spm sains trial 2015

Click here to load reader

Post on 09-Dec-2015

662 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

johor

TRANSCRIPT

Bahagian A(20 markah)

Jawab semua soalanMasa yang dicadangkan untuk bahagian ini adalah 60 minit

1. Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji perubahan haba dalam tindakbalas kimia

Rajah 1

Jadual 1 menunjukkan keputusan daripada eksperimen di atas

Suhu air (C)Perubahan suhu (C)

Sebelum eksperimenSelepas eksperimen

Jadual 1

[1 markah]

(a) (i) Berdasarkan jadual 1, bulatkan jenis tindakbalas kimia bagi eksperimen di atas

Endotermik

GeotermikEksotermikPeleburan

(ii) Berikan inferens bagi jawapan anda pada 1 (a) (i)

____________________________________________________________________[2 markah](b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini;

(i) Pembolehubah dimanipulasikan : ________________________________________

(ii) Pembolehubah bergerak balas : ________________________________________

[2 markah]

2. Sekumpulan pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria.

Bubur nutrient + bakteria Piring petri

Rajah 2

X, Y, dan Z adalah tiga cakera penisilin dengan kepekatan yang berlainan. Selepas dua hari, kawasan jernih terbentuk di sekeliling cakera penisilin. Diameter kawasan jernih diukur dan dicatatkan dalam Jadual 1.

Cakera penisilinDiameter kawasan jernih/ mm

X

12

Y

36

Z

24

Jadual 1

(a) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini

_____________________________________________________________________[1 markah]

(b) Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan bagi eksperimen ini

Pembolehubah yang dimalarkan : ___________________________________ (1 markah)

(c) Berdasarkan keputusan di Jadual 1, cakera yang manakah mempunyai kepekatan antibiotik yang paling rendah?

_____________________________________________________________________[1 markah]

(d) Tandakan (/) bagi penyakit yang boleh dirawat dengan menggunakan antibiotik

Siflis

Selsema

Malaria

Kolera

[1 markah]

(e) Penisilin adalah sejenis antibiotik. Beri definasi secara operasi bagi antibiotik

_____________________________________________________________________[1 markah]

3. Jadual 2 menunjukkan ketinggian bagi 40 orang pelajar dalam Tingkatan 4 Usaha

156149153160152151153150163165

166155159159157155159163152160

157158157165154162162159158157

163159159169164163152156160158

Jadual 2(a)Lengkapkan Jadual 3 di bawah berdasarkan data yang diberikan.

Ketinggian pelajar (cm)146 150

151 155

156 160

161 165

166 170

Bilangan pelajar

Jadual 3 [2 markah](b) Lukiskan satu histogram bagi bilangan ketinggian pelajar-pelajar.

Bilangan pelajar

18

161412108642

Ketinggian pelajar (cm)

[2 markah](c)Berdasarkan graf dalam (b), nyatakan jenis variasi yang ditunjukkan.

_____________________________________________________________ [1 markah]

4. Rajah 3.1 dan 3.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji perlanggaran antara troli berlainan halaju

PlastisinRajah 3.2Rajah 3.1LandasanLandasanPlastisinAnjakan bongkahSelepas perlanggaran Sebelum perlanggaran Bongkah kayu Bongkah kayu Troli Troli

Anjakan bongkahSebelum perlanggaran Selepas perlanggaran

(a) Nyatakan pemerhatian anda bagi eksperimen di atas

____________________________________________________________________[1 markah]

(b) Ramalkan anjakan bongkah jika landasan digunakan lebih rendah dari rajah 3.2

_________________________ cm [1 markah]

(c) Bulatkan pada objek yang mengaplikasikan konsep momentum

[1 markah](d) Eksperimen 3.1 diulang dengan menggunakan jangkamasa detik. Keputusan yang diperoleh ditunjukkan pada rajah 3.3Panjang pita detik (cm)

Masa (s)

Rajah 3.3Berdasarkan Rajah 3.3,

(i) Apakah hubungan antara panjang detik dengan masa?

