spm sains trial 2015

of 15 /15
Bahagian A (20 markah) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini adalah 60 minit 1. Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji perubahan haba dalam tindakbalas kimia Rajah 1 Jadual 1 menunjukkan keputusan daripada eksperimen di atas Suhu air (°C) Perubahan suhu (°C) Sebelum eksperimen Selepas eksperimen Jadual 1 [1 markah] (a) (i) Berdasarkan jadual 1, bulatkan jenis tindakbalas kimia bagi eksperimen di atas Endotermik Geotermik Eksotermik Peleburan (ii) Berikan inferens bagi jawapan anda pada 1 (a) (i) ____________________________________________________________________ 1

Upload: hanafiza

Post on 09-Dec-2015

671 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

johor

TRANSCRIPT

Page 1: spm sains trial 2015

Bahagian A(20 markah)

Jawab semua soalanMasa yang dicadangkan untuk bahagian ini adalah 60 minit

1. Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji perubahan haba dalam tindakbalas kimia

Rajah 1

Jadual 1 menunjukkan keputusan daripada eksperimen di atas

Suhu air (°C) Perubahan suhu (°C)Sebelum eksperimen Selepas eksperimen

Jadual 1

[1 markah]

(a) (i) Berdasarkan jadual 1, bulatkan jenis tindakbalas kimia bagi eksperimen di atas

Endotermik Geotermik Eksotermik Peleburan

(ii) Berikan inferens bagi jawapan anda pada 1 (a) (i)

____________________________________________________________________[2 markah]

(b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini;

(i) Pembolehubah dimanipulasikan : ________________________________________

(ii) Pembolehubah bergerak balas : ________________________________________

[2 markah]

1

Page 2: spm sains trial 2015

2. Sekumpulan pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria.

Rajah 2

X, Y, dan Z adalah tiga cakera penisilin dengan kepekatan yang berlainan. Selepas dua hari, kawasan jernih terbentuk di sekeliling cakera penisilin. Diameter kawasan jernih diukur dan dicatatkan dalam Jadual 1.

Cakera penisilin Diameter kawasan jernih/ mm

X 12

Y 36

Z 24Jadual 1

(a) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini

_____________________________________________________________________[1 markah]

(b) Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan bagi eksperimen ini

Pembolehubah yang dimalarkan : ___________________________________ (1 markah)

(c) Berdasarkan keputusan di Jadual 1, cakera yang manakah mempunyai kepekatan antibiotik yang paling rendah?

_____________________________________________________________________[1 markah]

(d) Tandakan (/) bagi penyakit yang boleh dirawat dengan menggunakan antibiotik

SiflisSelsemaMalariaKolera

[1 markah]

(e) Penisilin adalah sejenis antibiotik. Beri definasi secara operasi bagi antibiotik

_____________________________________________________________________[1 markah]

3. Jadual 2 menunjukkan ketinggian bagi 40 orang pelajar dalam Tingkatan 4 Usaha

2

Piring petri

Bubur nutrient + bakteria

Page 3: spm sains trial 2015

156 149 153 160 152 151 153 150 163 165

166 155 159 159 157 155 159 163 152 160

157 158 157 165 154 162 162 159 158 157

163 159 159 169 164 163 152 156 160 158

Jadual 2

(a) Lengkapkan Jadual 3 di bawah berdasarkan data yang diberikan.

Ketinggian pelajar (cm)146 – 150 151 – 155 156 – 160 161 – 165 166 – 170

Bilangan pelajar

Jadual 3 [2 markah]

(b) Lukiskan satu histogram bagi bilangan ketinggian pelajar-pelajar.

[2 markah]

(c) Berdasarkan graf dalam (b), nyatakan jenis variasi yang ditunjukkan.

_____________________________________________________________ [1 markah]

3

Bilangan pelajar

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Ketinggian pelajar (cm)

146 – 150 151 – 155 156 – 160 161 – 165 166 – 170

Page 4: spm sains trial 2015

4. Rajah 3.1 dan 3.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji perlanggaran antara troli berlainan halaju

(a) Nyatakan pemerhatian anda bagi eksperimen di atas

____________________________________________________________________[1 markah]

(b) Ramalkan anjakan bongkah jika landasan digunakan lebih rendah dari rajah 3.2

_________________________ cm [1 markah]

(c) Bulatkan pada objek yang mengaplikasikan konsep momentum

[1 markah]

4

Troli

Troli

Bongkah kayu

Bongkah kayu

Sebelum perlanggaran

Selepas perlanggaran Sebelum perlanggaran

Selepas perlanggaran

Anjakan bongkah

Anjakan bongkah

Plastisin

Landasan Landasan

Rajah 3.1

Rajah 3.2

Plastisin

Page 5: spm sains trial 2015

(d) Eksperimen 3.1 diulang dengan menggunakan jangkamasa detik. Keputusan yang diperoleh ditunjukkan pada rajah 3.3

Rajah 3.3Berdasarkan Rajah 3.3,

(i) Apakah hubungan antara panjang detik dengan masa?

___________________________________________________________________

(ii) Nyatakan jenis gerakan bagi troli itu

___________________________________________________________________ [2 markah]

5

Panjang pita detik (cm)

Masa (s)

Page 6: spm sains trial 2015

Bahagian B

[30 markah]

Jawab semua soalan pada bahagian ini

Masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan ini adalah 50 minit

5. Rajah 4 menunjukkan proses pembahagian sel yang berlaku di dalam suatu sel

Rajah 4

(a) Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan di bawah untuk menunjukkan jenis sel yang ditunjukkan oleh rajah 4

(b) (i) Nyatakan jenis pembahagian yang ditunjukkan pada rajah 4

______________________________________________________________

(ii) Berikan sebab kepada jawapan anda pada b(i)

_______________________________________________________________

(iii) Dimanakah proses pembahagian ini berlaku pada sel yang anda nyatakan pada 4(a) ?

