standard prestasi bm.ppt

15
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM) 1 1

Upload: nooraziah-khalib

Post on 15-Jan-2016

50 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: STANDARD PRESTASI BM.ppt

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH

MENENGAH (KBSM)

1

1

Page 2: STANDARD PRESTASI BM.ppt

Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Bahasa

Melayu KBSM mengandungi:

i. Hasil Pembelajaran (Utama dan Khusus)ii. Kemahiran Bahasa (Mendengar-Bertutur,

Membaca dan Menulis)iii. Sistem Bahasaiv. Komponen Kesusasteraan Melayu

2

Page 3: STANDARD PRESTASI BM.ppt

i. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan, dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan;

ii. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat;

iii. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan;

3

Page 4: STANDARD PRESTASI BM.ppt

iv. mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai bahan sastera dan bukan sastera;

v. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan; dan

vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara.

4

Page 5: STANDARD PRESTASI BM.ppt

Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan

Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas

Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)

Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran

Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah

5

Page 6: STANDARD PRESTASI BM.ppt

Pentaksiran P&P

Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran

Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

Bersifat autentik dan holistik

6

Page 7: STANDARD PRESTASI BM.ppt

BAND

PERNYATAAN

STANDARDDESKRIPTOR EVIDENS

7

Page 8: STANDARD PRESTASI BM.ppt

BANDLabel yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu. Disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan murid.

PERNYATAAN STANDARD

Pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid

8

Page 9: STANDARD PRESTASI BM.ppt

DESKRIPTORPernyataan yang menerangkan perkara yang dikuasai oleh murid berdasarkan standard kualiti yang ditetapkan

EVIDENSBahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan

9

Page 10: STANDARD PRESTASI BM.ppt

Band

Standard Prestasi

1 Tahu

2 Tahu dan Faham

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat   

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Misali  

10

Page 11: STANDARD PRESTASI BM.ppt

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

B1: (B4 SK)Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis

B1 DL1:Berinteraksi dengan menggunakan perkataan yang mudah

(T1 1.0 Aras 1(i))

11

Page 12: STANDARD PRESTASI BM.ppt

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

B3:Memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis

B3 DB1:Membaca petikan dan mengenal pasti isi-isi penting

(T1 8. 7 Aras 1(iii))

12

Page 13: STANDARD PRESTASI BM.ppt

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

B6:Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis.

B6 DT1:Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang dapat dijadikan contoh.

(T1 12.0 )

13

Page 14: STANDARD PRESTASI BM.ppt

Band

Pernyataan Standard

1 Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis

2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis

3 Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis   

4 Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis

5 Memproses maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis  

6 Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis 

14

Page 15: STANDARD PRESTASI BM.ppt

SEKIAN TERIMA SEKIAN TERIMA KASIHKASIH

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

15