st amin.docx

26
SK SUNGEI PASSIN, DARO NOTA SERAH TUGAS EN.MOHD.AMIN BIN IDERIS (S49084)

Upload: mohd-amin-ideris

Post on 21-Dec-2015

250 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: st amin.docx

SK SUNGEI PASSIN, DARO

NOTA SERAH TUGAS

EN.MOHD.AMIN BIN IDERIS(S49084)

Page 2: st amin.docx

Bil

Perkara

1 Surat penyerahan dan akuan terima nota serah tugas.

2 Senarai tugas jawatan

3 Kedudukan terakhir tugas-tugas yang belum selesai.

4 Senarai harta benda/ peralatan

5 Kedudukan kewangan/ Akuan dan lain-lain

6 Fail Meja

7 Lampiran senarai serahan tugas.

KANDUNGAN

Page 3: st amin.docx

En. Mohd Amin Bin Ideris,

SK Sungei Passin,

Daro, Sarawak.

Guru Besar,

SK Sungei Passin,

Daro, Sarawak.

Tuan,

Penyerahan Tugas

Perkara di atas adalah dirujuk. Saya Mohd Amin Bin Ideris memegang No. Kad

Pengenalan 860515-23-5731, No. fail peribadi S49084 memohon perhatian daripada

pihak tuan untuk perkara yang telah dinyatakan di atas.

2. Bersama surat ini disertakan bersama lampiran nota serah tugas dan senarai

tugas selama saya berkhidmat di stesen semasa (SK Sungei Passin YBB 3214)

bermula pada 30 Januari 2012 hingga 31 Disember 2014.

3. Seperti mana yang telah tuan telah maklum, saya telah ditempatkan ke stesen

bertugas baharu iaitu SK Telok Hutan Lesong berkuatkuasa pada 1 Januari 2015.

Dengan itu, penyerahan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada saya oleh

pihak jabatan akan dilakukan oleh saya kepada pihak tuan sebelum saya melapor

diri ke stesen yang telah disebutkan di atas.

Segala jasa baik daripada pihak tuan adalah amat dihargai dan saya dahului dengan

ucapan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………………………..

(En. Mohd Amin Bin Ideris)

SK Sungei Passin Daro.

Page 4: st amin.docx

1.0 Senarai Tugas Jawatan

BIL JAWATAN BIDANG

1 Guru Kelas Tahun 4

2 Ketua Panitia Panitia Sejarah

3 Ketua Panitia Panitia Sains

4 Penasihat Rumah Sukan Waja

5 Penasihat Kelab Sains dan Matematik

6 Penyelaras PLC PLC

7 Guru RMT Setiausaha HEM

8 Setiausaha Teknologi Maklumat

9 Setiausaha Pendidikan Sivik Kewarganegaraan

10 Setiausaha Kajian Tempatan

11 Setiausaha Carta Kehadiran Murid

12 Mentor Rumah Panjang Rumah Imba

(Jadual 1: Senarai Tugas seperti dalam surat pelantikan jawatan dalam norma dan luar norma bertarikh 03 mac 2014)

Page 5: st amin.docx

2.0 Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas yang Belum Selesai

Bidang Tugas yang belum selesai

Tindakan Susulan Yang diperlukan

Pegawai Yang Berkaitan

Catatan

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY

LAPORAN KITARAN PERTAMA

MENYEDIAKAN LAPORAN

Guru Penyelaras PLC MEMURNIKAN FAIL PLC

Page 6: st amin.docx

3.0 Senarai Harta Benda dan Peralatan

BIL TUGAS JAWATAN HARTA BENDA/ PERALATAN

1 Penyelaras PLC 1. Fail PLC2. Laporan PLC kitaran pertama

2 Guru Kelas Tahun 4 3. Fail kelas4. Buku rekod kemajuan5. Buku rekod kesihatan murid

3 Guru Mata Pelajaran:

1. Pendidikan Muzik Tahun 12. Pendidikan Moral Tahun 63. Sains Tahun 4,5 & 64. Sejarah Tahun 45. Pendidikan Seni Visual Tahun 4 & 5

1. Buku Rekod Persediaan Mengajar2. Buku teks3. Perisian Interaktif4. Fail Guru Mata Pelajaran KSSR

4 Ketua Panitia:

1. Sejarah.2. Sains & Teknologi

1. Fail Panitia2. Fail Pengurusan Stor ( KEW.PS1-5)

5 Penyelaras Kelab Sains & Teknologi. 1. Fail kelab

Page 7: st amin.docx

4.0 Kedudukan Kewangan / Akuan dan lain-lain

BIL Panitia Kedudukan Kewangan (2014)

1 Panitia SejarahPCG – telah habis dibelanjaBBTP – telah habis dibelanja

2 Panitia Sains & Teknologi PCG – telah habis di belanja

5.0 Fail Meja

5.1 Guru Mata Pelajaran

5.1.1 OBJEKTIF GURU MATA PELAJARAN

Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran.

Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti.

Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai.

Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

5.1.2 SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

Menyediakan rancangan pelajaran untuk tempoh setahun / harian bagi mata pelajaran yang diajar dalam Buku Rekod Mengajar.

Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran yang diajar.

Memeriksa buku latihan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas semakan / pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya.

Page 8: st amin.docx

Menggubal soalan peperiksaan prestasi.

Memeriksa skrip jawapan pelajar.

Memeriksa kerja kursus pelajar.

Menghantar buku latihan / nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia untuk semakan atau pemeriksaan apabila dikehendaki.

Memastikan keselamatan pelajar semasa menjalankan pengajaran di makmal, bengkel atau semasa membuat kerja-kerja luar bilik darjah.

