spm k2 slide

20
TAJUK-TAJUK (TINGKATAN 4) 1. Penyiasatan Saintifik (tidak disoal) 2. Jirim dan Bahan 3. Koordinasi Badan 4. Keturunan dan Variasi 5. Tenaga Nuklear 6. Tenaga dan Perubahan Kimia 7. Cahaya, Warna dan Penglihatan 8. Bahan Kimia dalam Perindustrian

Upload: zulkifli-bin-pari

Post on 24-Jul-2015

161 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Spm K2 Slide

TAJUK-TAJUK (TINGKATAN 4)

1. Penyiasatan Saintifik (tidak disoal)

2. Jirim dan Bahan3. Koordinasi Badan4. Keturunan dan Variasi5. Tenaga Nuklear 6. Tenaga dan Perubahan Kimia7. Cahaya, Warna dan Penglihatan8. Bahan Kimia dalam Perindustrian

Page 2: Spm K2 Slide

TAJUK-TAJUK (TINGKATAN 5)

1. Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Hidupan

2. Sebatian Karbon3. Nutrisi dan Pengeluaran Makanan4. Gerakan5. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam

Sekitar6. Peningkatan Pengeluaran Makanan dan

Teknologi Makanan7. Bahan Buatan dalam Perindustrian8. Elektronik dan Teknologi Maklumat

Page 3: Spm K2 Slide

THE SUMMARY OF ASSESSMENT FORMAT FOR SCIENCE SPM 1511

PAPER TIME ITEM CONSTRUCT MARKS

1511/1 1 h 15 m Objectives :Multiple choice Questions (MCQ)

KnowledgeComprehension

ApplicationLEVEL OF

DIFFICULTYL : M : H5 : 3 : 2

251510

Total 50

Page 4: Spm K2 Slide

1511/2 2h 30m Subjectives:Section A:Structured (4)

Section B:Structure (5)

Section C:Essay (3)No.10

CompulsoryNo. 11,12:Choose either

one

Science Process Skill

KnowledgeComprehension

Experimenting Skills

(Designing Experiment)

a) Comprehensionb) Application of

Thinking StrategyLEVEL OF

DIFFICULTY L : M: H5 : 3 : 2

20

2010

10

0406

Total 70

Page 5: Spm K2 Slide

1511/3 2 years(Form 4

& 5)

Assessment Of Practical (PeKA)

2 Form 42 Form 5

Construct I :Planning of the

experimentConstruct II :Carrying out the

experimentConstruct III :Collecting and

recording data /ObservationConstruct IV :Interpreting data and

making ConclusionConstruct V :Scientific attitudes and

noble values

9

9

9

9

9

A

A

A

A

A

8,9 - A 5,6,7 – B 3,4 - C 0,1,2 - D

Page 6: Spm K2 Slide

Kita Jawab Soalan – ikut arahan

Page 7: Spm K2 Slide

Jawapan Sainstifik

Page 8: Spm K2 Slide
Page 9: Spm K2 Slide

BAHAGIAN C (ESEI)BAHAGIAN C (ESEI)

SOALAN NO.10SOALAN NO.10 JUMLAH MARKAH – 10JUMLAH MARKAH – 10 KONSTRUK : KEMAHIRAN KONSTRUK : KEMAHIRAN

PROSES SAINS (KPS) – DRAF PROSES SAINS (KPS) – DRAF

Page 10: Spm K2 Slide

CONTOH ITEM BAHAGIAN C - SOALAN 1 [KSNA0212] - WAJIB

a) Cadangkan satu hipotesis yang sesuai untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 markah]

b) Anda dibekalkan dengan satu jalur getah tervulkan, satu jalur getah asli, pemberat berjisim 200g dan kaki retort.

Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di (a) berdasarkan kriteria berikut:-

(i) Tujuan eksperimen [1 markah](ii) Mengenal pasti pemboleh ubah [2 markah](iii) Senarai radas [1 markah](iv) Kaedah [4 markah](v) Penjadualan data [1 markah]

Getah tervulkan adalah lebih sesuai digunakan sebagai tayar kenderaan berbanding getah asli kerana kekenyalannya.