___________________________________________________________________

(ii) Nyatakan jenis gerakan bagi troli itu

___________________________________________________________________ [2 markah]

Bahagian B[30 markah]Jawab semua soalan pada bahagian iniMasa yang dicadangkan untuk menjawab soalan ini adalah 50 minit

5. Rajah 4 menunjukkan proses pembahagian sel yang berlaku di dalam suatu sel

RSPQ

Rajah 4(a) Tandakan ( ) pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan di bawah untuk menunjukkan jenis sel yang ditunjukkan oleh rajah 4

Sel haiwan

Sel tumbuhan

[1 markah](b) (i) Nyatakan jenis pembahagian yang ditunjukkan pada rajah 4

______________________________________________________________

(ii) Berikan sebab kepada jawapan anda pada b(i)

_______________________________________________________________

(iii) Dimanakah proses pembahagian ini berlaku pada sel yang anda nyatakan pada 4(a) ?

_______________________________________________________________[3 markah](c) Susun peringkat-peringkat pembahagian sel di atas pada turutan yang betulR

Q

[1 markah](d) Nyatakan satu kepentingan proses pembahagian ini kepada manusia ____________________________________________________________________[1 markah]

6. Rajah 5 menunjukkan kedudukan beberapa unsur dalam jadual berkala

Rajah 5(a) Dengan menggunakan huruf abjad pada jadual berkala pada rajah 5, nyatakan

(i) Unsur logam : ______________________________________

(ii) Unsur bukan logam : ________________________________________ [2 markah]

(b) Unsur yang manakah mempunyai sifat kimia yang sama?

_______________________________________________ [1 markah]

(c) Namakan dua unsur yang boleh membentuk ion

____________________________________ [1 markah]

(d) Nyatakan satu sifat fizikal bagi P

____________________________________________________________________[1 markah]

(e) Atom X mempunyai nombor nukleon 27 dan mempunyai bilangan proton 13. Pada rajah 5, lorekkan kedudukan yang mungkin bagi X[1 markah]

7. Rajah 6 menunjukkan satu objek yang diletakkan di hadapan kanta cekung.Rajah 6

(a) Lengkapkan rajah 6 untuk menunjukkan pembentukan imej itu oleh kanta cekung[2 markah]

(b) Ukur dan catat saiz imej itu

_____________________ cm [1 markah]

(c) Nyatakan dua ciri imej yang terbentuk di 6(a)

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

[2 markah](d) Sambungkan alatan optik yang menggunakan kanta cekung

(1 markah)Kanta lekap

Kanta cekung

Kanta pembesar

Cermin mata

8. Rajah 7 struktur dan operasi dalam satu enjin empat lejang.

Rajah 7

( a) Labelkan lejang A, B, C dan D pada rajah 7 dengan menggunakan maklumat di bawah Lejang kuasa Lejang aruhan Lejang mampatan Lejang ekzos

(2 markah)

( b) Tulis susunan yang betul bagi operasi enjin di atas

______________________________________________________________________(1 markah)

( c) (i) Bahan api apakah yang digunakan dalam enjin seperti ini? ____________________________________________________________

(ii) Berikan alasan anda _____________________________________________________________ (2 markah)

( d) Berikan satu kelebihan enjin empat lejang berbanding enjin dua lejang

_____________________________________________________________________(1 markah)

9. Rajah 8.1 menunjukkan langkah yang terlibat dalam pemprosesan nenas

Tin disejukkan dan dibungkus untuk dijualDitutup dan dipaterikan dalam vakumGula ditambahkan dan dipanaskanDibersih, dipotong dan diletakkan di dalam tin

Rajah 8.1

(a) Namakan kaedah yang digunakan untuk memproses nenas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.1 ______________________________________________________________________(1 markah)

(b)Apakah tujuan penambahan gula ke dalam tin nenas?

____________________________________________________________________(1 markah)

(c)(i) Nyatakan suhu yang digunakan untuk memanaskan tin nenas

______________________C

(ii) Apakah tujuan pemanasan?

________________________________________________________________(2 markah)(d) Rajah 8.2 menunjukkan label bagi Roti Tepung MurniRoti Tepung Murni

Berat bersih :400g

Kandungan :Tepung murni, yis, gula, lemak sayuran, vitamin & pengimulsi yang dibenarkan

Simpan di tempat yang kering

Rajah 8.2Apakah maklumat lain yang sepatutnya tercatat pada label dalam rajah 8.2 berdasarkan Peraturan Makanan 1985?

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________(2 markah)

Bahagian C(20 markah)

Jawab soalan 10 dan mana-mana satu daripada soalan 11 atau 12. Tuliskan jawapan anda pada kertas kajang yang disediakan.

10. Kaji penyataan berikut:Seorang pelajar mendapati pemberat berjisim 500g berayun lebih lama berb