soalan tugasan aee

Download Soalan Tugasan AEE

Post on 14-Apr-2018

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  1/21

  SULIT 8202/1

  2 SULIT8202/1 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Melaka

  BAHAGIAN A

  Jawab semua soalan

  Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini : 25 minit

  Blok A Blok B Blok C Blok D

  Rajah 1

  1. Rajah 1 menunjukkan peringkat yang terdapat dalam sebuah bekalan kuasa. Tandakan ()

  BENAR atau PALSU pada pernyataan berikut :

  Pernyataan BENAR PALSU

  i) Fungsi peringkat pada blok C ialah menghilang voltanriak (ripple voltage)

  ii) Nama peringkat pada blok D ialah penerus gelombangpenuh.

  iii) Penerus litar tertimbang digunakan pada peringkat blokB.

  iv) Blok A berfungsi untuk menukarkan voltan AU kepadavoltan AT.

  [Skor: 4]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  2/21

  3 SULIT8202/1 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Melaka

  SULIT 8202/1

  C

  A

  D

  B E

  Rajah 2

  2. Rajah 2 menunjukkan litar motor fasa belah mula pemuat. Pilih mana-mana empat bahagianmotor dalam jadual 1 dan padankan dengan menulis A, B, C, D atau E pada ruang jawapan

  Bil. Bahagian Penjana Ruang Jawapan

  (i) Pemuat

  (ii) Suis empar

  (iii) Pemutar

  (iv) Belitan kendalian

  (v) Belitan mula

  Jadual 1

  [Skor: 4]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  3/21

  FUNGSI BLOK

  Mengasingkan isyarat warna merah,biru dan hijau

  Menukar isyarat audio kepada

  tenaga bunyi

  Menjana frekuensi 50 Hz yangberbentuk gelombang gerigi

  Menerima isyarat sub pembawa 5.5

  MHz dan menguatkannya

  Menguatkan isyarat IF termodulat

  pembawa gambar dan bunyi

  Memintas isyarat electromagnet

  yang dipancar oleh pemancar

  4 SULIT8202/1 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Melaka

  SULIT 8202/1

  Rajah 3

  3. Rajah 3 adalah rajah blok penerima TV warna. Berdasarkan pernyataan di bawah

  padankan 4 daripada 6 nama blok dan fungsi yang betul.

  NAMA BLOK

  6. PENGUAT IFBUNYI

  3. PENGUAT IF

  VIDEO (VIF)

  1. ANTENA

  22. PENYAHKOD

  WARNA

  11. PENGAYUN

  TEGAK

  9. PEMBESAR

  SUARA

  [Skor: 4]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  4/21

  5 SULIT8202/1 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Melaka

  SULIT 8202/1

  A

  B

  DC

  Rajah 4

  4. Rajah 4 menunjukkan litar skema dan pendawaian motor DC majmuk. Labelkan A, B dan Cdengan nama kutub utama, belitan medan siri, belitan medan pirau dan angker.

  Bil Bahagian Motor Ruang Jawapan

  i Kutub utama

  ii Belitan medan siri

  iii Belitan medan pirau

  iv Angker

  [Skor: 4]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  5/21

  6 SULIT8202/1 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Melaka

  SULIT 8202/1

  5. Jadual 2 di bawah menunjukkan beberapa simbol dan nama bagi simbol tersebut. Pernyataan A,B, C, D dan X mewakili simbol dan nama simbol tersebut. Pilih empat daripada pernyataan A, B,C atau D. Tanda pada penyataan nama bagi simbol yang betul dan X pada penyataan namabagi simbol yang salah pada ruang jawapan

  Penyataan Simbol NamaRuang

  Jawapan

  A Kotak simpang pembekal

  B Transistor PNP

  C Kotak fius agihan

  D Perangkai neutral

  X Pemutus litar

  Jadual 2

  [Skor: 4]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  6/21

  7 SULIT8202/1 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Melaka

  SULIT 8202/1

  BAHAGIAN B

  Jawab semua soalan

  Masa yang dicadangakan untuk bahagian ini : 50 minit

  1. Mengikut pengalaman anda membuat pendawaian. Susunkan pernyataandi bawah mengikut keperluan sewaktu kerja dijalankan aturan 1,2,3 dan 4.

  Pernyataan Turutan

  Mendawai dan memasang kabel di dalam pembuluh PVK

  Mengukur dan menanda ukuran pada papan pendawaianmengikut ukuran yang diberi 1

  Memasang aksesori dan menguji litar pendawaian

  Memotong dan membengkok pembuluh PVK

  [Skor: 3]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  7/21

  8 SULIT8202/1 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Melaka

  SULIT 8202/1

  2. Rajah 5 adalah rajah blok asas pengayun. Padankan bagi fungsi betul antara Jadual A danJadual B.

  PENGUAT

  KELUARAN

  LITAR

  PENJANAAN

  FREKUENSISUAP BALIK

  Rajah 5

  Ruang Jawapan

  Suabalikpositif

  Menghasilkan dan mengawalfrekuensi

  PenguatMenyalurkan isyarat keluaranke masukan

  Litarpenjana

  Menguat isyarat

  Jadual A Jadual B

  [Skor: 3]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  8/21

  3. Maklumat berikut adalah nama bagi jenis-jenis perlindungan dalam kawalan motor.

  Perlindungan tanpa voltan Perlindungan beban lampau Perlindungan litar pintas

  Berpandukan maklumat di atas, tuliskan nama bagi mana-mana jenis perlindunganbersepadanan dengan keterangan seperti di bawah dalam ruang jawapan.