_______________________________________________________________

[3 markah](c) Susun peringkat-peringkat pembahagian sel di atas pada turutan yang betul

[1 markah](d) Nyatakan satu kepentingan proses pembahagian ini kepada manusia

6

P Q R S

Q R

Sel haiwan

Sel tumbuhan

Page 7: spm sains trial 2015

____________________________________________________________________[1 markah]

6. Rajah 5 menunjukkan kedudukan beberapa unsur dalam jadual berkala

Rajah 5

(a) Dengan menggunakan huruf abjad pada jadual berkala pada rajah 5, nyatakan

(i) Unsur logam : ______________________________________

(ii) Unsur bukan logam : ________________________________________ [2 markah]

(b) Unsur yang manakah mempunyai sifat kimia yang sama?

_______________________________________________ [1 markah]

(c) Namakan dua unsur yang boleh membentuk ion

____________________________________ [1 markah]

(d) Nyatakan satu sifat fizikal bagi P

____________________________________________________________________[1 markah]

(e) Atom X mempunyai nombor nukleon 27 dan mempunyai bilangan proton 13. Pada rajah 5, lorekkan kedudukan yang mungkin bagi X

[1 markah]

7

Page 8: spm sains trial 2015

7. Rajah 6 menunjukkan satu objek yang diletakkan di hadapan kanta cekung.

(a) Lengkapkan rajah 6 untuk menunjukkan pembentukan imej itu oleh kanta cekung[2 markah]

(b) Ukur dan catat saiz imej itu

_____________________ cm [1 markah]

(c) Nyatakan dua ciri imej yang terbentuk di 6(a)

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

[2 markah](d) Sambungkan alatan optik yang menggunakan kanta cekung

(1 markah)

Kanta lekap

Kanta pembesar

8

Rajah 6

Kanta cekung

Page 9: spm sains trial 2015

Cermin mata

8. Rajah 7 struktur dan operasi dalam satu enjin empat lejang.

Rajah 7

( a) Labelkan lejang A, B, C dan D pada rajah 7 dengan menggunakan maklumat di bawah

(2 markah)

( b) Tulis susunan yang betul bagi operasi enjin di atas

______________________________________________________________________(1 markah)

( c) (i) Bahan api apakah yang digunakan dalam enjin seperti ini?

____________________________________________________________

(ii) Berikan alasan anda

_____________________________________________________________ (2 markah)

( d) Berikan satu kelebihan enjin empat lejang berbanding enjin dua lejang

_____________________________________________________________________(1 markah)

9

Lejang kuasa Lejang aruhan Lejang mampatan Lejang ekzos

Page 10: spm sains trial 2015

9. Rajah 8.1 menunjukkan langkah yang terlibat dalam pemprosesan nenas

Rajah 8.1

(a) Namakan kaedah yang digunakan untuk memproses nenas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.1

______________________________________________________________________

(1 markah)

(b) Apakah tujuan penambahan gula ke dalam tin nenas?

____________________________________________________________________(1 markah)

(c) (i) Nyatakan suhu yang digunakan untuk memanaskan tin nenas

______________________°C

(ii) Apakah tujuan pemanasan?

________________________________________________________________(2 markah)

(d) Rajah 8.2 menunjukkan label bagi Roti Tepung Murni

10

Dibersih, dipotong dan diletakkan di

dalam tin

Gula ditambahkan dan dipanaskan

Ditutup dan dipaterikan dalam

vakum

Tin disejukkan dan dibungkus untuk dijual

Roti Tepung Murni

Berat bersih :400g

Kandungan :Tepung murni, yis, gula, lemak sayuran, vitamin &

pengimulsi yang dibenarkan

Simpan di tempat yang kering

Page 11: spm sains trial 2015

Rajah 8.2Apakah maklumat lain yang sepatutnya tercatat pada label dalam rajah 8.2 berdasarkan Peraturan Makanan 1985?

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________(2 markah)

Bahagian C(20 markah)

Jawab soalan 10 dan mana-mana satu daripada soalan 11 atau 12. Tuliskan jawapan anda pada kertas kajang yang disediakan.

10. Kaji penyataan berikut:

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan di atas[1 markah]

(b) Anda dibekalkan dengan pemberat berjisim 100g, 300g dan 500g, benang dan alat radas yang lain. Dengan menggunakan maklumat yang diberikan, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di (a).

(9 markah)

11. (a) (i) Berikan dua perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu

(ii) Nyatakan dua keburukan pengambilan lemak tepu yang berlebihan terhadap kesihatan[4 markah]

(b) Rajah 9 menunjukkan baju Amin yang kotor disebabkan gris telah tertumpah semasa menjalankan projek Kemahiran Hidup di sekolahnya

Rajah 9

11

Seorang pelajar mendapati pemberat berjisim 500g berayun lebih lama berbanding dengan pemberat berjisim 100g

Kotoran gris

Page 12: spm sains trial 2015

Berdasarkan pengetahuan anda mengenai tindakan penyucian oleh sabun, terangkan mekanisma penyucian sabun bagi membersihkan baju yang terkena gris tersebut

[6 markah]12. (a) Nyatakan empat perbezaan antara sistem saraf dan sistem endokrin

[4 markah]

(b) Kaji maklumat pada rajah 10

Rajah 10

Berdasarkan maklumat yang diberikan, binakan konsep mengenai kelenjar endokrin

(6 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

12

Kelenjar endokrin

Kelenjar pituitari

Kelenjar pankreas

Kelenjar adrenal