soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

of 19 /19
23lt 23n GEOGRAF'VP Kertas I Ogos 2011 I% JANI GEOGRAFI Tingkatan 3 Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menghitamkan ruang yang betul pada kertas jawapan 4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan. i 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri. Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak dan I halaman tidaka bercelak @ 2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah

Author: ekin-achik

Post on 28-Jul-2015

1.649 views

Category:

Education


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. 23lt 23n GEOGRAFVP Kertas I Ogos 2011 I% JANI GEOGRAFI Tingkatan 3 Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.2. Jawab semua soalan.3. Jawab dengan menghitamkan ruang yang betul pada kertas jawapan4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.i5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak dan I halaman tidaka [email protected] 2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah 2. .i i: ,"l Jti ., ,jSoalan t hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.59 af rf?-] ft_rn F:T rffil lffi..,-r ffitrt lr IrI rl fffi) [Lihat halaman sebelah 3. 23t1Sela kontur peta ini adalahA 15 meter C 45 meterB 30 meter D 90 meterSungai Keruing mengalir ke arahA timur laur C utaraB tenggara D barat dayaKedudukan Gunung Raya dari Pulau Upeh ialahA barat laut c barat dayaB timur laut D tenggara Berapakah jarak jalan raya dari simpang tiga Kampung Balau (RG 304533)jambatan (RG 306554)?A 2 kilometerC 8 kilometerB 4 kilometerD 10 kilometerDi manakah letaknya petempatan penduduk yang paling padat?tl303A55 T::T:I 30 31 32 33 3233Apakah fungsi hutan di barat laut peta?I Rekreasi lll Ladang hutanll PembalakanlVTadahan hujanA ldanll Cll dan lllB ldanlV Dlll dan lVAntara berikut tasik manakah terbentuk secara semula jadi?I Tasik Bera lll Tasik Kenyirll Tasik Chini lV Tasik TemenggorA ldan llC ll dan lllB ldan lVD lll dan lV-3- [Lihat halaman sebelah 4. 23lt Antara berikut pernyataan manakah yang benar?Gunung Banjaran A Kinabalu Crocker B TahanBintang c Murudlran D Mulu Brassey Apakah bentuk muka bumi pinggir pantai yang terbentuk akibat hakisan ombak? ATelukC Jurang BJeramD Tasik ladam10 Di peringkat manakah bentuk bumiseperti dalam rajah di bawah terjadi? A Hulu CHilir B Tengah DMuara11 Antara berikut manakah kepentingan kawasan tanah tinggi seperti dalam pernyataan di bawah? . Tanah Tinggi Cameron . Kundasang I Pembalakan il Menanam teh ill Menanam sayur-sayuranIV Menjana kuasa hidroelektrik A I dan ll clldan lll B I dan lV Dlll dan lV -4-[Lihat halaman sebelah 5. 23n12 Kegiatan ekonomi seperti dalam rajah di bawah banyak dijalankan di IDataran Johorlll Dataran Kerian ll Tenggara Sabah lVDataranKedah-Perlis Aldanll C ll dan lll Bldan lVD lll dan lV13 Apakah persamaan fungsi dua kawasan berikut? . Kuala Besut . Tonle Sap APerikanan CPelabuhan BPertanian DPerlombongan14 Antara berikut spesies pokok manakah yang ditanam semula untuk mengatasi kepupusan hutan? I Akasialll Meranti ll TualanglV Batai AldanllCll dan lll BldanlVDlll dan lV15 Antara berikut manakah kesan putaran bumi di atas paksinya? A Kejadian siang dan malam B Kejadian empat musim setahun C Perbezaan ketinggian matahari D Kejadian matahari tengah malam16 Pada kedudukan manakah pada rajah di bawah yang menepati ciri-ciri berikut?.Matahari tepat ke garisan jadi.Siang lebih panjang di kutub selatan-5- [Lihat halaman sebelah 6. 2311S:-{.t AI BilDIV1T Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di K dan L dalam rajah di bawah? A Kelautan C Garisan lintang B Ketinggian D Bentuk muka bumi18 Negeri manakah yang mengalami hujan lebatdaripadatiupan angin seperti dalam rajah di bawah?// . Tiupan angin monsun A Perakc Negeri SembilanBSelangor D Terengganu-6- [Lihat halaman sebelah 7. 23ll1g Kawasan manakah dalam peta yang mengalami julat suhu tahunan yang paling tinggi? DUNIA Di manakah aktiviti seperti maklumat di bawah dijalankan pada bulan November hingga Mac? . Membaiki bot . Membaiki pukat A Kuala Besut B Kuala Kedah C Pulau Ketam D Pulau Pangkor21Apakah fenomena iklim yang akan berlaku dengan penggunaan alat seperti rajah di bawahsecara meluas? reil] HruA JerebuB Hujan asidPenipisan lapisan ozonD Pulau haba7- [Lihat halaman sebelah 8. 