Menggunakan alat-alat bantuan mengajar dengan sistematik dan meluas. Guru hendaklah memastikan keselamatan alat-alat bantu mengajar dan membantu Guru Pengawas Pusat Sumber dalam menjaga keselamatan dan kebersihan dan kekemasan alat-alat serta bilik sumber.

Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh pihak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah.

5.1.3 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

JAWATAN : GURU MATA PELAJARAN

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada

Hubungan

Tugas dan

Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang

Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1. Guru Besar –

mengeluarkan

arahan.

2. Penolong Kanan I

– memastikan

arahan

dijalankan.

1.1. Menyediakan rancangan pelajaran.

1.2. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

1.3. Memeriksa buku latihan pelajar.

1.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi.

Arahan

Guru Besar

Arahan

Guru Besar

Arahan

Guru Besar

Arahan

Guru Besar

1.1. Ketua Panitia.

1.2. Guru Mata Pelajaran

1.3. Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.4. Guru Tingkatan / Penyelaras

Tingkatan.

1.5. Ketua Bidang.

1.6. Ketua Bidang /

Page 9: st amin.docx

1.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar.

1.6. Memeriksa kerja kursus pelajar.

1.7. Menghantar buku latihan/nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.8. Memastikan keselamatan pelajar semasa di makmal, bengkel dan kerja luar bilik darjah.

1.9. Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan

Pembelajaran.

1.10. Menghadiri kursus yang berkaitan.

Arahan

Guru Besar

Arahan

Guru Besar

Arahan

Guru Besar

Arahan

Guru Besar

Arahan

Guru Besar

Arahan

Guru Besar

Ketua Panitia.

1.7. Pembantu Makmal.

1.8. Guru Pusat Sumber

/ Penyelaras PSPN.

1.9. Pegawai yang berkenaan.

Page 10: st amin.docx

5.1.4 AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN

PROSES KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN

JAWATAN PROSES KERJA

Guru Mata Pelajaran

Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat.

Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia.

Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian.

Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu.

Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Guru Besar.

Page 11: st amin.docx

5.1.5 PROSES KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JAWATAN PROSES KERJA

Guru Mata Pelajaran

Menulis rancangan pengajaran harian.

Masuk kelas mengikut jadual.

Ucap selamat dan doa.

Memastikan kelas dalam keadaaan bersih.

Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Buku Kawalan Kelas.

Induksi set.

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran.

Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung.

Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak.

Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep.

Menerapkan nilai-nilai murni.

Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah.

Pelajar Ucapan terima kasih kepada guru.

Page 12: st amin.docx

5.1.6 PROSES KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR

JAWATAN PROSES KERJA

Guru Mata Pelajaran

Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk

Mengumpul buku latihan pelajar.

Menyemak buku latihan pelajar.

Mengembalikan buku latihan kepada pelajar.

Page 13: st amin.docx

5.1.7 PROSES KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI

JAWATAN PROSES KERJA

Guru Mata Pelajaran

Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan.

Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang.

Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan.

Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.

Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas.

Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah.

Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung.

Page 14: st amin.docx

5.1.8 PROSES KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR

JAWATAN PROSES KERJA

Guru Mata Pelajaran

Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Pejabat.

Menanda skrip jawapan pelajar.

Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.

Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar.

Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.

Membuat tindakan susulan.

Page 15: st amin.docx

5.1.9 PROSES KERJA KURSUS PELAJAR

JAWATAN PROSES KERJA

Guru Mata Pelajaran

Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan.

Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual.

Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya.

Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan.

Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok dan disket.

Page 16: st amin.docx

5.1.10 PROSES KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA

KETUA BIDANG / KETUA PANITIA

JAWATAN PROSES KERJA

Guru Mata Pelajaran

Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan.

Mengumpul semua buku latihan pelajar.

Menyemak dan membuat pengesahan.

Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah, sederhana, dan terbaik dari kelas masing-masing.

Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ).

Page 17: st amin.docx

5.1.11 MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL,

BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH

JAWATAN PROSES KERJA

Guru Mata Pelajaran

Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel.

Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja.

Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja.

Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan.

Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal.

Mengarahkan pelajar keluar secara beratur.

Page 18: st amin.docx

5.1.12 PROSES KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAM

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JAWATAN PROSES KERJA

Guru Mata Pelajaran

Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk).

Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk.

Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.

5.1.13 PROSES KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN

JAWATAN PROSES KERJA

Guru Mata Pelajaran

Mendapatkan surat arahan dari Guru Besar.

Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.

Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain.

Page 19: st amin.docx

5.0 Lampiran Senarai Serahan Tugas

BIL Bahan Peralatan Penerima Tanda Tangan

1

Buku Rekod Pengajaran Harian

Guru Besar

2

Fail Rancangan Pengajaran Tahunan

Guru Besar

3

Buku Teks Sains Tahun 4,5 & 6. Sejarah Tahun 4 Pendidikan Moral Tahun 6 Pendidikan Sivik &

Kewarganegraan Tahun 6.

Guru SPBT

4

Panitia Sejarah: Fail Panitia Fail Pengurusan Stor

( KEW.PS-1-5)

Guru Besar

5

Panitia Sains & Teknologi: Fail Panitia Fail Pengurusan Stor

(KEW.PS-1-5) Guru Besar

Page 20: st amin.docx

7

Guru Kelas: Fail Kelas Buku Rekod Kemajuan

Murid Buku Rekod Kesihatan

Murid

Guru Besar

8

Penyelaras PLC: Fail PLC Modul PLC Laporan kitaran pertama Guru Besar

9

Penyelaras Kelab Sains Matematik: Fail Kelab.

Guru Besar