stpm bm skema kedah

Post on 30-May-2018

764 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 STPM BM Skema Kedah

  1/25

  910/1/2 PERCUBAAN

  STPM 2008

  BAHASA MELAYU

  ( KERTAS 1 dan 2 )

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM 2008

  Anjuran Bersama

  JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  DANPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

  SKEMA PEMARKAHAN DAN JAWAPAN

  PERINGATAN:

  Skema pemarkahan dan skema jawapan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan

  tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan.

  Skema ini terdiri daripada 25 halaman bercetak.

  @ Jabatan Pelajaran Negeri Kedah dan PKPSM, KEDAH 2008

  2k

 • 8/14/2019 STPM BM Skema Kedah

  2/25

  SULIT* 2

  CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYUPEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM TAHUN 2008

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN.

  PendahuluanPenyusunan skema ini bertujuan menyediakan panduan am kepada pemeriksaan untuk

  melaksanakan kerja pemeriksaan skrip jawapan calon. Matlamat utamanya adalah untukmenjadikan kerja pemeriksaan ini mudah, tekal, dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggiserta mencapai satu taraf penyeragaman yang memuaskan dalam pemeriksaan .

  BAHAGIAN A : KARANGAN [ 50 MARKAH ]

  1 TujuanUntuk menilai kebolehan calon dalama) mengemukakan isi-isi yang relevan bagi tiap-tiap soalan karangan tepat dan

  sesuai.b) menghuraikan dan merumuskan hujah-hujah dengan matang, lancar, dan

  berkesan.

  c) menyusun isi mengikut urutan yang sesuai.d) menyampaikan isi dalam bentuk wacana yang utuh.e) menggunakan bahasa yang betul, persis, dan sesuai.

  Karangan calon akan dinilai dari aspek

  1. kerelevanan ( R )2. pengolahan ( P )3. kebahasaan ( B )

  a) KERELEVANAN ( R )( i ) Kandungan karangan

  Pendahuluan Isi

  Kesimpulan

  ( ii ) Pendekatan

  Karangan berformat

  Karangan tidak berformat

  b) PENGOLAHAN ( P )

  Aspek pengolahan dinilai dari segi:

  ( i ) Kesepaduan karangan jalinan idea dengan idea

  jalinan perenggan dengan perenggan

  jalinan ayat dengan ayat .

  PERCUBAAN STPM 2008 SULIT*

  2k

 • 8/14/2019 STPM BM Skema Kedah

  3/25

  SULIT* 3

  ( ii) Binaan karangan

  Pendahuluan/Pengenalan

  Isi

  Penutup/Kesimpulan

  c) BAHASA ( B )

  Aspek bahasa dinilai dari segi:

  ( i ) Diksi / Pemilihan kata

  kata umum

  istilah

  peribahasa ( idiom)

  ( ii ) Tatabahasa

  Sintaksis

  - ayat

  - frasa

  Morfologi

  - imbuhan

  - gandaan

  - kata majmuk

  * Fokus kepada kesalahan struktur ayat

  ( iii) Aspek mekanis

  ejaan

  tanda baca

  2. Cara Pemberian Markah

  Pemeriksa hendaklah membaca setiap karangan untuk menilai markah yang wajardiberikan kepada calon.

  Pemberian markah untuk kerelevanan (R), Pengolahan (P), dan Bahasa (B) adalahseperti yang berikut:

  PERCUBAAN STPM 2008 SULIT*

  2k

 • 8/14/2019 STPM BM Skema Kedah

  4/25

  SULIT* 4

  (A) Kerelevanan ( R ) [ 21 markah ]

  Markah Kerelevanan ( R ) terbahagi kepada pendahuluan/pengenalan, isi, dankesimpulan/penutup.

  Pendahuluan ( 3 markah)

  Tahap Markah KriteriaBaik 3 Tepat dan jelas

  Sederhana 2 Kurang tepat dan kurang jelas

  Lemah 1 Tidak tepat/terlalu pendek/meleret-leret

  Isi ( 15 markah ) ( 5 isi x 3 markah )

  Tahap Markah Kriteria

  Baik 3 Isi tepat, huraian jelas, dan berfokus kepada isi utama

  Sederhana 2 Isi masih tepat tetapi huraian kurang jelas dan kurangberfokus kepada isi utama.

