standard operating procedure (sop) 1gov*net .objektif penyediaan standard operating procedure (sop)

Download STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 1GOV*NET .Objektif penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)

Post on 04-May-2019

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA

(MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 1GOV*NET

ISO/IEC 27001:2013

Disediakan Oleh:

Nama : Cik Siti Hajar binti

Sapuani

Jawatan : PMO 1Gov*Net,

GITN Sdn Bhd

Tarikh :

Disemak Oleh:

Nama : Puan Safiah binti

Ghani

Jawatan : Ketua Penolong

Pengarah,

Seksyen Pembangunan

Infrastruktur Rangkaian

ICT

Tarikh :

Diluluskan Oleh:

Nama : Encik Khairuddin

bin Yahaya

Jawatan : Timbalan

Pengarah,

Seksyen Pembangunan

Infrastruktur Rangkaian

ICT

Tarikh :

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 1

REKOD PINDAAN DOKUMEN

BIL. KELUARAN

/ PINDAAN TARIKH

KETERANGAN

PINDAAN

MUKA

SURAT

DILULUSKAN

OLEH

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 2

KANDUNGAN

TAJUK

MUKA

SURAT

1. PENGENALAN ............................................................................... 3

2. OBJEKTIF ...................................................................................... 3

3. SKOP ............................................................................................. 4

4. DEFINISI ........................................................................................ 5

5. SINGKATAN ................................................................................... 5

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN ........................................... 6

7. PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN 1GOV*NET ...................... 7

7.1 PROSEDUR PERMOHONAN 7-17

7.2 PROSEDUR PEMASANGAN 18-20

7.3 PROSEDUR OPERASI ...21-25

7.4 PROSEDUR PENGEBILAN ...26-29

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 3

1. PENGENALAN

1Gov*Net merupakan infrastruktur rangkaian yang disediakan

khusus untuk agensi-agensi Kerajaan dan diuruskan secara

berpusat bagi menyokong sistem penyampaian perkhidmatan

Kerajaan. Perkhidmatan Rangkaian 1Gov*Net merupakan satu

platform yang menyediakan perkhidmatan capaian kepada

aplikasi Kerajaan Elektronik, aplikasi dalaman agensi dan capaian

ke Internet.

Skop perkhidmatan 1Gov*Net adalah dibahagikan kepada dua (2)

iaitu Perkhidmatan Utama atau Main Services dan Perkhidmatan

Pilihan atau Optional Services. Perkhidmatan Utama ialah

Secured Wide Area Network Services manakala Perkhidmatan

Pilihan ialah Integration, Consolidation, Bandwidth Optimization,

Relocation, Application Performance Management, Firewall, Local

Area Network Services, Content Filtering, Remote Access,

Intrusion Prevention System dan High Service Level Guarantee,

Technical and Consultancy, Dedicated Internet Access,

International Connectivity, Class of Services, Bandwidth on

Demand, Point to Point dan Global Connectivity.

2. OBJEKTIF

Objektif penyediaan Standard Operating Procedure (SOP) ini

adalah untuk memastikan Perkhidmatan 1Gov*Net ini dapat

diuruskan dengan lebih berkesan. SOP ini merupakan panduan

bagi pengurusan Perkhidmatan Rangkaian 1Gov*Net meliputi

permohonan perkhidmatan, pemasangan talian, pelaporan

masalah atau kerosakan dan pengebilan bagi perkhidmatan

1Gov*Net.

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 4

3. SKOP

Skop SOP bagi Perkhidmatan 1Gov*Net ini terbahagi kepada

empat (4) bahagian utama iaitu :

i. Permohonan Perkhidmatan 1Gov*Net:

a) Proses permohonan perkhidmatan adalah berdasarkan

kepada dua (2) inisiatif iaitu inisiatif agensi (permohonan

dari agensi) dan inisiatif MAMPU (pelan pelaksanaan);

dan

b) Menyatakan proses-proses yang terlibat bagi

permohonan talian baru, pindah talian, integrasi talian,

naik/turun taraf talian, konsolidasi dan penamatan talian

1Gov*Net;

ii. Pelaksanaan/Pemasangan Talian 1Gov*Net:

a) Garis panduan bagi semakan permohonan pemasangan

talian 1Gov*Net di setiap agensi yang terlibat dan

menyediakan dokumen pra-pelaksanaan untuk proses

permohonan talian 1Gov*Net; dan

b) Menyediakan garis panduan bagi proses pemasangan

talian dan proses migrasi talian 1Gov*Net di setiap agensi

yang terlibat.