  Ruang Jawapan Keterangan

  (a)Penggunaan beban yang berlebihan daripadakadar yang sebenar

  (b)

  Mengelakkan motor hidup dengan sendiri

  setelah berlaku kegagalan bekalan

  (c)Memberikan perlindungan daripada kesan litarpintas apabila berlaku sentuhan di antara talianpositif dan negatif

  [Skor: 3]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  9/21

  A

  A B C

  D

  Rajah 6

  4. Rajah 6 menunjukan Rajah Blok Penerima Radio FM.Pilih tiga kenyataan di bawah dan padankan dengan huruf yang diletakkan pada rajah 6 diatas pada ruang jawapan.

  Ruang jawapan

  a). Pencampur

  b). Bekalan Kuasa DC

  c). Penapis

  d). Penguat Frekuensi Radio

  e). Pengatur

  f). Pembezalayan

  [Skor: 3]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  10/21

  A

  C

  B

  .

  Rajah 7

  5. Rajah 7 menunjukkan penyambungan voltan ujaan sebuah penjana AC. Labelkan A, B dan Ciaitu penggerak, pemutar dan gelang gelincir pada ruang jawapan.

  Bil Bahagian Motor Ruang Jawapan

  i. Penggerak

  ii. Gelang gelincir

  iii. Pemutar

  [Skor: 4]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  11/21

  CBalast

  Pemula

  Pemuat

  Tiub lampu

  Suis

  A

  B

  C

  DE

  Rajah 8

  6. Rajah 8 menunjukkan litar pendawaian lampu pendarfluor tiub tunggal.

  Pilih mana-mana empat bahagian pada Jadual 3 dan padankan dengan menulisA, B, C, D, atau E dalam ruang jawapan.

  RuangJawapan

  (i)

  (ii)

  (iii)

  (iv)

  (v)

  Jadual 3

  [Skor: 3]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  12/21

  Rajah 9

  7. Rajah 9 menunjukkan satu Litar Pra Penguat Audio. Di bawah dinyatakan fungsi fungsikomponen :

  A. Perintang pembahagi voltan B. Pemuat Gandingan

  C. Meningkatkan gandaan voltan D. Perintang beban

  Padankan tugas-tugas komponen berikut dengan betul, berpandukan kepada kenyataan diatas.

  i. C1 dan C3 :

  ii. R 1 dan R 2 :

  iii. RE :

  [Skor: 3]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  13/21

  8. Rajah 10 menunjukkan sambungan Penjana AT / DC.

  JENIS PENJANA i. . ii. iii. ...

  LITARPENJANA AT

  Rajah 10

  Berdasarkan rajah 10, namakan jenis Penjana AT/DC pada ruang jawapan i, ii, iii yangdisediakan.

  [Skor: 3]

  9. Melalui pengalaman anda mengendali motor DC, tandakan ( / ) pada kenyataan yang betul dan( X ) pada kenyataan yang salah pada ruang jawapan.

  Kenyataan Ruang Jawapan

  Nilai arus permulaan yang tinggi akan meningkatkandaya kilas permulaan

  Nilai arus permulaan yang tinggi akan merendahkan dayakilas permulaan

  Ketika motor mula berpusing d.g.e balikan akan terhasildan menghadkan arus permulaan motor

  Ketika motor mula berpusing d.g.e balikan akan terhasildan menambah arus permulaan motor

  [Skor: 3]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  14/21

  10. Anda pernah melakukan aktiviti mengesan kerosakan TV di bengkel. Berdasarkan senaraiperalatan di bawah ini, pilih 3 daripada 5 dan tandakan ( ) bagi peralatan yang diperlukandan ( X ) pada peralatan yang tidak diperlukan.

  BIL PERALATAN ATAU X

  1 METER PELBAGAI

  2 OSILOSKOP

  3 PENJANA CORAK UJIAN

  4 BEKALAN KUASA DC

  5 METER ARUS

  [Skor: 3]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  15/21

  Bahagian C

  Jawab semua soalan.

  Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini : 45 minit

  LED 1 C1 R1 22K R222K C2 LED 2

  TR 3 CS 9013

  + + 2

  47F 16V 47F 16V3 1

  TR 1

  TR 2 + IC1 UM66T CS 9013CS 9013

  - LS

  Rajah 11

  1. Rajah 11 menunjukkan litar pengayun bermelodi. Berdasarkan lukisan skematik di atas,lukiskan litar tercetak dan labelkan semua komponen pada ruang jawapan. Diberikan ukuranbagi papan adalah 90 mm x 120 mm dan komponen tersebut.

  Komponen Ukuran

  Perintang 15 x 4 mm

  LED 6 mm

  Pemuat 8 mm

  Transistor 12 mm (semi-circle)

  IC 1 12 mm (semi-circle)

  Pembesar suara 15 x 4 mm

  [Skor: 10]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  16/21

  Ruang Jawapan

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  17/21

  L1

  PFA

  SAK

  1

  S1 S2

  SAK

  2

  Rajah 12

  2. Anda telah pernah melakukan amali pendawaian mengikut Rajah 12 diatas.

  i. Berdasarkan pengalaman berkenaan, nyatakan saiz kabel dan saiz MCB bagi litar lampudan litar kuasa.

  Jenis Litar Saiz Kabel Saiz MCBLitar Lampu

  Litar Kuasai. Litar Jejari

  ii. Litar Gelang

  [Skor: 3]

  ii. Lukiskan litar pendawaian berpandukan gambarajah blok yang diberikan.

  Kendalian litar : S1 dan S2 - suis 2 hala mengawal lampu L1SAK 1 dan SAK 2 - disambung secara litar siri

  [Skor: 7]

 • 7/29/2019 Soalan Tugasan AEE

  18/21

  Ruang Jawapan

  LAMPU 1

  PFA

  SAK 1