam) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAArahan kepada calon :JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.Ada enam puluh soalan dalam ujian ini. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan : anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat dan menandakannya pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan.Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti.Jawab semua soalan. Markah tidak akan ditolak bagi jawapan yang salah : jumlah markah anda dalam ujian ini ialah bilangan soalan yang dijawab dengan betul.Kertas soalan ini terdiri daripada 17 halaman bercetak Jabatan Pelajaran Negeri Perak 2005 STPM 900/1 [Lihat sebelahSULIT*Halaman1

2. SULIT*Strategi Mendedahkan pegawai kepada pengurusan perniagaan Tingkatkan hubungan dengan agensi-agensi kerajaan1. Pernyataan di atas merujuk kepadaA Dasar ProduktivitiB Dasar PenswastaanC Dasar Padang ke TimurD Dasar Pe rsyarikatan Malaysia2. Yang manakah benar tentang Rangka Rancangan Jangka Panjang Ke-2 (RRJP 2)Dasar Pembangunan Nasional?A Menentukan pembangunan tanah dan wilayahB Membangunkan ekonomi berdasarkan pengetahuanC Membina sebuah negara yang mampu berdaya saingD Mewujudkan sebuah masyarakat perindustrian bumiputera Menggalakkan pertumbuhan perusahaan kecil Mempelbagaikan eksport dan menggalakkan sektor gantian import Menggalakkan pembelian barangan buatan Malaysia oleh pengguna tempatan3. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atasA Pelan Induk PerindustrianB Dasar Perindustrian BeratC Dasar Perdagangan BebasD Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia4. Antara berikut yang manakah benar tentang Dasar Telekomunikasi Negara? I Memastikan penggunaan barang-barang tempatan oleh sektor telekomunikasiII Menggalakkan pertumbuhan sektor sokongan dalam perkhidmatan telekomunikasi III Mencapai keseimbangan ekonomi antara kawasan bandar dengan kawasan luarbandar IV Membenarkan pencarum menggunakan simpanan Kumpulan Wang SimpananPekerja (KWSP) untuk membeli komputer A I dan IIB I dan IIIC II dan IIID III dan IV5. Antara berikut yang manakah benar tentang Dasar Sosial Negara 2003 ? I Membasmi kemiskinan di kalangan masyarakat tanpa mengira kaumII Mencapai keseimbangan pembangunan fizikal dan pembangunan rohaniah III Mewujudkan masyarakat yang maju dan mantap dari segi sosial ekonomi danteknologi IV Melahirkan pembangunan sumber manusia terlatih melalui bidang penyelidikandan pembangunan A I dan IIIB I dan IVC II dan IIID II dan IV Halaman2 3. SULIT*6. Yang berikut ialah dasar-dasar di Malaysia I. Bersih, Cekap dan AmanahX. meningkatkan daya pengeluaranII. Dasar Kepimpinan MelaluiY. Meninggikan prestasi pengurusan danTeladanpembangunan III. Dasar Pandang Ke TimurZ. Mewujudkan etika kerja dan sikap berkhidmat untuk meningkatkan hasil dan mutu kerja Padankan objektif X, Y dan Z dengan dasar I, II dan IIII II IIIAX YZBX ZYCY XZDZ XY7. Antara yang berikut, yang manakah merupakan langkah yang telah diambil olehkerajaan untuk membanteras rasuah ?I Kempen kesedaran tentang bahaya rasuah oleh Badan Pencegah Rasuah (BPR) II Meletakkan Badan Pencegah Rasuah (BPR) di bawah Jabatan Perdana Menteri(JPM)III Penguatkuasaan undang -undang, Akta Pencegahan Rasuah 1997 mengenakanhukuman mandatori IV Mengadakan kawalan dan pemantauan prosedur kerja dan operasi sesuatuorganisasi oleh pihak berkuasa A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV8. Antara berikut yang manakah benar tentang Wawasan 2020 ? I Membentuk masyarakat yang maju dan beretikaII Menekankan pembasmian kemiskinan di kalangan masyarakat III Wawasan ini terkandung dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang I (RRJP I) IV Wawasan ini mengandungi visi untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju mengikut acuan sendiri A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV9. Antara berikut yang manakah faktor penentu pelaksanaan dasar luar Malaysia? I Sistem demokrasi berparlimenII Agama Islam sebagai agama rasmi III Keanggotaan Malaysia dalam PBB IV Kedudukan Malaysia di Asia Tenggara A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV Halaman 3 4. SULIT*10. Antara berikut yang manakah menunjukkan peranan Malaysia dalam peristiwa antarabangsa pada tahun 1990-an iaituI Ujian nuklear oleh India dan Pakistan II Pengunduran tentera Amerika dari AfghanistanIII Menerima pelarian perang Bosnia-Herzegovina ke MalaysiaIV Penyerahan wilayah Hong Kong daripada British kepada China A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV11. Yang manakah antara perkara berikut terkandung dalam Deklarasi Hanoi 1998 di Persidangan Kemuncak ASEAN ?I Membangunkan ekonomi melalui pertanian II Melaksanakan AFTA seperti yang dirancangkanIII Bekerjasama dalam mengawal dan menghalang penyakit Malaria IV Menggalakkan penggunaan mata wang ASEAN dalam perdagangan intra-ASEAN A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV12. Organisasi manakah yang terlibat dalam melaksanakan kerjasama Selatan -Selatan?I Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) II Pertubuhan Bangsa -bangsa Bersatu (PBB)III Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) IV Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV13. Malaysia merupakan Pengerusi kepada pertubuhan berikut dalam tahun 2000-an. I Pertubuhan KomanwelII Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) III Pertubuhan Bangsa -bangsa Bersatu (PBB) IV Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM ) A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV Halaman 4 5. SULIT*14. Antara berikut yang manakah faedah yang diperoleh Malaysia dengan menyertai Dialog Utara -Selatan ?I Dapat meluaskan pasaran komoditi utama II Dapat menikmati Sistem Keistimewaan Am (GSP)III Menganggotai Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF)IV Meningkatnya hubungan dagangan dengan negara-negara maju A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV15. Antara berikut yang manakah matlamat dasar luar Malaysia?I Hubungan yang erat dengan negara-negara jiran II Hubungan yang dapat mewujudkan pakatan perdaganganIII Hubungan ekonomi dengan negara-negara lain tanpa mengira ideologiIV Hubungan erat dengan negara-negara kuasa besar untuk mendapatkan bantuanketenteraaan A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV16. Antara berikut yang manakah termasuk dalam agenda kerjasama ASEAN ?I Pemupukan kerjasama ketenteraan serantau II Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan kesihatan serantauIII Penyelesaian masalah politik secara aman di kalangan negara -negara anggotaIV Pemupukan kerjasama ekonomi dengan blok-blok perdagangan dunia yang lain A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV17. Yang manakah antara kes berikut merupakan tanggungjawab Mahkamah Jenayah Antrabangsa (ICC) ?I Pencerobohan tentera Iraq ke atas Kuwait II Membuat tuntutan persempadanan wilayah yang bertindihIII Pembunuhan beramai-ramai kaum Bosnia oleh puak SerbiaIV Pertikaian kawasan Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh negara yang terlibat A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IVHalaman 5 6. SULIT*18. Menentukan semula syarat perdagangan untuk mengelakkan eksploitasi Utara ke atas ekonomi Selatan Menggalakkan pemindahan teknologi dari Utara ke Selatan Pernyataan di atas merujuk kepada A Kumpulan G-15 B Dialog Utara-Selatan C Kerjasama Selatan -Selatan D Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO)19. Antara berikut yang manakah tujuan utama Malaysia menyokong Pergerakan Negara- negara Berkecuali (NAM) ?I Mengiktiraf persamaan semua ras dan negara II Tidak campur tangan dalam hal-ehwal dalaman negara lainIII Meningkatkan kerjasama ekonomi dua hala antara negara maju dan negaramundurIV Membenarkan campur tangan negara-negara maju dan kuasa besar dalamurusan negara lainA I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV20. Antara berikut yang manakah merupakan pendirian Malaysia terhadap penahanan pemimpin pro-demokrasi, Aung San Syu Kyi.I Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Myanmar II Malaysia memohon kerjasama kuasa besar menegakkan keadilan di MyanmarIII Malaysia berpegang kepada prinsip segala penyelesaian politik hendaklah dibuatsecara aman tanpa kekerasan IV Malaysia menyerahkan kepada Pertubuhan Bangsa -bangsa Bersatu (PBB)untuk menyelesaikan isu tersebutA I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV21. Jenis KerajaanCiri-ciri Khas I MonarkiPKuasa sebenar pada kerajaan negeri IIPersekutuanQKuasa utama pada Presiden III Republik RPerkongsian kuasa kerajaan pusat dan negeri IVKonfederasiSSistem warisan raja dan raja berkuasa mutlakPadankan jenis kerajaan dan ciri-ciri khas sistem pemerintahanIIIIII IV A PQ RS B QP S R C SR QP D RS P Q Halaman 6 7. SULIT*22. Antara berikut yang manakah benar tentang Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia ?I Mengutamakan kuasa relatif antara badan perundangan, eksekutif dankehakiman II Badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mempunyai kuasa dan perananyang samaIII Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa tertinggi kepada badan perundangan,kehakiman dan eksekutif IV Badan perundangan, eksekutif dan kehakiman melaksanakan peranan masing-masing tanpa sebarang pertindihan A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV23. Antara berikut yang manakah merujuk kepada konsep Ketertinggian Perlembagaan?I Perle mbagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi II Parlimen mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan pentadbiranIII Undang -undang yang bercanggah dengan Perlembagaan akan terbatalsetakat mana bercanggahIV Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan menjalankan kuasamengikut budi bicara baginda A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV24. Antara berikut yang manakah memerlukan persetujuan 2/3 ahli Parlimen dan mendapat keizinan Majlis Raja -Raja sebelum dilakukan pindaan ? I Keistimewaan ParlimenII Pengubahsuaian peralatan diraja III Perlantikan Ahli Dewan Negara IV Undang-undang berkaitan dengan perubahan sempadan negeri A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV Halaman 7 8. SULIT*SuruhanjayaTetap DABC 25. Badan D merupakan dari jenis yang berbeza dengan badan A, B dan C. Antara berikut yang