  Lemah 1 Isi dan huraian lemah

  Penutup ( 3 markah )

  Tahap Markah Kriteria

  Baik 3 Baik dan meyakinkan

  Sederhana 2 Kurang baik dan kurang meyakinkan

  Lemah 1 Tidak meyakinkan, terlalu pendek

  Catatan:

  (a) Markah maksimum bagi aspek kerelevanan ialah:

  (i) Pendahuluan = 3

  (ii) Isi = 15 ( 3 markah x 5 isi )

  (iii) Kesimpulan = 3

  --------

  Jumlah = 21

  (b) Jumlah isi yang diterima tidak dihadkan, tetapi markah maksimum isi ialah

  15.

  (c) Cara menandakan markah

  (i) Markah hendaklah ditulis di tepi sebelah kanan setiap perengganberakhir.

  PERCUBAAN STPM 2008 SULIT*

  2k

 • 8/14/2019 STPM BM Skema Kedah

  5/25

  SULIT* 5

  (ii) Jika perenggan berkenaan tidak mengandungi isi dan huraian yang tidakrelevan, tandakan TR di tepi peenggan itu.

  (iii) Jika perenggan berkenaan mengandungi isi dan huraian yang diulang,tandakan UL di tepi perenggan itu.

  (B) Pengolahan [ 14 markah ]

  - Markah R mempengaruhi markah P

  Pengolahan karangan yang baik bermaksud:

  Isi dan buah fikiran disampaikan dengan kemas dan teratur (koheren)

  Idea yang disampaikan memperlihatkan hubungan logical yang paduantara ayat dengan ayat dan antara perenggan dengan perenggan(koheren)

  Ayat-ayat yang dibina menunjukkan kekukuhan tautan dari segi leksikaldan nahuan (kohesi)

  Tahap Markah Kriteria

  Amat baik 13 14 Pengolahan kemas dan teratur

  Memperlihatkan tautan yang kukuh

  Pemerengganan yang baik

  Baik 10 12 Pengolahan masih kemas dan masih teratur tetapi adabahagian yang tidak memperlihatkan koheren.

  Pemerengganan baik

  Seder-

  Hana

  7 - 9 Pengolahan masih kemas tetapi aspek koheren kurangmemuaskan

  Pemerengganan masih baik.

  Lemah 4 - 6 Pengolahan kurang kemas dan tidak teratur

  Koheren dan kohesi tidak memuaskan

  Pemerengganan kurang baik

  Amatlemah

  1 - 3 Pengolahan amat lemah

  Tiada koheren dan kohesi

  Pemerengganan lemah.

  PERCUBAAN STPM 2008 SULIT*

  2k

 • 8/14/2019 STPM BM Skema Kedah

  6/25

  SULIT* 6

  ( C ) Bahasa [ 15 Markah ]

  Markah bahasa dinilai dari aspek penggunaan diksi, morfologi, sintaksis, dan aspekmekanis.

  Markah bahasa hendaklah dicampurkan dengan markah R dan P.

  Taraf Markah Kriteria

  AmatBaik

  13 - 15 Kurang daripada 6 kesalahan sintaksis

  Penggunaan bahasa lancar dan berkesan

  Diksi tepat dan luas

  Baik 10 - 12 Mengandungi 6 hingga 10 kesalahan sintaksis

  Penggunaan bahasa secara keseluruhan masih lancardan berkesan

  Diksi masih tepat dan luas

  Sederhana

  7 - 9 Mengandungi 11 hingga 15 kesalahan sintaksis

  Penggunaan bahasa tidak lancar

  Diksi tepat

  Lemah 4 - 6 Mengandungi 16 hingga 20 kesalahan sintaksis

  Penggunaan bahasa tidak lancar dan tidak berkesan

  Diksi ada yang tidak tepat dan terbabas.