Page 11: Spm K2 Slide

MENJAWAB SOALAN STRATEGI BERFIKIR (NO 11

/12)

Tiga strategi berfikir(Pilih Satu)

1. Mengkonsepsi2. Menyelesaikan Masalah3. Membuat Keputusan

Page 12: Spm K2 Slide

MENGKONSEPSI

Membuat pengitlakan kearah membina pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri spesifik yang saling berhubung kait.

Langkah penggunaan1. Kenal pasti maklumat2. Kenal pasti ciri sepunya3. Hubungkaitkan ciri untuk membina

konsep4. Kenal pasti contoh dan bukan contoh5. Bina konsep sebenar

Page 13: Spm K2 Slide

CONTOH SOALAN MENGKONSEPSI

Anda dibekalkan dengan sampel loyang, gangsa dan puiter.

Kaji ciri-ciri bahan tersebut dan binakan konsep aloi.

Page 14: Spm K2 Slide

CONTOH : MENGKONSEPSI

Anda dibekalkan dengan pembaris, pemadam, air dan minyak.Kaji ciri-ciri bahan yang dibekalkan dan bina konsep jirim.

JAWAPAN : a) Maklumat b) Ciri Sepunya c) Konsep awal d) Contoh lain e) Bukan Contoh f) Konsep Sebenar

Page 15: Spm K2 Slide

MENYELESAIKAN MASALAH

Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar atau pun kesulitan yang tidak dijangkakan

Langkah Penggunaan1. Kenal pasti / fahami masalah2. Jelaskan masalah3. Cari alternatif penyelesaian masalah4. Jelaskan operasi penyelesaian masalah5. Nilai cara penyelesaian masalah

Page 16: Spm K2 Slide

CONTOH : MENYELESAI MASALAH

Seorang murid menggunakan basikal untuk ke sekolah. Dengan menggunakan prinsip sains terangkan bagaimana murid itu dapat menggerakan basikalnya sehingga ia sampai ke sekolah.

Page 17: Spm K2 Slide

MENYELESAIKAN MASALAHTerdapat satu baka kelapa sawit yang mempunyai

buah bersaiz besar dan lebat serta mempunyai isirung besar tetapi kandungan minyaknya rendah. Cadangkan bagaimana usaha dapat dibuat untuk menghasilkan buah kelapa sawit yang mempunyai buah yang menghasilkan kandungan minyak yang tinggi.

(6 markah)JAWAPAN : a) Masalah b) Penjelasan masalah c) Alternatif penyelesaian d) Operasi penyelesaian e) Pilihan terbaik

Page 18: Spm K2 Slide

MEMBUAT KEPUTUSAN

Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan

Langkah Penggunaan1. Kenal pasti matlamat2. Kenal pasti alternatif untuk capai

matlamat3. Menyusun alternatif mengikut

keutamaan4. Menilai alternatif yang dipilih5. Memilih alternatif terbaik (membuat

keputusan)

Page 19: Spm K2 Slide

CONTOH SOALAN MEMBUAT KEPUTUSAN

Anda mendapati keledek yang ditanam mempunyai daun berwarna kuning dan pertumbuhannya terbantut.

Cadangkan beberapa cara untuk mengatasi keadaan ini dan pilih cara terbaik untuk dilaksanakan

JAWAPAN : a) Matlamat b) Alternatif mencapai matlamat c) Susunan alternatif d) Alternatif yang dipilih e) Membuat keputusan

Page 20: Spm K2 Slide

NASIHAT UNTUK ANAK MURIDKU..

1. Kuasai fakta dalam buku teks2. Sentiasa amalkan teknik menjawab 3. Berlatih menjawab ikut kehendak soalan4. Berikan jawapan sepadan dengan markah

yang diperuntukkan5. Kuasai glosari6. Selepas berusaha tawakal kepada Allah