23lt22 Antara berikut yang manakah fakta yang boleh dikaitkan dengan tumbuhan semula jadi seperti rajah di bawah? ITumbuh secara berkelompokllt Daun malar hijau sepanjang tahun ll Tumbuhan bawah yang jarang IVDaunnya gugur pada musim kering Aldan llc ll dan lll Bldan lVD lll dan lV23 Antara berikut pernyataan manakah benar tentang tumbuhan di kawasan X dan Y? SEMENANJUNG MALAYSIAXYAHutan gunungHutan pantaiBHutan pantaiHutan hujan tropikacHutan air tawar Hutan air masinDHutan air masin Hutan pantai -8-[Lihat halaman sebelah 9. 231724 Antara berikut, manakah faktor yang menyebabkan negara ini ditumbuhi pelbagaijenis hutan? A Julat suhu yang tinggi B Langit cerah sepanjang masa C Mempunyai musim kering yang nyata D Terdapat pelbagaijenis tanih25 Kawasan manakah dalam peta di bawah yang mempunyai ciriseperti berikut? . Tumbuhtumbuhan: Prickly pear .Hidupan: Unta liarDUNIA26 Apakah fungsi hutan hujan tropika terhadap alam sekitar ? I Mengawal kelembapan udara ll Habitat flora dan fauna llt Mengelakkan hakisan pantai lV Habitat hidupan akuatik A I dan llcll dan lll B I dan lVDlll dan lV27 Antara berikut yang manakah langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di Malaysia? I Menanam rumput ll Membuka ladang hutan lll Mewartakan hutan simpan lV Memperluas tanaman kontan A I dan llcll dan lll B I dan lVDlll dan lV9- [Lihat halaman sebelah 10. 23n28 Pernyataan di bawah merujuk kepada kawasan dalam peta yang bertanda Pusat perlindungan badak sumbu ) i l", j i V";.rMALAYSIA Antara berikut manakah organisasiyang terlibat dalam usaha melindungi hidupan liar daripada kepupusan? A FELDA B U/trF C MNS D FRIM Antara berikut yang manakah tujuan kitar semula kertas? A Mengurang penebangan hutan B Menurunkan harga kertas C Mengurangkan pencemaran udara D Menyederhanakan suhu 131 Bandar manakah yang mempunyai penduduk padat hasildaripada perlombongan bijih timah? I lpoh llKerteh lll Bintulu lVKuala Lumpur A ldan ll C ldan lV B lldan lll D lll dan lV -10-[Llhat halaman sebeleh 11. 2311"KdrkuhhinnKadar kematianmenurur mSnurun32Kawasan berlorek dalam rajah di atas mewakili faktorI Taraf hidup lllAmalan perancangan keluargall Taraf pendidikan lV Kemudahan pusat perubatanA ldanllcll dan lllB ldan lV Dlll dan lV33Migrasi penduduk seperti dalam pernyataan di bawah dapat dikaitkan denganPelajar dari Malaysia melanjutkanpengajian ke Amerika Syarikat.I emrgrastllltransmigrasiilimigrasilV migrasiantarabangsaA I dan llCll dan lllB I dan lVDlll dan lV34Apakah faktor yang menggalakkan penduduk berpindah dari luar bandar ke bandarI Kos hidup yang rendahlll Peluang pekerjaan yang luasll Kadar upah yang tinggilVPembukaan petempatan baruA I dan llcll dan lllB ldan lV Dlll dan lV35Pertambahan penduduk menyebabkan sumber hutan diteroka untuk dijadikanI kawasan pertanianlll menaratelekomunikasill pusat petempatanlV pusat penyelidikan hutanA I dan llcll dan lllB I dan lVDlll dan lV36. Antara berikut yang manakah benar tentang pemuliharaan hutan?A Amalan silvikulturC Pembukaan estet-estet hutanB Penebangan terpilih D Mewartakan taman-taman negara It - [Lihat halaman sebelah 12. 23/l40 Antara berikut yang manakah kesan negatif akibat proses pembandaran yang pesat? I Peningkatan taraf hiduplll Kesesakan lalu lintas ll Pencemaran udaralV pertambahan pusat reakrasi Aldanil c ll dan lll BldantV D lll dan lV41 Apakah pengangkutan awar yang digunakan bagitujuan berikut? I Jonglll Lorong jalan kaki llDenai lVJalan raya berturap A ldanllC ll dan lll B ldantVD lll dan lV42 Pembinaan jaran keretapi pertama di Maraysia yang menghubungkan Taiping ke Port Weld digunakan untuk membawa A getah B bijih timah C arang kayu D hasil hutan43 Penggunaan pengangkutan seperti dalam rajah di atas adalahb"rtrlr.n Imenjimatkan masa ll mengurangkan pencemaran lllmengurangkankospenyenggaraan lVmengurangkanbilangankenderaan AI dan ll BI dan lV cll dan lll Dlll dan lVt3 - [Lihat halaman sebelah 13. 