  AmatLemah

  1 - 3 Mengandungi lebih daripada 21 kesalahan sintaksis

  Penggunaan bahasa amat lemah dan tidak lancar Diksi banyak tidak tepat dan terbatas.

  (a) Tulis jumlah markah pada akhir karangan

  (b) Pemeriksa dikehendaki membuat bulatan pada jumlah markah keseluruhan yangdiperoleh oleh calon

  (c) Bagi karangan berformat, jika karangan calon tidak menepati format, tolak 1hingga 5 markah daripada markah R

  (d) Bagi karangan yang kurang daripada 650 patah perkaraan pemeriksa hendaklahmenolak markah keseluruhan seperti yang berikut :

  Jumlah perkataan antara 550 649 : tolak 2 markah

  Jumlah perkataan antara 451 549 : tolak 4 markah

  Jumlah perkataan kurang daripada 450: tolak 6 markah

  (e) Karangan hendaklah tidak melebihi 700 patah perkataan.

  PERCUBAAN STPM 2008 SULIT*

  2k

 • 8/14/2019 STPM BM Skema Kedah

  7/25

 • 8/14/2019 STPM BM Skema Kedah

  8/25

  SULIT* 8

  Baik 7 - 8 IU Tepat dan lengkap/ IU kurang tepat dan kurang lengkap

  IS Cukup ( 4 / 5 isi ) tepat dan lengkap/ cukup dan lengkap

  K Kurang tepatdan kurang lengkap / tepat dan lengkap

  Sederhana 5 6 IU Kurang tepat/ salah tempat/kurang lengkap

  IS Kurang sedikir ( 3 isi ) / IS Lemah 4

  K Kurang tepat /salah tempat/kurang lengkap

  Lemah 3 4 IU Samar/kurang lengkap/kurang tepat

  IS Tidak cukup ( satu atau dua isi )

  K Kurang tepat/kurang lengkap/ tiada

  AmatLemah

  1 2 IU Salah / tiada

  IS Tidak cukup / tidak jelas / lemah / kabur /salah

  K Salah / tiada

  Nota :

  a) Isi sokongan ( IS )kurang lengkap juga ialah isi sokongan yang lemah.

  b) Dua ( 2 ) IS yang lemah dianggap sama nilai dengan satu ( 1 ) IS yang tepat danlengkap.

  c) Rumusan hendaklah tidak melebihi tiga perenggan.Jika calon menulis lebihdaripada tiga perenggan, tolak 1 markah.

  ( b ) Persembahan ( 10 markah )

  Pemberian markah untuk persembahan ( P ) merangkumi aspek tatabahasa ,pengolahan( binaan, rentetan, jalinan),dan diksi ( pilihan kata , ungkapan , idiom )

  Taraf Markah Kriteria

  Amat Baik 9 10 Olahan rumusan kemas

  Keberkesanan penyampaian terserlah

  Tidak ada kesalahan tatabahasa yang serius

  Baik 7 8 Olahan rumusan masih kemas

  Penyampaian memuaskan Tidak ada kesalahan tatabahasa yang serius

  Sederhana 5 6 Olahan rumusan agak baik

  Penyampaian mash berkesan

  Mengandungi sedikit kesalahan tatabahasa tetapi tidakbegitu serius

  PERCUBAAN STPM 2008 SULIT*

  2k

 • 8/14/2019 STPM BM Skema Kedah

  9/25

  SULIT* 9

  Lemah 3 4 Olahan rumusan kurang kemas

  Penyampaian kurang berkesan

  Mengandungi kesalahan tatabahasa yang serius

  Amat

  Lemah

  1 2 Olahan rumusan tidak kemas

  Penyampaian tidak berkesan

  Mengandungi terlalu banyak kesalahan tatabahasayang serius

  Cara Pemeriksaan

  (a) Pemeriksa hendaklah menandakan IU, IS dan K seperti yang berikut.

  Aspek Singkatan Maksud

  IU IUTIUL

  IUST

  IUX

  tepat dan lengkapkurang tepat/kurang lengkap

  Salah tempat

  Salah

  IS IS

  ISL

  Tepat dan lengkap

  Kurang tepat/ kurang lengkap

  K KT

  KL

  KSTKX