iii. Operasi dan Penyelenggaraan Perkhidmatan 1Gov*Net:

a) Menyediakan garis panduan bagi pengurusan

perkhidmatan rangkaian 1Gov*Net agar menepati

keperluan pihak pelanggan; dan

b) Menyediakan prosidur bagi proses pengurusan

kerosakan, laporan insiden dan bulanan mengenai

rangkaian 1Gov*Net.

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 5

iv. Pengebilan Perkhidmatan 1Gov*Net:

Menyediakan prosidur bagi proses pengebilan perkhidmatan

1Gov*Net yang telah dilaksanakan oleh pihak GSB.

4. DEFINISI

1GovServ

Sistem permohonan atas talian perkhidmatan 1Gov*Net

Borang B01

Borang Permohonan Talian Baru/Projek Baru

Borang B02 Borang Permohonan Naiktaraf/ Turuntaraf/ Perpindahan/ Penamatan

Projek Baru Kemasukan rangkaian Kementerian/Agensi daripada Network Service Provider (NSP) sedia ada ke rangkaian 1Gov*Net

Talian Baru

Talian bagi lokasi baru

Target Date Tarikh jangkaan siap pemasangan perkhidmatan 1Gov*Net

5. SINGKATAN

GSB

GITN Sdn. Berhad

LAN Local Area Network MAMPU Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan

Pengurusan Malaysia NTC Notice To Commence NSP Network Service Provider PIN Pre Implementation Notice PCN Putrajaya Campus Network WAN Wide Area Network

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 6

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab dan tindakan adalah seperti yang berikut :

i. Agensi

a) Memantau dan memastikan perkhidmatan yang

dibekalkan digunakan secara optimum untuk Aplikasi EG,

Aplikasi Intranet dan juga Internet;

b) Memaklumkan perancangan awal mengenai peluasan

rangkaian di agensi dan di cawangan yang terlibat;

c) Memaklumkan kepada MAMPU sekiranya terdapat

pertukaran alamat atau nama agensi.

ii. MAMPU

a) Menyemak permohonan yang telah dihantar oleh pihak

agensi;

b) Mengeluarkan surat arahan pemasangan bagi

pemasangan talian 1Gov*Net;

c) Menamatkan perkhidmatan 1Gov*Net yang dibekalkan

sekiranya agensi tidak menggunakan talian 3 bulan

berturut-turut.

iii. GSB

a) Memastikan agensi yang memohon bersedia untuk

menggunakan perkhidmatan 1Gov*Net;

b) Membuat perancangan awal mengenai perluasan

pelaksanaan projek 1Gov*Net dan memaklumkan kepada

MAMPU terlebih dahulu sebelum pelaksanaan dibuat.

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 7

7. PROSIDUR KERJA PERKHIDMATAN 1GOV*NET

7.1 Permohonan Perkhidmatan 1Gov*Net

(a) Kemasukan Rangkaian Agensi ke 1Gov*Net (Migrasi)

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 8

(b) Permohonan Talian Baru

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 9

(c) Permohonan Naik Taraf Talian

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 10

(d) Permohonan Turun Taraf Talian

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 11

(e) Permohonan Perpindahan Talian

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 12

(f) Permohonan Konsolidasi Senario 1

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 13

(g) Permohonan Konsolidasi Senario 2

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 14

(h) Permohonan Konsolidasi Senario 3

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 15

(i) Permohonan Perkhidmatan Pilihan

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 16

(j) Permohonan Penamatan Pilihan

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 17

(k) Permohonan Pembatalan Perkhidmatan

MAMPU-ISMS-P3-001-HM

SOP 1GOV*NET

Versi: 1.0 10 November 2014

Muka Surat: 18

7.2 Proses Pelaksanaan dan Pemasangan Perkhidmatan

(a) Pelaksanaan dan Pemasangan Talian

MODUL 2: SOP 1 PROSES PELAKSANAAN PEMASANGAN TALIAN/PERKHIDMATAN 1GOV*NET

MAMPU AGENSI GSB PENERANGAN

(1)

Recommended

View more >