23/tAntara berikut yang manakah kesan negatifakibat proses pembandaran yang pesat?I Peningkatan taraf hiduplll Kesesakan lalu lintasll Pencemaran udaraIV Pertambahan pusat reakrasiA ldan ll Cll dan lttB ldan lV Dlll dan tV 41 Apakah pengangkutan awar yang digunakanbagi tujuan berikut? Jong lll Lorong jalan kaki Denai lVJalan raya berturapAldanllC ll dan lllBldantVD lll dan lV42Pembinaan jaran keretapi pertama di Maraysia yangmenghubungkan Taiping kePort Weld digunakan untuk membawaA getahB bijih timahC arang kayuD hasil hutan43Penggunaan pengangkutan seperti dalam rajahdi atas adalah bertujuanImenjimatkan masall mengurangkan pencemaranlllmengurangkankospenyenggaraanlVmengurangkanbilangankenderaanA I dan llB I dan lVc ll dan lllD lll dan lVt3 - [Lihat halaman sebelah 14. 23lt ltbuh RayaLebuh Raya Trans KanadaUtara Selatan Ciri persamaan antara ke dua-dua lebuh raya di atas adalah A menjimatkan masa B kos pengangkutan dapat dikurangkan C menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama D melibatkan pengangkutan melintasi sempadan antarabangsa45 Rajah di bawah menunjukkan sejenis alat perhubungan Alat perhubungan tersebut dapat digunakan untuk I mengubungi sahabat di luar negara ll mendapatkan siaran televisyen 24 jam lll menerima barangan dengan lebih cepat lV menonton perlawanan bola sepak secara langsung Aldan ll C ll dan lll BldanlVD lll dan lV46 Pernyataan di bawah menerangkan konsep Pelajar berinteraksi dengan pensyarah secara langsung dengan menggunakan internet Ae-books Be-dagang ce-village Dtelesidangt4-[Lihat halaman sebelah 15. 23/t Terhasil daripada tumbuh-tumbuhan yang terperam dalam haba panas dan menerima tekanan yang tinggi di dalam kerak bumi. Mengandungi hidrokarbon yang tinggi.47Pernyataan di atas berkaitan dengan mineralA emasB petroleumC bijih timahD arang batu48. Maklumat berikut menerangkan tentang sumber yang diperoleh dari kawasandalam peta di bawah yang bertanda . Merupakan pengalir haba yang baik . Digunakan untuk membuat wayar dan papan litar Elektrik MALAYSIA - t5 - [Lihat halaman sebelah 16. 23n49 Sumber mineral yang digunakan untuk membuat barangan di atas banyak terdapat di A lpoh B Mamut C Kuching D Silimpopon50 Kawasan bertanda manakah dalam peta merujuk kkepada pernyataan di bawah?.Terhasil daripada sisa buangan haiwan.Alat gasafier digunakan untuk menghasilkan gas DUNIA51 Antara berikut yang manakah kepentingan pene rokaan;ru m ber kepad a negara? I Meningkatkah import ll Menyediakan peluang pekerjaan lll Membangunkaninfrastruktur lV Menggalakkansektorpelancongan AI dan llC ll dan lll BI dan lVD lll dan lV t6 -[Llhat halaman sebelah 17. 23n52 Apakah kesan penebangan sumber dalam gambar rajah di bawah I Meningkatkan aras laut ilMenjejaskan pasang surut ilr Mengganggu habitat hidupan akuatik IVMenyebabkan hakisan semakin Eiat A I dan ll c ll dan lll B ldan lVD lll dan lV53 Apakah kepentingan pengurusan sumber hutan kepada negara? I Mengekalkan petempatan orang asli ll Menggalakkan kegiatan pertanian pindah lll Mengekalkankeseimbanganekosistem lV Menjamin bekalan sumber secara berterusan A I dan ll c ll dan lll B ldan lVD lll dan lV54 Tanaman kelapa sawit diusahakan di kawasan peta yang bertandaU+ SEMENANJUNG MALAYSIA -17-[Lihat halaman sebelah 18. 23tl.Bayan Lepas.SungaiWay55 Pernyataan di atas berkaitan dengan APusat lndustri Berat BPusat lndustri Memproses CZon Perdagangan Bebas DZon Perindusrian BebasFg"rFralaV{ aarl aq qq -56 Bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan barangan di atas adalah A Kaolin B Gas asli C Batu kapur D Arang batu57 Antara berikut kegiatan manakah memberikan sumbangan yang paling besar kepada pendapatan negara? A perikanan B perkilangan C pembalakan D perlombonganArfivili-pe.r,br*b!-an58 Antara berikut, yang manakah kesan terhadap alam sekitar akibat kegiatan di atas? I Peningkatan suhu ll Hidupan air terancam lll Kepupusan tumbuhan lV Kesuburan tanih meningkat A I dan ll B r dan lt4 c ll dan lll D lll dan lV59 Antara berikut, yang manakah program kitar semula yang dijalankan di Jerman A Waste 21 B Green Dot C 4-in-1 D NEWater t8 -[Llhat halaman sebelah 19. 23lt60 Antara berikut yang manakah kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa kepada negara? I Meluaskan pasaran ll Meningkatkan harga barangan import lll Mengurangkan kemasukan buruh asing lV Menggalakkanpemindahanteknologi Aldanll BldanlV Cll dan lll Dlll dan lV KERTAS SOALAN TAMAT [Lihat halaman sebelah-19-I